Глава 14. НАШИЯТ ВЕЛИК ПЪРВОСВЕЩЕНИК

Апостол Павел познаваше Източника на своята сила:

Реших да не знам нищо друго между вас, освен Исус Христос, и то Него разпнат.

І Коринтяни 2:2

Той не се опита да анализира Бог, нито пък Неговата сила. Той проповядваше Исус и само Исус.

Независимо от способността, която той притежаваш, и от всичкото придобито знание, Павел знаеше, че няма да има никакви покаяния, никакво преобразяване на живота, силата на греха нямаше да може да бъде строшена в живота на мъжете и жените, без проявлението на Божията сила. Нищо нямаше да се случи без убеждаващата и преобразяваща сила на Святия Дух. От къде знаеше това Павел? Той знаеше, защото Сам Исус каза:

Истина, истина ви казвам, че за вас е по-добре Аз да си отида, защото ако не си отида, Утешителят, Святият Дух няма да дойде при вас, но ако замина, ще ви Го изпратя.

Йоан 16:7

И точно това се случи! Ние знаем, че Исус пристигна на Небето, че се настани от дясната страна на Бог Отец и сега е в позицията на велик Първосвещеник. Как можем да бъдем сигурни, че е направена връзка, както Господ обеща? Като видим, че Божиите планове следваха предварителна програма. Святият Дух дойде в деня на Петдесятница, точно както Исус каза, че ще дойде, за да започне Своята работа:

Той ще обвини света за грях (Неговата обвиняваща сила), за правда и за съдба;

за грях, защото не вярват в Мен,

за правда, защото отивам при Отца и няма вече да Ме виждате;

за съдба, защото князът на този свят е осъден.

Имам още много неща да ви кажа, но не можете да ги понесете сега.

Но когато Той, Духът на истината дойде, Той ще ви води в цялата истина, защото няма да говори от Себе Си (с други думи Исус каза, че Святият Дух няма да прославя Себе Си, Той няма да прави Себе Си известен), но каквото чуе, това ще говори и Той ще ви покаже нещата, които ще дойдат.

Той ще Ме прослави…

Йоан 16:8-14

Понякога в нашето невежество ние прославяме всичко под небето, освен Исус. Независимо от твоите преживявания в Духа, ако в твоя живот ти прославяш човек или личност, различна от Исус Христос, Сина на Бог, не Святият Дух е Този, който прославя. Защо казвам това? Защото Исус каза: „Святият Дух ще Ме прослави”.

Святият Дух никога няма да привлече вниманието върху друга личност. Той никога няма да привлече вниманието върху някой мъж или жена. Колкото по-духовен става човек, толкова той все повече ще отмества вниманието от себе си и ще издига Исус. Святият Дух никога не привлече вниманието върху Павел. Говорейки за себе си, Павел се считаше за най-малкия от най-малките, за главния грешник, но днес ние виждаме някои християни, чиито „себе”-та са толкова надути от собствената им духовност. Запомнете думите на Исус, който е най-сигурният авторитет:

Той ще Ме прослави, защото ще поучава от Моето и ще ви го показва.

Всичко, което има Отец, е Мое, затова ви казах, че ще взема от Моето и ще ви го показва.

Йоан 16:14-15

Нека да повторя нещо, което казах по-рано. Всичко, което Святият Дух прави, е – да прославя Исус. Ако си получил дарба от Святия Дух, тази дарба, която Той ти е поверил, ще прослави и ще прославя Исус. АКО е от Духа, то тя ще бъде използвана под Неговото ръководство и контрол. Ако тази дарба се проявява в събрание или в църквата, тя ще бъде използвана само, когато прославя и възвеличава Исус. Дарбите на Духа са способности за служение и целта на това служение е, да водиш мъже и жени към спасителното познаване на Христос, Сина на Бог.

следваща глава Глава 15. ТАЙНИТЕ НА БОГ