в момента четеш
Думите Кенет Хегин 
Съдържание Цялата книга на една страница

Езикът на мъдрите е здраве

Посещавали ли сте някои болни? Слушали ли сте ги да говорят? Ако да, можете да разберете защо са болни. Притчи 12:18 е чудесно откровение, една чудна истина: „Има такива, чието несмислено говорене пронизва като нож, но езикът на мъдрите е здраве.” Ти няма да имаш здраве, ако не говориш здраве. Забелязал ли си, че сме програмирани неправилно? (Говоря от естествена гледна точка.) Ние сме програмирани негативно. Библията казва: „Блажен е онзи, който не ходи по съвета на нечестивите” (Псалм 1:1). Ти не искаш да мислиш, както светът мисли. Римляни 12:1 казва: „Затова умолявам ви, братя, чрез Божиите милости да представите телата си в жива жертва, свята, благоугодна на Бога, което е ваше духовно служение.”

Сега забележете стих 2: „И не се съобразявайте с този свят, но преобразявайте се чрез обновяването на ума ви.” Бог не иска да се съобразяваме с този свят, а да се преобразяваме. Как? Чрез обновяването на нашия ум. Не мислете, както светът мисли! Те мислят негативно. Прочетохме обаче Римляни 12:2 и там пише: „Не вършете много от нещата, които хората от света вършат.” Е, много от нещата, които ти правиш, те също ги правят – ти ядеш, както и те ядат, ти спиш, както и те спят.

Преди няколко години водих събрание в една църква в Оклахома. Те мислеха, че жените ще отидат в ада, ако нямат дълги ръкави, дълги рокли, дълги коси и дълги езици. (Аз прибавих последната част, те прибавиха първата.) Те винаги говореха за „светското”. „Ние не се съобразяваме със света” – казваха те. Библията казва „не се съобразявайте”. Ние не сме светски.” Пастирът ме помоли да проповядвам в неделя сутрин. Всеки път, когато се събудя в събота през нощта, аз се моля за проповедта. „Боже, аз обикновено не проповядвам по този начин” – казах аз, когато видях каква ще бъде проповедта. Но Бог наистина имаше това предвид. Тази сутрин аз скочих от платформата, тръгнах нагоре-надолу по пътеките и казах: „Мога да кажа, че това е най-светската църква, в която съм проповядвал!”

Беше като че ли ги плеснах по лицето с мокър парцал. Казвах, че това е най-светската църква, в която съм бил, а те се хвалеха колко бяха святи! Те бяха като фарисеите. Те се молеха: „Господи, ние сме по-добри от всеки друг в града. Ние сме най-великите и най-добрите. Ние сме най-чудесните хора. Разбира се, ние знаем, че Ти знаеш това. Ние не правим това, не правим онова, ние не еди-какво си.” Но те бяха най-негативната група, която някога бях виждал. Казах: „Вие все още мислите, както мисли светът. Вие мислите за болести. Вие мислите за страх. Мислите за съмнения. Мислите за поражения. Мислите за неуспехи точно, както светът мисли! Обновете ума си с Божието Слово! Мислете в съгласие с Божието Слово! Говорете в съгласие с Божието слово! Вярвайте в съгласие с Божието Слово!”

Много хора, които мислят, че са отделени от света, понякога са най-светски от всички. Както казах, целият свят е програмиран негативно и ако ти не си внимателен, ще направиш същата грешка, която прави светът. Виждате, че светът без Бог е в духовна смърт. Те са програмирани към смърт, вместо към живот. Ако някой се уплаши, той казва: „Това ме плаши до смърт.” Или: „Уплаши ме до смърт.” Никога не казвай това! Аз никога не казвам, че съм изплашен, защото не съм. Ако съм изкушен да се страхувам, говоря на това, като казвам: „Страх, аз ти се съпротивявам в Исусовото име!” И отказвам да се страхувам. Ако дойде съмнение, аз му говоря, като казвам: „Съмнение, аз ти се противя в Исусовото име!” И отказвам да се съмнявам. Не бих казал никому, ако имам мисъл на съмнение или мисъл на страх. Не бих я приел. Не бих казал никому, ако мисълта дойде до мен – а ти знаеш, че дяволът може да поставя всякакви мисли в главата и в ума ти.

Ние сме продукт на ДУМИТЕ. Някога спрял ли си, за да помислиш, че Библията учи, че има здраве и изцеление в твоя език? Забелязал ли си, че Той казва тук „езикът на мъдрите е здраве”? Никога не говоря за болести. Не вярвам в болести. Говоря здраве. ЕЗИКЪТ НА МЪДРИТЕ Е ЗДРАВЕ. Библията не казва: „ЕЗИКЪТ НА МЪДРИТЕ Е БОЛЕСТ.” Казва се: „Езикът на мъдрите е ЗДРАВЕ.” Аз говоря здраве. Вярвам в изцелението. Вярвам в здравето. Никога не говоря за болести. Никога не говоря за заболяване. Говоря за здраве. Говоря за изцеление. Никога не говоря за неуспех. Аз не вярвам в неуспеха. Вярвам в успеха. Никога не говоря за поражение. Аз не вярвам в поражението. Вярвам в побеждаването. Алелуя на Исус! Никога не говоря за това, което дяволът е сторил. Не ме интересуват неговите дела. Аз говоря за делата на Бога и това, което Той върши! Слава на Господа! Аз не говоря за дяволската сила, защото той не е силен така, както Бога.

