Глава 13. ВИЖТЕ ИСУС

Като обобщаваме нашето изучаване на дарбите на Святия Дух, нека да обърнем на втора глава на І Коринтяни и да започнем от първи стих. Тук Павел пише към онези, които бяха имали това чудесно преживяване – да бъдат новородени. Той пише на тези, които знаеха всичко за изпълването с Духа. Те не бяха невежи относно силата на Святия Дух.

И аз, братя, когато дойдох при вас, не дойдох с превъзходно говорене или мъдрост да ви известя Божията тайна,

защото бях решил да не зная между вас нищо друго, освен Исуса Христа и то Христа разпнат.

Аз бях немощен между вас, страхувах се и много треперех.

И говоренето ми, и проповядването ми не ставаха с убедителните думи на мъдростта, но с доказателство от Дух и от сила;

за да бъде вярването ви основано не на човешка мъдрост, а на Божията сила.

Обаче, ние поучаваме мъдрост между съвършените, ала не мъдрост от тоя век, нито от властниците на тоя век, които преминават;

но поучаваме Божията тайнствена премъдрост, която е била скрита, която е била предопределена от Бога преди вековете да ни докарва слава.

Никой от властниците на тоя век не я е познал; защото, ако я бяха познали, не биха разпнали Господа на славата.

І Коринтяни 2:1-8

Понякога си мисля, че ние толкова се обвързваме с доктрини, че съвсем изпускаме Господ Исус Христос от погледа си. Когато чувам разговори между християнски лидери, когато аз разговарям с тези, които са добре запознати с по-дълбоките неща на Духа, аз се страхувам, че някои се забъркват с противоречиви доктрини и губят от погледа си Личността на Исус Христос. Стояла съм отстрани и съм слушала християни да дискутират за духовни неща, слушала съм християнски лидери да обсъждат доктрини като тази за „вечната сигурност”. Те се различават, що се отнася до начина на кръщението – дали се говори на езици или не се говори на езици. Те нямат съгласие що се отнася до външното доказателство на изпълването с Духа.

Каквото и да е – кръщение, изпълване с Духа, езици или която и да е била от дарбите на Духа, те всички са второстепенни спрямо Исус Христос, Божият Син – и всички тези неща, които ние наричаме „доктрини” трябва да отстъпят пред Исус. Запомнете, цялата Библия от Битие до Откровение, е откровение за една Личност – Исус Христос! Святият Дух внимава да величае Исус при всички обстоятелства и преди Исус да си отиде, Той много ясно каза, че Святият Дух ще дойде след Неговото възнесение и ще обитава тази земя. Исус каза: „Той, Святият Дух, ще Ме прослави”. Ето това е работата на Святия Дух!

Аз вярвам в доктрините на Църквата, за които учи Библията. Аз вярвам във водното кръщение, вярвам в потапянето, вярвам в силата на Бог, вярвам в изпълването с Духа, вярвам в дарбите на Духа. Но това, което се опитвам да кажа, е, че ние използваме някои от тези неща, които са второстепенни, за да засенчим Онзи, Който е по-важен – Личността на Исус Христос, Сина на Бог. Библията не е откровение за Святия Дух. От началото до края Библията е откровение за Исус Христос.

Предизвиквам ви да ми кажете от Святият Писания поне едно нещо, което да е по-важно от Исус, защото това, което определя съдбата на безсмъртната душа, е, какво правим с Исус. Исус, Личността на Божия Син, Божество и Божественост, е посланието на Църквата. Църквата е стълбът и основата на тази истина, институцията в света, в която е заложена тази истина. Църквата като цяло и християните като индивидуалности трябва да направят познат на изгубения и умиращ свят пътя на спасение чрез Сина на Живия Бог. Няма нищо по-важно от Исус!