в момента четеш
Ехад Сеги Говендър 

ГЛАВА 1 – КАКВО Е ЕХАД

РАЗРАБОТВАНЕ

 1. Бог е Ехад – Обединен в едно.

Ехад изразява съгласие или единство сред личности.

Описва съставно единство. Това означава комбинация от неща, които съставляват едно цяло. Бог е едно, но не е една личност. Ехад потвърждава множественост в Божеството. Идеята за тази цялостност е вплитането на краищата на въже. Израел трябваше да слуша, да разбира и да върши цялостността на Бог. Това е било дълбоко свързано с тяхното преуспяване.

Други думи

  • Яхиид

Друга дума преведена като „едно“ е яхиид, която означава „само един“.

Битие 22:2:

2 И каза: Вземи сега сина си, единствения си син Исаак, когото обичаш, и върви в земята Мория; и го принеси там във всеизгаряне на една от планините, за която ще ти кажа (KJV).

Н3173. яхиид: прилагателно означаващо единствен, един, само един. Тази дума често е използвана отнасяйки се за единствено дете. Исаак беше единствения син на Авраам от Сара (вижте Пълния речник за изучаване на библейски думи).

  • Яхад 

Псалм 133:1:

1 Ето, колко е добро и колко е приятно да живеят братя заедно в единство! (KJV)

„Единство“ тука е яхад.

Н3162. яхад, съществително в мъжки род означаващо съвместност, общество, сдружение. Посочва личности поставени в близост един с друг.

Тази дума също е наречие, означаваща да се направят нещата изведнъж, заедно. Използвана е за извършено действие, или за планове и съвещания направени от една група заедно (вижте Пълния речник за изучаване на библейски думи).

Яхад означава нещата да се правят заедно изведнъж.

В допълнение пискюлите им напомняли за тяхната цялостност с Бог.

Тези материални неща им напомняли, че били свързани един с друг и с Бог. Самите те е трябвало да бъдат едно както Бог е едно.

В Божеството има сдружение на Баща, Син и Свят Дух. Бог е Триединен.

Божието откровение за истината е развиващо се. Откровението за Троицата е било скрито в Стария завет:

1.1. Името – Ние.

Битие 1:26:

26 Да направим човека (KJV).

Това загатва, че в сътворението е била включена една множественост от Личности.

Битие 1:26:

26 И Бог каза: Да направим човека в Нашия образ, според Нашето подобие: и нека да владеят над морските риби, над небесните птици, над добитъка, над цялата земя и над всяко пълзящо същество, което пълзи по земята (KJV).

Битие 3:22:

22 И Господ Бог каза: Ето, човекът стана като един от Нас, да познава добро и зло: и сега, за да не простре ръката си, и да вземе и от дървото на живота, и да яде, и да живее вечно (KJV).

Битие 11:7:

7 Елате, да слезем, и да объркаме там езика им, за да не могат да разбират говора си един на друг (KJV).

По-късно, е разкрито, че Татко, Сина и Святия Дух са били въвлечени в процеса на сътворение.

Сътворението

Духът.

Духът създава (вижте Псалм 104:30 NKJV).

Истинският Бог е направил небесата и земята (вижте Еремия 10:10 NKJV).

Исус.

Колосяни 1:16:

16 Защото чрез Него беше създадено всичко, което е на небето, и което е на земята, видимо и невидимо, дали ще е престоли, господства, началства или власти: всичко е създадено чрез Него, и за Него (CWSB).

Евреи 1:10:

10 И: „Ти, Господи, в началото положи основата на земята, и небесата са делото на Твоите ръце“ (NKJV).

Татко.

1 Коринтяни 8:6:

6 …има един Бог, Бащата, за Когото е [направено] всичко … (NKJV).

Малахия 2:10:

10 … Не ни ли е създал един Бог?… (NKJV)

Тези стихове посочват, че три Личности са един Бог.

1.2. Елохим.

Битие 1:1:

1 В началото Бог създаде небесата и земята (KJV).

Еврейската дума използвана за „Бог“ е Елохим. Това е местоимение в множествено число.

Тази множественост на Личности в Божеството е представена преди Вавилон. В началото, Триединния Бог създаде небесата и земята. Това, което започна във Вавилон беше изкривяване на истината за Троицата. Небесата и земята бяха създадени много преди Вавилон.

