ИМАМЕ ПРЕДВИД РАБОТА С БОГ

Но определен човек на име Анания, със Сапфира, своята съпруга, продадоха собственост.
И задържаха част от цената, като съпругата му участваше в това, и донесоха определена част и я сложиха в краката на апостолите.
Но Петър каза: „Анания, защо сатана е изпълнил сърцето ти да излъжеш Святия Дух и да задържиш част от цената на земята?“
Докато стоеше, не беше ли твоя? И след като беше продадена, не беше ли в твоята власт? Защо си измислил това нещо в сърцето си? Ти не си излъгал човек, а Бог.
А Анания, като чу тези думи, падна и предаде духа си; и голям страх дойде върху всички, които чуха тези неща.
И младите хора станаха, обвиха го и като го отнесоха, погребаха го.
И след около три часа, дойде неговата съпруга, без да знае какво е станало.
И Петър я попита: „Кажи ми, за толкова ли продадохте земята?“ А тя каза: „Да, за толкова.“
Тогава Петър й каза: „Как така сте се съгласили заедно да изкушите Духът на Бог? Ето, краката на тези, които погребаха твоя съпруг, са на вратата и ще отнесат и теб.“
Тогава тя падна долу при краката му и предаде духа си; и младите мъже влязоха и я намериха мъртва, и като я отнесоха, погребаха я до съпруга й. 
И голям страх слезе върху цялата църква и върху всички, които чуха тези неща. 
И чрез ръцете на апостолите бяха извършени много чудеса и знамения сред хората; (и те бяха всички като един при Соломоновата порта.
И от тук нататък никой човек не се присъедини към тях; но хората ги величаеха.
И още вярващи бяха доведени към Господ, множе­ства от мъже и жени).
Още изнасяха болни на улиците и ги слагаха върху легла и дивани така, че поне сянката на Петър, докато той минава покрай тях, да ги затъмни.
Идваха също и тълпи от градовете около Ерусалим, като носеха болни и тези, които бяха тормозени от зли духове; и всеки един от тях беше изцерен.

Деяния 5:1-16

Само Вярвайте! Само Вярвайте!

Вярвайте, че в Божието Слово има сила, която носи живот там, където е смъртта. Исус каза, че ще дойде Време, когато мъртвите ще чуят гласа на Човешкия Син и ще живеят (Йоан 5:25). Вярвайте на това Слово, защото „… всички неща са възможни за този, който вярва“ (Марк 9:23).

Животът на Сина е В Словото. Всички, които са спасени, осъзнават това. Те знаят, че това Слово освобождава от смърт и разложение. Исус донесе живот и безсмъртие в живота чрез Евангелието. Никога не можем да изчерпим Словото—животът В него е изобилен!

Словото казва, че има река, чиито потоци Веселят града на Бог (Псалм 46:4). Нейният избор е в славата. Същността на нейния живот е Бог. Животът на Исус в човешко тяло е нейната проявена мощ.

Самият Исус умря и ни даде победата. Побеждаващият Син на Бог 6 човечеството надделя! Той даде Своя живот за нуждаещите се. Безсмъртието, родено в смъртност, промени ситуацията на смъртта и победи заради нас. Това наистина е животът и краят на смъртта: Христос, който донесе живота и безсмъртието в живота чрез Евангелието.

HИKAKBA ЛЪЖА В ЦЪРКВАТА!

Това е чудесна тема. Чудесна е заради своето проявление в Църквата. Никаква лъжа не можеше да живее в първата Църква на Бог. В новата Църква, която Святият Дух строи, също няма да има никаква лъжа — само чистота и святост в Господ.

Виждам, че новата Църква, установена в дишането ш Бог, работи по свръхестествен начин, правейки лицата да блестят от Неговата слаба. Хората са толкова като Бог — обичащи правдата, мразещи нечестието, страхувайки се от злото, че лъжата енеспособна да остане сред тях.

