ПОДГОТОВКА ЗА ГРАБВАНЕТО

Нашите сърца са развълнувани. Бог ни прави да вярваме, че Той е на трона, чакащ ние да се помолим. Протегнете ръцете си към Бог, за да вярвате, че всемогъщието на Неговата благодат е за нас по един невероятно чудесен начин. Какъвто и да е бил вчерашния ден, днешния ще бъде по-велик.

Готови ли сте? За какво? Да дойдете до място, където няма да се откажете от пътя; място, на което ще дръзнете да вярвате, че Бог е същия днес, както е бил вчера и със сигурност ще ви удовлетвори, защото Той копнее да ви изпълни. Тези, които вярват, ще бъдат удовлетворени.

Готови ли сте? За какво? До толкова да прилепите своите сърца към Бог, до толкова да се посветите на целите на Бог, че Бог да изработи такъв план чрез вашия живот, какъвто досега не е имало.

Готови ли сте? За какво? Да достигнете такова единство с Христос днес, че да нямате повече човешки желания, но да бъдете отрязани от всички човешки връзки и да бъдете освободени. Късата писта никога повече не трябва да ви познава. Елате при Бог във всичките дълбочини на Неговата пълнота, Неговото откровение. Неговата сила, така че да можете днес да бъдете облечени с Бог.

Вярвам, че вие вярвате в идването на Господ и в грабването, което ще се случи. Ще говоря за позицията, която ви води директно до грабването. До този край, ние ще четем пета глава на 2 Коринтяни.

Това е едно от тези Божествени предложения. Това е едно от тези отваряния на сърцето, което носи разширение и зачеване. Това е един от тези моменти, когато ние влизаме вътре чрез вяра, за да видим, че можем да бъдем толкова заети, толкова променени, толкова в Христос, толкова готови, толкова облечени, толкова изпълнени с Него, че самия дъх на живота на това, което го предизвиква, ще ни направи да напуснем земята.

МЪРТВИ КЪМ ГРЕХА, ЖИВИ КЪМ БОГ

Докато слушате Словото, не позволявайте на естественото да се намесва в свръхестествените доказателства. Ти никога няма да бъдеш това, което Бог е промислил да бъдеш, докато не си готов публично да отречеш своите слабости, неверие и всеки човешки стандарт.

Трябва да бъдеш готов да ги отречеш публично, така че да можеш да стоиш на място, цял, вярвайки, че ти си ново създание в Духа; и че Бог, по мощен начин може дотолкова да те изпълни с живот и да унищожи всичко, което е естествено, което би могло да се намеси в процеса на промяната, че ти да станеш жив в Бог чрез Духа, готов за идването на Господ.

Сега, ние тук имаме определена позиция, както имаше Павел. Павел получи много откровения, които бяха ясни за него, но не толкова ясни за останалите. Всъщност, Петър каза, че Павел е казал много неща, които са трудни за разбиране (2 Петрово 3:16). „Както и да е, — каза Петър — ние знаем, че те са от Бог“ (2 Петрово 3:15, перифразирано).

Павел написа много неща, които са трудни за разбиране. Освен ако не си духовно просветлен, ти няма да можеш да разбереш отношението на мястото на възкачване, което той е достигнал.

Всички твои духовни знания трябва да идват в мястото на възкачване. Винаги помни, че да бъдеш направен подобен на този свят е загуба, но да бъдеш променен спрямо света е печалба. Промяната е работенето на Неговата могъща сила в ума.

Тялото и душата могат дотолкова да бъдат запазени в този чудесен живот на Бог, че нищо да не може да ни спре да живеем като тези, които са мъртви към греха, но живи за Бог. Откриваме, че грехът е бил унищожен; болестите — абсолютно премахнати; смъртта — прекратена чрез живота на възкре­сението на Христос в тяло!

Духът на Господ ни дава откровение, което ще ни научи на един план — толкова свръхестествен, че ти ще живееш изцяло като ново създание, ако дръзнеш да повярваш. Когато вярваш, ти ще се придвижваш на скокове и подскоци към цялото съкровище на Всевишния.

Нищо не може да ти попречи, освен самия ти! И аз вярвам, че Бог може да промени дори твоя ум. Той може да ти даде голямо вдъхновение, изпълнен със святост Божествен живот в човешки ред, изпълвайки те с огромна амбиция за чистота, святост и преобразяване (което означава „пренасяне“).