1.3. Авраам при Мамри.

Битие 18:1а:

1 И Господ му се яви в Мамриевите полета (KJV).

Писанието казва, че Господ разкри Себе Си на Авраам като три Личности.

Битие 18:2а:

2 … трима мъже застанаха пред него (KJV).

В Битие 18:3, четем, че Авраам се обърна към тези трима мъже като „Господарю мой“не „Господари“.

Бог е Един, но разкрива Себе Си като три Личности.

И така, има свързване на Личности в Троицата. Свързването е неразривно свързано в ехад. Не може да има ехад без свързване.

1.4. Това свързване се вижда също и в Новия завет.

1 Йоан 5:7:

7 Защото трима са, които свидетелстват в небето, Татко, Словото и Святия Дух: и тези трима са едно (KJV).

Йоан 17:22б:

22 За да бъдат едно, както и Ние сме едно (KJV).

Йоан 10:30:

30 Аз и Баща Ми сме едно (KJV).

2. Ехад в брачното взаимоотношение.

Съпругът и съпругата

Битие 2:24:

24 Затова човек ще остави баща си и майка си и ще се свърже с жена си, и те ще станат една плът (NKJV).

Свързването на съпруга и съпругата е описано в контекста на ехад. Има общение и свързване във връзката.

Това изобразява тайнственото единство между Христос и Неговата Църква.

3. Ехад на Израел.

1.1. Пискюли.

Евреина трябваше постоянно да си припомня, че Бог е ехад. Той трябваше да прави това като гледа пискюлите и да цитира Шема.

1.2. Видима еднаквост.

  • Тръбачите и певците: 

2 Летописи 5:13-14

13 И когато тръбачите и певците бяха като едно, за да направят да се чуе един звук в хваление и благодарение на Господа, и когато издигнаха гласа си с тръбите, кимвалите и музикалните инструменти, и хвалеха Господа, казвайки:

„Защото Той е добър,

Защото милостта Му трае вечно“,

стана така че домът, Господният дом, се изпълни с облак, 14 така че свещениците не можеха да продължават да служат поради облака; защото славата на Господа изпълни Божия дом (NKJV).

  • Група като един човек под ръководството на Ездра: 

Ездра 3:1-3:

1 И когато дойде седмият месец, и децата на Израел бяха в градовете,

хората се събраха заедно като един човек в Ерусалим.

2 Тогава Исус сина на Йоседек и братята му свещениците, и Зоровавел сина на Салатиил и братята му, станаха и построиха олтара на Бога на Израел, за да принасят всеизгаряния на Господа на него, както е писано в Закона на Божият човек Мойсей

3 Понеже страх беше дошъл върху тях поради хората на тези страни, те поставиха олтара на основите му; и принасяха всеизгаряния на Господа на него, сутрешни и вечерни всеизгаряния (NKJV).

  • Група като един човек под ръководството на Неемия: 

Неемия 8:1-3

1 А целият народ се събра заедно като един човек на открития площад, който беше пред Портата на Водата; и казаха на свещеника Ездра да донесе книгата на Закона на Мойсей, който Господ беше заповядал на Израел.

2 И така свещеника Ездра донесе Закона пред събранието от мъже и жени и всички, които можеха да слушат с разбиране, на първият ден от седмият месец.

3 Тогава той чете от нея на открития площад, който беше пред Портата на Водата, от сутринта до пладне, пред мъжете и жените и онези, които можеха да разбират; и ушите на целият народ бяха внимателни към Книгата на Закона (NKJV).

  • Група като един човек в Съдии: 

Съдии 20:1:

1 И така, всички деца на Израел излязоха, от Дан до Вирсавее, както и от Галаадската земя, и събранието се събра като един човек пред Господа в Мицфа (NKJV).

В Шема, Израел трябваше да прави цялостността на Бог. Тази цялостност се виждаше…

а. в тяхното свързване – празници. (Нацията скърбеше, когато племето на Вениамин беше изключено.)

б. в техния характер – морални заповеди.

в. в тяхната теология. (Всички трябваше да вярват едни и същи заповеди – морални и церемониални.)

г. в тяхната цел – да бъдат свидетели, царство от свещеници.

Този ехад беше отговорен за господството на Израел.