ИЗДЪРЖАНЕ НА ИЗКУШЕНИЯТА

Нека Духът да ви покрие днес, така че да мажете да бъдете 8 горещо очакване за дълбоките неща на Бог.

Би трябвало да бъдете дотолкова в реда на Духа, че да знаете, че вашата воля, вашия ум и вашето сърце могат да бъдат фокусирани върху Бог до такава степен, че Той да ви издигне до обиталището на великолепие, където чувате Неговия глас Така, че Той да ви издигне до мястото, от където дъхът на Всемогъщия може да ви изпрати да се молите и да ви изпрати да проповядвате с Духът на Господ върху вас.

Вие сте на празненството на умножаването. Това е празненство, в което няма пристрастие. Това е празненство, на което вие трябва да пораснете във всичко, където Бог има за вас богатства отвъд всички неща — не плътски или душевни неща, а духовни проявления (дарби, плодове на Духа, красиви благословения), като благословенията на Бог са винаги върху вас.

Готови ли сте за това славно място?

Където вас ви уволняват и Бог заема мястото, за да ви изпрати на вашето вечно състезание, $а да спечелите хиляди хора, така че те да влязат във вечната благодат.

Бог ми показа да избера първа глава на Яков за нашето учене днес. В нея има една чудесна тема. Това е темата на Господаря.

ТЪЛКУВАНЕ НА ЕЗИЦИ

Духът движи и променя Своето действие, довеждайки душата до мястото на глад и желание, докато цялото същество извика за живия Бог. Наистина, създанието трябва да бъде освободено от настоящето зло. Така че Бог действа чрез нас на тези събрания и ни дава знанието, че всичката плът е трева. Но Той също дава Духът на откровение, за да можем ние да познаем, че наследството, което имаме, ще издържи вечно и завинаги. Защото ние принадлежим към новото създание на Бог, облечени сме с Духа, направени сме подобни на Него.

Цялото ни сърце сега произвежда това, което Бог е установил и то идва от пълнотата на истината в скритото сърце — истината, че Бог излива Своята слава, Своята сила, Своята мощ и Своето откровение, свързани едно с друго. Той ни прави едно и казва: „Вие сте Мои.“

ПОБЕЖДАВАЩИ В БИТКА

Яков, слуга на Бог и на Господ Исус Христос, до дванадесетте племена, които са разпръснати извън страната, поздрав.
Братя мои, считайте го изцяло за радост, когато падате в различни изкушения.

Яков 1:1-2

Никой човек не може да говори за победата в изкушенията, освен ако не е преминал през тях. Всички победи се печелят в битки.

Има десетки хиляди хора на стария континент, също и в Америка и в други части на света, които носят медали, за да покажат, че са участвали в битка. И те се радват в това. Те биха се срамували да носят медал, ако не са били в битката. Битката е причината те да носят медал.

Тези хора, които са били в боя, са тези, които разказват за победата. Само Яков, Петър и Павел — тези, които са на предната линия в битката казват, че трябва да се радваме в изпитанието, защото от изпитанието идва едно чудесно благословение: Точно в изпитанието ние сме правени съвършени.

СТРАДАНИЕ, ТЪРПЕНИЕ, ОПИТ

Вие искате да имаше опит, нали? Ще би прочета нещо, което ще би даде опит. Не знам друго подобно на това.

Следователно, като сме оправдани чрез вяра, ние имаме мир с Бог чрез нашия Господ Исус Христос.
Чрез когото също имаме достъп чрез вяра в тази благодат, в която стоим и се радваме в надежда за славата на Бог.
И не само така, но ние се радваме също и в страдания, знаейки, че страданието произвежда търпение, 
а търпението — опит…

Римляни 5:1-4

А от опит разбираме какво прави Бог.

Искате ли да имате голяма история за победа, която да разказвате? Е, ето я. Само считайте го изцяло за радост, в средата на изкушенията (Яков 1:2)!

Когато изпитанието е жестоко — когато мислите, че никой друг не е изпитван колкото вас, когато изпитанието е толкова трудно, че не можете да спите и не знаете какво да правите — считайте го изцяло за радост. Бог има нещо специално в това.

Вие сте на хубаво място, когато не знаете какво да правите. Вашата история за победа се оформя.

