в момента четеш
Ехад Сеги Говендър 

ГЛАВА 3 – ИЗИСКВАНИЯ В ЕХАД

В ехад, няколко принципа са дълбоко установени. Това дори вероятно не се е разбирало от евреина, но на нас ни е дадена възможността да погледнем на тези неща ретроспективно (отзад напред). (Запомнете, юдеинът не е виждал Бог като Триединен.)

Принципи в Ехад 

А. Множественост в Божеството. Тази множественост включва свързване на Татко, Сина и Святия Дух.

Б. Характер в Цялостта.

В. Доктрина в Цялостта.

Г. Цел или ръст в Цялостта.

РАЗРАБОТВАНЕ

А. Множественост в Божеството.

Тази множественост включва свързване на Татко, Сина и Святия Дух.

Ехад гарантира общение и свързване – главният контекст е, че Татко, Сина и Святия Дух са в общение и са свързани един с друг. Татко е, където е Сина, а Синът е, където е Духът. Трите Личности са заедно всеприсъстващи.

По този начин, Бог е в общение и връзка. Татко, Сина и Святия Дух не са независими един от друг.

Б. Характер в Цялостта.

Татко, Сина и Святия Духа са едно по характер.

Всички имат едни и същи морални атрибути: праведност, святост, вярност, мъдрост, истина и любов.

Изход 34:6-7:

6 И Господ мина пред него и прогласи: „Господ, Господ Бог, милостив и благодатен, дълготърпелив, и изобилстващ в доброта и вярност,

7 пазещ милост за хиляди, прощаващ беззаконие, престъпление и грях, по никакъв начин не заличаващ вината, посещаващ беззаконието на бащите върху децата и децата на децата до третото и четвъртото поколение“ (NKJV).

В. Доктрина в Цялостта. Единство на вярата/доктрината – еднаква вяра.

Татко, Сина и Духът вярват едни и същи неща.

1. Ако познавате Него, познавате Татко.

Йоан 14:7-12:

7 „Ако познавахте Мен, щяхте да познавате и Баща Ми; и отсега нататък Го познавате и сте Го видели“.

8 Филип Му каза: „Господи, покажи ни Татко, и това ни е достатъчно“.

9 Исус му каза: „Не съм ли бил с вас толкова дълго, и въпреки това не Ме ли познаваш, Филипе? Който е видял Мен видял е Татко; така че как можеш да кажеш: Покажи ни Татко?

10 Не вярвате ли, че Аз съм в Татко, и Татко е в Мен? Думите, които ви говоря не ги говоря от собствената Си власт; но Татко, Който живее в Мен върши делата.

11 Вярвайте Ми, че Аз съм в Татко и Татко е в Мен, или пък Ми вярвайте заради самите дела.

12 Истина, истина ви казвам, който вярва в Мен, делата, които върша Аз и той ще ги върши; и по-велики дела от тези ще върши, защото Аз отивам при Моя Баща“ (NKJV).

2. Ако приемете Него, тогава сте приели Татко.

Евреи 3:1:

1 Затова, святи братя, участници в небесното призвание, размислете за Апостола и Първосвещеника на нашата изповед, Христос Исус (NKJV).

Матей 10:40:

40 Който приема вас приема Мен, и който приема Мен приема Този, който Ме е изпратил (NKJV).

Марк 9:37:

37 Който приеме едно от тези малки деца в Мое име приема Мен; а който приеме Мен, не приема Мен, а Този, който Ме е изпратил (NKJV).

3. Той прави това, което Татко прави. Неговите действия са идентични с действията на Татко. Ако следвате/имитирате Него, вие всъщност следвате Татко. Тези действия означават, че Той мисли като Татко.

Йоан 5:19:

19 Тогава Исус отговори и им каза: „Истина, истина ви казвам, Синът не може да прави нищо от Себе Си, но това, което вижда Татко да прави; защото каквото Той прави, Синът също го прави по същия начин“ (NKJV).

Йоан 8:28-29:

28 Тогава Исус им каза: „Когато издигнете Човешкият Син, тогава ще познаете, Аз съм Този, и че не върша нищо от Себе Си; но както Моя Баща Ме учи, Аз говоря тези неща.

29 И Този, който Ме е пратил е с Мен. Татко не Ме е оставил сам, защото Аз винаги върша нещата, които Му харесват“ (NKJV).

Йоан 9:4:

4 „Аз трябва да върша делата на Този, който Ме е пратил докато е ден; идва нощта, когато никой не може да работи“ (NKJV).

Йоан 6:38:

38 „Защото слязох от небето, не за да върша собствената Си воля, а волята на Този, който ме изпрати“ (NKJV).

Йоан 4:34:

34 Исус им каза:  „Моята храна е да върша волята на Този, който Ме прати, и да завърша Неговата работа“ (NKJV).

