в момента четеш
ИСТИНСКИЯТ БОГ
Съдържание Цялата книга на една страница

7. АНТИНАУЧНИЯТ ХАРАКТЕР НА ЕВОЛЮЦИОННАТА ТЕОРИЯ

Еволюционната теория (ЕТ) е един от най-разпространените и плодотворни инструменти за атеистично възпитание на човека. И това се осъществява чрез образователната система, чрез медийна манипулация и по политически предписания, както беше в България по време на комунизма. Успехът на ЕТ се дължи на факта, че тя се представя като наука, като по този начин много лесно формира мирогледа на цели поколения. Тази именно лъжа вече 140 години успешно продуцира безбожие на всички нива в обществото и то предимно в християнските страни. В нехристиянския свят ЕТ няма голям шанс.

   В противоположност на нея библейското учение за истинския Бог се представя като легенда или средновековен ненаучен начин на мислене, който се приема и поддържа само от религиозни и необразовани хора.

   Тук ще отговоря на въпроса: науката потвърждава ли или отрича учението на еволюционната теория?

    Ако тази теория се потвърждава от науката, тогава библейското учение за истинския Бог е лъжа. Но ако тази теория е в противоречие с науката, то библейското учение за истинския Бог е правилно, което значи, че Бог съществува.

   Така че антинаучният характер на ЕТ косвено ще бъде силно доказателство за съществуването на Бога.

   През 2008 г. ние публикувахме книгата „Еволюция или Сътворение – какво казва науката?“

Тук ще спомена някои от принципите (доктрините) на еволюционната теория, които противоречат на науката и човешката опитност:

   1) ЕТ учи че материята е единствена и вечна субстанция на битието, а енергията е форма на изява на материята. Това противоречи на първия и втория закони на термодинамиката, като и на Закона на Айнщайн за взаимоотношението материя-енергия, при което се доказва, че материята е форма на изява на енергията.

2) ЕТ учи, че животът е изява на материята и се различава от неживата материя с по-високата си сложност и степен на организация. Възникването на живота е станало случайно и неговото развитие се осъществява чрез самоорганизация и самовъзпроизвеждане. Биологичната наука твърди, че случайното възникване на живота е невъзможно. Това противоречи на закона на Холдейн-Опарин както и на закона на Пастьор, който гласи, че „Живот произлиза само от живот“. Науката твърди, че категорията „случайност“ и феноменът „сложност“ са две абсолютно взаимно изключващи се и напълно противоположни величини.

   3) ЕТ учи, че генетичната информация е продукт на ДНК молекулата. От законите на информатиката знаем, че няма информация без интелектуален източник. Източникът и носителят на информацията са две коренно различни величини. Биологична информация никога не може да се реализира случайно. Генетиката учи, че ДНК молекулата е носител, а не източник на информацията. 

   4) ЕТ учи, че сложността на биологичните системи е постигната по еволюционен път. Физиологията учи, че функционално синхронизиране между отделните части на дадена биологична система не може да се постигне по случаен път. Не е възможно различни тъкани на дадена система да достигнат едновременно оптимална функционалност и хармонично координиране на действията им.

   5) ЕТ учи, че животът се е появил случайно в древните водни басейни и по-късно е преминал на сушата. Чрез това си твърдение ЕТ влиза в противоречие с процеса на фотосинтезата и формирането на озоновия слой.

   6) ЕТ учи, че случайната и спонтанна промяна в генетичния материал води до развитие от прости към по-сложни форми на живот. Това явление се нарича мутация. Генетиката учи, че 99,99% от мутациите са вредни (рецесивни), при което се губи генетичен материал. А това води до негативни явления в съответния биологичен вид. Ако чрез мутация се получават нови биологични видове, то днес трябваше до има изобилие от такива. Те липсват.

   7) ЕТ учи, че генетичният код е универсален, неизменим и стабилен, което е вярно. Не е претърпял никакви изменения през последните 3,5 милиарда години. С това си твърдение ЕТ изпада в безизходно противоречие: без нова генетична информация не е възможно да възникнат нови биологични видове.

   8) ЕТ учи, че освен мутацията и случайността, естественият отбор е третият фактор, който създава видовото разнообразие в природата. „Бащата на генетиката“ (и същевременно католически монах) Грегор Мендел опроверга това твърдение на ЕТ, установявайки че естественият отбор гарантира адаптацията, но само в рамките на даден биологичен вид (микроеволюция). По пътя на естествения отбор не се постига преминаването от един в друг по-сложен вид (макроеволюция).

