ПОБЕЖДАВАНЕ

Мисля, че на Бог ще Му бъде приятно, ако би прочета пета глава от Първо послание на Йоан.

Всеки, който вярва, че Исус е Христос, е роден от Бог; и Всеки, който обича Този, който роди, обича и този който е роден от Него. 
По това познаваме, че обичаме децата на Бог, когато обичаме Бог и пазим Неговите заповеди. 
Защото това е любовта към Бог, да пазим Неговите заповеди, а Неговите заповеди не докарват скръб. 
Защото всеки, който е роден от Бог, побеждава света; и това е победата, която побеждава света, дори нашата вяра. 
Кой е този, който побеждава света, ако не този, който вярва, че Исус е Синът на Бог? 

1 Йоан 5:1-5

Това е една от онези чудесни, Божествени истини на Бог, която внася сърдечно привързване в живота, което във всяко състояние на живота потвърждава, че това е от Бог. Това е една от онези съществени истини, която ни дава ясно разпознаване на нашето положение в Христос.

Бог иска всички ние да бъдем изградени в истината, Праведността и живота на Бог, така че всеки човек, с който влезем в контакт, да може да познае истината, че ние сме от Бог. А ние, които сме от Бог, можем да уверим нашите сърца пред Него и да имаме пълна увереност.

Във вярващия има нещо повече от думи. Думите имат малък ефект, ако те нямат личното проявление на Бог. Не трябва да гледаме на Словото само като на писано Слово. Словото е пълен с живот факт, изработващ в човешкото тяло живи истини — променяйки го, раздвижвайки го, докато дадения човек стане жив факт на Божието наследство; докато Той е в тялото, царувайки в света над света. По този начин, в разговор или действие, човекът е продукция на Бог. Наистина това е първо човешки план, но той е покрит с Божието наследство!

РОДЕН ОТ БОГ

Искам да дойда до самото Слово и, чрез благодатта на Бог, да отидем до едно място, където ще бъде невъзможно да бъдем отместени от нашия план, независимо какво се случва. Нека да погледнем първи стих: Всекикойто вярваче Исус е  Христосе  роден  от  Бог;  и  всеки,  който  обича  Toзu,който  е  родил,  обича  също  и  родения  от  Него. (1 Йоан 5:1).

Има стотици от така наречените религии, които са натъпкани навсякъде. Но погледнете! Всички тези различия в мненията увяхват.

Трябва да има съвършено единство и Божествен съюз и със сигурност one ще трябва да дойдат. Вие питате: „Как е възможно това?“

Това, което ще кажа, е истина; това е Словото на Бог; това е Самия Бог, нарисуван в Словото. Ние виждаме Бог в Словото.

Бог може да изявява Себе Си чрез това Слово, докато ние станем жив фактор за тази истина, защото Бог е светлина и в Него няма тъмнина. Бог е живот. Бог е откровение. Бог е проявление. И Бог е действие.

Бог иска да ни заведе на място, където ние наистина ще имаме най-чистото откровение за това къде стоим.

„Който  вярваче Исус  е  Христос,  е  роден  от  Бог“  (1 Йоан 5:1). Какъв е резултата от това да бъдеш роден от Бог? Божиите живот, истина, ходене, общение, приятелство, единство и мироглед стават наши. Всичко, което е свързано със светлината, Праведността и истината идват от това новорождение и отиват към праведност. И в него, през него и чрез него ние имаме съвършено възстановена позиция, точно както през това сме минали в светлината.

Отново, това е проявление на любовта — израз на Самия Него, защото Бог е любов. Първата глътка въздух или откровение за светлината на новото създание вътре в душата е толкова чиста, толкова непрелюбодейна, толкова съвършена и толкова праведна, че ако ние се върнем на мястото, където за първи път сме били просветлени и сме имали откровение, където за първи път сме повярвали в нашето сърце, ще видим, че сме се чувствали толкова святи, обичали сме толкова много, били сме в рая на чудесното. Нямали сме никакво желание за грях, грехът е бил загубил своето желание.

Ето ви и вас, с новорождение към праведност, изпълнени с първата любов на чистотата и истината. Чувствали сте, че всеки ще бъде спасен и светът ще бъде преобърнат, защото вие „сте го получили“. Това е било първото докосване.

За мен беше забележително откровение, когато за първи път видях, че Бог има цел, че всяко новородено бебе в Христос е призовано да бъде светия, призовано от тъмнина в светлина, от силата на сатана в Бог, отделено при откровението, че Исус е Синът на Бог.