След като Авраам беше опитан, той можа да принесе Исаак, но не и преди да бъде опитан. Бог го преведе през всякакви тестове. Той беше изпитван 25 години. Той е наричан „бащата на верните“, защото не се подаде на изкушение. Ние имаме благословения днес, защото един човек дръзна да вярва в Бог без действие от Негова страна в продължение на 25 години.

„ГОСПОДИ, ТИ ГО НАПРАВИ“

Една жена дойде при мен на събранието един ден и каза:

– Дойдох при бас да ме изцерите. Виждаше ли тази голяма подутина на брата ми?

– Трудно мога да видя нещо друго — казах аз.

Преди да дойде, тя беше казала на баща си, на майка си и на цялото си семейство, че вярва, че ще бъде изцерена, защотоУигълзуърд ще се моли за нея.

След като се молихме за нея, ние имахме събрание за свидетелстване. Нейното свидетелство беше чудесно.

– О, — каза тя — благодаря на Бог, защото Той толкова съвършено ме изцери!

Тя си отишла в къщи и там всички били щастливи да чуят това, което тя казва.

– Когато се молиха за мен, аз бях съвършено изцерена! — екзалтирано възкликнала тя.

В следващите 12 месеца тя обикаляла нагоре надолу по събранията, разказвайки как Бог я е изцерил.

След 12 месеца аз бях отново на онова място. Тя дойде, изпълнена с радост. Тя влезе вътре и хората казаха:

– О, погледнете колко е голям този израстък на шията й!

Те всички я гледаха. Постепенно навлязохме в събранието за свидетелстване.

– О, — каза тя — преди 12 месеца за мен се молиха тук и аз бях чудесно изцерена. Последните 12 месеца бяха ти-чудесното време на земята за мен, защото Бог толкова чудесно ме изцери.

Тя си отишла вкъщи. Когато се прибирала, казала на майка си:

– О, ако само беше там да видиш хората! Колко бяха развълнувани, когато им разказах как Бог ме изцери!

– Виж! — казала майка й — Изглежда ти не знаеш, но хората вярват, че нещо не е наред с ума ти и те вярват, че цялото ни семейство го е прихванало. Ти носиш позор върху цялото семейство. Ние сме отвратени от теб. Това е срамно. Всичко това се стоварва върху нас само защото ти не си наред с ума си. Защо не отидеш да се погледнеш в огледалото да видиш, че нещото не се е помръднало изобщо.

Тя отишла в стаята си. Казала:

– Господи, не искам да се гледам в огледалото. Вярвам, че Ти ме изцери. Ти го направи, но нека всички хора да видят, че Ти го направи. Покажи на всички, че Ти го направи, точно както Ти ми показа на мен, че го направи.

Следващата сутрин тя слязла на закуска съвършена, както всеки друг и семейството позна, че Господ го е направил!

ВЯРВАЙ И ЩЕ ВИДИШ СЛАВАТА НА БОГ

Някои хора, тъй като не са изцерени за един момент, се чудят какво става. Може би и ти се чудиш. Бог никога не нарушава Свое обещание. Изпитването на твоята вяра е много по- скъпоценно от злато.

Бог те има на земята, така че Той да може да се опита да изобрази Своя характер в теб. Той иска да разруши силата на дявола. Той иска да те промени от вътре така, че в лицето на трудности и тежести да искаш да хвалиш Господ.

„Считайте всичко за радост“— казва Посланието на Яков 1:2. Ти трябва да направиш радостен скок днес. Ти трябва да скочиш в обещанията. Ти трябва да вярваш, че Бог няма да те провали. Ти трябва да вярваш, че за Бог е невъзможно да наруши Своето Слово, защото Той е от вечността за вечността.

Вечно и завинаги, не за един ден,

Той спазва Своето обещание вечно;

Към всички, които вярват, към всички, които се покоряват,

Той спазва Своето обещание вечно.

В Бог няма изменение, няма сянка от промяна (Яков 1:17). Той е винаги същия, Той никога не се проваля в изявяването на Своята Божествена слава. На Марта и Мария Той каза: „… ако вярватеще видите славата на Бог“ (Йоан 11:40).

Трябва да разберем, че ще има времена на изпитване, но те са само за да ни направят повече като Господаря. Той беше изкушен във всичко, също както и ние, и въпреки това беше без грях. Той издържа всички неща. Той е нашият пример.