   9) Селекционната доктрина на ЕТ има ужасяващи последици в областта на социалния живот, етиката и моралните ценности на човечеството.  Учението на ЕТ за „унищожаването на по-слабия“ и „правото на живот на силния“ доведоха и водят до унищожаването на милиони хора, до егоизъм, евтаназия, расова хигиена, търговия с хора и т.н. Тази идея напълно противоречи с добре познати феномени в природата като симбиоза и артруизъм.

   10) ЕТ учи, че приликата между организмите (хомологията) е „неоспоримо доказателство за единството на биологичния свят“. Елементарната логика показва, че хомологията между два обекта е силно доказателство, че те имат общ създател, а не че са произлезли един от друг. Двете марки леки коли „Трабант“ и „Мерцедес“ имат много прилики по между си, но никой не би казал, че мерцедесът е усъвършенстван трабант. Генетичната близост между маймуна и човек (98%) не е доказателство, че човекът е произлязъл от маймуната, тъй като качеството на съдържащата се в хромозомите генетична информация е напълно различна. Ето защо днес това твърдение е напълно отхвърлено и от самите еволюционисти.

   11) ЕТ учи, че по находките на вкаменелости (т.н. фосили) може да се проследи еволюционното развитие на даден биологичен вид. Съществуването на празни полета между отделните систематични групи обаче, опровергава такова едно учение. Сам Дарвин означава липсата на междинни форми като „ужасяваща мистерия“. Основният извод е, че вкаменелостите са доказателство за един напълно развит биологичен свят.

   12) ЕТ учи, че чрез методите на радиометричното датиране може да се докаже възрастта на даден обект (вкаменелост) от далечно или по-близко минало. За да бъдат достоверни тези методи трябва да отговарят на няколко предварителни условия. От научна и практична гледна точка тези условия обаче са неизпълними и абсолютно недоказуеми, поради което тези методи не притежават научна стойност. Резултатите, които се получават от тях са нереални. Радиокарбоновият метод е единственият, чрез който могат да се получат достоверни резултати, но само в границите от 3000 до 5000 години. Над тази граница той е неприложим.

   13) ЕТ учи, че Вселената е възникнала преди 20 милиарда години, Земята – на 4,5 милиарда години, а човекът в днешния му вид (Homo sapiens) се е появил преди около 150,000 години. Научните факти от областта на геологията и антропологията са в противоречие с такова вярване.  Ето някои от тях: дебелината на космическия прах, падащ върху Земята и Луната, количеството никел в земната кора и хелият в атмосферата, притока на материали към световния океан, отслабващото магнитно поле на Земята, течнообразната сърцевина на Луната, вулканичната активност на някои сателити, свиването на Слънцето и отслабването на неговата енергия, както и демографската статистика. Всичко това са факти, които противоречат на милиардите години, с които ЕТ доста свободно борави.

   14) ЕТ поддържаше десетилетия наред хипотезата за т.н. „голям взрив“ във връзка с произхода и развитието на Вселената. Тази хипотеза противоречи на двата физични закони на термодинамиката, както и на Закона относителността на Айнщайн. А от чисто практическа гледна точка е абсолютно невъзможно след един космически взрив да се получи хармония в движението на небесните тела, за което вече стана дума. Поради тези факти хипотезата за първичния взрив е изоставена от учените.

   15) Според ЕТ т.н. маймуно-човек е живял преди 3,2 милиона години, а съвременният човек се е появил преди 150,000 години. Според антропологията австралопитекът (маймуно-човекът) е изчезнал вид маймуна. Относно т.н. „предисторически човек“ (питекантропус еректус) съществуват драматични спекулации. Ето някои от тях: „Човекът от Ява – установено е, че черепът е от маймуна, а бедрената кост от човек; „пекинският човек“ – оказа се, че е фалшификат;  Същото е и с  „пилтдаунския човек“; откритият зъб от т.н. „хисперопитекс“ се оказа, че е част от дива свиня; откритият през 2002 г. череп в Родопите, за който медиите писаха, че е междинно звено между маймуна и човек се оказа, че е череп от говедо. Специализираната литература изобилства с данни, че т.н. „неандерталец“ отговаря на съвременния човек. Често литературата изобилства с противоречия и куриози, граничещи с научната фантастика.