Бог често трябва да предизвика революция в тялото, преди да може да получи трона в сърцето. Той те прави да дойдеш до смърт, и после до смърт, така че да видиш, че грехът насилва или спира прогреса, че всичко от естествения ред не е Божествено; че ти трябва да имаш Божествен ум (нов ум, нова воля), че всичко в теб трябва да бъде на линията на отделянето като свято или отделянето за съвършенството.

Вярвай го. Може би когато изследваш себе си, ще вярваш, че това никога не може да се случи в твоя живот. Отдалечи ума от себе си — това е разрушение. Постави ума си в Господ.

Никоя сграда не може да бъде построена без отвее и прави ръбове. Словото на Бог е истински отвее. Бог ни е дал отвеса и правия ръб, правейки ни да бъдем построени в свръхестествени линии, така че да можем да бъдем едно огромно здание в Духа и правейки ни да бъдем силни срещу дявола.

ТЪЛКУВАНЕ НА ЕЗИЦИ

Слабостта може да бъде обърната в сила; слабият ум — в ума на Христос Цялото тяло, прецизно сглобено в Духа може да се издига и издига, докато стане огромно здание в Святия Дух. То не е това, което е; то е това, което ще бъде.

Бог направи приготовления за нас, така че да бъдем освободени от закона  на греха и смъртта. Той спечели победата. Той победи и покори врага и последният враг, които ще бъде унищожен, е смъртта.

Да, по-дълбоко, по-дълбоко и по-високо, по-високо трябва да отидем; по-святи, по-святи и по-чисти, по-чисти трябва да бъдем — всичко, докато Бог не сложи Своя печат върху нас Ние сме Негови завинаги, купени с цена — не със сребро и злато, а със скъпоценната кръв.

Нека Духът да те раздвижи, да те накаже, да те доведе до нулата. Ти трябва да бъдеш наказан от Господ, за да имаш плодовете на Неговата святост. Той те наблюдава днес, за да види дали живееш чрез позицията: „ Ако ти не умреш, не можеш да живееш.“ (Вижте Йоан 12:24-25).

Докато ти си в самото отношение на смърт, Той прави възкресенска сила да влезе в живота ти, докато ти наистина излезеш от всички неща и не влезеш в живо сърце; докато Христос застане над теб, подхранвайки те в ума и 8 тялото ти и правейки твоя дух да живее, докато ти наистина почувстваш диханието на небето да идва върху теб и крилата на Духа да се движат вътре в теб.

ПОДГОТВЯЙКИ СЕ ЗА БЪДЕЩЕТО ИЗЛИВАНЕ

Защото ние знаем, че ако нашата земна къща — тази хижа, се развали, ние имаме постройка от Бог, къща, направена не с ръце, вечна в небесата. 
Защото в тази ние стенем, нетърпеливо очаквайки да бъдем облечени с нашата къща, която е от небето.

Коринтяни 5:1-2

Тези стихове говорят за един урок в сегашно време, който да ни направи готови за бъдещо излизане. Уроците в сегашно време са чудесни. Пропускаш страшно много, ако не живееш в сегашно -време. Никога не трябва да събличаш нещо, докато не стане утре. Вярвай, че Бог работи ДНЕС. Той може да го направи. Словото на Бог казва: ,ИсусХристос е същият вчера,днес и завинаги“ (Евреи 13:8).

Не казвай: „Утре ще бъда изцерен.“

Не казвай: „Утре ще бъда кръстен.“

Не казвай: „Утре ще имам повече светлина.“

„Днес ако чуете Неговия глас, не закоравявайте сърцата си“ (Евреи 3:15, перифразирано), защото чуването на вяра е чудесно! Бог иска ти да вярваш и да имаш всичко ДНЕС!

Ние ще желаем това от този ден нататък; никой няма да умре. Говорейки за смърт, Писанията казват за естественото тяло: „То се сее в нечестие…“ (1 Коринтяни 15:43). Ние знаем, че Бог ще ни възкреси в сила, но има едно състояние, от което можем да продължим до там, където ще видим, че греха, болестта и смъртта са унищожени и ние ще живеем завинаги с Господ..

ПРЕВЪЗХОЖДАЩА РАДОСТ

Искам да би помогна днес. Ако вие не сте развълнувани по някакъв начин от това послание, Бог не е с вас. Трябва да бъде едно от двете: или трябва да бъдете развълнувани, докато вече не можете да почивате или трябва да бъдете направени толкова доволни, че да не можете да останете на същото място.