БОГ Е ПРЕДОПРЕДЕЛИЛ

Друг един факт беше този: дни наред нещо толкова забележително е идвало над вашия живот, че вие нито сте имали желание, нито сте вършели грях.

Припомняше ли си. тези моменти? Слаба на Бог! Бог е създал план за бас още преди света да е съществувал. Вярвам, че Бог иска да отвори вашите сърца и умове за предопределеното състояние защо сте тук.

Ние искаме да бъдем толкова установени с факти, да няма нещо на света, което да може да ни помръдне от нашата съвършена позиция.

Можете ли да кажете, въпреки че греха се бие за бас, че не помните нито един ден, в който Бог да не се е бил заедно с вас? Невъзможно е да бъдете в света без сатанинските сили да се опитват да наддават на висок глас за вашия живот. Но можете ли да кажете, че от самото ви детство вие винаги сте помнели, че добрата ръка на Бог е с вас? Ако знаехте Писанията, можехте да кажете както Павел, че Бог ви е призовал от утробата на майка ви,

Възлюбени, Бог е предопределил. Има две велики думи в Писанията: „всеки, които ще“ и „всеки, който няма да“. Бог е покрил света със Своята кръв и всеки човек е изкупен, независимо от това дали той ще го има или не. Но има някои хора, които Бог по чудесен начин е избрал преди основаването на света. И толкова сигурно, колкото че ние сме тук, можем да кажем, че Бог ни е предопределил дори за този ден.

Въпреки, че сте били побеждавани, тенденцията и копнежите, и виковете, и желанията на целия ви живот са били: Вие  искате  Бог.

Виждате ли колко много Бог има за вас в Словото! Бог иска хора, които са мощни  в Духа, които са пълни със сила. Бог няма такива неща, като малки  мерки за човек. Бог има ВЕЛИКИ ПЛАНОВЕ за човек! Бог е решил чрез Своята сила и Своята благодат чрез Сина да доведе много синове в слава, облечени със Святия от небето.

ТЪЛКУВАНЕ НА EЗИЦИ

Господ на живота и славата, който ни е родил за жива надежда, ни е избрал преди основаването на света, така че да може да изяви Своя Син в нас и да придобие слава над силите на тъмнината и дявола — и над ВСЯКО зло нещо, така че да можем да царуваме над силите на дявола.

ДА ХВАНЕШ ДИXAHИETO НА ДУХА

Святият Дух е ревнив за нас тази сутрин. Колко копнее Той ние да хванем диханието на Неговия Дух! Колко копнее Той ние да бъдем доведени до единство с Него, така че да няма дори една мисъл на небето, но Святият Дух да дъхне през естественото и така да го коригира чрез Своя Божествен план, -че да имате нова вяра или откровение за Бог.

Тогава вие ще бъдете толкова съвършени пред Бог, че няма да има дори едно нещо, което сатана да може да каже противоположно на Неговото дете.

Чуйте какво каза сатана пред Бог относно Йов: „Не  си  ли  направил  Ти  ограда  около  него?…“  (Йов 1:10). Бог само каза:всичко, коетотой  има,  е  в  твоята  власт;  само  върху  него  не  слагай  ръката  си. “  (стих 12).

Виждаме, че Бог поставя ограда около Своето дете. О, да можехме да повярваме!

Чуйте това, което Исус каза: „… не  помните  ли?  Когато  разчупих  петте  хляба  пред  петте  хиляди, колко кошници  с  къшеи  вдигнахте?  Те  Му  казаха:  Двадесет. “  (Марк 8:18,19).

О, ако не забравяхме благословенията и претъпканите мерки, всичко щеше да бъде движено от проявлението на децата на Бог! Ние щяхме да застанем чрез силата на Праведността на небето и щяхме да раздвижим света!

„Кой  е  този,  който  побеждава  света, освен  този,  който  вярва,  че  Исус  е  Синът  на  Бог?“  (1 Йоан 5:5). Толкова е красиво! „Защото  всичко,  което е  родено  от  Бог,  побеждава  света;  и  това  е  победата,  която  побеждава  света,  дори  нашата  вяра ‘ (ст. 4).  Би трябвало да влезем в Божествената мярка, Божествено откровение на това. Възможностите са наши!

Припомняше ли си тези моменти? Слава на Бог! Бог е създал план за бас още преди света да е съществувал. Вярвам, че Бог иска да отвори вашите сърца и умове за предопределеното състояние защо сте тук.