4. Ако видите Него, виждате Татко.

Йоан 14:9:

9 Исус му каза: „Не съм ли бил с вас толкова дълго, и въпреки това не Ме ли познаваш, Филипе? Който е видял Мене видял е Татко; така че как можете да казвате: Покажи ни Татко?“ 

5. Той говори това, което Татко говори. Ако сте чули Него, чули сте Татко.

Йоан 12:49-50:

49 „Защото не съм говорил от собствената Си власт; но Татко, Който ме прати Ми даде заповед, какво да кажа и какво да говоря.

50 И Аз зная, че Неговата заповед е вечен живот. Затова, това, което говоря, както Татко Ми е казал, така говоря“ (NKJV).

Синът и Татко вярват едно и също нещо. Святият Дух вярва ли същото нещо?

Исус каза Аз ще ви изпратя друг Утешител.

Йоан 14:15-16:

15 Ако Ме обичате, пазете заповедите Ми.

16 И Аз ще помоля Татко, и Той ще ви даде друг помощник, така че Той да може да пребъдва с вас завинаги“ (NKJV).

Думата за „друг“ е аллос – означавайки друг от същия вид.

Думата хетерос е друг от различен вид.

Святият Дух има същите качества като Сина, и по този начин същите качества и като Татко. Святият Дух вярва същите неща както Татко и Сина.

И така,до тук, виждаме, че в ехад е установено свързване, еднакъв характер, и еднакви вярвания.

Г. Цел или ръст в Цялостта.

Ръста е духовна тежест. Синът не е по-малък от Татко, нито Святият Дух е по-малък от Синът. Те имат едни и същи атрибути.

Ръста е свързана с целта и видението.

Троицата е единна в цел:

1. Кръщение.

Матей 28:19:

19 Затова вървете, и научете всички народи, кръщавайки ги в името на Татко, на Сина и на Святият Дух (KJV).

Кръщението е в името, не в имената, на Татко, Сина и Святият Дух, понеже Бог е един.

2. Благословение.

2 Коринтяни 13:14:

14 Благодатта на Господ Исус Христос, любовта на Бог и общението на Святият Дух, да бъде с всички вас. Амин (KJV).

3. Обитаване във вярващият.

Римляни 8:9:

9 Но вие не сте в плътта, ако Божият Дух живее във вас. А ако някой човек няма Духът на Христос, той не е Негов (KJV).

Ефесяни 3:17:

17 Христос да може да обитава във вас чрез вяра; така че вие, вкоренени и основани в любов (KJV).

Йоан 14:23:

23 Исус отговори и му каза: Ако човек Ме обича, той ще пази думите Ми: и Моя Баща ще го възлюби, и ние ще дойдем в него, и ще направим нашето жилище в него (KJV).

4. Възкресение.

а. Исус.

Йоан 10:18:

18 Никой човек не Ми го взема, но Аз го давам от себе Си. Имам власт да го дам, и имам власт пак да го взема. Тази заповед получих от Моя Баща (KJV).

Йоан 2:19:

19 Исус отговори и им каза: Разрушете този храм, и за три дена ще го издигна (KJV).

б. Духа.

Римляни 8:11:

11 Но ако Духът на Този, който възкреси Исус от мъртвите живее във вас, Този, който възкреси Христос от мъртвите ще съживи също и вашите смъртни тела чрез Духът Си, който живее във вас (KJV).

в. Йехова.

1 Коринтяни 6:14:

14 И Бог, Който възкреси Господа, ще възкреси и нас чрез Своята сила (KJV).

5. Сътворението.

а. Духа.

Псалм 104:30:

30 Изпращаш Духът Си, те се създават: и обновяваш лицето на земята (KJV; вижте също Еремия 10:10 KJV – „Господ е истинският Бог [който направи небето и земята].)

б. Исус.

Евреи 1:10:

10 И, Ти, Господи, в началото Си положил основата на земята; и небесата са делата на Твоите ръце (KJV).

в. Татко.

Вижте 1 Коринтяни 8:6 (KJV):

6 Татко направи всичко.

Вижте Малахия 2:10 (KJV):

10 Един Бог ни създаде.

6. Освещение.

а. Татко.

Вижте Юда 1.

1 Осветени чрез Татко.

б. Исус.

Евреи 2:11а:

11 Защото и Този, Който освещава и тези, които се освещават са едно (KJV).

1 Коринтяни 1:2:

2 …осветени в Христос Исус… (KJV).

в. Духа.

Римляни 15:16:

16 …осветени чрез Святият Дух (KJV).

В заключение, Божият ехад е цялостта на Бог, и включва:

  • Свързване или общение.
  • Еднаквост на характера.
  • Теологична еднаквост.
  • Еднаквост в целта.