в момента четеш
Ехад Сеги Говендър 

ГЛАВА 5 – ЕХАД НА ЦЪРКВАТА – ОСТАТЪК

Църквата трябва да демонстрира ехад. Ние сме направени по Божия образ, а Бог е ехад.

Псалм 133:1-3:

1 Ето, колко е добро и колко е угодно братя да живеят в единство!

2 Това е като скъпоценното миро по главата, което се стичаше по брадата, Аароновата брада: което се стичаше по краищата на дрехите му.

3 Като Ермонската роса, като росата, която слизаше върху планините на Сион: защото там Господ е заповядал благословението, живота завинаги (KJV).

Думата „единство“ в стих 1ви е еврейската дума яхад.

Това означава да се правят неща заедно по едно и също време.

Разгледайте също: живея = яшад, което означва „да се оженя“.

Най-големият ни проблем е индивидуализма.

В новозаветната употреба, „нашият Господ“ е използвано много по-често и е отделно от епифанията на Тома, когато Той каза, „Господ мой“.

Дори Господната молитва е „Татко наш“, а не „Татко мой“.

Бог очаква да действаме в общност – не индивидуално.

По същия начин, синовството се е сменило от единствено към множествено число.

Езекиил 11:19-21:

19 „Тогава ще им дам едно сърце, и ще сложа нов дух в тях, и ще отнема каменното сърце от плътта им, и ще им дам сърце от плът,

20 за да ходят в постановленията Ми и да пазят съдбите Ми и да ги вършат; и ще бъдат Мои хора, и Аз ще бъда техен Бог.

21 А онези, чиито сърца следват желанието за своите отвратителни неща и своите мерзости, Аз ще им отплатя за делата им върху главите им“, казва Господ Бог (NKJV).

Новият завет беше обещание за това „едно сърце“ да стане общност (тях).

Това включваше следното:

  • Събиране заедно на определено място – общение.
  • Подобен характер – характер на праведност. Основно за това беше любовта. Любовта не беше състезаваща се, а допълваща. Аз трябва да обичам моя брат както Христос ме е възлюбил. Той ме възлюби повече отколкото обичаше Себе Си. Затова, трябва да обичам брат си повече отколкото обичам себе си. Трябва да се радвам в неговия успех. Трябва да правя за него това, което ми харесва другите да правят за мен.
  • Подобна вяра.
  • Подобна цел. 

Съгласието е нещо духовно. Това е донасяне на свидетелство във вътрешното същество на човека. То се изявява като „подскачане в утробата“. Това е първата стъпка. Това е духовното свидетелство, което води хората до взаимно общение. Това е феномена Мария/Елисавета.

Принципа ехад в Новия завет се нарича „един ум, една душа, едно сърце“.

Лука 24:32:

32 И те си казаха един на друг: „Не гореше ли в нас сърцето ни докато Той говореше с нас по пътя, и докато ни разтваряше Писанията?“ (NKJV)

Двамата човека по пътя за Емаус казаха: „Не гореше ли сърцето ни…?“ Трябваше да бъде „сърцата“, но присъствието на Христос направи сърцата на двамата едно. Те изтичаха при другите в горната стая, и скоро имате мнозина с едно сърце. Ехад трябваше да се развива.

Това достигна своята кулминация на деня на Петдесятница, където 120 човека общуваха в ехад.

Деяния 1:14:

14 Всички тези продължаваха единодушно в молитва и молба, с жените и Мария, майката на Исус, и с братята Му (NKJV).

Деяния 2:1:

1 Когато дойде денят на Петдесятница, те бяха всички единодушно на едно място (NKJV).

Бог каза, че няма да даде славата си на друг, но на денят на Петдесятница, Той я даде на 120те които изобразяваха Неговото подобие.

Славата остана, понеже ехад остана.

Деяния 2:46-47:

46 Така че продължавайки всеки ден единодушно в храма, и разчупвайки хляб от къща на къща, те ядяха храната си с радост и простосърдечие, 47 като хвалеха Бога и имаха благоволението на целия народ. А Господ всеки ден прибавяше към църквата онези, които се спасяваха (NKJV).

Деяния 4:24:

24 И като чуха това, те издигнаха гласа си към Бога с единодушие и казаха: „Господи, Ти Си Бог, Който Си направил небето, земята, морето и всичко, което е в тях“ (NKJV).