   Днешните еволюционисти търсят непрекъснато да намерят междинното звено маймуно-човек, за да  докажат произхода на човека от маймуната и съответно да отрекат съществуването на Бога. Научните изследвания категорично отричат каквато и да било генетична връзка между тези два вида. Творецът е поставил непреодолима генетична граница между видовете. И тъй като не могат да намерят така мечтания маймуно-човек, тези хора изпадат в състоянието да се уподобят успешно на човеко-маймун…., близък по външен вид на днешните диви племена в Африка, Австралия и Нова Зеландия. Но трябва да се знае, че тези диви племена не са етап в еволюционното развитие на човека, а тъкмо обратното – стигнали са до определен етап в деградацията на човешкия вид. И това е станало вследствие на изолация, недохранване, невежество и мутации. Та се питам, дали и атеизмът не е плод на духовна и умствена деградация, чрез която се стига до отричане съществуването на Твореца? Затова и някои апологети определят еволюционистичното мислене като диагноза, а не като теория.

   16) ЕТ учи, че по време на ембрионалното си развитие човешкият зародиш повтаря своето еволюционно развитие (т.н. „биогенетичен закон“ на Хекел). Това учение на ЕТ беше напълно отречено от ембриологията и генетиката и определено като фалшива спекулация на Хекел. Днес науката приема т.н. „Закон за запазване на индивидуалността“ на немския ембриолог Ерих Блехшмидт, който напълно отрича учението на ЕТ в това отношение.

   17) ЕТ учи, че рудиментарните органи били важно доказателство за еволюцията на организмите. Съвременната анатомия и физиология опровергава напълно такова едно „доказателство“ и го квалифицира като израз на невежество относно строежа и функциите на човешкия организъм.

   18) ЕТ учи, че появата на човешката говорима реч (човешкия език) е еволюционен процес, осъществено в продължение на дълъг период от време. Медицината казва, че човешката реч се осъществява благодарение на пет задължителни компоненти: уста, език, ларинкс, мозък и околна среда. Изключено е тези различни структури чрез еволюиране да достигнат едновременно своя оптимален капацитет. Маймуните притежават същите компоненти, но липсва говорима реч, защото нямат кодирана генетична програма. А генетична информация и еволюция са две противоположности.

   19) ЕТ учи, че появата на религията е еволюционен процес: многобожие, еднобожие и с интелектуалния и технически прогрес изчезване на религията. Такова едно учение е в пълно противоречие с действителността и елементарната социология. Според статистика на ООН днес 84% от населението на земята се определят като религиозни.

   20) Въпросът за произхода на човешките раси е един от най-кошмарните за ЕТ, тъй като според нея съществува биологична неравностойност между човешките раси. Един от най-известните еволюционисти Th. Huxley пише: „Няма здравомислещ човек, който да вярва, че обикновеният негър стои наравно или по-високо от белия човек“. Дали това е така, ще предоставя читателят сам да прецени….

   Освен тези двадесет принципа, които са в противоречие с науката и елементарната логика, ЕТ няма смислен отговор и на много други въпроси, като например: за семейството, смъртта, половото размножение, природните закони, инстинкта, разликата между човека и животни и т.н. ЕТ има три огромни проблема, които тя никога не може да разреши: преходът от нищото към материята, от неживата към живата материя, от животните към човека.

   Цитирам един от водещите учебници по биология в Германия: „В биологията имат смисъл само такива теории, които могат да бъдат доказани. ЕТ ни задължава да поставим следните въпроси: Какъв е смисълът на еволюцията? Защо тя е довела до появата на човека? Какво се крие зад израза „случайност“? На тези въпроси ЕТ няма отговор. Отговорът на тези въпроси се предоставя единствено на личната вяра на човека. С появата на човешкия дух в еволюцията настъпва нещо съвсем ново… Свободата на волята, същността и смисълът на битието са въпроси, на които биологията не може да отговори. Поради невъзможността да се премине тази граница, човек стига до мисълта на великия Гьоте: „Най-висшето щастие за мислещия човек е да изследва онова, което подлежи на изследване, а пред неизследваемото да благоговее смирено“.

   Ще цитирам отново думите на един известен еволюционист Sir Arthur Keith: „Еволюцията е недоказана и недоказуема. Ние обаче вярваме в нея, защото тя е единствената алтернатива на учението за сътворението, което ние не искаме да приемем“.

   Краткият коментар от написаното до тук е, че след като ЕТ противоречи на науката и не е в състояние да отрече съществуването на Бога, то остава втората и единствена възможност – че Бог съществува.