в момента четеш
Ехад Сеги Говендър 

ГЛАВА 4 – ПРИМЕРИ ЗА ЧЕТИРИТЕ ИЗИСКВАНИЯ

I. Четирите изисквания са изброени в Йоан глава 17.

А. Свързване (Пребъдващо взаимоотношение).

Йоан 17:6:

6 Аз изявих името Ти на хората, които Ти Ми даде от света. Те бяха Твои, Ти Ми ги даде, и те опазиха словото Ти (NKJV).

Йоан 17:11:

11 Сега Аз вече не съм в света, но тези са в света, Аз идвам при Тебе. Святи Татко, пази чрез името Си онези, които Си Ми дал, за да могат те  да бъдат едно както сме Ние (NKJV).

Групата беше свързана заедно като нишките на пискюлите.

Употребата на множествени местоимения демонстрира свързване.

Думата „те“ е използвана 18 пъти в Йоан глава 17.

Думата „ги“ е използвана 20 пъти.

  1. Характеристики на групата „те/ги“. 

а. Група в общение.

Йоан 17:6:

6 Аз изявих името Ти на хората, които Ти Ми даде от света. Те бяха Твои, Ти

Ми ги даде на Мен, и те опазиха Твоето слово (NKJV).

б. Притежавани от Господа.

Йоан 17:6:

6 …Ти Ми даде… (NKJV).

1 Коринтяни 6:19-20:

19 Или не знаете, че тялото ви е храмът на Святият Дух, Който е във вас, Когото имате от Бог, и вие не сте свои си?

20 Защото бяхте купени с цена; затова прославете Бог в тялото си и в духа си, които са на Бога (NKJV).

Тази група не е притежавана от деноминация или мрежа. Нито пък са притежавани от някой апостол или местна църква.

в. От света.

Йоан 17:6:

6 …от света… (NKJV).

Йоан 17:14:

14 Аз им предадох Твоето слово; и светът ги намрази, понеже те не са от света, както и Аз не съм от света (NKJV).

Йоан 17:16:

16 Те не са от света, както и Аз не съм от света (NKJV).

Йоан 15:19:

19 Ако бяхте от света, светът щеше да обича своето си. Но понеже не сте от света, но Аз ви избрах от света, затова светът ви мрази (NKJV).

г. Приемане на Словото.

Йоан 17:8:

8 Защото им предадох думите, които Ти Ми даде; и те ги приеха, и знаят със сигурност, че съм излязъл от Теб; и те повярваха, че Ти Си Ме пратил (NKJV).

д. Вярват, че Исус е изпратен от Татко.

Йоан 17:8:

8 Защото им предадох думите, които Ти Ми даде; и те ги приеха, и знаят със сигурност, че съм излязъл от Теб; и те повярваха, че Ти Си Ме пратил (NKJV).

е. Осветена група.

Йоан 17:17:

17 Освети ги чрез Твоята истина. Твоето слово е истина (NKJV).

Това е позиционно освещение.

ж. Изпратена или апостолска група.

Йоан 17:18:

18 Както Ти Ме изпрати в света, така и Аз изпратих тях в света (NKJV).

Б. Характер.

Йоан 17:12:

12 Докато бях с тях в света, Аз ги опазих в Твоето име. Онези, които Ти Ми даде Аз ги опазих; и никой от тях не е изгубен освен сина на погибелта, за да се изпълни Писанието (NKJV).

Името говори за ранг, авторитет, удоволствие, превъзходство, дела – всичко това се отнася за характер.

Това говори за цялостта на Духа.

Не можете да бъдете едно с блудница.

Битие 49:5-6:

5 Симеон и Леви са братя; оръдия на жестокост има в жилището им.

6 Душата ми да не влиза в съвета им; честта ми да не се свързва със събранието им; защото в гнева си убиха човек и в упорството си прерязаха вол (NKJV).

Симеон и Леви не бяха едно с Яков по характер.

В. Теология (Система от вярване).

Мирът идва от вярване на едно и също нещо – принципа на единодушието.

Йоан 17:14:

14 Аз им предадох Твоето слово; и светът ги намрази, понеже те не са от света, както и Аз не съм от света (NKJV).

Това е единството на вярата – вярвайки думите, които Бог ни е дал.

1 Коринтяни 1:10:

10 Сега ви умолявам, братя, чрез името на нашия Господ Исус Христос, всички да говорите едно и също нещо, и да няма разделения помежду ви, но да бъдете съвършено свързани заедно в един и същ ум и в един и същ съд (NKJV).

