Глава 1. ЦЕЛТА НА БОЖИИТЕ ДАРБИ

Заедно ние ще имаме едни от най-интересните и най-богатите на информация изследвания, които някога сме имали. Аз искам да навлезете в тази поредица за Святия Дух с отворена Библия и отворен ум, когато сам Святият Дух става наш Учител. Той е Този, Който държи ключа към успешен, плодотворен и победоносен християнски живот и чрез Неговите дарби ние прославяме Божия Син Исус Христос.

Днес, когато стигнем до въпроса за духовните дарби, ние срещаме две крайности. Преди всичко има злоупотреба. Някои са донесли укор върху чудесната работа на Святия Дух, като са използвали неправилно свръхестествената сила на Духа. Мисля, че повечето от нас могат да разкажат действителни примери за фанатизъм, възникнал в тази насока, и от многото злоупотреба е дошла и втората крайност – обикновеното Божие дете е пренебрегнало и не познава учението на Словото на Бог относно духовните дарби. В страха си да не би да го счетат за фанатик или да си помислят, че отива в същите крайности, до които много са стигнали, средният християнин се резервира от учението на Божието Слово в търсенето на духовни дарби.

Искам да видите нещо. Дарбите на Святия Дух са способности за служене. Те са дадени за служене и единствено за служене. Павел изброява някои дарбите в 12 глава на І Коринтяни и аз искам да вмъкна тук нещо, което е изключително важно. Ние всички говорим за ДЕВЕТТЕ дарби на Духа. Ние приемаме, че дарбите наброяват девет и с това се изчерпва всичко. Защо вземаме всичко за дадено? Защо сме толкова бързи да ограничим Бог? Не ограничавайте Бог само до девет дарби, когато Неговият запас е неизчерпаем. Пишейки до коринтяните, Павел е изброил девет дарби, но има повече. Дарбите на Святия Дух се дават „поотделно на всеки човек, според както иска Святият Дух”. В Неговите очи ние сме отделни личности и Бог ни познава по-добре, отколкото самите ние се познаваме, и Той ни дава дарби, съобразени с всяко едно Негово дете.

Ние считаме дните, в които живеем, за толкова модерни и съвременни, но много преди нашето време апостол Павел се занимаваше с проблеми, пред които църквите са изправени днес, като невежество относно духовните дарби. Що се отнася до средния християнин това невежество включва не само духовните дарби, но и личността на Святия Дух. Ние се нуждаем от едно добро, здраво Библейско учене за тази трета Личност на Троицата. Затова нека да изучаваме внимателно тази Личност и този предмет, който е жизненоважен за служението на Божието Слово, за да бъде изградена частта, която всеки отделен човек има в това служение.

Запомнете, че има само един Свят Дух! Той е същата Личност на Троицата, която изпълва съда и кръщава с Духа, която дава други дарби, различни от този чудесен дар на самия Него. Много злоупотреби има днес с нещата на Духа, точно както е записано за големия безпорядък и объркване в живота на цялата църква в Коринт. Както тогава, така и сега причината за това е погрешното разбиране за личността на Святия Дух и Неговите дарби.