СЪЖИВЛЕНИЕ

Съживлението идва!

Бог идва със сила!

Късният дъжд се появява!

По това време не трябва да има никакво слизане от кръста, но отиване от вяра към вяра и от слава към слава, с нарастващо усърдие за това да бъдем намерени без петно и без бръчка в Него (2 Петрово 3:14).

Божието сърце е на мястото на голяма страст. Нека да се поклоним или пречупим, защото Бог е решен да ни благослови. О, радостта от служенето и радостта от страданието — радостта да бъдеш буквално сложен върху Исус!

Действа един Божествен план:

… Ето, земеделецът чака за скъпоценния плод на земята,… докато получи ранния и късния дъжд.

Яков 5:7

Исус иска да даде ранния и късния дъжд и да види скъпоценния плод прибран. Исус иска да го направи изцяло!

ПОСЯТ ЖИВОТ

Поклонението е по-висше от общението. О, спокойствието на това да срещнеш Исус! Всички страхове изчезват. Неговата нежна милост и неописуем мир са наши.

Аз имам всичко, ако Исус се грижи за дървото вместо мен, защото ако отглеждането е от Него, ще израсте повече плод. Всички Божии планове за нас са на края на отдадената воля. Яков 5:7 казва, че Бог чака скъпоценния плод на земята, резултата от посетия живот. Нищо не е по-Божествено или по-чудесно.

Семето трябва да умре. То трябва да бъде посято заради великата реколта, която ще дойде.

Велик беше денят на Иезраел, когото Бог пося. В неговия ден имаше „една  глава“ (Осия 1:11). Ние също имаме една Глава над нас: Исус!

… Аз ще разчупя клетвата на Израел в долината на Иезраел [когото Бог посява; семето на Бог. 
… Аз ще счупя лъка и меча и битката от земята… 
И Аз ще те сгодя за Себе Си… в праведност, и в съдба, и в милосърдие, и в милости. 
Аз дори ще те сгодя за Себе Си във вярност: и ти ще познаеш Господ. 
… Аз ще чуя небесата [да казват: „Седни с Мен!“’ и те ще чуят земята [тази компания ще чуе стенанията на хората; 
И земята ще чуе зърното и [новото вино, и маслото; и те ще чуят Иезраел [семето на Бог. 

Осия 1:5; 2:18-22

Амин! Нека хората да чуят. Нека Бог да направи както е обещал.

Бог очаква смъртта на семето, защото то изниква в ЖИВОТ. А как познаваш, че семето е мъртво? Е, появяват се зелени стръкчета. Бог очаква свидетелството за смъртта преди да може да се появи това, за което говори Исая 11 глава: място на изобилна почивка (стих 10). Това е място на утеха. Исус каза: „Аз  ще  помоля  Отец  и  Той  ще  ви  даде  друг  Утешител…“ (Йоан 14:16).

Нито звук не нарушава тишината,
Нито образ не нахлува на сцената,
Запази гласа на моя Възлюбен
и личността на моя Цар.
Скъпоценен, нежен, свят Исус,
Благословеният Младоженец на моето сърце,
В Твоите тайни вътрешни покои Ти ще прошепнеш какво Си Ти.
И вътре в тези небесни места Тихо успокоен в сладка почивка,
Там аз пия с радост поглъщаща И любовта Ти ще разкриеш.
Обгърнат с дълбока, обожаваща тишина,
Исусе, Господи, не смея да се помръдна,
Да не би да изпусна и най-малката дума,
Предназначена да хване ухото на любовта.
Почивай тогава, о, моя душа, препълнена,
Ти си достигнала това щастливо място —
В сърцето на твоя Спасител,
Взирайки и  се в  Неговото  скъпо  лице.

РАННИТЕ И КЪСНИТЕ ДЪЖДОВЕ

Ранните и късните дъждове се приближават. Ранният дъжд е, за да накара семето да умре, да стигне до края, като го оставякато пепел. И от пепелта излиза великия огън на поглъщането, който ще запали в сърцата на хората Словото на живия Бог, произвеждайки Христос в нас чрез дъха на Духа.

Първо, пепел; после се появява късния дъжд. Това е прилива на живота. Старото е свършено. Ранният дъжд е бил, за да ни подготви за това, което ще дойде.

Сега, идващия живот минава над тези, които познават Отец. Марк 16 глава ни казва за знаменията, които следват онези, които вярват; това е могъщо и славно изливане. Ефектът на късния дъжд е всеобщо изливане на Святия Дух.

Идването на Господ е наблизо, Съдията стои на вратата (Яков 5:8,9)! Духът дошъл ли е?

Когато Той дойде, Той ще обвини света (убежда­вайки хората) за грях,… 
За съдба, защото принцът на този свят е осъден. 

Йоан 16:8, 11

Исус каза:

… ако Аз си отида, ще ви Го пратя. 

Йоан 16:7

Хората са обвинявани. Исус си отиде. ДА, Той дойде!

Кръщението на Святия Дух е за смъртта на семето. Святият Дух събужда всяка страст в нас, позволявайки всяко изпитание. Неговата цел е да направи съда чист. Всичко трябва „да умре“, преди да дойде една немислена, несънувана изява на Бог. Ето защо Бог чака да раздвижи и да разтърси всичко, което може да бъде разтърсено.

Бъдете „убити“. Бъдете подготвени — съд, който да излее порои!

ПРИЗОВАВАНЕ КЪМ ЖЕРТВАНЕ

Това е призоваване към жертване, към смърт на духа, душата и тялото. Към смъртта! Изборът е пред вас. Решете да изберете пътеката от смърт към живот. Такова абсолютно предаване е необходимо, за да получите Божествената екипировка за идването на ранния и късния дъжд.

Исая 11 глава, която говори за Духа, е Божията екипировка за разбирането на обхващащите целия свят цели на Бог. Тя говори за едно време, в което:

… земята ще бъде пълна със знанието за Господ, както водите покриват морето.   

Исая 11:9

Знанието за това колко е чудесен Исус и за славата на Бог е откровение за загиващия свят. Той е „загиващ“ свят, защото„където  няма  видение,  хората  загиват,.“ (Притчи 29:18).

Събудете се! Въздухът е пълен със съживление. Ние чакаме могъщо изливане, което ще разтърси всичко, което може да бъде разтърсено.

Вземи всичко друго, но ми дай видение и откровение за целите на Бог! Дай ми чудесна, горяща любов — любовта на Исус!

О, да, тя трябва да дойде — съвършена смърт за съвършен живот. Ранните И късните дъждове се появяват. Ние считаме за щастливи тези, които издържат първите, за да получат вторите. Не го считайте за странно, възлюбени — огненият дъх на сьживлението НАИСТИНА идва! Има лек ромон в езерото, мърморене във въздуха.

Цената за това е невероятно голяма: тя е жертвата. Ние трябва да подпечатаме свидетелството с нашата „кръв“. Трябва да имаме изработване на кръста — умиране, претърсване и разпъване, без никаква съпротива.

Исус казва: „Доверете Ми се. „Свърши се““ (Йоан 19:30).

Първо, посей своя живот. После откровението на Бог, с вечни последствия за множествата, идва Късният дъжд се появява. Всички са раздвижени преди хората на Бог да се раздвижат — милиони биват събрани в Царството. И сърцето на Бог е удовлетворено!

Откакто си дошъл в тази свята стая,
Където с хоровете от светии завинаги- Ти правиш Моята музика;
Твоят, инструмента, тук при вратата —
И какво трябва да правиш Първо помисли тогава тук.

(Датата и мястото на проповедта са неизвестни)

следваща глава ТАЙНОТО МЯСТО