Г. Ръст (Духовна зрялост).

Не можете да бъдете съединени с дете.

Йоан 17:23-24:

23 Аз в тях, и Ти в Мен; за да могат да бъдат съвършени в едно, и за да може света да познае, че Ти Си Ме пратил, и Си възлюбил тях както Си възлюбил Мен.

24 Татко, също така желая тези, които Си Ми дал да бъдат с Мен, където съм Аз, за да могат да глядат славата Ми, която Ти Си Ми дал; защото Си Ме възлюбил преди създаването на света (NKJV).

Съвършен – телеио – идване до зрялост – да имаш пълно и цялостно откровение за Божието намерение, воля и пътища.

II. Четирите изисквания в книгата Ефесяни.

А. Свързване.

Ефесяни 4:2:

2 С всяко смирение и кротост, с търпение, отнасяйки се един друг с любов (NKJV).

Думите „отнасяйки се един с друг“ предполагат свързване.

Б. Характер.

Ефесяни 4:2-3:

2 С всяко смирение и кротост, с търпение, отнасяйки се един друг с любов, 3 стараейки се да запазите единството на Духа във връзката на мира (NKJV).

Ако имате един и същ дух, тогава ще имате един и същ плод.

В. Теологична точност.

Ефесяни 4:4-6:

4 Има едно тяло и един Дух, както бяхте призовани в една надежда на вашия призив;

5 един Господ, една вяра, едно кръщение;

6 един Бог и Баща на всички, Който е над всички, и чрез всички, и във всички вас (NKJV).

Г. Ръст (Зрялост).

Ефесяни 4:13-16:

13 докато всички дойдем до единството на вярата и до познаването на Божият Син, до съвършено мъжество, до мярката на ръста на пълнотата на Христос;

14 за да не бъдем повече деца, подхвърляни насам натам и носени от всеки вятър на доктрина, чрез човешката хитрост, в коварното лукавство на измамна конспирация,

15 но, говорейки истината в любов, да можете да пораснете във всичко в Него, Който е главата – Христос – 16 от когото цялото тяло, свързано и сглобено заедно от снабдяването на всяка става, според ефективната работа, с която всяка част участва, причинявайки растежа на тялото за изграждането му в любов (NKJV).

Характерните черти на зрялостта включват:

1. Единство на вярата.

Стих 13 – докато всички дойдем до единството на вярата…

2. Познаване на Божият Син.

…на познаването на Божият Син…

3. Христоподобност.

…до съвършено мъжество, до мярката на ръста на пълнотата на Христос…

4. Стабилност.

…да не бъдем повече деца, подхвърляни насам натам…

5. Истина.

…говорейки истината в любов…

6. Да пораснем във всичко.

…да пораснем във всичко в Него, който е главата – Христос – …

7. Правилни свързвания.

…свързано и сглобено заедно от снабдяването на всяка става…

8. Съдействие с другите части в Тялото.

…ефективната работа, с която всяка част участва…

9. Причинява растежа на Тялото.

причинявайки растежа на тялото за изграждането му в любов (NKJV).

III. Принципите на Гедеон.

А. Свързване.

Съдии 6:34-35:

34 Но Духът на Господа дойде върху Гедеон; тогава той наду тръбата, и авиезерците се събраха зад него.

35 И той изпрати посланици по целия Манасий, които също се събраха зад него. Той също изпрати посланици до Асир, Завулон и Нефталин; и те излязоха да ги посрещнат (NKJV).

Съдии 7:1-3:

1 Тогава Ероваал (който е, Гедеон) и всички хора, които бяха с него станаха рано и се разположиха на стан до кладенеца Арод, така че стана на мадиамците беше на север от тях при хълма Море в долината.

2 И Господ каза на Гедеон: „Хората, които са сте б са твърде много за Мен, за да предам мадиамците в ръцете им, за да не би Израел да претендира за слава за себе си против Мен, казвайки: Моята ръка ме избави.

3 Затова сега, прогласи в присъствието на хората, казвайки: Който се страхува и е изплашен, нека да се обърне и веднага да си тръгне от планината Галаад“. И двадесет и две хиляди от хората се върнаха, и останаха десет хиляди (NKJV).

Тридесет и две хиляди (32,000) се показаха. Това не е цялостност.

Б. Качества на характера.

Съдии 7:3:

3 Затова сега, прогласи в присъствието на хората, казвайки: Който се страхува и е изплашен, нека да се обърне и веднага да си тръгне от планината Галаад“. И двадесет и две хиляди от хората се върнаха, и останаха десет хиляди (NKJV).

