в момента четеш
ИСТИНСКИЯТ БОГ
Съдържание Цялата книга на една страница

16. БОГ СЕ ОТКРИВА НА СВЕТА ЧРЕЗ СЛОВОТО СИ – БИБЛИЯТА

До тук видяхме, че Бог се отрива на човека чрез Творението и неговите свойства и закони, чрез феномена живот и неговите прояви и сложност, както и чрез личността и делото на Христос. Всичко това са много убедителни доказателства за съществуването на истинския Бог. Освен по този начин, Бог се открива на човека и чрез Своето писано Слово – Библията. Бог се открива на света и чрез вярващите в Него, които Го обечат и живеят според Неговата воля.

   Кое ни дава основание да приемем, че Библията е доказателство за съществуването на Бога? Отговорът е – нейната уникалност и несравнимост с нито една друга книга в света. Тази тема разглеждам подробно в книгата „Здраве Болести Страдания“ (стр. 40), а тук представям темата в резюмирана форма.

   БИБЛИЯТА – уникална и вечна

   Библията е писана в продължение на 1600 години; Тя има един единствен автор и над 50 съставители, с различна националност, професия, възраст, образование, социално положение, говорели са различни езици Повечето от тези хора не са се познавали по между си. Това, което ги е свързвало е било вярата в истинския Бог. Ето защо Библията е богочовешко дело – автор е Бог, съставител е човек.

Три уникални неща има в този свят, които притежават богочовешка същност:

Богочовекът Христос, Библията и новороденият християнин,

в който живее и чрез който се изявява Господ Иисус Христос.

Библията се състои от много отделни книги, които са подчинени на една тема – спасението на човека чрез Господ Иисус Христос, Който е и централната личност на цялата Библия. Тази централна личност формира и структурата на самата Библия, състояща се от пет части: 1) Подготовката – Стария Завет; 2) Изпълнението – четирите Евангелия; 3) Благовестието – Деяния апостолски; 4) Тълкувание и обяснение – посланията; 5) Завършекът – Откровението. Централната тема на Библията е свързана директно с темата за смисъла и целта на човешкия живот от гледище на вечността, което е и най-важното за човека. Между отделните книги на Библията съществува неразривна връзка и хармония, подчинени на общата тема. Библията е най-превежданата и най-разпространяваната книга в света – преведена е на повече от 4000 езика, наречия и диалекти, включително и на Брайл; всяка година се разпространяват над 300 милиона. Така е достигнато над 90% от населението на Земята. Библията е бестселър на всички времена; тя не е антична, нито модерна, тя е вечна и е надживяла вековете; нейното послание не остарява; Човекът и религиите се приспособяват към времето и политическите ситуации, а Библията коригира към добро и променя хората и политиците, тя е непроменима; Библията е най-мразената и най-преследваната книга, защото бичува греха и пороците на хората; Но същевременно тя е и най-обичаната и най-възхваляваната книга, защото тя е единствената книга, която показва пътя към вечния живот. Библията притежава абсолютната истина,  безпогрешна и актуална. Като единствената книга с божествен произход, тя притежава уникална информация, която е напълно достатъчна, предвид на целта, за която е дадена Библията – спасението на човека.  Всичко онова, което е необходимо са спасението на човека, е напълно разбираемо. Хората критикуват и отричат Библията не за това, че не я разбират, а заради това, че тя ги критикува. Уникално качество на Библията е, че тя притежава най-голямата читателска аудитория в света – хора от всякакви националности, страни и раси, мъже и жени, деца и старци, богати и бедни, учени и необразовани. А това означава, че всеки човек се нуждае от спасение на душата си и че Иисус Христос е единственият път за спасението и вечния живот. В това се състои и огромната привлекателна сила на Библията. Важно уникално качество на Библията е, че тя дава най-точната картина на характера на човека – тя не ласкае, не преувеличава, не прикрива слабостите и призовава човека към покаяние. Библията е писана на три различи езика – староеврейски, арамейски и старогръцки, които днес са мъртви езици.  Като книга се състой от много и различи литературни жанрове – история, поезия, красноречие, философия и др. Едно от най-съществените уникални качества на Библията, което в подобен вид не се среща в никоя свещена книга, са библейските пророчества. Това е феномен, пред който онемява и най-върлият критик на Библията. Аз подробно се занимавам  с този (вж. стр. 61), тъй като това е феномен, който сам по себе си е достатъчно убедителен за съществуването на един Истински Бог, Който е извън времето и пространството. В сравнение с други книги от древността, Библията притежава най-много запазени манускрипти – 8000 на латински от Стария Завет и 25,000 на старогръцки от Новия Завет. Това показва, че няма друга книга в света, която с толкова любов да е преписвана и съхранявана. Библията не е научна книга, но нейната информация не противоречи на науката. Нещо повече – много от научните постижения са записани в Библията, дълго време преди учените да ги открият, като напр. големината на Космоса, формата на Земята, закона за гравитацията и др. Библията притежава уникална историческа точност. Един от най-известните съвременни археолози д-р Нелсън Глюек потвърждава това с думите: „Нито едно археологическо откритие не е противоречало на библейските източници“. В Библията има над 3000 обещания от Автора за всички онези, които я четат и живеят според написаното в нея. Освен тези обещания, в Библията се казва, че написаното в нея е Слово на Бога (Пс. 11, 7) и над 240 пъти какво това Слово може да стори: то изцелява (Пс. 106, 20), вразумява (Пс. 118р 104), дарява вечен живот (Иоан 6, 68) и вяра (Иоан 20, 31) и т.н. Уникален е фактът, че Бог като автор на Библията забранява да се отнема нещо от нея или да се добавя нещо към нея (Втор. 4, 2; 12; 32; Пр. 30, 6; Откр. 22, 18-19). Този факт показва ясно, че написаното в нея е напълно достатъчно, за да се постигне целта, за която е написана Библията, така че не е необходимо да се допълва, коригира или отнема, с което за съжаление някои от християнските вероизповедания не се съобразяват. Библията дава най-точна информация за миналото, настоящето и бъдещето на човечеството. Тя говори, че този свят ще има край и дава много белези, по които ние да познаем кога ще стане това. Освен това Библията дава единствено вярна информация за отвъдното. И всичко това е напълно естествено, защото нейният Автор не е подчинен на времето и Той знае какво е извън времето. Библията идва от вечността и води към вечността. Уникална е информацията на Библията относно най-голямата катастрофа в човешката история – грехопадението, чрез което човек беше отделен от Бога. Но Библията показва и пътя, по който човек може да се завърне отново при Бога. Това е и причината, поради която е написана Библията, която съдържа една централна и много допълнителни теми. Централната тема е душеспасителната, а всички останали допринасят за утвърждаване и растеж във вярата. Душеспасителната тема е спасението на човека чрез Господ Иисус Христос. Тъй като Библията е писмо на Бога лично към всеки човек, когато се чете винаги трябва да се питаме: „Какво Бог иска да ми каже с написаното?“ Така Библията придобива друго уникално качество – тя е мост между Бога и човека и е превъзходен израз на взаимоотношението Бог-човек.