Деяния 4:32:

32 А множеството на онези, които повярваха беше с едно сърце и една душа; никой не казваше, че нещо от това, което притежаваше беше негово, но всичко им беше общо (NKJV).

Деяния 5:12:

12 И чрез ръцете на апостолите се вършеха много чудеса и знамения сред народа. И те всички бяха единодушно в Соломоновия трем (NKJV).

Деяния 8:6:

6 И множествата единодушно слушаха това, което Филип говореше, чувайки и виждайки чудесата, които вършеше (NKJV).

Филипяни 2:2:

2 Допълнете радостта ми като бъдете единомислени, имайки еднаква любов, бивайки единодушни, с един ум (NKJV).

Силата на съгласието се вижда в ползите от събирането.

Нека да разгледаме мнемониката на „СЪБИРАНЕ“:

СЪБИРАНЕ

A – ANOINTING (ПОМАЗАНИЕ)

Вижте Деяния 2:1-2; Деяния 10:44-46; 3 Царе 2:9, 15.

Писанията казват, че новото вино е в грозда.

Исая 65:8:

8 Така казва Господ:

Както новото вино е в грозда… (NKJV).

S – STRENGTH (СИЛА)

Вижте Левит 26:8; Еклесиаст 4:11-12.

S – SAFETY (СИГУРНОСТ, БЕЗОПАСНОСТ)

Вижте Притчи 11:14.

E – ENCOURAGEMENT (НАСЪРЧЕНИЕ, ПОДКРЕПА)

Вижте Еклесиаст 4:9-10.

M – MATURITY (ЗРЯЛОСТ)

Вижте Притчи 27:17; Притчи 13:29; Ефесяни 4:11-13.

B – BREAKS LIMITATIONS (РАЗЧУПВАНЕ НА ОГРАНИЧЕНИЯ)

Вижте Деяния 11:25-26;  Деяния 10:32-33.

L – LEGISLATION OF DIVINE FAVOR (ИЗДАВАНЕ НА БОЖЕСТВЕНО БЛАГОВОЛЕНИЕ)

Вижте Псалм 133:1-3.

E – ENHANCED PRAYER BASE (УСИЛЕНА МОЛИТВЕНА ОСНОВА)

Вижте Матей 18:19.

(Вижте Библейска мнемоника V2 – на разположение от Apple Store.)

Еклесиаст 4:12б:

12 И тройното въже не се къса бързо (NKJV).

Матей 18:19-20:

19 Пак ви казвам, че ако двама от вас се съгласят на земята за нещо, което искат, ще им бъде дадено от Моя Баща в небето.

20 Защото, където двама или трима са събрани заедно в Мое име, Аз съм там посред тях (NKJV).

В предишното Писание, въпреки че контекста е дисциплиниране на определени вярващи и съгласяване с това дисциплиниране, Исус включва по-голям аспект към съгласието като представя думата „нещо“. Това означава всичко, включително дисциплиниране.

Матей 18:15-20:

15 При това, ако брат ти съгреши срещу теб, върви и му кажи грешката му между тебе и него насаме. Ако те послуша, спечелил си брат си.

16 Но, ако не послуша, вземи с тебе още двама или трима, така че „чрез устата на двама или трима свидетели да се установи всяка дума“.

17 И ако откаже да послуша и тях, кажете това на църквата. Но, ако откаже да послуша дори и църквата, нека да ти бъде като езичник и бирник.

18 Истина ви казвам, каквото вържете на земята ще бъде вързано в небето, и каквото развържете на земята ще бъде развързано в небето.

19 Пак ви казвам, че ако двама от вас се съгласят на земята за нещо, което искат, ще им бъде дадено от Моя Баща в небето.

20 Защото, където двама или трима са събрани заедно в Мое име, Аз съм там посред тях (NKJV).

Името на Бог е характера на Бог, а характера на Бог е един.

Тази цялостност е демонстрирана чрез четирите елемента по-горе.

Силата на съгласието е силата на едното.

Бог присъства там, където има съгласие.

Това Писание се разбира най-добре когато се прочете на обратно от стих 20, 19 до 18, стих 20 бивайки извлечено заключение е въведен с думата „защото“.

