Изповеди от словото: Преодоляване на страха

Защото Бог ми е дал дух не на страх (боязливост, малодушие, свиване и раболепен страх), а [ми е дал дух] на сила, любов и на спокоен и балансиран ум, на дисциплина и себевладение. (2 Тимотей 1:7)
Потърсих (изследвах за) Господа и поисках от Него [от необходимост и въз основа на Словото Му] и Той ме чу и ме избави от всичките ми страхове. (Псалом 34:4)
Аз не позволявам да се смущава сърцето ми, нито да се бои [не си позволявам повече да бъда обезпокоен и смутен; и не си разрешавам да се страхувам, да съм сплашен, малодушен и неспокоен]. (Йоан 14:27)
Когато съм в страх, в Теб ще имам увереност и на Теб ще се доверя и ще уповавам.
Чрез [помощта на] Бога ще хваля думите му; на Бога се облягам, разчитам и уверено се уповавам; няма да се боя; какво може да ми стори човек, който е плът? (Псалом 56:3-4)
Няма от какво да се боя, защото Господ е с мене; не гледам около себе си с ужас и не съм обезсърчен, защото Той е мой Бог. Той ме укрепява и ме прави твърд пред трудностите ми. Да! Той ще ми помогне. Да! Ще ме издигне и ще ме подпре с праведната Си и справедлива [победоносна] десница. (Исая 41:10)
Защото сам [Бог] е рекъл: “Никак няма да те проваля, нито ще се откажа от теб и никак няма да те оставя без подкрепа. [Аз няма] [Аз няма] [Аз няма] никак да те оставя без помощ, нито ще те забравя, нито ще те оставя да се провалиш (отпусни се и се довери, защото те държа) [Със сигурност ще го направя!]
Затова спокоен, с дръзновение, уверено и смело казвам: Господ ми е помощник; няма да бъда обхванат от паника [няма да се убоя или ужася]. Какво ще ми стори човек? (Евреи 13:5-6)
Защото Господ, моят Бог е, Който подкрепя десницата ми и ми казва : Не бой се, Аз ще ти помогна. (Исая 41:13 KJV)
Не се страхувам, защото съм уверен, че [чрез Бог, Който е мой партньор в усилията ми] всичко съдейства [и отговаря на плана] за мое добро, защото обичам Бога и съм призован според Неговото намерение и цел. (Римляни 8:28 KJV)
Господ, който ме е сътворил, казва: Не бой се, защото Аз те изкупих, призовах те по име; мой си ти. Когато минаваш през дълбоки води, с тебе ще бъда и през реки от трудности, те не ще те потопят; когато ходиш през огъня на утеснението, ти няма да се изгориш и пламъкът не ще те опали. Защото Аз съм Иеова, твоят Бог, Светият Израилев, твоят Спасител. (Исая 43:1-3 LB)
Няма да се страхувам, защото страхът ме измъчва. Вместо това ще имам дръзновение (кураж и увереност) и свободен достъп (неограничена възможност да стигна до Бога със свобода и без страх).
Не се обезсърчавам [не отслабвам, не ставам унил от страх]. (1 Йоан 4:18 KJV, Ефесяни 3:1213)
Бог е мое прибежище и сила [мощна и недостъпна за изкушения], винаги изпитана помощ в напасти.
Затова няма да се уплаша, ако би се и земята поклатила, и планините се преместили всред моретата. (Псалом 46:1-2)
Аз ще бъда силен, мощен и много смел. Няма да се плаша, нито ще се обезсърчавам, защото Господ е с мен, където и да ида. (Исус Навин 1:9)
Няма да се плаша. Господ ме държи под око винаги, защото Му се боя [почитам Го и Му се покланям с благоговение], защото Го чакам и се надявам на Неговата милост и любяща нежност. (Псалом 33:18).
Не се безпокоя, нито се тревожа за утре, защото утрешният ден ще се безпокои и тревожи за себе си. Достатъчна е на всеки ден неговата тревога. (Матей 6:34)
Аз не се страхувам, защото няма повече да живея в срам. Срамът на моята младост и скръбта на вдовството ми не се помнят вече, защото Създателят ми ще ми бъде съпруг. Господ на Силите е името Му; Той е моят Избавител, Светият на Израил, Бог над земята. (Исая 54:4 LB)
Когато съм изкушен да съм с уплашено и припряно сърце, си казвам: Укрепи се! не бой се! Ето твоят Бог ще дойде с възмездие; с Божие въздаяние Той ще дойде и ще те избави. (Исая 35:4)
Не се страхувам, защото Бог ми е дал според богатството на славата Си, за да се укрепя и утвърдя здраво във вътрешния си човек чрез Неговия [Свят] Дух [Който обитава моето найвътрешно естество и личност]. (Ефесяни 3:16).
Хваля Господа и издигам името Му, защото Го потърсих и Той ме послуша, и от всичките ми страхове ме избави. (Псалом 34:3-4 LB)
Не се страхувам, защото в любовта няма страх (не съществува заплаха), но напълно развитата (пълноценна, съвършена) любов изпъжда страха и всяка следа от ужас! Защото страхът има в себе си наказание. Няма да се страхувам, ако съм стигнал до пълната зрялост на любовта [и съм дорасъл до пълното съвършенство на любовта]. (1 Йоан 4:18).
Господ е моя светлина и мое спасение; от кого ще се боя? Когато злите мъже дойдат да ме унищожат, ще се спънат и ще паднат! Да, дори и мощна войска да марширува срещу мен, сърцето ми няма да се уплаши! Аз съм уверен, че Бог ще ме избави!
Когато дойдат бедите, Бог ще ме скрие. Той ще ме постави на висока скала, където враговете ми не могат да ме достигнат. И тогава аз ще принеса на Бога жертви и ще Му пея хваление с голяма радост. (Псалом 27:1-3, 5-6 LB)
Не се боя, защото от първия ден откак приклоних ума и сърцето си да разбирам и да се смиря пред моя Бог, думите ми се послушаха и Господ дойде в резултат [и в отговор] на думите ми. (Даниил 10:12).
И когато ме изправят на съд пред управници и власти, аз не се притеснявам какво ще кажа в своя защита, защото Светият Дух ще ми даде правилните думи докато стоя там. (Лука 12:11-12 LB)
Господ е Пастир мой; няма да остана в
нужда.
На зелени пасбища ме успокоява; при тихи
води ме завежда.
Освежава душата ми; води ме през прави
пътеки заради името Си.
Да! и в долината на мрачната сянка ако ходя,
няма да се уплаша от зло; защото Ти си с мене; Твоят жезъл и Твоята тояга, те ме утешават.
Приготвяш пред мене трапеза в присъствието на неприятелите ми, помазал си с миро главата ми; чашата ми се прелива.
Наистина благост и милост ще ме следват през всичките дни на живота ми; и аз ще живея за винаги в дома Господен. (Псалом 23:1-6)
Заключение: Стойте твърди
Аз стоя твърдо в свободата, за която Христос ме е освободил, и не се заплитам отново в робско иго. (Галатяни 5:1 KJV)
Не напускам безстрашната си увереност, за която имам голяма и славна награда.
Нужно ми е непоколебимо търпение и устояване, та, като извърша и напълно осъществя Божията воля, да получа и да отнеса със себе си [да му се насладя напълно] обещаното. (Евреи 10:35-36)