О, дано Бог ни даде сериозна и решителна позиция, където плътта и кръвта трябва да викат! Тогава ние ще вървим напред. Тогава няма да бъдем развълнувани от нашите чувства.

Човекът, за когото днес някой се моли, получава благословение. Но утре, тъй като не се чувства точно както би трябвало, той започва да мърмори. Какво прави той? Той заменя Словото на Бог за своите чувства Какъв ужасен срам е за вас да променяте Словото на Бог заради своите чувства! Нека Бог да върши Своята съвършена работа.

Фразата ритайте всичко $а радост“ не означава „считайте част от нещата за радост“, а „считайте ВСИЧКО за радост“. Няма значение от каква посока идват вашите изпитания: дали от вашата работа, домът ви или откъдето и да е — вие трябва да считате всичко за радост. Защо? „Ние знаем, че всички неща работят заедно за доброто на тези, които обичат Бог,на тези, които са призовани според Неговата цел. “ (Римляни 8:28).

Това е велико слово. Това показва, че вие имате специална позиция, където Бог „електрифицира“ дори самото положение, на което сте, така че дявола да види, че около вас има една личност. И той трябва да каже същото нещо, което каза за Йов в Книгата на Йов 1 глава.

 Сатана, какво е твоето мнение за Йов? — попита Господ.

Не мислиш ли, че е чудесен? Не мислиш ли, че е най-прекрасния на земята? Не е ли красив?

– Да, но Ти знаеш, че Ти го пазиш — отговори дявола. (Слава на Господ! Радвам се, че дявола трябва да казва истината. А не знаеш ли, че Бог може да те пази!)

– Ако докоснеш неговото тяло — каза дявола — той ще Те прокълне в лицето.

– Ти го направи. Но не можеш да докосваш живота му — каза Бог.

(Писанията казват, че Исус беше мъртъв, но отново е жив, и има сила над смъртта и над ада; тук има едно голямо АМЕН! Откровение 1:18 . Исус има сила над дявола. Дяволът не може да отнеме живота ти, ако Бог не го позволи.)

– Ти няма да докосваш неговия живот — заповяда Бог.

Дяволът си мислеше, че може да го направи и вие знаете бедствията, които той предизвика в живота на Йов. Но Йов каза: „1ол дойдох на света и гол ще си отида. Благословено да бъде името на Господ!“ (Йов 1:21, перифразирано).

О, чудесно е! Господ може да ни даде същия език, който Йов имаше. Това не е езика на главата. Това е Божествен език; той идва от сърдечно познанство с Бог.

Искам да знаете, че вие можете да имате сърдечно познанство. Далеч по-добре е да говорите от изобилието във вашетосърце, отколкото от изобилието във вашата глава. Преди много време научих, че нищо друго освен на библиотеките правят големи глави, и нищо друго освен Библиотеката не прави голямо сърце.

Вие трябва да имате големи сърца, защото от сърце, което е пълно с уханието на Божията любов извира живото слово на Господ.

ТЪЛКУВАНЕ НА ЕЗИЦИ

Духът е Този, койтодава свобода. Пророкът е нищо, но Духът ни вкарва в това, което сте придобили, където седим в Неговите нозе и търсим с Него и имаме общение за Божествени неща. Защото сега ние не принадлежим на земята, ние сме преобразени чрез обновяването на нашите умове и сме поставени в Небесни места с Исус Христос.

Вие трябва да престанете да съществувате. Това може да бъде трудно нещо за вас, но въобще не е трудно, когато сте в ръцете на грънчаря. Трудно е само когато ритате! Когато не мърдате, се чувствате чудесно и Той ви формира по нов начин.

Позволете Му днес да ви оформи по нов начин и да ви направи друг съд, така че да можете да устоите на стреса.

БЪДЕТЕ СЪВЪРШЕНИ

Но оставете търпението да избърши своето съвършено дело, така че да можете да бъдете съвършени и цели, без да би липсва нищо.

Яков 1:4

О, възможно ли е да бъдем съвършени? Разбира се, че е възможно. Кой казва това? Това е дъхът на Духа. Това е скритият човек в сърцето на човека, който има сърце като това на брат си. Святият Дух говори чрез Яков, Господния брат. Яков говори много подобно на брат си. По подобен начин, когато четем тези чудесни думи, можем да очакваме, че и ние имаме сроден дух с Господ.

