ТАЗИ БЛАГОДАТ

Искам да повторя думите, които звучат в моето сърце, които реално знание за истината: Когато сме изпълнени с радостта на Бог, идва едно доволно „Хвалете Господ!“ Давид ш.знаеше това и той желаеше всички сили, които дишат, да хвалят Господ.

Трагедия е, ако във вас няма свръхестествен източник, изливащ хваление. Бог ви иска толкова много в Духа, че ЦЕЛИЯТ ВИ ЖИВОТ да бъде хваление.

Колко копнее моята душа да се запалите в огъня!

ПРОЯВЛЕНИЯ НА ВЪТРЕШЕН ОГЪН

Четирите неща, които са показателни и Божествено потвърдени или разкрити от Господ са: огъня, любовта, ревността и вярата.

Огънят — горящ интензивно, правещ ни пълни с действия на ново ниво с Бог.

Любовта — когато няма нищо друго освен чисто, непорочно желание или отдаване, което не познава жертва.

Ревността — да бъдем толкова много във волята и в могъщата сила на Бог, докато преминем отвъд границата в онова, което се харесва на Бог.

Вярата — тази, която се смее на невъзможностите и вика: „Ще бъде направено!“

Дано Бог моментално направи тези неща реални пред нашите очи и да ни даде тези характерни прояви на вътрешния пламък!

ИЗЯВЕНАТА МОЩ НА СЛАВАТА

Нашето послание върху 5 глава на Римляни е предназначено да ни отведе no-навътре в Бог. Тези послания се справят с приемането на живота и природата на Божия Син. Ние видяхме, че природата на Божия Син може да бъде пренесена върху нас чрез Словото и че Духът може да изпълни съда, докато Словото бъде направено живот.

Докато Духът минава през съда, взима Словото и го излива в тялото, тялото ще бъде забързано от същата природа като на Исус, със същата сила върху всички слабости.

Това е неразрушима сила, минаваща с мощ през човешкия ред, променяща човешкия ред и довеждаща го до място, в което е възкръсналия живот, вечния живот, живот, ускорен от Духа и променян от едно състояние на благодат към друго — дори от слава към слава.

Много хора получават тези дни чисто знание за вътрешната работа на силата на Духа. Тя не само забързва техните смъртни тела, но и вкарва в същото това естествено тяло неразрушима мощ, която се проявява и по този начин подготвя тялото за грабването.

Божественото учене на Господ ни е разкрило, че това е вътрешният живот: новия човек в стария човек, новата природа в старата природа, възкресенската сила в мъртва обвивка, забързването на всичко, Божествения ред на Бог, изявен в човешкото тяло. В нас е живота и природата на живия Христос. В нас е силата над цялата смърт.

Не се страхувайте да го твърдите. Вие имате сила над целия грях, сила над всяка болест. В тялото Христовия живот оформя, забързва, докато всяка следа от човешкия ред е погълната от Божествения живот.

Предишният закон е от естествения човек. Сега новият закон е от живота на Духа или изявяването на новото създание, което е Христос в нас, изявената сила на славата.

Сливата е проявление на Божествената природа в човешкото тяло. Има една специална мисъл, върху която да разсъждаваме: „подобна скъпоценна вяра“. Ние получихме „подобна скъпоценна вяра“ като всички, които преминаха: Авраам — казвам го с благодат; Исус — казвам го с благодат; Отец — казвам го с благодат; Святият Дух — казвам го с благодат.

До всичко, което има Отец, до всичко, което има Исус, до всичко, което има Святия Дух, ние имаме достъп, имаме право да достигнем, имаме отворена врата за него. Няма нищо, което може да ни задържи отвън!

Исус Христос е Алфа и Омега за нас, така, че да можем да познаваме благодатта, благоволението и милостта, които да ни издигнат и така да ни преведат през всяка ситуация.

Да ни повдигнат до какво? До благодат и мир — умножени!

