в момента четеш
Ехад Сеги Говендър 

ГЛАВА 7 – ФАЛШИВИ ИЗРАЗЯВАНИЯ НА ЦЯЛОСТНОСТ

I. Свързване без характер.

А. Обединени с цел разрушение.

Марк 5:8-13:

8 Защото му каза: „Излез от човека, нечисти душе!“

9 Тогава го попита: „Как е името ти?“ И той отговори, казвайки: „Името ми е Легион; защото сме много“.

10 Също така той Го молеше настойчиво да не ги изпраща вън от страната.

11 А едно голямо стадо свине пасеше там близо до планините.

12 И всички демони Го молеха, казвайки: „Изпрати ни в свинете, за да влезем в тях“.

13 И веднага Исус им позволи. Тогава нечистите духове излязоха и влязоха в свинете (имаше около две хиляди); и стадото се втурна по склона в морето, и се хвърли в морето (NKJV).

  • Те бяха много, но действаха под лично местоимение.
  • Те разпознаваха духовна власт – „молеха се“.
  • Те разбираха протокола на апостолското поръчение. 

Но те бяха разрушителни.

Хитлер обедини народа, за да убие повече от 6 милиона юдеи.

Б. Крадците могат да се обединят за банков грабеж.

В. Обединени за живот.

3 Царе 22:11-12:

11 А Седекия сина на Ханаан си беше направил железни рогове; и каза: „Така казва Господ: С тези ще пробождаш сирийците докато ги унищожиш“. 12 И всички пророци пророкуваха същото, казвайки: „Върви в Рамот Галаат и ще успееш, защото Господ ще ги предаде в ръката на царя“ (NKJV).

Всички пророци пророкуваха същото като Седекия.

Михей видя нещо различно:

3 Царе 22:15-17, 20-23:

15 Тогава той дойде при царя; и царят му каза: „Михей, да отидем ли на война срещу Рамот Галаад, или да се въздържим?“ А той му отговори: „Върви и ще успееш, защото Господ ще ги предаде в ръката на царят!“

16 И царят му каза: „Колко пъти да те заклевам да не ми говориш друго освен истината в името на Господа?“

17 Тогава той каза: „Видях целия Израел разпръснат по планините, като овце, които нямат пастир. И Господ каза: Тези нямат Господар. Нека всеки да се върне в дома си с мир“.

20 „И Господ каза: Кой ще убеди Ахав да се изкачи, за да може да падне в Рамот Галаад? И така един говори така, а друг говори иначе.

21 Тогава един дух излезе напред та застана пред Господа и каза: Аз ще го убедя.

22 Господ му каза: По какъв начин? И той каза: Ще отида и ще бъда лъжлив дух в устата на всичките му пророци. И Господ каза: Ще го убедиш, също и ще успееш. Върви и направи така.

23 Затова виж! Господ е сложил лъжлив дух в устата на всички тези пророци, и Господ е обявил бедствие срещу теб“ (NKJV).

Някои индийски гурута са обединили милиони хора в Бога на всемира.

Г. Обединени в плътта.

Групата, която излезе от Египет:

1 Коринтяни 10:1-5:

1 Освен това, братя, не искам да не знаете, че всичките ни бащи бяха под облака, и минаха през морето,

2 всички се кръстиха от Мойсей в облака и в морето,

3 всички ядоха една и съща духовна храна,

4 и всички пиха едно и също духовно питие. Защото те пиха от духовната Канара, която ги придружаваше, и тази Канара беше Христос.

5 Но в повечето от тях Бог не благоволи, защото телата им бяха разпръснати в пустинята (NKJV).

Те всички имаха едно и също видение, един и същ лидер, една и съща храна и едни и също питие. Всички изисквания на свързването бяха посрещнати; обаче това не е достатъчно…

Канарата ги придружаваше. Обаче, Христос не е определен да следва. Той води.

Бог не беше доволен от поведението им.

1 Коринтяни 10:5-11:

5 Но в много от тях Бог не благоволи: защото бяха разпръснати в пустинята.

6 А тези неща са наши примери, с цел да не похотстваме след зли неща, както и те похотстваха.

7 Нито да бъдете идолопоклонници, както бяха някои от тях; както е писано: Хората седнаха да ядат и да пият, и станаха да играят.

8 Нито да прелюбодействаме, както направиха някои от тях, и паднаха в един ден тридесет и две хиляди души.

9 Нито да изпитваме Христос, както някои от тях Го изпитаха, и бяха поразени от змии.

10 Нито да мърморим, както и някои от тях мърмориха, и бяха унищожени от унищожителят.

11 А всичко това им се случи за примери: и са написани за наше предупреждение, върху които е дошъл краят на вековете (KJV).

II. Свързване без теологично осветяване.

А. Обединени, но в тъмнина.

Езекиил 8:10-12:

10 И аз влязох и видях, имаше – всякакво пълзящо нещо, отвратителни зверове, всичките идоли на дома на Израел, изобразени навсякъде по стените.

11 И пред тях стояха седемдесет човека от старейшините от дома на Израел, и посред тях стоеше Яазания сина на Сафан. Всеки човек имаше кадилница в ръката си, и гъст облак тамян се издигаше.

12 Тогава Той ми каза: „Виждал ли си какво правят старейшините на дома на Израел в тъмно, всеки човек в стаята на своите идоли? Защото казват: Господ не ни вижда, Господ е забравил земята(NKJV).

  • Те имаха правилна система на лидерство.
  • Всички имаха едно и също положение.
  • Всички гледаха едно и също нещо – имаха едно и също видение.
  • Всички правеха едно и също нещо – поклонение с тамян.
  • Всички казваха едно и също нещо – „Господ не ни вижда“. 

Б. Но всички бяха в тъмнина.

III. Свързване без ръста на Христос –обединение заради лична слава.

Битие 11:3-9:

3 И си казаха един на друг: Хайде, да си направим тухли, и да ги изпечем старателно. И те използваха тухли вместо камъни, и кал вместо хоросан.

4 И казаха: Хайде, да си построим град и кула, чийто връх да стига до небето; и нека да си спечелим име, за да не се разпръснем по лицето на цялата земя.

5 И Господ слезе да види градът и кулата, които човешките деца строяха.

6 И Господ каза: Ето, хората са едно, и всички имат един език; и това е, което са започнали да правят: и сега нищо не може да им се попречи, което са възнамерили да направят.

7 Хайде, да слезем долу, и там да разбъркаме езика им, за да не могат да разбират речта си един на друг.

8 И така, Господ ги разпръсна от там по лицето на цялата земя: и те спряха да строят града.

9 Затова името му е Вавилон; защото Господ разбърка там езика на цялата земя: и от там Господ ги разпръсна по лицето на цялата земя (KJV).

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Ездра 1:5:

5 Тогава станаха главите на бащите от Юда и Вениамин, и свещениците, и левитите, с всички онези, чийто Господ беше издигнал, за да отидат да построят дома на Господа, който е в Ерусалим (KJV).

Бог раздвижва сърцата на мъже и жени да се съберат във всеки град. Това е Божият храм. Тук е, където Христос ще подслони главата Си. Това е небесният Ерусалим изявяващ се на земята. Това е святият град – градската църква, която разчупва ограниченията на местната църква.

Това е това събрание, което ще демонстрира по-голямата слава на последния дом. Води ще текат изпод прага на този дом, за да изцеляват народите (вижте Езекиил глава 47).

Това е изпълнението на празника шатроразпъване. Това е нашето събиране с Него.