Лъжа е, че има осъждение за вас. Никой човек не може да ви осъди. Много може да опитват, но Божието Слово казва: „Кой е този, който осъжда — Христос, който умря?“ (Римляни 8:34, парафразирано). Ще осъди ли Исус овцете, за които умря? Той умря да спаси хората и Той спасява всички, които вярват.

Бог очиства нашите сърца чрез вяра. Бог дойде при нас в Своята Църква, обличайки ни с мощта на Своя Дух. Ние живеем в лъчите на този славен ден. Славен е, защото няма нищо по- велико от Евангелието!

Деяния 5 глава казва, че Анания и Сапфира бяха подбудени да донесат дарение в Църквата. (Първият ден беше мярката,последвалите дни ще бъдат ПО-СААВНИ. Ще дойде ден, в който ще предложим всичко. Няма да считаме нищо за наше, защото ще бъдем толкова едно с Господ! Църквата ще узрява в идващата слава.)

Двамата продадоха собственост. Тя беше тяхна, но когато я продадоха, изглеждаше твърде голяма. Те се оправдаха: „Петдесятният ред е нов. Може да изсъхне.“

Те се съгласиха да дадат част и да оставят останалото за себе си, казвайки, че са дали всичко. Сатана е лукав. Много пропускат най-големите неща, като рационализират и се отдръпват от посвещенията, които Бог иска те да направят. Нека да изпълним обреците си пред Господ!

Петър каза: „ Анания, защо сатана е изпълнил сърцето ти да излъжеш Святия Дух?“ В момента, в който Анания излъга Святия Дух, той беше убит. И Сапфира умря, когато излъга. В това кръщение в Святия Дух Бог ни показа новия ред на Духа. Той не иска лъжи от дявола в Църквата.

Един ден, когато влязох в къщи, жена ми ме попита:

– През предната врата ли дойде?

– Не, дойдох отзад — казах аз.

– О, пред предната врата щеше да видиш тълпа — каза тя — и един човек с малко дрехи по себе си. Той вика: „Извърших непростимия грях!“

Когато отивах към предната врата, Бог ми прошепна: „За  това Аз  те кръстих  в Духа.“

Мъжът дойде,, като викаше:

– Аз извърших непростимия грях.

Аз казах:

– Ти лъжлив дявол, излез в името на Исус!

Той каза:

– Какво е това? Аз съм свободен. Благодаря на Бог, никога не съм извършвал този грях!

Никой жив човек не е извършил непростимия грях, защото доброто и злото са пазени, докато Святият Дух се оттегли от света. Ние всички сме на доброто място на прощение, пазени от силата на Бог.

Голям страх слезе върху Църквата заради това, което се случи на Анания и Сапфира. Хората имаха любов, която се страхуваше да не наскърби Бог. Те можеха да поискат й да получат всичко от Него, защото бяха в единство на ума и в съвършена любов, вярност, единство и утеха.

Бог издигаше Църквата на място на изявено примиряване, на единство на ума, така че дявола нямаше власт сред хората и Бог имаше причина да им се усмихва през цялото време.

„И чрез ръцете на апостолите ставаха много чудеса и знамения сред хората…“ (Деяния 5:12). Този стих показва, че чистотата в живота пред Бог носи проявена сред хората сила, като множества са довеждани в Царството.

Бог мощно е благословил делото на евангелизиране чрез хора. Ако ти все още се мотаеш извън Царството, извикай към Бог днес. Получи чисти ръце и праведна цел и се присъедини към тези, които са святи и горят.

Имам предвид работа за Бог.

„И повече вярващи бяха присъединени към Господмножество от мъже и жени“ (Деяния 5:14). О, заради съживлението в Деяния 5 глава, Бог побеждаваше и влизаше навсякъде! Да можеше Лондон да бъде пометен от силата на Бог! Трябва да има голямо раздвижване сред нас, единство на сърцето и душата и това със сигурност ще бъде, когато Бог се движи сред хората!

Виждаме, че това е така, когато четем отново тези стихове от Деяния 5 гл.:

Дотолкова, че изнасяха болни по улиците и ги слагаха върху легла и дивани, така че поне сянката на Петър, когато минава покрай тях, да ги покрие.