Благодат и мир да ви се умножават чрез познава­нето на Бог, и на Исус нашия Господ.

2 Петрово 1:2

Искате ли благодат, умножена днес? Искаше ли умножен мир? Имате го тук, в Христос, ако дръзнете да повярвате. Ние имаме достъп, имаме право на това.

Според както Неговата Божествена сила ни е дала всички неща, необходими за живот и благочестие, чрез познаването на Него, който ни е призовал в слава и добродетел;
Откъдето са ни дадени превъзходно велики и скъпоценни обещания, така че чрез тях да можете да бъдете участници в Божественото естество…

2 Петрово 1:3-4

Ние имаме достъп до, имаме право на обещанията. Да и Амин! Ние имаме право на цялото наследство, на което Той ни е направил наследници.

Сега искам да се преместя от тази мисъл и да отидем в 5 глава на Римляни.

Следователно, като сме оправдани чрез вяра, имаме мир с Бог чрез нашия Господ Исус Христос.

Римляни 5:1

Вие сте оправдани, вие сте примирени. И помнете, мирът на Бог е различен от всеки друг мир. Той преминава всяко разбиране (Филипяни4:7). Той ви отвежда далеч от това да бъдете разтревожени, докато вече не ви влияят земните неща. Това е дълбок мир, създаден от знанието на живата вяра, която е живия принцип за основата на всяка истина: Христос в нас!

Това е изявяване на Бог в нас, което е славата или естеството на славата, или пренасянето на славата, или силата да пренесеш славата.

Христос в нас, надеждата, е свидетелството на славата.

БЛАГОДАТТА ЗА ДОСТЪП

Искам да видите колко сте богати.

Чрез когото също [т.е. чрез Господ Исус Христос, или естеството] ние имаме достъп в тази благодат, в която стоим и се радваме в надеждата за славата на Бог.

Римляни 5:2

Това е може би най-великата от всички мисли, до които сме достигнали: вярата има достъп чрез Исус Христос до цялата пълнота на Бог. Това е първо по благодат. Вие сте спасени чрез благодат. Но сега има друга благодат: благодат за достъп, благодат за влизане, благодат за разбиране разкриването на тайната, благодат, която ще ни доведе до място на познаване на Бог.

Във 2 Послание на Петрово 1:1 имаме една много специална дума, която ще ни помогне тук.

Вярно е, че Исус дойде до нас 8 благодат. Той ни срещна 6 нужда и ни преобрази чрез Своята сила. Правилно е да кажем, че сега имаме наследство вътре в нас. Правилно е да кажем, че то е неразложимо и неопорочимо. Имаме право да кажем, че то е пълно със слава и благочестие. Имаме право да кажем, че имаме същата природа като Господ Исус Христос.

Природата на Неговата плът? Не — и да. Вярно е, Той беше направен по подобие на нашата греховна плът и за грях, и осъди греха в плътта. Но сега има по-висок ред, в който да ходим; духовен ред, Божествен ред, Божествено естество, „свръх“ естество, свято естество, естество на любов, естество на вяра.

Ние имаме природата на вярата, Божествената природа, същото естество, от което е Той в духовния свят. Той ни завещаСвоята вяра.

Всичките човешки слабости във вярващите са развалени, когато са смесени. Същото е вярно за вярата. Ако вашата вяра не е съвършена, вашите победи са несигурни, молитвите ви са загубили помазанието, вашето насилие 6 царството на Бог е някак си вяло, вашата личност от Божествена сила, върху която да имате власт, е спряна. Защо? Бог идва до нас, вдъхва в нас нов живот и ни показва, че имаме достъп до тази благодат, в която стоим, така че да можем да имаме ново естество, което не се изменя, нито има сянка от промяна, но да вярва на всички неща, да се надява за всички неща и през цялото време да бъде променяно!

