БОЖЕСТВЕНО ЗАРЕЖДАНЕ

Ако повярваш, ти ще видиш спасението на Бог. САМО ВЯРВАЙ!

Вярвай, че има нещо, което да ни отведе в Царството на Бог – извън естествения ред, по един Божествен начин, с Божествена сила за издигане, в което сме променяни от силата in Бог чрез Друг, който е no-велик от нас. Писанието казва:

Той дойде при Своите Си, но те не Го приеха.
Но на колкото Го приеха, на тях даде силата да е станат синове на Бог…

Йоан 1:11-12

Ние сме на едно велико място, когато няма към кого друг да и- обърнем, освен към Бог. Когато имаме единствено Бог за помощник, ние сме на велико място. Кой ще го направи? „Не аз, а Христос“ — ни напомня Павел (Галатяни 2:20).

Чака ни нов Божествен ред, в който да влезем. Това е свято място, където БОГ извършва чудото. Но Бог ни чака да действаме. Ние трябва да се обърнем към Него.

Някои бойлери са направени да избухват при налягане 10 паунда, някои при 250 паунда, а някои — при 350 паунда. Какъв натиск или проблем искаш да взривиш днес? Бог ще ти помогне в твоя проблем. Само вярвай. Всички неща са възможни. Само вярвай.

Но вие ще получите сила, след като Святият Дух дойде върху вас.

Деяния 1:8

Какво има за нас в това мощно кръщение в Святия Дух? С него ние можем да бъдем толкова разтърсена от мощта, че Ларли и целият Южен Уелс да почувстват силата на Бог отново. Хората ще познаят своето велико наследство в Христос Исус. Всички ще познаят, че ние сме били с Исус, който ни променя.

Така беше, когато хората се срещаха с Исус, а ние сме кост от Неговите кости и плът от Неговата плът. И Пой ни е дал от Своя Дух, благодат за благодат. Исус беше пълен с благодат, изпълнен със силата на Духа. Той, чрез Святия Дух, даде на хората благодатта. В Него Троицата беше изявена, обещавайки сила като Неговата. Той беше в агония, но работата трябваше да продължи. Тези, които Той остави след Себе Си, трябваше да бъдат облечени като Него, заредени с Божествена сила от Божествената работа на Духа. Ние днес сме кръстени в същия Дух. Ние сме участници 6 Божественото естество, живеем в Божествено променяне, като цялото ни същество е запалено със същата страст, която имаше Исус.

ТОВА НИКОГА НЯМА ДА СПРЕ!

Може би сте си мислели, че това чудесно кръщение в Духа ще успокои учениците. Точно обратното! Това ми напомня за първата кола. Когато Стивънсьн я завършил, той бил нетърпелив сестра му Мери да я види. Когато Мери я видяла, тя казала:

—Джордж, никога няма да тръгне, Това никога няма да тръгне.

Стивънсьн казал на сестра си:

—Влизай.

Тя се качила и той натиснал един бутон. Колата тръгнала. Тя казала:

—О, Джордж! О, Джордж, това никога няма да спре! То никога няма да спре!

Докато учениците чакаха и се молеха в горнилата, изглеждаше като че ли кръщението никога няма да дойде. Но то наистина дойде и сега ние знаем, че то никога няма да спре! Но те бяха разумни да почакат, докато то наистина дойде.

Какво си мисля, когато видя хора, които все още чакат Святия Дух? Възлюбени, вярвам, че е погрешно да се чака за Святия Дух. Святият Дух чака НАС. Святият Дух е дошъл и Той няма да напусне, докато Църквата не отиде да бъде с Господ завинаги. Когато видя чакащи хора знам, че нещо не е наред.

Святият Дух започва да разкрива нечистотата, осъждайки закоравяването на сърцето и всичката мръсотия на хората. Докато процесът на очистване не е завършил, Святият Дух не е добре дошъл в тях. Но когато телата са чисти, осветени, Исус се наслаждава да ги изпълва със Святия Си Дух.