Също идваха множества от градовете около

Ерусалим, като носеха болни… и те всички бяха изцерени.

Деяния 5:15-16

С ЕДИН УМ И СЪРЦЕ

Всеки път, ефектът от единството на ума е действие на мъдростта, Словото. Слава на Бог! Толкова е чудесно!

Хората в Деяния 5 гл. имаха такава жива вяра, бидейки с едно сърце и един ум, че си мислеха: „О, само ако сянката на Петър мине върху мен, аз ще бъда изцерен!“

„Каквито и неща да искате, когато се топите, само вярвайте“ (Матей 11:24). БОГ ЩЕ ГО ИЗВЪРШИ! Имайте вяра. Бог ще изцери земята. Единството на сърцето и ума от страна на Църквата означава чудеса и знамения по цялата земя.

Възлюбени, виждам, че имаме нужда да получим повече любов и тогава Господ ще извърши тези неща. Как Господарят ще може да се движи сред нуждаещите се и загиващите, когато Той има право да действа в Църквата!

Но не всичко ще бъде розово. Ще има гонение, но най- чудесното нещо е гонението. Ние трябва да имаме служение, което да прави хората щастливи и дявола — луд. Не се притеснявайте, ако хората бягат от вас, когато им казвате Евангелието, защото обвинението е в тях и Бог ги притежава.

И дори ако хората са доволни, Господ ги притежава. И по двата начина работи. Не се смущавайте от нищо. Просто позволете на волята на Бог да погълне вашия живот. Помнете, че е написано за 1осподаря: „Ревността за Твоя дом Ме изяде!“ (Йоан 2:17, парафразирано).

Неговото положение беше стопяващо, вълнуващо, съкрушено.

– Този, който е беден, прави много богати; няма нищо и въпреки това притежава всички неща! Нека да бъдем в хармония с този Божествен план, имайки знание, циментирано с любов. Смъртта към старото трябва да бъде съвършена в нас, така че силата за живот да бъде изявена.

ПЪРВИТЕ НЕЩА ПЪРВО

Веднъж отидох да проповядвам на едни събрания за събота и неделя. Когато пристигнах събота вечерта, валеше силно сняг. Един човек стоеше при вратата на залата, окичен с пакети. Докато се прибирахме към къщи след това, при първия стълб на лампа аз казах:

– Брат, кръстен ли си в Святия Дух? Кажи, че ще бъдеш тази вечер.

Като продължихме да ходим, на всеки стълб на лампа (почти 100) аз повтарях въпроса:

– Кажи, че ще бъдеш кръстен довечера.

(Сигурен съм, че той започна да копнее да не съм отседнал в неговата къща.) Най-накрая стигнахме портата на неговия двор. Аз скочих върху нея и казах:

– Сега, няма да влезеш тук, ако не кажеш, че ще бъдеш кръстен със Святия Дух довечера.

– О, чувствам се толкова смешно — каза той — но ще го кажа.

Той влезе. Попитах жена му:

– Кръстена ли сте в Святия Дух?

Тя каза:

– О, искам да бъда, но вечерята е готова. Елате и хапнете.

Аз казах:

– Никаква вечеря, докато и двамата не бъдете кръстени в Святия Дух!

Отговори ли Бог? О, да. Скоро те и двамата говореха на езици.

Сега, аз вярвам, че Бог ще ви кръсти днес. Вдигнете ръцете си и 1о помолете. Също, ако търсите изцерение или спасение, помолете за това. Бог ще ви срещне — и всеки, който поиска. Амин.1*

––––––––––

1* За да получите спасение чрез Исус Христос, се молете: „Исусе, аз вярвам, че Ти си Господ. Вярвам, че ти умря за мен на кръста и възкръсна от гроба, за да ми дадеш вечен живот. Ела в моя живот, Господи. Амин.“

следваща глава ТАЗИ БЛАГОДАТ