ТЪЛКУВАНЕ НА ЕЗИЦИ

Законът на живота на Духа на Христос е този, който е надеждата, който е слабата 6 надеждата, който е откровението 6 слабата на надеждата, който е пълен с начало на стабилно получаване на неща отгоре, където Христос седи от дясната страна на Бог, където виждаме заедно Отец и Сина.

И така изпълнена с чистотата на несмесената реалност, вярата се издига. Тя променя своя курс. Тя завзема и вярва.

Тя детронира и стои твърда да види царството на Бог изявено!

ВЯРАТА: СИЛАТА НА ДОСТЪПА

Вярата е силата на достъпа. Аз имам предвид искрената вяра; вяра, която никога няма примеси; вяра, която никога не се колебае; вяра, която е смела; вяра, която е изчистена; вяра, която е чувствителна към диханието на Бог; вяра, която е самата природа на Сина на Бог; вярата, която дойде от Автора на вярата.

С нея ние ставаме точно същите като Него: святи в действие, смели да вярваме, почиващи в сигурност, и виждащи мощната сила на Бог да се изявява чрез тази жива вяра.

Това е, което ни вкарва в това да изискваме всичко, което Той има. Вярата донася зрение. Чрез вярата изкривените ще бъдат направени прави, сакатите ще скачат от радост, слепите трябва да бъдат освободени.

Бог е завършил създанието, то е завършено завинаги чрез съвършената работа на нашия Господ. Ние сме завършени в Него, принадлежейки на живата Глава. Ние сме Неговата праведност, родени в и създадени за Неговата цел, така че да можем да бъдем в света, над всичките сили на света!

Тази осма глава на Римляни е една от най-чудесните глави — шедьоври. И все пак цялото Слово на Бог издига. Можете да се почувствате издигнати от Него. Гравитацията е единствената сила, която ви прави да стоите тук! Духът издига. Вписаното във вас Слово ви раздвижва. Божественият живот действа. Духът забързва.

Вие сте променяни — ставате праведни, ставате готови — чрез възстановяването.

Възстановяване е една от най-великите думи в Писанията. Словото на Бог е възстановяващо; силата на Словото забързва в, извън и върху. Каквито и да сте били тази сутрин, вие никога няма да бъдете такива, каквито бяхте. Но такива каквито не сте били, сега трябва да бъдете. Нищо не може да ви въздейства повече от това да знаете какви сте били, за да можете да бъдете това, което не сте били.

Вярвайте в това: Божия план, цел, откровение е за нас днес, така че да можем да скачаме в триумф и слава!

ТЪЛКУВАНЕ НА ЕЗИЦИ

Господният живот е вълнуващГосподният живот се движи. Сложи своя дух в радостта на всеки дъх и се остави да отидеш до сърцето на Неговата любов, да бъдеш трансформиран от целия живот на Духа, идващ отгоре.

И се радвайте в надеждата на славата на Бог.

Римляни  5:2

Надеждата за славата на всички светии е това, за което полагаме основи в това изучаване. Надеждата на славата е: Ти трябва да знаеш какво правиш! Великият и мощен шедьовър във всичко, това е великият план за грабването.

Това е надеждата на славата! Това е Божественият живот! Това е мирът на Бог! Това е богатеенето на душата! Това е изляно изобилно в нашите сърца чрез Святия Дух!

Святият Дух е проявлението на Божия Син. Проявлението на откровението на Божия Син идва чрез Святия Дух. Святият Дух винаги ни Го разкрива като Божествен, като толкова уникално Божествен, че Той е мощен да надделява, мощен да освещава, мощен да Възкресява през цялото време!

И Святият Дух е излян изобилно в нашите сърца с единствената цел да познаем, че това, което е в нас, трябва да продължава напред, разбивайки се. Това не трябва да спира да се променя. Святият Дух е тук, за да създаде развитие и да ни изкара навън, както Господ желае да ни има.