Ние искаме да бъдем толкова установени с факти, че да няма нещо на света, което да може да ни помръдне от нашата съвършена позиция.

Можете ли да кажете, въпреки че греха се бие за вас, че не помните нито един ден, 8 който Бог да не се е бил заедно с вас? Невъзможно е да бъдете в света без сатанинските сили да се опитват да наддават на висок глас за вашия живот. Но можете ли да кажете, че от самото ви детство вие винаги сте помиели, че добрата ръка на Бог е с вас? Ако знаехте Писанията, можехте да кажете както Павел, че Бог &и е призовал от утробата на майка Ви.

Възлюбени, Бог е предопределил. Има две велики думи в Писанията: „всеки, който ще“ и ,,8cekvi, който няма да“. Бог е покрил света със Своята кръв и всеки човек е изкупен, независимо от това дали той ще.го има или не. Но има някои хора, които Бог по чудесен начин е избрал преди основаването на света. И толкова сигурно, колкото че ние сме тук, можем да кажем, че Бог ни е предопределил дори за този ден.

Въпреки, че сте били побеждавани, тенденцията и копнежите, и виковете, и желанията на целия ви живот са били: вие искате Бог.

Виждате ли колко много Бог има за вас в Словото! Бог иска хора, които са мощни Ь Духа, които са пълни със сила. Бог няма такива неща, като  малки  мерки  за човек. Бог има ВЕЛИКИ ПЛАНОВЕ за човек! Бог е решил чрез Своята сила и Своята благодат чрез Сина да доведе много синове в слава, облечени със Святия от небето.

ОБЕЩАНИЕТО Е ВАШЕ

Един ден бях в Белфаст, Ирландия. Имах приятел там, когото наричаха Морис. Той беше преди с нас в Брадфорд и аз исках да го видя, така че отидох до дома му и попитах:

– Тук ли е брат Морис?

Жената отговори:

– Не е Морис този, когото търсите. Бог ви изпрати за мен. Аз съм жена с разбито сърце. Минавам през смъртта, защото съм в най-голямото изпитание в моя живот. Влезте.

Влязох. Тя продължи:

– Съпругът ми е дякон в Презветерианската църква, а вие знаете, че когато бяхте тук, Бог ме изпълни със Святия Дух. Духът на Господ дойде върху мен и аз бях толкова изпълнена с радост, че проговорих на езици. Цялата църква се обърна да ме погледне заради смущението, което предизвиках.

На края на събранието дяконите и пастира дошли при съпруга й, казвайки:

– Ти не можеш да бъдеш дякон в тази църква поради поведението на жена ти.

Това почти разбило сърцето му. Когато той видял, че цялото му влияние щяло да се изпари, дошъл вкъщи огорчен. Той и жена му били живели заедно много години и въобще не са знаели какво е кавга. След като причинил много тревоги, той напуснал жена си с думите:

– Никога няма да се приближа до теб докато съм жив.

След като тя ми разказа историята, ние се молихме и силата на Бог я разтърси. Бог ми показа, че Той ще й даде всичко, което тя искаше.

– Госпожо, събудете се — възкликнах аз. — Погледнете, ситуацията е ваша! Това е според Словото на Бог: „Защото невярващият съпруг се освещава чрез жена си и невярващата съпруга се освещава  чрез мъжа  си… Защотооткъдезнаеш ти о женодали няма да спасиш съпруга си? Или откъдезнаеш ти, о, мъжо дали няма  да спасиш  жена  си?“(1 Коринтяни 7:14, 16). Ти ще бъдеш средството за това твоят съпруг да бъде спасен и кръстен.

– Да, — отговори тя — ако можех да повярвам, че той някога ще се върне, но той никога няма да се върне.

– Виж, — казах аз — Словото на Бог казва: ако  двама  от  вас се съгласят  на  земята  относно  нещо,  което те поискат, то ще бъде направено за тях от Моя Баща, който е на небето“ (Матей 18:19). Ние ще се съгласим той да се върне довечера.

ТЪЛКУВАНЕ НА EЗИЦИ

Бог е направил план за Своите хора. И Словото на истината идва до нас чрез тълкуване: „Каквото и да вържете на земята, ще бъде вързано на небесата, и каквото и да развържете на земята, ще бъде развързано на небесата“ (Матей 16:19).

Аз я посъветвах:

– Когато съпругът ти се върне вкъщи, покажи му, че го обичаш. Възможно е той да не го приеме. Когато той се оттегли, застани на колене пред Бог и се изпълни със Святия Дух точно както беше преди малко. После го докосни в Бог.