  

   Накрая няколко практични въпроса:

   Защо Библията е уникална?  Защото нейният Автор е Бог.

   Какво значи това за човека?  а) Че човек никога не може да измисли такова уникално произведение; б) Че Бог – нейният Автор съществува; в) Да се приема с уважение и пълно доверие; г) Да се чете и да се живее според нея; д) Да се разпространява.

   Защо хората не четат Библията? а) Защото имат предубеждения към нея или я сравняват с други свещени книги; б) Защото очакват от нея това, което тя не предлага; в) Защото не ги интересува съдбата им във вечността; г) Защото я заместват с ритуали, предания и други авторитети; д) Защото живеят в грях, а тя изобличава греха; е) Защото я отъждествяват с понятията „религия“, „църква“, духовенство“, от които човек се разочарова; ж) Защото не я разбират, а и не търсят ключа за нейното разбиране; з) Защото предпочитат пикантната медийна информация пред Божията; и) Защото смесват притежанието на Библията с нейното четене. 

   Ако уважаемият читател принадлежи към някоя от тези категории, нека да чуе как се отнасят и какво казват за Библията някои от най-известните личности на човечеството: „Обичам Библията, защото на нея дължа нравственото си възпитание. Тя култивира нравствена култура“ (Гьоте). „Щом Божието Слово погине, и народът погива“ (Достоевски). „Никому от смъртните човеци не се е отдало да измисли и още по-малко да достигне до онази висота на нравствено чувство и живот, които се съдържат в учението на Христа. Не можем да не почувстваме, че то не е от този свят. Бях на 38 години. Търсех велик идеал. Тогава прочетох Новия Завет и в него намерих този идеал“ (проф. Н. Пирогов). „Аз не зная под небето по-могъществена книга от Библията. Там, където Библията се чете и знае, злините са случайни, а добродетелите – постоянни и трайни спътници на живота. Учудвам се, че тази Книга много малко се чете и знае у нас – не само от миряните, но и от духовниците“ (Иван Вазов).