Защото когато все още бяхме без сила, на подходящото време Христос умря за неблагочестивите.
Защото едва ли някой би умрял н за праведен човек; п все пак може да се случи някой да дръзне да умре за добър човек.
Но Бог започна Своята любов към нас в това, че докато бяхме още грешници, Христос умря за нас.
Колко повече тогава, след като вече сме оправдани от Неговата кръв, ще бъдем спасени от гняв чрез Него.
Защото, ако когато бяхме врагове, бяхме прими­рени с Бог чрез смъртта ма Неговия Син, колко повече, след като сме примирени, ще бъдем спасени чрез Неговия живот.

Римляни  5:6-10

КАКВО НАПРАВО XPИCTOC ЗА ТЕБ

Ние сме спасени чрез Неговия живот! Сега, след като сме поучили спасение, Бог иска да отвори очите ни, за да разберем какво Христос в действителност направи за нас. В подхо­дящото време, в края на седмиците на закона, когато нямаше ръка, която да спасява, когато нямаше надежда, когато закона се беше провалил, Христос зае нашето място на кръста. Той ни освободи от цялата сила на човешката слабост и провал и така дойде при нас 6 нашите грехове. Когато ние бяхме в грях, Христос умря за нас.

В подходящото време, в края на провала, в точния момент, Той умря за нас и ни освободи от силата на дявола. Той ни освободи от смърт, грях и от гроба. И ни даде надежда за безсмъртие чрез Своя живот. Ние сме спасени чрез Неговия живот!

Исус има вечна собственост. Исус има сила да вкара в нас Своите вечни дарби. Той е тук сега, за да направи това. Той ни освободи от проклетията на закона и ни пусна на свобода, за да се наслаждаваме на Неговите благословения.

О, кой обича Евангелието повече от тези, които са били освободени от Евангелието!

Какво е Евангелието? Това е силата на Бог за спасение. То е мощно да донесе безсмъртие и живот. Безсмъртието и живота са натурата на Господ Исус и чрез този живот в нас ние сме освободени от всички неща и сме подготвени за славната надежда за идването на Господ.

ХРИСТОС възкръсна, Победител над царството на смъртта,

Той възкръсна, за да царува вечно със Своите светии;

ТОЙ възкръсна! Той възкръсна!

Алелуя, Христос възкръсна!

Какво беше това, което възкръсна? Христовият живот. Как възкръсна Той? От смъртта и над смъртта победоносно. И не бяхме ли ние посадени с Него? Не бяхме ли ние възкресени с Него? Тогава единственото нещо, което може да ни се случи, е да бъдем седнали с Него. Миналото е под кръвта; всичко е свършено!

ПРИМИРЕНИЕ: В ЕДИНСТВО

Сега, когато влизаме в друга стъпка на този Божествен ред, Господ ще ни говори.

И не само това, но ние също се радваме в Бог чрез нашия Господ Исус Христос, чрез когото сега получихме примирението.

Римляни 5:11

Примирение означава „в единство“. Единство е „съвършено свързване“. Независимо от това каква беше позицията на Христос на земята, независимо от това, което Той беше, ние бяхме съединени с Него в единство.

Примирението е единство, което означава, че Господ взе абсолютно всички останки от човешката деформация, нечестие, липса на разбиране и пасивност на вярата и ги закова на кръста. Те са завинаги на кръста. ТИ умря с Него на кръста. И ако само повярваш, че си мъртъв с Него, можеш да повярваш, че си наистина мъртъв за греха и си жив за Праведността.

Примиряването — принципа на единството, работенето на тази чудесна възстановяваща сила на Бог, ни кара да кажем: „Аз съм цял в Неговата цялост.“ Няма никакъв остатък от човешка слабост. Ако смея да го повярвам, аз съм толкова в синхрон с Божия Син, че Той ме прави съвършен! Аз съм едно с Него, без грях, без укор, без провал. Това е едно съвършено примирение, докато от слабостта не остане нищо.