Аз знам, че това никога няма да спре!

Ние сме изцяло Божии в процеса на Святия Дух на освещаване и подготвяне на нашите тела да бъдат храм за Духа; да бъдем направени като Него. Волята на Бог е, дори вашето освещаване, да бъдете изпълнени докато стигнете цялата пълнота на Бог, като армия със знаме, облечена с Него. Троицата е като динамит, протичащ през теб, действаща, свята, мощна сила в човешка рамка.

Бог иска да бъдем в Неговия Божествен ред — погълнати в Него и тогава да получим ново тяло, нов ум, нов език. Никой човек не може да обуздае езика; но Бог, чрез Святия Дух, може да промени цялото тяло, включително езика, до една съвършена позиция. Божественият ред е Божествено сътрудничество — ние позволяваме на Христос да бъде възцарен в нас.

БОЖЕСТВЕНАТА СИЛА ОТВЪТРЕ

Деяния 1:8 казва, че ще получите сила, когато Святия Дух дойде върху вас по Своя съвършен, действен, Божествен начин да се нагажда. Освещението на Духа предизвиква разкриване Божествения план — това е печатът за качество на тайната на Божествената способност, която трябва да влезе в нашия ден в своята пълнота. Ако вие имате Святия Дух, вие имате Божествена способност и сила. Исус беше помазан със Святия Дух и живееше, правейки добри неща, защото Бог беше в Него телесно, в цялата пълнота (Деяния 10:38).

Аз виждам, аз познавам Божествения ред. Ние трябва с насилие да влезем в цялата му пълнота. Ние трябва да говорим за това, което знаем и да свидетелстваме за това, което сме видели, като Святия Дух е наш Свидетел.

Аз виждам Господарят в Неговата кралска дреха на святост, въплъщение на любовта, движещ се и действаш в сегашното време на Божествената сила. Това е асоциация, която да бъде вкарана в нас. „Вие“ ще получите сила, според Деяния 1:8.

Господарят беше в Деяния 1:8. Учениците трябваше да влязат в нея. Ние сме в нея, от нея, през нея. И не можем да се отървем от нея, след като веднъж тази Божествена сила е влязла в нас.

Грандиозно нещо е да бъдеш роден в нея от Бог. Сериозно нещо е. Да, след като веднъж си врязан, сериозно нещо е да оскърбиш Святия Дух. Кръщението със Святия Дух е страшно място, ако не вървим с Бог, защото голямо е нашето обвинение за грях.

Святият Дух идва да обитава. Бог трябва да ни събуди за нашата отговорност: да живеем живот, вдъхнат от сила. Ние никога не можем да бъдем същите, след като Святия Дух е дошъл върху нас! Пълни с Духа, ние трябва да бъдем моментални в сезона и извън сезона, винаги изобилстващи, винаги пълни с живота на Бог, готови за всякакви спешни случаи!

Аз знам, че Бог сложи Своята ръка върху мен.
Аз знам, че Бог сложи Своята ръка върху мен.
Той ме изпълни със Святия Дух.
Аз знам, че Бог сложи Своята ръка върху мен.

BИKAЙTE! ПОБЕДАТА Е ВАША!

Аз съм винаги, винаги на място, което е по-голямо от позицията и нуждата на мястото. Кръщението на Святия Дух ми с дадено да ни подготви да действаме, когато два пътя се срещнат. Само БОГ може да ни даде решението, от което имаме нужда за това по кой път да тръгнем. Само Той може да донесе победата, от която се нуждаем. Ние просто стоим и виждаме спасението на Бог.

Това е велико място! Велико е да достигнете такова място ма достойнство, да сте способни да извикате към Бог, когато стените са издигнати и изглежда като че ли всичко ще се провали.

Викайте! Викайте! Победата е ваша! Победата е ваша! Тя не е, за да дойде в някакво бъдеще време — победата е ваша!

