BИKЪT НА ДУХА

от Смит Уигълзуърд

Аз съм гласът на един, който бика в пустинята: „Направете прав пътя на Господ“, както е казал пророк Исая.

Йоан 1:23

 Покайте се, защото небесното царство е близо…
Тогава излезе при него Ерусалим и цяла Юдея, и всичките райони около Йордан.
И бяха кръстени от него в Йордан, изповядвайки своите грехове.“

Матей 3:2, 5-6

Облеклото на Йоан Кръстител беше камилска вълна; поясът му — кожен, яденето му — скакалци и див мед. Йоан беше без храната и облеклото, с които беше свикнал в свещеническия дом на земния си баща. Той имаше само едно стенание, един вик – викът на Духа.

Никакви ангели, овчари, мъдреци или звезди не предшестваха неговото скорошно пристигане. (Но небесният пратеник Гавраил, който говори на Даниил и на Мария, говори също и на неговия баща Захарий, за неговото рождение и призвание). И въпреки това от скритото си място в пустинята, той раздвижи цялата страна. Бог чрез него издаде викът на Духа — о, този ужасен, пронизителен вик! И цялата земя се раздвижи поради него.

Някои се срамуват да викат. Други не искат, защото във викът има самотност. Но те наистина не са сами — БОГ е с човека, който има само вик.

НОВО НЕЩО

Бог говори на Йоан в пустинята и му каза за едно ново нещо: водно кръщение.

И Йоан носеше свидетелство, казвайки: „Видях Духът да слиза от небето… и се спусна върху Него. 
А аз не Го познавах, но Този, който ме изпрати да кръщавам с вода, Същият ми каза: „Върху когото видиш да слиза Духът и да остава върху него, Същият е Този, който кръщава със Святия Дух. 
И аз видях и свидетелствам, че Този е Синът на Бог.        

Йоан 1:32-34

Водното кръщение, за което Йоан каза на хората, беше чисто отрязване от миналото, то беше нов път. Йоан е бил потомък на обрязани, но сега е отхвърлен от обществото, защото новият път е разрушение на стария план.

Когато те чуха този вик, този ужасяващ вик на Духа и посланието, което той донесе: „Покайте се, защото небесното царство наближи! Изправете пътеките за вашите крака, без да стъпквате други или да издигате твърде много права“, всички се изплашиха. Те се събудиха, мислейки, че Месия е дошъл. Търсенето им беше внушително! „Това Той ли е? Ако не, кой може да бъде?“ — се чудеха те.

Йоан каза: „Аз съм глас, който вика, подготвяйки пътя, за да дойде Месия.“

И това е свидетелството на Йоан; когато юдеите изпратиха свещеници и левити от Ерусалим да го питат: „Кой си ти?“
И той призна и не отрече, но призна: „Аз не съм Христос.“ 
И те го попитаха: „Кой си тогава? Илия ли си?“ А той каза: „Не съм.“ „Тогава пророк ли си?“ Той отговори: „Не… 
…Аз съм гласът на един, който вика в пустинята: „Направете прав пътя на Господ“, както е казал пророк Исая.“ 

Йоан 1:19-23

ВИКЪТ НОСИ ОБВИНЕНИЕ

„Личното освещаване — извика той, — трябва да бъде във вашия живот!“ Божието Слово дойде чрез него:

… и грубите пътища ще бъдат направени гладки; 
И всяка плът ще види спасението от Бог. 
После той каза на множествата, които идваха да се кръстят от него: „О, поколение на змии, кой те предупреди да бягаш от идващия гняв? 
Следователно принасяйте плодове» достойни на покаянието и не започвайте да казвате в себе си: „Ние имаме Авраам за баща.“ Бог е способен да издигне деца на Авраам от тези камъни. 
И сега, също брадвата е сложена при корена на дърветата, следователно, всяко дърво, което не принася добър плод, се отсича и хвърля в огъня.“ 
И хората го питаха, казвайки: „Какво да правим тогава?“ 
… А той им каза: „Не насилвайте никой човек, нито обвинявайте някого лъжливо, и бъдете доволни от вашите заплати.“ 

Лука  3:5-10, 14

Бог изливаше живот чрез него. Бог раздвижваше множествата и променяше близката ситуация чрез него. Бреговете на Йордан бяха покрити, изпълнени с хора и обвинението върху хората беше невероятно. Множествата плачеха и бяха кръщавани от Йоан в Йордан, изповядвайки своите грехове.

О, да бъдеш сам с Бог! Йоан беше сам в пустинята и той чу Словото на Бог, което имаше силата да промени тези около него.

… словото на Бог дойде към Йоан, синът на Захарий, в пустинята. 
И той дойде… проповядвайки кръщение на покаяние за прощаване на греховете. 

Лука 3:2-3

Сами — о, да бъдем сами с Бог, така, че да можем да придобием Неговия ум и мисъл, Неговото впечатление и откровение за нуждите на хората!

Сам! Сам!

Исус го понесе изцяло сам;

Той даде Себе Си, за да спаси Своите;

Той страда, кървя и умря сам.

ТОВАРЪТ РАЖДА ВИКЪТ

Нямаше нищо обикновено около Йоан; всичко беше обикновено. Той не се страхуваше да извика Божието послание за покаяние на всеки, без значение неговия ранг или позиция. Цар Ирод беше укорен от него поради греховните взаимоотношения с Иродиада, съпругата на брат му Филип, и заради всичките злини, които Ирод беше направил (Виж Лука 3:19). Дори смъртта на Йоан не беше обикновена. Дъщерята на Иродиада танцуваше пред Ирод, който й обеща да й даде до половината от царството си. Тя поиска главата на Йоан Кръстител.

Да, този свят човек беше сам. Бог имаше Йоан по толкова осветен, различен начин, че той можеше да изрази този вик, товарът за цялата нация. Той можеше да извика за греховете на хората: „Бог е свят! Ние сме децата на Авраам, децата на вярата! Ужасен съд идва!“

Да викада вика — той не можеше да се сдържи да не вика, поради техния грях. Йоан беше изпълнен със Святия Дух от утробата на майка си. Той имаше в себе си товара на Духа.

Йоан беше строг, но земята все още беше отворена за Исус. Исус ходеше по начин, който те знаеха; Йоан дойде по нов начин. Йоан дойде, като нито ядеше, нито пиеше. Той дойде викайки. Единственото място, където можеше да диша и да бъде свободен беше в пустинята, атмосферата на Небето, откъдето той се обърна с послание да обяви необходимата подготовка — покаяние преди да дойде Исус — за да отвори пътя на изкуплението.

ВИКЪТ НА ДУХА КЪМ ТЕБ

Викът на Духа към теб днес е:

  • Позволи Духът да работи в теб, после позволи на Бог да работи чрез теб за другите. Помни Йоан: баща му и майка му — оставени настрана; сърцето му — кървящо на олтара; душата му — носеща товара, викът, нуждата на хората.
  • Посвети се на Господ, дори до действието на Духа. Бъди човек, познат от Бог, вършещ подвизи, и сграбчен от Бог.
  • Продължавай 8 нещата, които са ти разкрити и така врагът ще бъде обърнат в бяг. Дори тези около теб ще признаят: „Господ е благословил!“

 

(Уелс, август 1925)

следваща глава БОЖЕСТВЕНО ЗАРЕЖДАНЕ