Смеете ли да го вярвате? Може би за вас не е лесно, но аз искам да го направя лесно. Вярата е субстанцията на нещата, за които се надяваме. За всичко, което Словото на Бог ви говори, вярата предлага своята помощ. Вярата ви задвижва. Вярата ви казва: „Ако ти вярваш, това е сега. Ако дръзнеш да повярваш сега, единството, чистотата, силата, вечният факт работят чрез теб.“

Единството — ние всички сме едно в Христос, съвършено покрити, скрити, „изгубени“ в Божия Син. Той ни направи цели чрез кръвта. Ние имаме единство, чистота, Божествено приобщаване.

Откъдето, както чрез един човек грехът влезе в света и смъртта чрез греха; и така смъртта премина върху всички хора, защото всички съгрешиха:
Защото преди закона греха беше в света, но грехът не е вменяван там, където няма закон.
Въпреки това смъртта царува от Адам до Мойсей, дори върху тези, които не съгрешиха по подобие на Адамовото прегрешение, който е образ на този, който има да дойде.
Но не е каквото е прегрешението, такъв да бъде и безплатния дар. Защото ако чрез прегрешението на . един много умряха, много повече благодатта на Бог и дара на благодатта, която е чрез един човек, Исус Христос, изобилства върху много.

Римляни 5:12-15

Чрез непокорството на един човек, чрез грехът на един човек, смъртта дойде и царува. Сега ето Друг, Нов Човек. Адам беше първият, Христос — вторият. Единият беше земен, другият — небесен. Както грехът царува и смъртта царува чрез един, така сега Новия Човек, Христос — човекът, ще ни направи будни за праведност, за мир, за изобилстващо ходене с Бог. Точно както смъртта имаше своята сила, чрез Новия Човек животът има своята сила и победа. Чрез Новия Човек ние влязохме в нов, Божествен ред, изобилстващ.

ИЗОБИЛСТВАЩИ В XPИCTOC

Вероятно за вас е трудно да го твърдите. „Изобилстващи! Не мога да го разбера, Уигълзуръд“ — казвате вие.

Не, брат, и никога няма да го разбереш. Тази мисъл е хиляда пъти по-голяма от твоя ум. Но умът на Христос, въплътен в твоето естество, ще ти даде видение така, че да можеш видиш това, което не можеш да разбереш. Това, което никога няма да разбереш сам, Бог изцяло разбира и ти дава изобилно 8 благословено откровение. Той казва: „Само вярвай и това ще изобилства за теб. “

Бог ще го направи богато за теб!

Знаеш как изобилстваше греха, как бяхме държани, как бяхме побеждавани, как стенехме и се мъчехме. Изобилстваше ли греха? Да, но сега има благодат, живот и служение, изобилстващи върху нас.

Брат, сестра, направи една голяма крачка, така че никога повече да не знаеш какво е провал!

Това е истинска Божествена изцерителна глава, истинска глава на възкачванията, истинска глава със силата на възкресението. Тя те освобождава от ограниченията и носи „неограниченост“. Тя отмахва предишното ограничено място, в което си бил и те завежда на мястото на копняната слава. Тя отмахва от теб немощите и греха и се излива върху теб с примирение. Тя те покрива с примирението. И тя ти разкрива всичко, което Адам някога е имал и което те е връзвало и всичко, което Христос някога е имал или ще има и което изобилства към теб, за да те освободи от всичко човешко и да те въведе във всичко Божествено, отделяйки те завинаги.

Това е славната свобода на Евангелието на Христос. Това е изобилстваща мярка!

И не е както беше чрез един, който съгреши, такъв да е дара: защото съда беше чрез един за осъждане, но безплатния дар е чрез много грехове за оправдание.

