РАЗДВИЖВАЩОТО ДИХАНИЕ НА ДУХА

Словото е Самия Бог.

В началото беше Словото и Словото беше с Бог, и Словото беше Бог.

Йоан 1:1

Това създава в нас отношение на почивка, защото всичката наша надежда е в Словото на живия Бог. Словото на Бог живее завинаги; то винаги може да ни помогне. О, славните истини, които се намират в него!

Никога не сравнявайте тази Книга с други книги. Тази Книга е от небето. Тя не съдържа Словото на Бог; тя Е Словото на Бог. Тя е свръхестествена по произход, вечна по продъл­жителност и ценност, безкрайна по обсег на действие и Божествена по отношение на авторството.

Четете я цялата!

Молете се по нея!

Пишете я!

И какво казва Словото? То казва: „Страхът от Господ е начало на мъдростта..“ (Притчи 9:10), В страха от Господ ние започваме да разбираме нашата слабост, която ни кара мъдро да приемем величието на изкуплението. Знанието е оженено за радостта. Не можем, да имаме знанието на Господ е радостта.

Ние не само имаме радост, ние имаме мир. Вярата носи мир. Не вяра чрез дълги молитви, но вяра чрез благодат носи мир. Мирът се намира там, където вярата е необезпокоявана [непроменяна, неповлияна . Това е вечната вяра — дръзваща винаги да вярва в това, което Бог казва.

Ако вие дръзнете да Му се доверите, ще откриете, че вашите желания се сбъдват. Но не трябва да се колебаете, защото „…нека такъв човек да не мисли, че ще получи нещо от Господ“ (Яков 1:7).

САМО ВЯРВАЙТЕ!

ДА СТАНЕШ ИЗРАЗ НА ЦАРЯ

Исус, изпълнен със Святия Дух, се върна от Йордан…

Лука 4:1

Какво означава всъщност да „… бъдеш  изпълнен със Святия Дух“, както Послание към Ефесяните 5:18 ни казва? Всички имаме нужда да знаем. О, каква е разликата, когато разберем кръщението на Святия Дух и познаваме потока на живота на Духа! Как Словото става осветено от Духа! Ние скачаме от радост, отвъд всичко, което някога сме правели преди, със свят смях!

От сянката, реалността на същността, че изпълването с Духа, което беше обещано, дойде. Нашия славен Господ, който може да говори както никой друг, е тук, за да помогне на опресираните!

Царят разкрива Своята воля. Той покрива Своето дете, изпълвайки душата с открито видение, с неуморима ревност. Огън! Огън! Огън! Той гори силно в човешката душа, докато човекът не стане изражение на Царя!

– Знам, че Господ сложи Своята ръка върху мен;

Той ме изпълни със Святия Дух.

Знам, че Господ сложи Своята ръка върху мен.

Този Исус, Този правещ чудеса Исус, се оказа Цар. Той Цар ли е? Да! И Той трябва да управлява в нашия живот. О, толкова да се предадем, че Той винаги да бъде на първо място! Слава на Бог!

Неговият Дух е дошъл да обитава завинаги,, изпълвайки нашата душа, защото Исус каза: „Когато отида, ще ви Го изпратя“ (Йоан 16:7, перифразирано).

Дойде ли при теб?

Дойде ли при теб?

Утешителят дойде ли при теб?

Господ каза, че Той ще обвини света за грях, когато Утешителят дойде при нас. Бог ни е дал. едно обогатяване, съвършенство на откровението в Него, Духът дойде да изпълни Тялото и да извърши това, за което говореха всички пророци, взимайки от нещата на Исус и показвайки ги на нас

ИЗПЪЛНЕН С ДУХА

Жената в Йоан 14 глава имаше кладенец. След идването на Святия Дух, тя имаше река. Реки от жива вода започнаха да изтичат от нея.

Пророческият изговор е част от изпълването на Духа и той тече като река- Това е нето, идващо от Бог, помагащо да се изпълни Тялото с цялата пълнота на Бог. Той е като светкавица, отваряща Божествено откровение.

Чрез него ние разбираме, че можем да танцуваме и пеем в Духа. Можем да се наслаждаваме на no-сладка музика и на рядкост на характера (характера на Христос в нас, надеждата за слава). Виждаме видение на славата на Бог в лицето на Исус Христос Тези Божествени откровения са това, което кръщението на Святия Дух ни носи чрез пророчества и други средства.

Святият Дух е Духът на истината. Той винаги се разкрива, изявява се, дъхва върху човечеството по велик начин, изгаряйки, забързвайки, докато хората не извикат: „Какво трябва да направим, за да бъдем спасени?“ Така идва дъхът на живота, изгаряйки интензивно, докато светът почувства топлината и извика за Бог.

О, радостта от това да бъдеш изпълнен със Святия Дух и да имаш Божествената цел да занесеш Неговия огън на света! Ние трябва да бъдем толкова активни на време и без време, с чувство за Божествено одобрение!

Както апостолите бяха в своите дни, ние трябва да бъдем в нашите дни: изпълнени с цялата пълнота на Бог, със същия Свят Дух, същата топлина, същия живот — същото небе в душата.

Святият Дух ни донася небето като разкрива Исус, който е Царят на небето. О, съвършенството на това да принадлежим на Него, в когото имаме Божествена подготовка за всяка нужда!

