Част 3 – Глава ХІІІ

“Сред децата на Каин имаше много грабежи, убийства и грехове.”

 

1. В тези дни живееше слепия Ламех, един от синовете на Каин. Той имаше син на име Атун и двамата отглеждаха много говеда. 2. Ламех имаше навик да ги изпраща с един млад пастир, който ги пасеше. Вечер, когато се връщаше в къщи, пастирът плачеше пред дядо си, баща си Атун и майка си Хазина: “Не мога да паса сам тези говеда защото може някой да открадне едно от тях или да ме убият заради тях.” Сред децата на Каин имаше много грабежи, убийства и грехове. 3. Ламех го съжали и каза: “Наистина, ако е сам, мъжете по тези места могат да го победят.” 4. Тогава Ламех стана, взе лъка, който пазеше от младини когато още не беше сляп, взе големи стрели, гладки камъни, прашката си и отиде на полето с младия пастир. Докато той се грижеше за стадото, Ламех стоеше зад говедата. Това се повтаряше много дни. 5. В същото време, Каин, когото Бог изгони и прокле да трепери и да се страхува постоянно, не беше се заселил, не беше намерил почивка никъде и бродеше от място на място. 6. Докато се скиташе, дойде при жените на Ламех и попита за него. Те му казаха: “Той е на полето с говедата.” 7. Каин отиде да го потърси. Когато стигна до поляната, младият пастир чу шума от приближаването му и говедата се струпаха около него. 8. Той каза на Ламех: “Господарю мой, това диво животно ли е или крадец?” 9. Ламех отговори: “Кажи ми как изглежда когато се приближи” 10. Ламех взе лъка си, сложи стрела в него; взе камък и приготви и прашката. Когато Каин излезе на открито, пастирът каза на Ламех: “Стреляй ето, идва.” 11. Ламех стреля по Каин с лъка и го уцели. Рани го и с камъка от прашката, който го удари по лицето и извади и двете му очи. Каин падна веднага и умря. 12. Тогава Ламех и младият пастир отидоха при него и го намериха да лежи на земята. Пастирят каза: “Това е Каин, нашият дядо и ти го уби, господарю.” 13. Ламех съжаляваше горчиво, плясна с ръце и удари с длан младежа по главата. Той падна като мъртъв на земята. Ламех обаче помисли, че се преструва, взе камък и го удря докато смачка главата му и той умря.

следваща глава Глава ХІV