Глава 11. ДАРБАТА ПРОРОКУВАНЕ

Голямо нещастие е, че има християни, които са позволили да бъдат измамени. Като казвам това, имам предвид, че пропускат много, като вярват на тези, които ги учеха, че дарбите на Духа престанаха още в ранната църква. Всяко нещо, което Петър получи, всяко нещо, което се даде на Йоан, всяка дарба, която беше изявена чрез членовете на ранната църква, е за християните днес. Не позволявайте на никой да ви измами, когато става въпрос за нещата на Духа.

„На друг се дава чрез Духа пророкуване”. Какво представлява дарбата пророкуване? Това е много просто и ясно обяснено в І Коринтяни 14:3 „Който пророкува, говори на хората за назидание, увещание и успокоение”. Откровението не се споменава. Пророчеството в своя новозаветен смисъл не е предсказване, а изказване на Божието Слово и на Евангелието на Исус Христос.

Понякога си мисля, че ние много се объркваме, когато стане дума за тази дарба на пророкуване. Има някои, които си въобразяват, че им е дадена някаква дарба да пророкуват извън това, което е Божието Слово, и точно тук се появява фанатизмът. Възлюбени, Святият Дух никога няма да даде на някого, Той няма да даде на мъж или жена повече от това, което е написано в Словото на Бог. Ето защо, ако някой казва, че има дарбата пророкуване, и изговори нещо, което противоречи на Божието Слово или прибавя на Божието Слово, този човек върши наистина голям грях и Святият Дух няма никакъв пръст в това, което се пророкува. Фалшивите доктрини и фалшивите култове се раждат от такива учения и ние сме предупредени в Откровение 22:18 да не се заблуждаваме:

Ако някой прибави на тези думи, Бог ще му прибави язвите, написани в тази книга.

Не може да има някакво съмнение относно това, какво се има предвид под „дарбата пророкуване” и най-простият начина, по който мога да обясня тази дарба, е да кажа, че това е дарба на общуване. О, да бъдеш съдът на Святия Дух, когато Той говори чрез едни устни от глина, като взема контрол над ума и съобщава на другите истинското значение на Божието Слово! Заедно с дарбата слово на знание и слово на мъдрост, аз лично копнея за тази дарба на пророкуване, където мога да застана под помазанието на Святия Дух и чрез Него да предам Словото на Живия Бог, така че то да стане живот за тези, които чуват моя глас, и да донесе духовно разбиране и приемане на Исус като Спасител и Господар, така че чрез разбирането на Божето Слово този човек да потърси изпълването със Святия Дух, Библията да стане жива за него, и да му се открият нейните истини.

Исус имаше тази чудесна дарба на Святия Дух. Никой никога не стоя в Неговото присъствие, без напълно да разбере всичко, което Той казваше. Това, което Той говореше, беше казано толкова просто, че дори децата го схващаха, и все пак по своята същност Божието Слово е толкова дълбоко, че дори най-интелигентният човек не може да го проумее, без да има разбиране. Библията е различна от всички книги в света. Само Святият Дух може да открие Божието Слово.

Плът и кръв не са ти открили това, а Моят Баща, Който е на Небето

Матей 16:17

Чрез дарбата пророкуване Святият Дух дава на човека сила да общува и в резултат слушателят получава разбиране на Божието Слово и расте духовно, като навлиза дълбоко в нещата на Господ.

Чудесно е да видиш болни тела, изцелени от силата на Бог, но има нещо далеч по-велико от материалното чудо. Най-голямото вълнение за мен е да чуя някой да казва: „Когато те слушах да говориш своето послание от Божието Слово, аз получих разбиране върху Библията, откровение за любовта и дълбоката милост на Бог Отец, като видях характера на Исус Христос такъв, какъвто никога преди не съм го знаел или разбирал”. Това е дарбата, която идва единствено от Святия Дух – дарбата на пророкуване.