Не мога да повярвам, че някой, изпълнен с Духа, може да говори на събрание и след като той свърши, хората да си останат същите. Имам го за даденост, че Бог ме кара да проповядвам, за да би развълнувам, да би направя много гладни или да предизвикам удоволствие да дойде в сърцето ви, което ще надмине абсолютно всичко друго по линията на радостта!

ТЯЛОТО ТРЯБВА ДА БЪДЕ ПРОМЕНЕНО

Никаква плът не може да дойде в присъствието на Бог. Ако умрете, се извършва процес на освобождаване от всичко, което е в тялото. Със самото тяло, в което сте, трябва да бъде свършено. То трябва да се превърне в пепел.

Няма такова нещо като това твоето тяло да е в присъствието на Бог. Но ако никаква плът не може да влезе в присъствието на Бог, тогава какво влиза в Неговото присъствие? Твоето тяло трябва да отстъпи място на възкресенския  ред, навъзкресенския живот.

Писанията говорят за разтваряне. Ако тялото ти не премине през процеса на смъртта и не загуби всички елементи на земните зеле, картофи, царевица, ечемик и такива подобни — ако то не се освободи от всички земни познати, а просто отиде горе, Бог ще направи старото тяло да бъде превърнато в газове. Нито късче от него няма да остане.

В този момент, самата природа на Христос, животът на Бог в теб, ще бъде облечен с тяло, което може да издържи вечността.

Бъдете готови за промяна. Вие казвате: „Как мога да бъда готов?“

Ще отговоря на това. Следвайте ме много плътно.

„Защото в това ние стенем…“ казва 2 Коринтяни 5:2. Във вас трябва да има отношение на стенание. Трябва да стигнем мястото, където ще видим, че има някакъв дефект; че в нашия живот не става съвършено изчистване. Когато стигнем до това отношение, знаейки че ние сме вързани, ще простенем да бъдем освободени.

Какво е това освобождение? Ще стане ли в този настоящ свят? Разбира се. Аз още не съм на небето, аз съм на земята. Имам работа с хора, които са на земята; хора, които могат да бъдат на земята и да имат свръхестествена сила, живееща вътре в тях.

Самото естество, което влезе във вас, когато бяхте новородени, е от духовното качество на естеството на знанието. То може да разбира свръхестествени неща. То има силата да сравнява духовни неща с духовни неща; а само тези, които са родени от Бог, могат да разбират духовни неща. Светът, който никога не е бил спасен, не може да ги разбере.

Но в момента, в който вие сте забързани, новородени, направени нови — това естество взима своята свръхестествена сила, то започва да страда, стене да бъде освободено от тялото. И то ще продължава, ще вика, ще вика, докато светиите започнат в голям брой да викат: „Ела, Господи Исусе!“

Поглъщането ще бъде забележително! Но аз вярвам, че Бог има план за нас дори преди това да стане. Внимателно и задълбочено влезте с мен повече в пета глава на 2 Коринтяни.

Само да не стане така, че облечени, да се намерим голи. 
Защото ако ние, които сме в тази хижа, наистина стенем, бидейки с товар; не за да бъдем съблечени, но за да бъдем облечени, тази смъртност може да бъде погълната от живота. 

2 Коринтяни 5:3-4

Отново ще се спра на обличането. Първият път беше за това да бъдем облечени с плът; този път е за това да бъдем облечени с Духа.

Да бъдеш „облечен“ по този начин не е желание да тръгнеш, а желание да спреш, защото разбираме, че не сме съвсем готови да тръгнем. Искаме да бъдем дотолкова облечени, докато сме в тяло облечени с живота от небето, че никакво естествено нещо да няма проявление в нас. Тогава ние съвършено ще бъдем направени живи в Христос, живеещи единствено за славата и за изявата на Господ на живота.

Това е облеклото, което ние искаме, така че да не бъдем голи. Вие знаете добре какво е голотата. Те знаеха кога Исус ходеше наоколо, защото тяхната голота беше разкривана.

Голотата е „чувство на осъзнаване, че има нещо, с което не сме се справили, което не е било съдено; следователно, кръвта не го е покрила съвършено.“

Голотата означава, че вие отвътре осъзнавате, че има нещо скрито; нещо, което не е доведено съвършено до кръвта; нещо, което не е възможно да стои в Божието присъствие; нещо, което не е готово за абсолютната слава.