Десетте хиляди (10,000), които останаха бяха безстрашни.

2 Тимотей 1:7:

7 Защото Бог не ни е дал дух на страх, но на сила, на любов и на здрав ум (NKJV).

Любовта и здравият ум са качества на характера.

В. Теологични квалификации.

Съдии 7:4-7:

4 Но Господ каза на Гедеон: „Хората са все още твърде много; заведи ги долу при водата, и Аз ще ти ги изпитам там. Тогава, за когото ти кажа:

Този да дойде с тебе, той да дойде с тебе; а за когото ти кажа: Този да не идва с тебе, той да ни идва“.

5 И така той заведе хората долу при водата. И Господ каза на Гедеон: „Всеки, които полочи от водата с езика си, както лочи куче, да го отделиш; също и всеки, който се навежда на коленете си, за да пие“.

6 И броят на онези, които полочиха, поставяйки ръката си на устата си, бяха триста мъже; а всички останали от хората застанаха на коленете си, за да пият вода.

7 Тогава Господ каза на Гедеон: „Чрез тристата мъже, които полочиха ще ви избавя, и ще предам мадиамците в ръката ви. Нека всички останали хора да си отидат, всеки на мястото си“ (NKJV).

Изпита на водата (Словото) донесе допълнително отделяне.

Водата е най-последователния символ на Словото.

Това идва до мястото, където всички вярват едно и също нещо.

Г. Изпит за ръста.

Съдии 7:16-22:

16 Тогава той раздели тристата мъже на три групи, и сложи по една тръба в ръката на всеки човек, с празни стомни, и факли в стомните.

17 И им каза: „Гледайте мен и правете същото; гледайте, когато дойда до края на стана и вие направете същото, което аз правя:

18 Когато надуя тръбата, аз и всички, които са с мен, тогава и вие да надуете тръбите от всяка страна на целият лагер, и да кажете: Мечът на Господа и на Гедеон!

19 И така Гедеон и стоте мъже, които бяха с него дойдоха до предният пост на стана в началото на средната стража, точно както те бяха поставили стражата; и надуха тръбите и счупиха стомните, които бяха в ръцете им.

20 Тогава трите групи надуха тръбите и счупиха стомните – те държаха факлите в левите си ръце, а тръбите в десните си ръце, за да ги надуват – и викаха: „Мечът на Господа и на Гедеон!“

21 И всеки човек стоеше на мястото си около станът; и цялата армия хукна и викаше и бягаше.

22 Когато тристата надуха тръбите, Господ постави меча на всеки човек срещу другарят му по целият стан; и армията побягна до Ветасета към Церерат, до границата Авел-Меола, при Тават (NKJV).

Всеки правеше същото нещо, което лидерът правеше.

Вярвам, че тези четири изисквания са съществени за цялостност.

IV. Новият Ерусалим.

Има цялостност в Новия Ерусалим.

Откровение 21:9-11:

9 Тогава един от седемте ангела, които имаха седемте чаши пълни със седемте последни язви, дойде при мен и говори с мен, казвайки: „Ела, ще ти покажа невястата, жената на Агнето“.

10 И той ме отнесе в Духа на една голяма и висока планина, и ми показа великият град, святият Ерусалим, слизащ от небето от Бога,

11 имащ Божията слава. Светлината му беше като най-скъпоценен камък, като сапфир, прозрачен като кристал (NKJV).

А. Свързване на старозаветните и новозаветните светии в едно здание.

Откровение 21:12-14:

12 Също така имаше голяма и висока стена с дванадесет порти, и дванадесет ангела при портите, и имена написани на тях, които са имената на дванадесетте племена на децата на Израел:

13 три порти на изток, три порти на север, три порти на юг и три порти на запад.

14 А стената на града имаше дванадесет основи, и на тях бяха имената на дванадесетте апостола на Агнето (NKJV).

Молете се стените, портите и основите да се свържат заедно.

Б. Същия характер.

Откровение 21:18:

18 Структурата на стената му беше яспис; а града беше от чисто злато, като чисто стъкло (NKJV).

Откровение 21:21:

21 Дванадесетте порти бяха дванадесет бисера: всяка отделна порта беше от един бисер. А улицата на града беше от чисто злато, като прозрачно стъкло (NKJV).

Чисто и прозрачно символизират почтеност и честност – качества на характера.