Нейният съпруг беше задължен да се върне вкъщи. (Каквото и да желаете, когато вярвате на Бог, то става.) Той марширувал нагоре-надолу из къщата, като че ли никога не е виждал съпругата си, след това се оттеглил в стаята си. После тя застанала пред Бог.

О, мястото на всички места, където Бог идва до душата! Святият Дух дошъл върху нея, докато цялото й същество било изпълнено с пламъка на небето. После тя го докоснала. Той изкрещял, изтърколил се от леглото и извикал за милост. Тя не го оставила, докато той не бил изпълнен със Святия Дух.

Нищо друго не се случва на вярващия освен онова, което е хубаво за него. „… всички  неща  работят  заедно за  доброто  на  тези, които  обичат  Бог“,  но не трябва да забравяме това допълнение „на  тези,  които  са  призовани  според  Неговата  цел“ (Римляни 8:28).

Помнете, вие сте призовани „според Неговата цел“ — делото на силата на Бог вътре във вас за спасението на други. Бог има цел за вас!

Вижте, възлюбени, искам вие да не бъдете безпокоящи се. Колко много хора са вързани и безпомощни и тяхното свидетелство е нищо поради безпокойство? Чуйте какво казват Писанията: „Ти  си  скрил тези неща от  мъдрите  и  учените, а си ги открил  на бебетата.  Дори  така,  Татко,  защото  това  изглежда  добро  в  Твоите  очи“ (Матей 11:25-26).

TИ CИ ДЕТЕ НА БОГ

Първото нещо, което Бог прави с едно новородено дете, е да го пази като дете. Има чудесни неща за децата! Разликата между едно дете и мъдрият и ученият е следната: ученият човек е твърде предпазлив. Мъдрият човек знае твърде много.

Но бебетата! Понякога трябва да дръпнем бутилката назад, за да не изядат бутилката заедно с млякото, те са толкова хищни!

Детето не може да се облече само, но Бог го облича. Той има специално облекло за деца — бяло и красиво. Бог казва, че върху детето няма петно. Той казва: „Ти си чист; ти си целия красив. “

Бебето не може да говори. Но толкова е чудесно да знаеш, че не е необходимо да мислиш за това какво ще кажеш, защото Святият Дух може да говори чрез теб. Ако ти си дете и дадеш всичко на Бог, Той може да говори чрез теб.

Той обича Своите деца. О, колко красиво Той се грижи за Своите деца. Колко е мил и добър!

„Кой е този, който побеждава света, освен този, който вярва, че Исус е Синът на Бог«‘“(l Йоан 5:5). Тази чиста, тази свята, тази посветена Личност, която направи света да се покорява на волята на Всемогъщия Бог, Неговия Баща. Бог използва Неговата воля и Бог обитава в Него в пълнота.

Исус посрещна нуждите на света. Той идва, когато времето е сухо, когато няма вино и Той прави вино. Слава на Бог! Когато няма хляб, Той идва и прави хляб.

Този, който вярва, че Исус е Синът на Бог, побеждава света. Вие питате: „Как може човек да победи света, защото вярва, че Исус е Синът на Бог?“ Защото Исус е свят и вие ставате Негово обиталище.

Исус е толкова сладък! Неговата любов минава отвъд всяко разбиране. Неговата мъдрост минава отвъд всяко знание, следователно Той идва при вас с мъдростта на Бог, не на този свят.

Той идва при вас с мир, но не както дава този свят. Той идва при вас с безгранични благословения; с мярка натъпкана и преливаща.

Вие не искате храна От света, защото вие имате „храна да ядете, за която света не знае“. Бог е Възнаградителят на всички, които Го търсят усърдно, защото на тези, които Го търсят, няма да им липсва нито едно добро нещо. (Псалм 34:10).

Брат, къде са днес твоите връзки? В любовта на Бог има височини и дълбочини, и дължини, и широчини.

Възлюбени, Словото на Бог съдържа принципите на живота. Аз не живея, но Друг, по-мощен от мен живее. Моите желания са изчезнали в желанията на Бог. Толкова е чудесно! Това е позиция, толкова съвършена в Святия Дух, че Бог постоянно донася неща, и нови, и стари!

КАК ПОБЕЖДАВАМЕ

„Кои е този, който побеждава светаосвен този, който вярваче Исус е Синът на Бог?“ {1 Йоан 5:5). Как побеждаваме? Можем да влезем в това велико наследство на Духа.