Второ Коринтяни 5:4 също говори за „живота“. Словото на живот ви е проповядвано чрез Евангелието и в него има чудесна сила. То вкарва безсмъртие в това, което е естествено в човека, докато той осъзнае първият извор на свръхестествена сила в своето сърце. И от този момент той знае, че е на земята, но принадлежи на небето и че този живот, който е в него, е живот, имащ силата да погълне смъртността.

ЖИВОТ, КОЙТО  ПОГЛЪЩА СМЪРТНОСТТА

Тук ще ни помогнат два стиха от осма глава на Римляни.

Сега, следователно, няма никакво осъждение за тези, които са 6 Христос Исус, които ходят не след плътта, а след Духа. 
Защото законът на Духа на живота… 

Римляни 8:1-2

„Законът на живота“ е този закон, който дойде до вас, който, не се разваля и е Божествен. Това е самата природа на Сина на Бог.

Нека да предположим, че аз говорех по темата за идването на Господ. Откровението, което аз имам за идването на Господ е, че всички тези, които ще бъдат грабнати, ще бъдат щадени. Тяхната стара природа, техните стари желания, старият им живот ще бъдат изядени от живота на Исус Христос. Когато Той дойде, животът ще посрещне Живота; но процесът, през който минаваме сега, е за изграждането ви в линията на готовността.

Да, има живот, който има силата да изяде смъртността. Какво е смъртността? Когато говоря за смъртност, вие без съмнение мислите за вашето физическо тяло и казвате: „Това е смъртността“.

Но това не е смъртността. Не е това, което ще бъде погълнато или изядено. Докато вие сте в света, вие ще имате нужда от кутия и тялото е тази кутия! Но това, което е в тялото, е смъртно. Което е в тялото ще бъде погълнато от безсмъртието.

Ако мина през Римляни, Галатяни, Тимотей, Лука, Марк и Петър, ще открия шестдесет и шест различни описания на смъртността.

Сред тях ще открия изкушение, ерес, завист, борба, злоба, омраза, убийство, скъперничество, магьосничество, пожелание, прелюбодейство и блудство. Всички тези са смъртност, но има също и живот в свръхестественото, който може да ги изяде ВСИЧКИ, да ги погълне ВСИЧКИ, да ги унищожи ВСИЧКИ, докато няма НИКАКВО осъждение в това тяло.

Писанията са много ясни: ние трябва да позволим на себе си да влезем в досег с този велик живот в нас, този чудесен Божествен живот, тази Христова форма, това духовно откровение.

Не забравяйте, Святият Дух не дойде като този, който очиства. Святият Дух НЕ е този, който очиства; Святият Дух открива несъвършенството за Чието очистване е необходима кръвта на Исус. След като кръвта на Исус е очистила несъвършенството, вие имате нужда от Словото на Бог, защото Словото на Бог е единствената сила, която твори ново. Животът идва чрез Словото. Словото е Синът. Този, който е приел Сина, е приел живот; този, който не е приел Сина, няма живот (1 Йоан 5:12).

Милиони хора, живеещи днес, нямат живот, вечен живот. Само един живот е вечен живот, и това е животът на Сина на Бог. Едното е живот на вечна смърт; другото е живот на вечен живот. Едното е живот на разрушение; другото — на освобождение. Едното е живот на връзване; другото — на свобода.. Единият е живот на тъга; другият — на радост.

Искам да видите, че трябва да живеете толкова изпълнени с Божествен живот, че да не сте развълнувани от никакъв вятър на доктрина или нещо, което идва към вас.

Хората правят най-голямата грешка на света и пропускат най-великото нещо на Бог днес, като се обръщат към буквата, а не кът Духа.

Колко много хора са развалили живота си, защото са станали лудо ядосани заради водното кръщение? Не можете да ми докажете чрез никоя част от Писанието, че кръщението може да спаси, както казват те. Кръщението е просто форма и въпреки това хората се ядосват, бидейки твърдо убедени, че ако не си кръстен, ти си изгубен. Тези хора взимат буквата, а буквата винаги убива. Духът винаги дава живот!

Човекът, който и да е той, който би ви отвърнал от кръщението в Матей 28 глава към някое друго кръщение, е крадец и обирджия и се опитва да ви унищожи. Не бъдете плътски по ум; бъдеше духовни по ум, защото тогава ще познаете истината и истината ще ви направи свободни.

Внимавайте за това да знаете д да сте убедени, че Христос е Този, който дава живот. Разделението във вашето мислене носи тъга, то носи съжаление, изпитания и трудности. Оставете Христос да обитава във вашето сърце богато, чрез вяра.