Няма нужда да стенем, да плачем, да страдаме или да въздишаме. Словото казва:

Духът на Господ е върху мене…
Лука 4:18

Ние имаме Духът на Господ. Ние имаме усещането на Святия Дух, знанието за Неговата сила, сладостта на Неговото присъствие, чудото на Неговото дихание. Той издига Словото, прави всички неща нови, посрещайки настоящите нужди в нашия живот.

Това са последните дни. Те са прекрасни и са благословени със знамения. Диханието на Духа разкрива Божиите истини и помага на човечеството да познае Исус.

ЗАСИЛВАНЕ НА ИЗPAЗA

Аз вярвам в Святия Дух. И аз вярвам, че Бог ни даде Святия Дух за истинско подобие на Сина, изразяване на Сина и засилване  на това изразяване.

В Швеция за събранията беше издигната висока платформа в един парк при условието, че този англичанин няма да полага ръце на хората и да се моли.

Аз казах:

– Господи, Ти знаеш всичко това. Вярвам, че Ти можеш да работиш.

Господ откри Своето присъствие и изцеряваше и спасяваше хора по всякакъв начин на събранията. Аз просто казах:

– Кои тук е в нужда? Вдигнете си ръцете.

Навсякъде бяха вдигнати ръце. Видях огромна жена. с вдигната ръка. Казах:

– Кажи ми проблема си.

Тя каза, че по цялото тяло има болки. Тя беше в ужасна скръб. Аз казах:

– Вдигни си ръцете в Името на Исус!

Исус дойде да изцери ботите, да освободи тези, които дявола беше бързал, да пусне пленниците на свобода. Той каза: „ПO- ГОЛЕМИ дела ще вършите вие, които вярвате в Мен“ (Йоан 14:12, перифразирано).

Ние имаме силата на Неговото Име, която да използваме срещу врага Казах на жената:

– В Името на Исус те освобождавам. Свободна ли си?

Тя отговори:

– Да, съвършено свободна!

БОГ слагаше Своите ръце върху хората! Там Той имаше чудесни начини за посрещане на нуждите.

Вярвам, че ще видя славата на Бог. Вярвам, че ще видя Бог да освобождава хора от всички болести.

СЪЗДАВАЙКИ УЧЕНИЦИ ВЪВ СИЧКИ НАЦИИ

Исус каза: „Духът  на  Господ  е  върху Мене… за да създам ученици във всички нации“ (Лука 4:18, Матей 28:19, перифразирано).

В Нова Зеландия, където за първи път проповядвах тази славна истина, видях стотици кръстени. Но в Швеция Лютеранската църква не беше доволна. Една жена от кралското семейство беше изцерена, но бях принуден на сила да напусна страната.

Веднъж бях отседнал на една странична улица там. Пристигнах в 9,30 ч., а събранието беше в 16,30, така че отидох на брега, за да си почина няколко часа. Когато се върнах, улицата беше пълна от единия край до другия с инвалидни колички и коли, пълни с безпомощни и нуждаещи се. Организаторите казаха:

– Какво ще правим?

Аз казах:

– Святият Дух дойде да живее, да управлява с абсолютно кралско достойнство. Живейте в Неговото помазание, свобода, вдъхновение и бъдете като течаща река — нищо по-малко, така че Бог да може да бъде прославен.

Бог развърза хората онзи ден и донесе освобождение на пленниците. Това ли беше всичко, което се случи? Не, беше само началото! Къщата, в която бях отседнал, също беше претъпкана!

О, радостта от това да бъдем готови Бог да ни използва! Бог трябва да ни запали всички. Има много земя за притежание, а ние трябва да я притежаваме. Нивите са бели за жътва!

О, викът на хората онзи ден — а говорим за плачене! Има такава радост в плача. Ужасно място е, ако ти не можеш да плачеш с диханието на Бог върху теб, както те направиха онзи ден.

Продължих да. помагам на хората. Бог ми каза възможно най- ясно:

–  Помоли  Ме!  Ще  ти  дам  всички  на  това  място.

Помислих си, че това е твърде голямо нещо, за да помоля за него. Той прошепна отново:

–  Помоли!  Ще  ти  дам  всички  в  тази  къща.

Аз казах:

– О, Господи, кажи го отново.

– Помоли  Ме.  Ще  ти  дам,  всички  в  тази  къща.

Аз казах:

– Моля! Моля с вяра! Вярвам го!

Дъхът на небето изпълни мястото. Хората продължаваха да падат, плачейки и покайвайки се.

О, диханието на Духа! Има нещо ЧУДЕСНО в това дихание!

ДУХЪТ Е ВЪРХУ МЕНЕ

Исус каза: „Духът  на  Господ  е  върху  Мен…“ (Лука 4:18).

„Той е и върху мен, върху МЕН“ — можем да кажем ние.

Дано Бог да се раздвижи в нашите сърца, за да действаме върху тази истина. Искаш ли Бог да те има в Своето прекрасно място на движение на Неговия Дух? Идването на това място викът и копнежът на твоето сърце ли е? Бог може да използва само тези, изпълнени до крайност да бъдат там. Копнееш ли да бъдеш изпълнен до крайност; жадуваш ли и гладуваш ли за Божията пълнота? Застани в жив опит, както направи Исус. Кажи: „Духът на Господ е върху МЕНЕ!“ и това, което желаеш ще се случи.

Бог го гарантира на всеки един от вас. Амин.

(Август 1925)