Глава ХІV

Времето като неспирен поток донася други поколения хора.

 

1. Когато Енос навърши 900 години, всички деца на Сет, на Кенан, както и неговият първороден син, заедно с жените и децата си, се събраха при него за да го помолят да ги благослови. 2. Тогава той се помоли над тях и ги благослови. Закле ги в кръвта на Авел като им каза: “Нито едно от децата ви да не слиза от тази свята планина и да не се сприятелява с децата на убиеца Каин.” 3. Енос извика сина си Кенан и му каза: “Сине мой, посвети сърцето си на хората и ги утвърди в праведност и невинност; служи пред тялото на баща ни Адам през целия си живот.” 4. След това Енос влезе в почивката си, навършил 985 години. Кенан го уви, помаза и го постави в пещерата на съкровищата, отляво на Адам. Направи и жертвоприношение за него според обичая на предците си.

следваща глава Глава ХV