Не се ядосвайте на проповядване само върху кръщението на Святия Дух. Ще станете изкривени!

Не се ядосвайте на проповядване за водното кръщение. Ще станете изкривени!

Не се ядосвайте на проповядване за изцерение. Ще станете изкривени!

Има само едно нещо, за което никога няма да станете изкривени и това е проповядването за спасението. Единствената сила е евангелието на царството. Хората не се спасяват чрез кръщение, дори не и чрез кръщението на Святия Дух, а особено не чрез водно кръщение. Те са спасени чрез кръвта и са пазени чрез кръвта.

Господ иска да ни заведе на мястото на истинската фунда­ментална истина. Да бъдем изградени върху фундаменталната истина. Не бъдете обръщани настрани от нищо. Нека това да бъде вашата главна позиция: Вие живеете, за да хванете повече от Духа — сама Духа.

Аз ясно знам, че кръщението в Святия Дух не е единственото нещо, което ме прави подготвен за идването на Господ. Хората са станали луди, мислейки това. Те са станали луди, защото са получили кръщението в Святия Дух и си мислят, че никой не е на прав път с Бог освен тези, които са кръстени с Духа. Това е най-голямата глупост на света. Защо е глупост? Защото Истината го изплюва. Крадецът на кръста отиде право в Рая да срещне Исус, а той не беше кръстен със Святия Дух!

Но само защото един крадец е пропуснал няколко добри неща, ще ги пропуснете ли и бие? Не! Голяма е благодатта на Бог да има милост върху тези, които ги нямат.

Няма дар, няма благодат, няма позиция, която Бог не би ти дал, за да те освободи от твоето робство. Той иска ти да бъдеш свободен в Духа. Той иска да те изпълни със Святия Дух и със Словото, докато те доведе до мястото на подпечатване с Духа.

ПЕЧАТА НА ДУХА

Вие казвате: „Какво е подпечатването на Духа?“

Печатът на Духа е когато Бог е сложил Своя знак върху вас и вие сте запечатани.

Някои хора са притеснени, ако са „запечатани“ на улицата, когато човек на кон дойде срещу тях! Но чудесно нещо е да имаш клеймото на всемогъщието. То те запечатва. Дявола не може да те докосне. То доказва, че Господ те е запазил за Себе Си. Има завет между теб и Бог и печата на Духа те пази в този завет, където дявола няма повече надмощие.

Не си отивайте с идеята, че аз проповядвам съвършенство, където не може да съгрешите. Има място на усъвършенстване, на това да бъдете очистени както Той е чист, така че да не можем да извършим грях. Никой човек не може да извърши грях, ако той е очистен. Но когато той спира да търси по-дълбоко преживяване — по-свято призоваване, по-дълбоко отделяне, съвършено място, където той и Христос са едно — тогава влиза грехът.

Само в Христос има сигурност.

Нека никой човек да не мисли, че той не може да падне, защото стои. Не, не си мислете това. Помнете това: не трябва да падате. Благодатта изобилства, където грехът изобилства; и където има слабост, там влиза благодатта. Самата ваша неактивност става Божествена активност:

Където има абсолютна слабост, така че да чувствате, че не можете да издържите на изпитанието, Бог идва и ви прави способни да стоите. На вас ви е послужено с живот. Христос заема мястото на слабостта. Вие можете да кажете: „… когато съм слаб, аз съм силен“ (2 Коринтяни 12:10), защото Бог ви докосва със Своята сила.

Това е идеално. Това е Божествена среща. Това е свято установяване. Това е Божия мисъл от трона. Господ ни говори и аз ще говоря Неговите думи към света с глас на тромпет: „Бъдете святи!“

Не пропускайте да видите, че Бог иска вие да сте готови за преобразяването — святостта е обиталището на Бог.

ДУХОВНО ОПИВАНЕ

Има място на достигане в Святия Дух, което е загадка за света и за много хора, които не вървят с Бог. Забележително е: Ние можем да бъдем толкова изпълнени с Духа, толкова облечени, толкова изчистени отвътре, толкова подготвени за грабването, че да сме пияни в Духа през цялото време!

Защото ако ние сме извън себе си, това е за Бог: или ако сме трезвени, то е заради вас. 

Коринтяни 5:13

О, да бъдеш толкова изпълнен с Духа на живота, че да бъдеш абсолютно пиян, съвършено извън себе си!