Римляни 5:16

Ние бяхме осъдени и изгубени преди. Как унищожава човешката природа! Всички знаем, че грехът имаше своето царство, но има оправдание, мощна сила ш оправдание за тези, които са под неговото царуване. Бог, работещ в по-ниските закони със Своите го-висши закони, докосва човешките слабости със Своето докосване на крайна, безкрайна, славна възкресенска сила.Той преобразява човека/

Защото ако чрез греха на един човек смъртта царува чрез един, толкова повече тези, които получават изобилие от благодатта и от дара па Праведността, ще царуват в живота чрез един — Исус Христос.

Римляни 5:17

О, колко сме богати! Имаше смърт — живот, но това беше заменено от праведен живот. Вие бяхте в смърт, в смърт — живот, но сега имате праведен живот над смъртта, над немощите.

Колко много сте получили? Римляни 5:17 казва: толкова повече тези, които получават изобилие от благодат,..’“. Вие сте получили ИЗОБИЛИЕ от благодат. Какво означава това? Вашата благодат свърши преди години. Моята благодат се изпари преди години, но аз разбрах и познах чрез откровение от Духа, че Неговата благодат ще заеме мястото на моята благодат. Неговата сила в благодатта ще ме покрие там, където не мога да се покрия сам. Той ще застане до мен, когато аз със сигурност бих паднал. Той ще протегне към мен Своята ръка на любов и милост. Той никога няма да се провали да бъде там всеки път, когато аз със сигурност бих се провалил. Това е изобилие от благодат. Това е изобилстваща благодат.

О, безкрайната милост на любовта на Бог към нас! Ние бяхме в грях, но където грехът изобилства,, благодатта наистина изобилства много повече“ (Римляни 5:20).

Надявам се, че схващате това. Надявам се, че вие сте щастливи в това и триумфирате в това. Надявам се, че идвате до мястото, където ще видите, че вие сте победител в това.

ПЛАНИНА ИЛИ КУПЧИНКА НА БРЪМБАР?

Доста хора не успяват да влязат в достъп в Божия дар, защото знанието за тяхното собствено несъвършенство ги прави да се страхуват от Бог. О, дяволът има грандиозен капан, заложен през цялото време: той се опитва да хване бедни хора, които малко са се подхлъзнали или които просто не са казали правилното нещо. Те не са направили нищо толкова погрешно, но дявола се опитва да го направи да изглежда като планина, когато това не е нищо повече от купчинка на земен бръмбар.

Влизам в това бавно, за да не го пропуснете. Словото е ред след ред и правило след правило. То ни дава много истина за това, че сме спасени, за това, че имаме мира на Бог и за това, че сме свободни в Христос.

Но откривам, че сатана „детронира“ някои от най-чудесните хора като ги хваща във време, когато не осъзнават нещата. Откривам такива през цялото време — бедни души! — измамени от силата на сатана. Те имат нужда да чуят това слово:Когато сатана е в своята максимална близост до нас, Бог е ПО- БЛИЗО, с изобилстваща мярка от Своята благодат.

Когато се чувствате като че ли още малко и ще бъдете победен, Бог има знаме, което се развява над вас, за да ви покрие в този момент. Той изобилства към вас и ви покрива със Своята благодат. Той ви покрива със Своята праведност, която е самата природа, самия живот на Сина на Бог.

Възлюбени, там, където вие се проваляте в своята праведност, Исус Христос има за . вас дар на праведност, свръхдопълнение към вашата праведност, отнемане на вашите мръсни дрехи и обличането ви в нови дрехи. Той има силата да отнеме дори вашия зъл език и вашите зли мисли. Божият Син е толкова благодатен към нас! Неговата благодат изобилства спрямо нас дори повече.

Бог иска да те снабди със Своята праведност, Праведността на Сина на Бог. В нея няма нечисти съставки или съд. Тя е пълна с милост и молба, защото това е Праведността на закона на Божия Дух. Дръзвате ли да влезете в нея? Дръзнете, защото в живота, който Бог ви дава, за вас има място на царуване.