Една вечер един проповедник по телевизията употреби цялото си време да говори за това, което дяволът върши. Помислих си: „Скъпи Господи, ще изключа това!” И го изключих точно по средата на неговата демонстрация на невежество. Колкото повече говореше, толкова по-зле се чувствах. Той не каза нищо, което те не знаеха, а освен това хвалеше дявола. Човек би си помислил: „Горкият стар Бог, не си върши работата, изгубил е всичката Си сила и всички християни трябва да вървят в живота съсипани, болни, поразени, живеещи на крайната улица, точно до алеята на оплакването, и да пеят „Ако само мога да оправя това”. Няма победа, няма успех.”

Исус каза: „Аз ще бъда с вас винаги” (Матей 28:20). Вярвам, че ако Той е с мен, това е успех. Библията казва в Римляни 8:31 „Бог е откъм нас, кой ще бъде срещу нас?” О, слава на Бога, ако Той е откъм нас, какво значение има кой е против нас? Какво значение има какво прави дяволът в света? Бог е откъм нас! І Йоан 4:4: „По-велик е Този, който е в нас, от този, който е в света.” Защо се безпокоиш какво ще срещнеш, ако ПО-ВЕЛИКИЯТ е в теб?

Аз съм бил изкушаван да се безпокоя точно както всеки друг, но аз не се безпокоя. Никога не говоря за обезсърчение. Никога не говоря за безпокойство. Никога не говоря за поражение. Някои хора се освобождават от пушенето на цигари, някои се освобождават от пиенето на уиски, но аз желая християните да се освободят от най-големия грях, по-голям от тютюнопушенето или пиенето на уиски – греха на безпокойството. Много хора са горди. Те казват: „Аз не пуша. Бог ме освободи от това.” Но те не желаят да бъдат освободени от другия грях, който имат в живота си. Грехът на безпокойството е по-лош от пушенето на цигари. Пушенето и пиенето са лоши. Аз не съм благосклонен към нито един от тях и нямам тези лоши навици, но безпокойството е по-лошо от тях. Безпокойството ще те убие.

Не един доктор ми е казал (а съм чел за това и в периодичните издания): „Повече хора отиват в психиатрични заведения и в гроба поради безпокойство, отколкото поради каквото и да било друго нещо.” За какво се безпокоят хората? От обстоятелствата. Те се безпокоят за утре. Те се безпокоят за нещата, които срещат. Бил съм изкушаван да се безпокоя за утрешния ден и за неща, които зная, че срещам. Но тогава си спомнях какво казва Библията, че е в мен. Дори не трябваше да се моля за това. Поглеждах трудностите и невъзможните неща в лицето и не можех да не се разсмея, слава Богу! Казвах: „Ако не мога да премина над теб, ще те заобиколя. Ако не мога да те заобиколя, ще мина под теб. Ако не мога да мина под теб, ще премина чрез теб, защото ПО-ВЕЛИКИЯТ Е В МЕН.” И знаете ли, докато се смеех, това обстоятелство си отиваше и се скриваше!

ПО-ВЕЛИКИЯТ Е В МЕН. ПО-ВЕЛИКИЯТ Е В МЕН! „ПО-ВЕЛИК Е ТОЗИ, КОЙТО Е В ТЕБ, ОТ ОНЗИ, КОЙТО Е В СВЕТА.” Добре ли е в света? Дяволът е богът на този свят. Какво друго е в света? Грехът е в света. Но ПО-ВЕЛИКИЯТ е в мен. Той е по-велик от греха. Той победи греха. Той премахна греха. Какво друго е в света? Болестта в е света. Тя не е от Бога. Тя не идва от Небето. Там няма болест. Тя е от света. Няма да има никаква болест в Небето. ПО-ВЕЛИКИЯТ е в мен. Той е по велик от болестта, защото Той е Изцелителят. Какво друго е в света? Безпокойството е в света. Хората винаги говорят за безпокойството, което е в този стар свят. Но Този, който е в мен, е по-велик от безпокойството, което е в света.

Какво друго е в света? Трудни обстоятелства са в света. Но аз не съм от света. Може да съм в света, но не съм от света. Моето гражданство е в Небето, слава на Бога! И докато съм тук долу, в света, аз имам ПО-ВЕЛИКИЯТ, живеещ в мен. ТОЙ е по-велик от този, който е в света. Той ще направи да успея. Ще ми донесе успех. Алелуя! Аз не мога да съм победен! Това е моята изповед. ДУМИ. Такива ДУМИ съм говорил 40 години. ДУМИ, ДУМИ, ДУМИ.

следваща глава Каква е твоята изповед