Яков трябваше да се научи на търпение. Не беше лесно нещо за него да разбере как може брат му да бъде Спинът на Бог и да живее в същата къща с братята Юда, Йосия и другите. Той трябваше да се научи да бъде търпелив, за да види как действа всичко.

Има много неща във вашия живот, които вие не можете да разберете. Но бъдете търпеливи, защото когато ръката на Бог е върху нещо, то може да се оформя много бавно, но ще се превърне 6 най-чудесното нещо, ако бие дръзнеше да изчакате до края.

Не ритайте докато не стигнете до края — а когато сте достатъчно мъртви, няма да ритате изобщо. Това, което умира, е смърт, за да можем да бъдем живи в Бог. Само чрез смъртта, с която умираме, можем да не мърдаме.

Кръстът? Аз мога да презра кръста.

Срамът? Аз мога да го презра.

Грубите думи, които се говореха наоколо,

„Ако Ти си Христос, слез долу

И ние ще повярваме!“

Той го издържа.

Те Го убиха;

Но Той отново не им се подигра.

Исус е примерът на търпението за нас. Той беше търпелив, издържайки кръста и презирайки срама. Защо? Той знаеше, че когато дойде до самия край на кръста, Той ще спаси хората в Лос Анжелос завинаги. Че Той ще спаси всички хора завинаги.

Вие не можете да кажете какво има Бог за вас. Когато сте тихи, меки в ръцете на Бог, Той ще изработи голям съд, вероятно по-голям от всеки друг, който бихте могли да си представите през целия живот.

НЕ БЪДЕТЕ РАЗВЪЛНУВАНИ

„Нека търпението да изработи своето съвършено делотака че да можете да бъдете… цели..“ (Яков 1:4). „Цели“ означава да не бъдете развълнувани от нищо, но по-скоро да живеете в Божествената позиция на Бог. „Цели“ означава, че не сте развълнувани или променени от това, което хората казват.

Могъщият Бог поставя нещо силно във вас чрез Божествена среща. Новият живот, който Бог ви дава, не е повърхностен. Той изгражда характера в чистота, докато вътрешното сърце е изпълнено с Божествена любов и няма нищо друго освен мислите на Бог. така че да мажете да бъдете съвършени и цепи, без да ви липсва нищо“, казва Яков 1:4. Без да ви липсва НИЩО!

Някои хора дойдоха при мен в Нова Зеландия и казаха:

– Бихме искали да ви направим коледен подарък, ако само ни кажете какво харесвате.

– Нямам нито едно желание — казах аз. — Не мога да ви кажа какво бих харесал. Нямам желание за нищо, само за Бог.

Друг път ходех по една улица с милионер. Чувствах се чудесно заради начина, по който Бог благославяше на нашите събрания. Докато ходехме, аз казах:

– Брат, нямам нито една грижа. Щастлив съм като птичка!

– О, спри! — каза той. — Кажи го отново! Кажи го отново! — и той стоеше без да мърда, чакайки ме да го повторя.

– Брат, нямам нито една грижа. Щастлив съм като птичка!

– О, бих дал всичките си пари — каза той — бих дал всичко, което имам, за да имам това!

Ние можем да не искаме нищо. Алелуя!

Духът на Господ ни подбужда мощно да видим, че всичко това е свързано с възкресенската сила. Ние бяхме засадени с Него. Ние израснахме с Него. Ние сме отгоре; не принадлежим на това, което е отдолу. Ние царуваме в живота чрез Друг, чрез живота на Божия Син, изявен в това човешко тяло.

ПОИСКАЙТЕ МЪДРОСТ

Ако на някой от вас му липсва мъдрост, нека да поиска от Бог, който дава на всички хора безпри­страстно и не упреква никого и ще му бъде дадено.
Но нека да иска с вяра, без да се съмнява в нищо…
Защото нека такъв човек да не мисли, че ще получи нещо от Господ.

Яков 1:5-7

Много хора идват при мен и ме молят да се моля за тях, за да имат вяра. Искам да ги окуража, но не мога да се отдалечавам от Божието Слово. Аз не мога да осигуря хората да вярват.