Сега, когато имам контакт с хора, които биха критикували моята опиянение, аз съм трезвен. Мога да бъда трезвен в тази минута и пиян в следващата. Но казвам ви, да бъдеш пиян е чудесно! Ефесяни 5:18 ни предупреждава: „… не бъдете пияни от винооткъдето са разправиитено бъдете изпълнени [пияни с Духа. “.

Един пиян човек спира до стълба на улична лампа и има много да му каже. Той говори възможно най-глупавите неща. Хората казват: „Няма го.“

Молете се: „О, Господинека да бъда толкова пиян, че да не ме интересува какво мислят хората!“

Не се грижа за това какво мислят хората. Продължавам да говоря на Господ с химни и духовни песни, изливайки моето хваление пред Господ. Господ на войнствата е навсякъде около мен и аз съм толкова свободен в Святия Дух, че съм готов за „излитане“. Но Той не ме взима.

Защо не ме взима? Аз съм готов да „излетя“ и за мене е по- добре да отида; но заради Църквата за предпочитане е да спра.За предпочитане е да бъда облечен, живеещ сред хората без голота, пълен с чистота, пълен със сила, пълен с откровение, заради Христос.

Да, далеч по-добре е да отида; но заради Христос, да спра, за да мога да бъда полезен като казвам на хората как може да бъде покрита тяхната голота; как може да бъде покрито цялото тяхно несъвършенство; как може да бъде облечен целия ум; как всичката тяхна вътрешна нечистота се изчиства в присъствието на Бог; и как да живеят, ходят и действат в Святия Дух. Това е чудесно и това е височината, на която Бог ще ни постави.

Ето един ключов стих до много позиции, които ние държим в тази тема за подготовка за грабването.

И ако Христос е във вас, тялото е мъртво заради греха, но Духът е живот заради Праведността. 

Римляни 8:10

Няма такова нещо като да имаш свобода в своето тяло, ако грехът е там. Само когато Праведността е там, Праведността изобилства. Когато Христос е във вашето сърце, възцарен във вашия живот, грехът е детрониран, Праведността изобилства u Святия Дух има велика свобода.

О, какви триумфи на височините, дължините, дълбочините и ширините има в святото място! А къде е святото място? Точно в нас! Точно вътре в децата на Бог, наследниците на Бог, сънаследниците с Христос!

ТЪЛКУВАНЕ НА EЗИЦИ

Този, който е мъртъв, е свободен от греха, но е жив в Бог чрез Духа и е освободен от закона на греха и смъртта. И той е влязъл във взаимоотношение с Бог. Сега Бог е неговата награда. Той не само е син, но е съединен в онаследяването поради това, че е синВ чистота, той е съединен с НегоИ никоедобро Той няма да задържи от него, защото той ходи праведно. Всяко добро нещо е за нас на святата линия, катоходим праведно, катосме освободени, катосме направени Божия собственост.

ПРИМИРЯВАНЕ В XPИCTOC

И всички неща са от Бог, който ни е примирил със Себе Си чрез Исус Христос и ни е дал служението на примиряване; 
тоест, че Бог е в Христос, примирявайки света със Себе Си, без да им вменява техните прегрешения и е завещал на нас словото на примиряване. 

Коринтяни  5:18-19

Какво е примиряване? Да бъдеш абсолютно съединен с Христос и запечатан в Него е изкуплението. Примирението е славно нещо! Ние помним благословения Син на Бог, заемащ нашето място в примирението, ставайки абсолютна позиция на всяка нечистота, на всеки грях. Бог сложи върху Него нечеститето на всички, така че всяко нечестие да си отиде, всеки вързан да бъде освободен. Грехът, смъртта, болестта напускат; влизат възкресението и създаването отново!

Когато Той дойде, ние няма да бъдем голи, но облечени, отделени, изпълнени отвътре, направени като Него по всякакъв начин.

Идвам при вас само в живия факт на това свидетелство. За мен това е реалност. Аз живея в него. Движа се в него. Действам в него. И идвам при вас с радостта от него!

Това е радост неизказана и пълна със слава…

И половината още не е казана.

Аз знам,, че този Божествен живот, който е свободен от връзване, свободен от силата на сатана, свободен от зли мисли, свободен от мислите на злото, е за нас. Бог по такъв начин ни примирява със Себе Си, че Той изобилства към нас. В Него ние имаме

СВОБОДА!
ЧИСТОТА!
СИЛА!
ОТДЕЛЕНОСТ!
Ние сме готови за великия тромпет!

(21 юни, 1927)