Копнеем за това в нас да няма нищо, което сатана да може да използва, за да ни победи. Помнете думите на Исус: „Принцът на този свят идва и пята нищо в Мен“ (Йоан 14:30). Ние копнеем да достигнем място като това. Възможно ли е? Брат, това е плана на Господаря!

Без святост, никой човек няма да види Господ  „…този, който е роден от Богпази себе си и нечестивия не го докосва“ (1 Йоан 5:18).

Със сигурност, Бог няма да те отпрати празен. Той иска да задоволи твоята копнееща душа с добри неща.

„Всичко, което е родено от Богпобеждава света: и тази е победатакоято побеждава светадори нашата вяра“ (1 Йоан 5:4).

Позволете ми да говоря за три класи вяра. Има „добра“, има „по-добра“ и има „най-добра“. Бог има най-добрата.

В Петдесятните църкви откривам, че някои хора са задоволени с „езици“. Те никога няма да задоволят мен. Аз искам Личността, която ги дава! Аз съм най-гладният човек, когото някога сте виждали. Искам всичко, което Той има. Ако Бог не ми даде, аз съм едно абсолютно разглезено дете. „Татко, — казвам аз — Tи ще трябва да ми дадеш.“

Когато бях малко момче, отивах при баща си и казвах:

– Татко, ще ми дадеш ли малко клей за ловене на птици?

– О, не — отговаряше той.

От начина, по който го казваше, знаех точно какво има предвид. Аз молех:

– Татко, татко, татко, татко!

Ходех след него, когато той излизаше.

– Татко, татко, татко!

Мама казваше:

– Защо не дадеш на момчето това, което иска?

Стигах до място, на което вярвах, че баща ми харесваше да казвам това. Ако знаехте само как Бог обича да ни чува да казваме: „Татко, мой Татко!“ О, колко обича Той Своите деца!

Никога няма да забравя, когато имахме нашето първо бебе. То спеше в люлката. Двамата отидохме до него и жена ми каза:

– Не мога да издържа то да спи повече. Искам го!

И аз помня, че събудихме бебето, защото тя го искаше.

„Ако  виетогавакоито сте  зли, знаете  да  давате  добри  неща  на  вашите  деца , колко повече  вашия  небесен  Баща  ще  даде  Святия  Дух  на  тези, които Го молят за  това?“ (Лука 11:13). А Той е толкова чудесен Баща!

– Но, —  казвате вие  —  понякога аз се предавам.

Няма значение, аз ще ви доведа до точка, където никога няма да имате нужда да се предавате. Хвалете Бог! Ако аз не познавах могъщата сила на Бог, щях да скоча от тази платформа. Тъй като ние сме забързвани и съживявани, ние се преместваме в новия дух, духът на общение, който беше загубен в градината. О, алелуя! Новорождение! Нов живот! Нов човек!

ВЯРА, КОЯТО НЕ ОТПАДА

Човешката вяра работи и после чака заплатата. Това не е спасителна вяра. После има дарбата  вяра. „Защото по благодат сте спасени чрез вяра, и не от вас самите: това е дар от Бог“ (Ефесяни 2:8). Вярата е това, което Бог ви даде, за да повярвате. „Всеки, който вярва, че Исус е Христос, е роден от Бог…“ (1 Йоан 5:1). Жертвата е завършена и Бог ви опази, защото вие не бихте могли да се опазите сами.

Искам да ви кажа за нещо, което не отпада. Нека да прочетем Деяния 26 глава:

Но стани и застани на краката си, защото Аз ти се явих за тази цел, да те направя служител и свидетел на тези неща, които видя и на онези, в които Аз ще ти се явя; 
Освобождавайки те от хората и от езичниците, сред които ще те изпратя, 
За да отворя техните очи и да ги обърна от тъмнината към светлината и от силата на сатана към Бог, така че те да могат да получат прощение на греховете и наследство сред тези, които са осветени чрез вяра, която е в Мен. 

Деяния 26:16-18

Това е „друга вяра“. В Първо послание към коринтяните 12:9 четем: „Към  друга  вяра  чрез  същия Дух…“  Когато моята вяра отпадне, тогава „друга вяра“ ме завладява!

Един ден се отбих в един дом, в който жената не беше спала от седем седмици. Тя се преместваше от едната страна на леглото на другата. В стаята влезе млад мъж с бебе в ръцете си. Той се наведе над майката, опитвайки се да я целуне. Моментално тя се претърколи на другата страна на леглото. Обикаляйки, за да стигне до нея, младият мъж докосна устните на майката с бебето, за да я върне отново в съзнание. Можех да видя, че младият човек е със съкрушено сърце.