Но чрез силата на Духа, аз мога да те стимулирам, докато дръзнеш да вярваш и да уповаваш на авторитета на Божието Слово. Духът на живия Бог те забързва. Вярата идва от слушане, а слушането — от Словото на Бог“ (Римляни 10:17), и това е живо Слово на вяра: „Ако на някой от вас му липсва мъдрост, нека да поиска от Бог, който дава на всички хора безпристрастно… “ (Яков 1:5).

Това, което никога не сте изпитвали е Бог да ви съди за мъдростта, която Той ви е дал или за благословенията, които Той ви е дал. Той така го е направил, че когато дойдете при Него отново, Той дава отново и никога не ви пита какво сте направили с последното благословение. Това е начинът, по който Бог дава: „… дава… безпристрастно и не укорява..“ (Яков 1:5). Следователно, вие имате шанс да дойдете при Него днес за много повече! Искате ли мъдрост? Поискайте от Бог.

ТЪЛКУВАНЕ НА ЕЗИЦИ

Не е мъдрост това, което получавате от земята. Божествената мъдрост е тази, която дава позиция на мир. Тя управлява с добросъвестност и ви прави да живеете в тишина. Знаете разликата между мъдростта, която е отгоре и мъдростта, която е отдолу.

И така, Духът говори чрез нашия брат, за да ви покаже, че трябва дотолкова да бъдете в съвършената воля на Бог относно искането на тези неща, че едно нещо да бъде изпълнено във вашите сърца. Ако вие искате, трябва да вярвате, защото Бог е доволен единствено когато вярвате.

Трябва да искате по правилния начин. Това е правилният начин: „Но некада иска с вяра, без да се съмнява в нищо… “ (Яков 1:6).

Аз съм доволен от това, че Бог, който е Строителя на Божествения ред, никога не внася объркване в Своя ред.

Само когато нещата са без ред, Бог внася объркване. Когато хората, които строяха висока кула, поискаха тухли, получиха сено. Те бяха извън реда. Опитваха се да се доберат до небето по някакъв друг начин и бяха крадци и обирджии. Така че Бог обърка езика им и целия им план. Има път до царството на небето: единствено чрез кръвта на Господ Исус Христос!

Ако искаш Божествен ред в своя живот — ако искаш мъдрост, трябва да идваш при Бог, вярвайки.

Искам да ви наблегна върху факта — всеки ден все повече и повече опознавам тази истина, че ако шест пъти искате едно нещо, тогава вие сте човек, който не вярва. Ако наистина вярвате, ще поискате от Бог само веднъж. И това е всичко, което имате нужда да направите, защото Той има изобилие за всяка една ваша нужда. Но ако вие отивате точно пред Него и молите 6 пъти, вместо един, Той знае много добре, че не вярвате, че Той ще ви даде това, за което Го молите — така че не го получавате. Бог не почита неверието; Той почита вярата.

Ако наистина сте стигнали до кръщението в Святия Дух, помолите Бог точно и веднъж да ви изпълни и го вярвате, какво ще направите после? Ще започнете да 1о хвалите, защото ще знаете, че Той ви го е дал!

Ако помолите Бог за изцерение веднъж, ще го получите. Но ако молите хиляда пъти на ден, докато вече дори не забелязвате, че все още молите, няма да получите нищо. Ако помолите Бог за своето изцерение сега и започнете да Го хвалите, защото Той никога не нарушава Своята дума и ще ви изцери, както Словото обещава, ще бъдете съвършени. Самовярвайте.

Бог иска да ви повиши. Той иска да се махнете от своите си мисли и от собствената си глупост и да стигнете до едно определено място, където вярвате, че Той е и че Той е Възнаградителят на тези, които Го търсят усърдно.

Стигнали ли сте до мястото, където дръзвате да вярвате на Бог и да считате всичко за радост! Стигнали ли сте до мястото, където няма повече да мърморите, когато сте в изпитание? Ще бъдете ли плачещи и разказващи за него на хората или ще кажете: „Благодаря Ти, Господи, че ме поставяш на върха“?

Много хора не получават чекове, които хората пращат до тях, защото не са благодарили на дарителя за последния. Много хора не получават благословения, защото не са благодарили на Бог за последното благословение. Благодарното сърце е получаващо сърце. Бог иска да ви държи на мястото на постоянно вярване с благодарение, така че да получите.