Забележка: Това не е съгласяване в молитва. Това са двама човека с един и същ ум, които се молят.

Заключение: Културата на съгласие води до отговорена молитва и власт.

Извинението е нещо добро… но… не е толкова мощно колкото съгласието. 

Примери на съгласие

1. Павел и Тимотей.

Тимотей беше в единодушие с Павел.

Филипяни 2:19-29:

19 Но се доверявам на Господ Исус да ви изпратя скоро Тимотей, за да мога и аз да се утеша, когато узная състоянието ви.

20 Защото нямам никой човек на един ум с мен, който естествено да се погрижи за състоянието ви (KJV).

2. Душата на Йонатан беше свързана с душата на Давид.

1Царе 18:1:

1 И когато той свърши да говори със Саул, душата на Йонатан се свърза с душата на Давид, и Йонатан го обикна както собствената си душа (KJV).

Това споразумение беше толкова мощно, че Давид го помнеше години след това докато беше на трона.

3. Исая и Езекия се съгласиха в молитва.

2 Летописи 32:20-21:

20 А поради това цар Езекия и пророк Исая, синът на Амос, се помолиха и викаха към небето.

21 Тогава Господ прати един ангел, който повали всеки силен и храбър мъж, лидер, и командващ в лагера на асирийския цар. Така че рой се върна с посрамено лице в земята си. И когато влезе в храма на своя бог, някой от собствените му потомци го удари с меча там (NKJV).

4. Петър и Йоан и сакатият човек.

Деяния 3:4:

4 А Петър, насочвайки очите си върху него с Йоан, каза: Погледни ни (KJV).

5. Човекът на мира е човека в съгласие.

Лука 10:5-6:

5 И в който дом влезете, първо казвайте: Мир на този дом.

6 И ако там има син на мира, вашият мир ще почива на него: ако няма, ще се върне отново на вас (KJV).

Липса на съгласие

Където няма съгласие (борба) славата си тръгва.

Където няма съгласие, има завист и егоизъм; и крайният резултат е зла работа.

Яков 3:16:

16 Защото, където има завист и егоизъм, там има объркване и всякакво зло нещо (NKJV).

1. Каин уби Авел.

Битие 4:5-7:

5 Но Той не почете Каин и неговия принос. И Каин много се ядоса, и изражението на лицето му посърна.

6 И така Господ каза на Каин: „Защо си ядосан? И защо е посърнало изражението на лицето ти?

7 Ако правиш добро, няма ли да бъдеш приет? Но, ако не правиш добро, греха лежи при вратата. И желанието му е за теб, но ти трябва да управляваш над него“ (NKJV).

2. Яков разпозна това и избяга.

Битие 31:2-3:

2 И Яков видя изражението на лицето на Лаван, и то не беше толкова благосклонно към него както преди.

3 Тогава Господ каза на Яков: „Върни се в земята на бащите си и на твоето семейство, и Аз ще бъда с теб“ (NKJV).

Битие 31:5-7:

5 И им каза: „Видях изражението на лицето на баща ви, че не е благосклонно към мен както преди; но Бога на баща ми е бил с мен.

6 И вие знаете, че с цялата си сила съм служил на баща ви.

7 Въпреки това баща ви ме измами и променя заплатата ми десет пъти, но Бог не му позволи да ми навреди“ (NKJV).

3. Съревнованията водят до разделения.

1 Коринтяни 1:10-13:

10 И ви умолявам, братя, чрез името на нашия Господ Исус Христос, всички да говорите едно и също нещо, и да няма разделения сред вас, но да бъдете съвършено свързани заедно в един ум и в еднакво отсъждане.

11 Защото ми беше известено за вас, братя мои, от домочадието на Хлоя, че помежду ви има съревнования.

12 Сега казвам това, че всеки от вас казва: „Аз съм на Павел“, или „Аз съм на Аполос“ или „Аз съм на Кифа“, или „Аз съм на Христос“.

13 Христос разделил ли се е? Павел ли се разпъна за вас? Или бяхте кръстени в името на Павел? (NKJV)

В заключение, запомнете, че съгласието е мощно.

Има четири условия в съгласието.

Ключът за съгласието/цялостта е в Шема.

Чуването включва слушане, разбиране и практикуване на четирите стълба на цялостта.