в момента четеш
Ехад Сеги Говендър 

ГЛАВА 2 – ВАЖНОСТТА НА ЕХАД

Славата е в ехад.

Славата е в Името Му.

1 Летописи 16:29:

29 Дайте на Господа славата дължима на името Му:

донесете принос, и елате пред Него: поклонете се на Господа в красотата на святостта (KJV).

Псалм 29:2:

2 Дайте на Господа славата дължима на името Му;

поклонете се на Господа в красотата на святостта (KJV).

Вижте също Псалм 96:8.

Славата е в името Му.

Името Му е Баща, Син и Святия Дух.

Матей 28:19:

19 Затова вървете, и научете всички народи, кръщавайки ги в името на Бащата, на Сина и на Святия Дух (KJV).

Бащата, Сина и Святия Дух са едно.

1 Йоан 5:7:

7 Защото има трима, които свидетелстват в небето, Бащата, Словото и Святия Дух: и тези трима са едно (KJV).

Така че, славата е в цялостта на Бог.

Славата е в Неговото присъствие.

1 Летописи 16:27:

27 Слава и чест са в присъствието Му; сила и веселие на мястото Му (KJV).

Бог е всеприсъстващ.

Матей 18:20:

20 Защото където двама или трима са събрани заедно в Мое име, Аз съм там посред тях (KJV).

Еремия 23:24:

24 „Може ли някой да се скрие в тайни места, така че Аз да не го видя?“ казва Господ; „Не изпълвам ли Аз небето и земята?“ казва Господ (NKJV).

Ефесяни 1:23:

23 Която е Неговото тяло, пълнотата на Този, Който изпълва всичко във всички (NKJV).

Бащата, Сина и Святия Дух присъстват еднакво навсякъде. Цялостността на Бог е навсякъде. Божията слава е навсякъде, понеже Неговата цялостност е навсякъде.

А. Татко

Еремия 23:24:

24 Може ли някой да се скрие в тайни места, така че Аз да не го видя? казва Господ. Не изпълвам ли Аз небето и земята? казва Господ (KJV).

Б. Исус

Матей 18:20:

20 Защото където двама или трима са събрани заедно в Мое име, Аз съм там посред тях (KJV).

В. Духа

Псалм 139:7-8:

7 Къде да отида от Твоя Дух? или къде да избягам от присъствието Ти?

8 Ако се изкача на небето, Ти Си там: ако си постеля леглото в ада, ето, Ти Си там (KJV).

1 Коринтяни 3:16:

16 Не знаете ли, че сте храма на Бог, и че Божият Дух живее във вас? (KJV)

1 Коринтяни 6:16:

16 Какво?  Не знаете ли, че който се съединява с блудница е едно тяло? Защото двамата, каза Той, ще бъдат една плът (KJV).

Славата принадлежи на Господа.

1 Летописи 29:11:

11 Твое, О Господи, е величието, и силата, и славата, и победата, и великолепието: защото всичко, което е на небето и на земята е Твое; Твое е царството, О Господи, и Ти Си издигнат като глава над всичко (KJV).

2 Летописи 5:14:

14 Така че свещениците не можеха да застанат да служат поради облака: защото славата на Господа беше изпълнила Божият дом (KJV).

Псалм 24:10:

10 Кой е този Цар на славата? Господа на войнствата, Той е Царят на славата. Села (KJV).

Горните Писания говорят за славата на Господа.

Господ е Един.

Второзаконие 6:4:

4 Слушай, О Израел: Господ нашия Бог, Господ е един! (NKJV)

Славата е в цялостта.

Славата върху престола.

Езекиил видя славата върху престола.

Езекиил 1:26-28:

26 И над свода, който беше над главите им имаше подобие на престол, като изгледа на камък сапфир: и над подобието на престола имаше подобие на човек над него.

27 И видях нещо с кехлибарен цвят, като изгледа на огън около него, от изгледа на кръста му и нагоре, и от изгледа на кръста му и надолу, видях като изгледа на огън, и имаше сияние наоколо.

28 Като изгледа на дъгата, която е в облака в дъждовен ден, такъв беше изгледа на сиянието наоколо. Това беше изгледа на подобието на славата на Господа. И когато я видях, паднах на лицето си, и чух глас на някой, който говореше (KJV).

Йоан видя престола в Небето и Този, който седеше на престола.

Откровение 4:2-3:

2 И веднага бях в духа: и, ето, беше поставен престол в небето, и един седеше на престола.

3 и този, който седеше на него изглеждаше като камък яспис и сардис: и имаше дъга около престола, на вид като смарагд (KJV).

Този, който е на престола получава слава.

Откровение 4:9-11:

9 И когато тези същества дават слава и почит и благодарение на Този, който седи на престола, който живее до вечни векове,

10 двадесет и четирите стареи падат пред Този, който седи на престола, и се покланят на Този, който живее до вечни векове, и хвърлят короните си пред престола, казвайки:

11 Достоен си, О Господи, да приемеш слава и почит и сила: защото Ти си създал всичко, и заради Твоята наслада всичко е създадено (KJV).

В Откровение 22:1, престола е наречен престола на Бог и на Агнето.

Откровение 22:1-5:

1 И Той ми показа чиста река с водата на живота, чиста като кристал, течаща от престола на Бога и на Агнето.

2 По средата на улицата му, и от двете страни на реката, имаше дърво на живота, което даваше дванадесет вида плод, и даваше плода си всеки месец: и листата на дървото бяха за изцеление на народите.

3 И повече няма да има никакво проклятие: но престола на Бога и на Агнето ще бъде в него; и Неговите слуги ще Му служат:

4 И ще гледат лицето Му; и Неговото име ще бъде на челата им.

5 И няма да има нощ там; и няма да се нуждаят от светило, нито от слънчева светлина; защото Господ Бог им дава светлина: и те ще царуват до вечни векове (CWSB).

Също така, чиста река тече от престола. Това символично се отнася за Святия Дух.

И така, виждаме Бащата, Сина и Святия Дух на престола.

Откровение 4:2 също казва, че „Един“ седеше на престола.

Откровение 22:3-4 използва лични местоимения в единствено число (подчертано по-горе), за да опише цялостността на престола.

И така, славата е на престола, а на престола седи „Един“.

Това е ясна картина за славата в Божия ехад.

Божията слава е в Ехад.

Исая 42:8:

8 Аз съм Господ, това е името Ми,

И няма да дам славата Си на друг,

Нито Хвалата Си на изваяни идоли (NKJV).

Той няма да даде славата Си на изваяни идоли. Божият образ е ехад.

Славата Му може да обитава само в Божият ехад.

Библията ни казва, че Бог направи човека в собствения Си образ.

Битие 1:26:

26 И Бог каза: Да направим човека в Нашия образ, по Нашето подобие: и нека да владеят над морските риби, над въздушните птици, над добитъка, над цялата земя и над всяко пълзящо същество, което пълзи по земята (KJV).

Бог даде славата Си на Адам и Ева. Тази слава трябваше да се вижда в цялостта на брачното взаимоотношение.

Адам и Ева отпаднаха от тази слава.

Бог не е отстъпил от принципите на ехад.

Той дава славата Си на Църквата, която действа в принципите на ехад.

Църквата не е някой друг; Църквата е Неговото Тяло и следователно е законен приемник на Неговата слава.