Продължавай да вярваш, че Исус е близо;
Продължавай да вярваш, че няма нищо, от което да се страхуваш;
Продължавай да вярваш — това е пътя;
Вяра през нощтасъщата катопрез деня.

ИЗДЪРЖАНЕТО НА ИЗКУШЕНИЯ НОСИ КОРОНАТА

Благословен е човекът, който издържа на изку­шение, защото когато е вече опитан, ще получи короната на живота, която Господ е обещал на тези, които Го обичат.

Яков 1:12

Хората не знаят какво получават, когато са на велико място на изкушения. Издържаното изкушение носи короната на живота!

Нека никой човек да не казва, когато е изкушен: „аз съм изкушен от Бог“, защото Бог не може да изкушава със зло, нито пък Той изкушава някой човек.
Но всеки човек е изкушаван, когато е завлечен настрана от собствената си страст и вързан.
Тогава, когато страстта е заченала, тя ражда грях, а грехът, когато е завършен, донася смърт.
Не правете грешки, мои възлюбени братя.

Яков 1:13-16

Няма нищо извън чистотата, което да не е грях. Цялото неверие е грях. Бог иска да имате чиста, действена вяра, така че през цялото време да живеете в едно по-предно място на вярване в Него. Ще бъдете на върха на планината, пеейки, когато другите хора плачат.

Сега искам да говоря за страстта. Не говоря за умствените неща, за плътските желания, за прелюбодейство, блудство и такива неща. Аз говоря за всяко нещо, което ви е обърнало към нещо друго, вместо към Бог. Бог през цялото време ви предлага по-добри неща и вие ги изпускате, ако сте обърнати към нещо друго.

Три благословения са достъпни за нас в живота, но съм забелязал, че много хора са доволни, имайки само едно. Има благословение на оправдаване, благословение на освещаване и благословение на кръщение в Святия Дух.

Спасението е чудесно нещо (всички знаем това). Освещението е процес, който ни издига до по-големи височини с Бог. Пълнотата на Духа също е процес, както са спасението и освещението.

Определен брой хора са задоволени с „добро“ — спасение. Други хора се задоволяват с „по-добро“ — осветен живот, живот, изчистен от Бог. Други хора се задоволяват с „най-доброто“ — пълнотата на Бог, с откровение отвисоко.

Аз не съм задоволен с нито едното от трите. Задоволен съм само с „най-доброто“ с подобрения. Идвам при вас не с „добро“, но с „по-добро“; не с ,,по-добро“, а с „най-доброто“; не с „най- доброто“, а с „най-доброто“ с подобрение: да продължавате напред с Бог.

Ако продължаваме с Бог, няма да се предадем на страстта, защото знаем, че когатострастта зачене, довежда до грях; а грехът, когато е завършен, довежда смърт“ (Яков 1:15). Когато нещо ни вземе от Бог, то значи смърт по някакъв начин.

Когато Исус каза на Своите ученици, че Човешкият Син ще бъде предаден в ръцете на грешниците и разпънат, Петър спореше с Него, протестирайки. Но Исус каза: „Отиди зад Мене, сатана, защото не мислиш за небесните неща, а за земните“ (Матей 16:23, перифразирано).

Всяко нещо, което ме спира да не умра, е от дявола; всяко нещо, което ме спира да не бъда отделен в Бог, е от дявола; и всяко нещо, което ме спира от това да бъда изчистван всеки ден е плътско — и носи смърт!

Моля се за вас днес, във вас да няма никакво страстно нещо, което да ви ограби славата. Нека Бог да ви заведе до най-високата точка на благословението, където ден след ден ще можете да пораствате в цялата пълнота на Бог.

Друго нещо, което имам да ви кажа, е това: Бог е изработил цялостния красив план на нашето наследство и ние сме довеждани в Неговия духовен ред чрез Словото.

Откъдето, мои възлюбени братя, нека всеки човек да бъде бърз да слуша, бавен да говори, бавен да се гневи;
Защото човешкият гняв не върши Праведността на Бог.
Следователно, сложете настрана цялата нечи­стота и преливащо нечестие и с кротост приемете всаденото слово, което може да спаси душите ви.

Яков 1:19-21

Не пренебрегвайте Словото на Бог. Отделяйте време да мислите за Словото на Бог. Това е единственото място на сигурност.

(22 юли 1927)