– Какво сте направили за тази жена? — попитах аз.

– Всичко, — отговориха те. — Викахме лекари, инжектирахме морфин и т.н.

Сестрата каза:

– Трябва да я вкарваме в лудница. Аз съм уморена и изтощена. Аз попитах:

– Опитахте ли Бог?

Съпругът отговори:

– Мислите ли, че ние тук вярваме в Бог? Нямаме доверие в нищо. Ако вие наричате подобно нещо Бог, ние нямаме работа с него.

О, тогава аз бях победен! Една Млада жена ми се ухили в лицето и тръшна вратата.

Съчувствието в мен беше толкова силно, че не знаех какво да правя. Започнах да плача и вярата ми моментално ме отведе горе. Благодаря на Бог за вярата, която издига! Аз почувствах, че Друг ме сграбчва, подобен на Сина на Бог. Духът на Господ дойде върху мен и аз казах:

– В името на Исус, излез от нея!

Тя заспа веднага и спа 14 часа. Събуди се абсолютно нормална.

Брат, има място да познаваш Сина на Бог, което абсолютно побеждава света!

Едно време мислех, че аз имам Святия Дух. Сега знам, че Святият Дух има мен. Има разлика между нашето държане за Бог и когато Бог ни издига нагоре. Има разлика между това аз да имам желание и Божието желание да изпълни моята душа. Има разлика между естественото състрадание и състраданието на Исус, което никога не отпада. Човешката вяра отпада, но вярата на Исус никога не отпада!

О, възлюбени, аз виждам през тези славни истини едно ново зазоряване: групи от хора, които се обичат едни други, всички с едно сърце. Докато това време не дойде, ще има недостиг.

Чуйте какво казва Писанието: „… Всеки  единкойто обича  Този,  който е  родил,  обича  и  родения  от  Него“ (1 Йоан 5:1). Също Исус каза: „По  това  всички  хора  ще  познаят,  че  вие  сте  Мои  ученици , ако се  обичате  един  друг“(Йоан 13:35).

Любовта е тайната и центъра на Божествената позиция, „Изграден върху Бог“.

ДАРБАТА ВЯРА

Вие питате: „Какво е дарбата вяра?“

Това е където Бог ви вдъхновява да се молите.

Илия беше човек с подобни страсти на тези, които ние имаме. Греховете на хората наскърбяваха сърцето на Бог и целия дом на Ахав беше в лошо състояние.

Но Бог се раздвижи върху този човек и му даде един вътрешен вик: няма  да  има  нито  роса,  нито  дъжд  тези  години,  освен  според мое  слово“ (3 Царе 17:1), казва Словото, „… и  не  валя  на  земятав  продължение  на  три  години  и  шест  месеца“ (Яков 5:17).

О, ако ние дръзнехме да вярваме на Бог! Един човек с подобни страсти на нашите беше раздвижен от всемогъществото! „Итой  се  помоли  отново  и  небето  даде дъжд,  и  земята  произведе  своя  плод“ (Яков 5:18).

Брат, сестра, вие сега сте в стаята за ограбване. Бог прибавя още един ден към времето вие да влезете в линия, да оставите настрана всичко, което ви е задържало, да забравите миналото.

И аз ви питам: Искате ли да докоснете Бог за вяра, която не може да бъде отречена? Научих това: че ако аз дръзна да сложа моите ръце във вярата, Бог ще ги изпълни.

Хайде, възлюбени, потърсете Бог и нека да имаме истинско докосване от небето днес! Бог се движи! Този ден е началото на дните — ден, в който Господ няма да забрави Своите Си. Той ще ни срещне. Елате близо до Бог!

Аз се моля: „Иcyce, Исусеблагослови ни! Ние толкова се нуждаемГосподиИсусе, мой Господ! 0, Исусе, Исусе, Исусе! О, Спасителю мой, Спасителю  мой! О, такава любов! Ти, мощен Бог! О, обичащ Господарю! Благословен, благословен Исус! Никой не е като Исус! Никой не е толкова добър като Него! Никой не е толкова сладък катоНего! О, ти благословени Христе на реалността, ела! Алелуя!“

(Калифорния, 3 юни 1924, издадена от Палатката „Глед Тайдингз“ и Библейския Институт, Сан Франциско)

следваща глава СЪЖИВЛЕНИЕ