Вяра в името Исус

“Бог….Му даде име което е над всяко друго име…” (Филипяни 2:9). Това е показано, чрез имената на Бога, като: Яхве Ире и др., включени в името Исус. “Няма друго име, под небето, дадено между човеците, чрез което да се спасим” (Деяния 4:12). Евреи 1:3 Го представя, като “сияние на Неговата слава”.  Бог – Син е равностойно на Бог – Отец. Когато вярваме в името Исус, ние вярваме във всичко, което е То.

Защо Бог даде това име?  Това е обикновено, еврейско име Ешуа. За да бъде един от нас и с нас, Той прие човешко естество и човешко име. Значението на името Исус е ”Господ(е) спасение”. Името му е скрито в пророчеството на Исая 62:11 ”Кажете на Сионовата дъщеря – ето идва Спасението” или “Твоят Ешуа идва”. Исус означава Спасител.

Христос учи учениците си да се молят (Матей 6:6-15; Лука 11:1-4), без да ги кара да казват “в името на Исус”. Той  акцентира, на молитвата в Неговото име в (Йоан 14:14; 16:23).  “И каквото и да вършите, словом или делом, вършете всичко в името на Господа Исуса, благодарящи чрез Него на Бога Отца.” (Колосяни 3:17). Това показва че само казването на фразата” в името на Исус” не върши нищо. Когато служим на другите, ние го вършим с Христос, от Негово име. Това е значението на фразата в името на Исус”.  Новото, което Христос ни показа е че няма молитва в Господното име, преди Той да е дошъл.

Молитвата в името на Исус, винаги ще направи Божията воля възможна. По този начин  има сила в Неговото име. Само  повторението на тази фраза, като магическа дума, няма да принуди Бог, да извърши каквото искаме ние. Такава молитва няма да доведе Божието присъствие. Ние се молим, защото Бог присъства.

следваща глава Молитвата с вяра