Сега, невъзможно е този живот да остане в тялото. Когато сте опиянени от Духа, живота на Духа протича през улиците на вашия ум и през най-тънкото осъзнаване на сърцето с дълбоки тръпки. Вие бивате изпълвани със страстта на благодатта на Бог, докато бъдете изпълнени със светлина чрез силата на новото вино (виното на царството: Святия Дух). Цялото ви тяло става опиянено.

Това е грабването. Това ще трябва да напусне тялото. Няма естествено тяло, което да е в състояние да издържи процес като този! Животът ще трябва да напусне; въпреки това, тялото ще го пази, докато синовете на Бог не бъдат великолепно изявени.

Ти си син на Бог, изпълнен с Неговия живот. Да бъдеш син е позиция на законен наследник. Синовете имат право първи да претендират за завещанието. Като наследник на Бог и сънаследник с Христос (Римляни 8:17), вие имате наследство, за което да претендирате.

ЛИБЕРАЛНОСТТА НА БЛАГОДАТТА

Бих искал да осъзнаете, че изкуплението е съвършено в освобождаването ви от това да съдите себе си. Започнете да вярвате, че Бог има праведен съд за вас Махнете се от всичките сили на дявола; приемете либералността на благодатта, която е толкова повече изобилстваща спрямо вас. Изобилстваща благодат и изобилстваща праведност са свобода за душата и преобразяване на ума. Те могат да ви вдигнат от цялото ви земно място, в Божията власт и авторитет.

Този свят нов живот, това представяне на Сина на Бог във вашето човешко тяло, този живот във вас е толкова според волята на Бог, че не се срамува по никакъв начин да каже, че вие ставате равни с Отец, със Сина и със Святия Дух.

Бог ми показваше, че Исус имаше предвид нас, когато каза: „Ще ви дам сила да прощавате грехове. Който и да било грях, който вие простите, ще бъде простен. И Аз ще ви дам сила да вършите обратното, да задържате грехове.“ (Йоан 20:23, перифразирано).

Силата на този стих беше изявена в дните на първите апостоли. Виждаме в Деяния 13 глава, когато магьосникът Елима застана на пътя на силата на Святия Дух. Изпълнен със Святия Дух, Павел, апостол на Исус Христос, му каза: ти дете на дявола, ти Враг на всяка праведност,… ти ще бъдеш сляп, няма да виждаш слънцето за един сезон…“ (Деяния 13:10-11). Моментално, мъгла и тъмнина паднаха върху него и той не можеше да вижда.

В друг момент, човек от църквата живееше в прелюбодейство. Апостолът го предаде на сатана за разрушение на неговата плът. После след няколко месеца, когато видяха, че сатана беше извършил такива опустошения с неговото тяло и че тази сила на злото ще го вкара в гроба, те го взеха от силата на сатана и го поставиха обратно в църквата.

Ние трябва да видим, че Бог, в Божествения ред, ни води към подобност на вярата. Говоря ви това нещо, защото знам, че Святия Дух вкарва Църквата в това. Тя премина през много тъмни дни на неразбиране, но Бог ни показва, че ние имаме силата да победим силите на врага. Ние имаме силата да царуваме в този живот чрез Друг!

Бог ни оправда мощно с изобилстваща благодат, изпълни ни със Святия Дух и ни даде надеждата на слабата. Когато бяхме безпомощни, Исус Христос дойде и зае нашето място. И виждайки, че чрез Адам ние всички получаваме зли неща, Исус даде нова движеща сила, така че благодатта да може да бъде там, където е бил греха и Праведността да може да бъде там, където не е имало праведност. Той иска ние да се придвижваме от слава към слава, стенейки в Духа, докато целия човек закопнее за изкупление.

Благославяйте Бог! Това не е далеч; това е много близо, на вратата. О, някой ден ще има вик! Не след дълго Той ще бъде тук!