Откровение 21:27:

27 И по никакъв начин в него няма да влезе нещо, което осквернява, или причинява мерзост или лъже, но само онези, които са записани в книгата на живота на Агнето (NKJV).

Откровение 22:4:

4 Те ще гледат лицето Му, и Неговото име ще бъде на челата им (NKJV).

В. Същата теология (Същата светлина – Светлината на Господа).

Откровение 21:23:

23 Градът нямаше нужда от слънцето или от луната да светят в него, защото Божията слава го осветяваше. Агнето е светлината му (NKJV).

Откровение 22:5:

5 Там няма да има нощ: Те не се нуждаят от светило нито от слънчевата светлина, защото Господ Бог им дава светлина. И те ще царуват за вечни векове (NKJV).

Г. Същия ръст.

Откровение 21:16:

16 Градът е подреден като квадрат; дължината му е толкова голяма колкото и широчината му. И той измери града с тръстиката: дванадесет хиляди стадия. Дължината му, широчината му и височината му са еднакви (NKJV).

Няма идоли тука; вместо това, присъствието на Господа. Славата, която липсваше от Давидовата скиния присъства в този град. На тази Църква, Той казва, че идва бързо. Числото 12 в структурата отразява управленческата природа в структурата на тази Църква. Това е крайното изравняване на нашите морални атрибути – дължина, височина, широчина, Божията природа, прозрачност и т.н. – ние всички сме като Христос. Целта на даровете на петкратната благодат е да ни доведе до мярката на Христос.

  • Не може да има цялостност без свързване и общение.
  • Не може да има цялостност с блудница.
  • Не може да има цялостност с други религии.
  • Не може да има цялостност с дете. 

Славата обитава в цялостта. Бог не може да даде славата Си на това, което не е ехад в Неговото име. Тзитзит ни напомня за това.

V. Силният ангел.

Откровение 10:1-11:

1 Видях още един силен ангел слизащ от небето, облечен с облак. А на главата му имаше дъга, лицето му беше като слънцето, и краката му като огнени стълбове.

2 Той имаше в ръката си една отворена малка книжка. И сложи десният си крак на морето, а левият на земята,

3 и извика със силен глас, както когато реве лъв. Когато извика, седем гърма издадоха гласовете си.

4 А когато седемте гърма издадоха гласовете си, аз щях да пиша, но чух един глас отзад да ми казва: „Запечатай нещата, които седемте гърма изговориха, и не ги записвай“.

5 Ангелът когото видях да стои на морето и на земята вдигна ръката си към небето

6и се закле в Този, който живее за вечни векове, който е създал небето и нещата, които са в него, земята и нещата и нещата, които са на нея, и морето и нещата, които са в него, че повече няма да има отлагане,

7 но в дните на гласа на седмият ангел, когато той е готов да затръби, ще се изпълни тайната на Бог, както Той е заявил на Своите слуги пророците.

8 Тогава гласът, който чух от небето ми говори отново и каза: „Върви, вземи малката книжка, която е отворена в ръката на ангела, който стои на морето и на земята“.

9 И така аз отидох при ангела и му казах: „Дай ми малката книжка“. И той ми каза: „Вземи и я изяж; и тя ще вгорчи стомаха ти, но в устата ти ще бъде сладка като мед“.

10 Тогава аз взех малката книжка от ръката на ангела и я изядох, и тя беше сладка като мед в устата ми. Но когато я изядох, стомаха ми се вгорчи.

11 И той ми каза: „Трябва отново да пророкуваш за много хора, нации, езици и царе“ (NKJV).

Четири точки:

  • Свързване на заветни взаимоотношения: Дъгата – много цветове стават едно.
  • Характер – лицето на слънцето.
  • Теология – ядене на книгата.
  • Цел – пророкувай за много нации, езици (вижте Откровение 10:11). 

Силният ангел представя Христос и корпоративният Христос, Неговото Тяло.

Както е Той, така сме и ние. 

1 Йоан 4:17-19:

17 Любовта е усъвършенствана сред нас в това: че можем да имаме смелост в деня на съда; защото както е Той, така сме и ние в този свят.

18 Няма страх в любовта; но съвършената любов изгонва страха, понеже страха включва наказание. Но този, който се страхува не е усъвършенстван в любов.

19 Ние Го обичаме, защото първо Той ни възлюби (NKJV).

Приключвайки тази глава, ние подчертаваме още веднъж, че корпоративният Христос, зрялата Църква, демонстрира четирите характеристики на ехад.