Следователно, както чрез греха на един съд дойде върху всички хора за осъждение, още повече чрез Праведността на един, безплатния дар дойде върху всички хора за оправдание на живота.
Защото както чрез непокорството на един човек много бяха направени грешници, така чрез покор­ството на един много ще бъдат направени праведни.
Още повече влезе закона, така че грехът да изобилства. Но където изобилства греха, благодатта изобилства още повече:
Така че, както грехът царува за смърт, така благодатта да царува чрез праведност за вечен живот чрез Исус Христос, нашия Господ.

Римляни 5:18-21

Вечният живот е възкресение. Вечният живот е с Отец и със Сина. Вечният живот дойде при нас и както Отец е, така и ние сме. И както Синът е, така и ние сме. И самата слава няма да може да поеме Неговата позиция, ако славата на земята не дойде при славата, която е на небето.

Вечният живот е изявен в смъртни тела. Животът на Христос ще бъде толкова изявен в нашите смъртни тела, че всичко ще бъде наистина мъртво за греха и живо за Бог чрез Духа.

Ние сме готови за това. Ние сме славно готови! О, алелуя!

 СВЯТ МАГНИТ

Животът, изкуплението, славния живот в Духа — имате ли го? Влезли ли сте в това? Това реалност ли е за вас? Знаете ли, че за Него ще бъде абсолютно невъзможно да се задвижи в славата, ако вие не се задвижите там? За Господ в Неговия живот ще бъде невъзможно да дойде без да вземе вас.

Един ден видях един огромен магнит, поставен сред желязо. Той взимаше товари желязо и ги отнасяше. Това е естествен закон, но нашето е духовен закон за святия Магнит. Това, което е във вас, е свято; това, което е във вас, е чисто.

И когато Господ на Праведността,. Който е нашия живот, дойде, тогава това, което е свято, което е Неговата природа, което е Неговия живот, ще си отиде — и ние ще бъдем завинаги с Господ!

Вие не сте отишли още, но със сигурност ще отидете.

Като виждате, че ние сме тук, че се утешаваме един друг, че се изграждаме един друг в пресвятата вяра, молете се:„Господи, нека да Ти бъде угодно това да останем. Но моля Те, Татконека да бъдем по-святи тук. Нека да бъдем по-чисти. Моля Те, нека този живот на Твоя Син да погълне изцяло смъртното, докатоне остане нищо друго освен това, което ще бъде променено в един момент, при мигването на око

Не позволявайте на една мисъл, на едно действие, на едно нещо по някакъв начин да застане срещу по-голямо 1рабване. Искайте от Бог всеки момент да бъде момент на очистване, момент на търсене на Грабването, момент на нов ред на Духа във вашето тяло. Оставете Бог да ви отведе в пълнотата на изкуплението по един чудесен начин.

Копнейте да бъдете по-святи.
Копнейте да бъдете по-отделени.
Копнейте за Бог.
Копнейте за дарбите.
Копнейте за благодатта.
Копнейте за благословенията.
Копнейте ревностно.

Нека Бог да ни покаже този Божествен ред така, че любовта да ни изяде целите. Това няма да бъде жертва, но любовта изяжда самото ни естество, докато ние започнем да обичаме, и обичаме – докато цялата Църква е любов.

Исус каза: „Нова заповед ви давам, да се обичате един друг“ (Йоан 13:34, перифразирано).

Молете се: О, вдъхни тази святаинтензивна любов в нашето сърце днес. Любов! Любов! Любов! Нека да Ти бъде угодна, Господи, тази връзкана единство; този свят завет с Теб да бъде толковаздрав, че никои човек да не може да ни отдели от любовта на Бог в Исус Христос. И тезикоито Бог е събрал заедно, нека никоя сила на света да не раздели. Нека любовта, любовта, ЛЮБОВТА да ни отведе до обобщението на съвършенството: „Бог е любов““

(Тази проповед е проповядвана на 19 август 1927 г.) (4 юни 1926)