Когато викате с глас на триумф, знамето ще се вдигне и стените ще паднат. Вие ще влезете и ще завладеете града. Това с приготвена позиция. Не е направена от вас, това е издигаща Позиция, почитаща викът на Господаря: „Свърши се!“, не „Ще БЪДЕ свършено“ (Йоан 19:30).

„Свърши се“ — Бог може да изяви тази позиция, тъй като ние сме верни на Неговите Божествени цели.

Не е малко нещо да бъдем кръстени със Святия Дух и да бъдем спасени в Бог от силата на сатана. По-велико нещо от преместването на планината Синай за Него е да промениш естеството от земна позиция към небесно желание! О, да бъдеш вБожествения ред!

Възлюбени, Исус беше в съвършения ред. Той започна да действа и да проповядва. Той започна да бъде. Той живееше в „знам“. Ние също трябва да живеем в „знам“. Бог е заявил: ние трябва да бъдем живи послания на Христос, познати и четени от всички (2 Коринтяни 3:2). Ние трябва да имаме знание за Него чрез Неговото Слово, което обитава 6 нашите сърца. Това е Слово на действие, Слово на сила — същата сила, която получихме, когато Святия Дух дойде върху нас и ни направи свидетели в Ерусалим, Юдея, Самария и до най-крайните части на земята.

„ГОСПОД ЩЕ НАПРАВИ ПЪТ!“   

Как влизаме в Царството на Господаря?’ Чрез чувство, което не пропада; което вижда, когато никой друг не вижда; което чувства, когато никой друг не чувства. Това е Божествено чувство. То идва от Словото, защото Господарят е Словото на Бог. Ние сме балансирани от Божия страна според нашата вяра. Писанието казва: „Кой е този, който е победил, светаосвен този, който вярва, че Исус е Синът па Бог?“ (1 Йоан 5:5). Нашият живот на вяра е в Друг, в нашата връзка е Друг. Нашата вяра е в Господаря. Ние живеем само за Него; следователно, Той може да Се прояви чрез нас. Той взима лидерството чрез нас.

Много рано една сутрин, аз пътувах в Швеция. Една възрастна дама влезе във вагона на влака, подпирайки се на ръката на дъщеря си. Тя седна. Лицето й беше толкова пълно с мъка, че аз бях смутен. Не можех да се успокоя. Казах на моя преводач:

– Каква е причината за тревогата на тази жена? Искам да знам.

Скъпата възрастна дама каза:

– Аз съм над седемдесет. Надявах се да нося тялото си, но в краката ми започна гангрена. Аз съм на път за болницата, където ще ми отрежат краката и болката е ужасна. Не искам да загубя краката си на моята възраст.

Аз бях задължен да й кажа, че Исус може да я изцери. Лицето й светна. Очите й заблестяха. Тя засия с надежда.

Тогава влакът спря. Купето се напълни с работници, които застанаха между мен и жената. Изглеждаше безнадеждно да говорим още. Един едър мъж беше застанал точно между нас.

Дяволът каза: „Сега се провали.“

Исус знаеше как да отговаря на дявола, когато Той ходеше по земята. Той му отговаряше със Словото на Бог. Дяволът може да остави мъртва роба, но никога жива!

Дяволът каза: „Сега се провали.“

Аз казах: „Не! Моят Господ ще направи път.“ (Исая 43:19).

Точно тогава едрият човек протегна краката си. Аз сложих ръката си върху жената и казах:

– В името на Исус аз връзвам дявола и освобождавам тази жена.

Мъжът не знаеше какво се случи, но Бог знаеше. В този момент тя беше изцерена.

Каква е моята цел, като ви разказвам тази история? Деяния 1:8 (парафразирано) казва: „Ще получите СИЛА, след като Святия Дух дойде върху вас“. Исус беше облечен със сила и със служение да въплъти силата, която е емблемата за Божествеността, имаше реактор, който никога не се разваля. Вие сте получили сила да вдъхвате живот и да разпръсвате силата на врага и нищо по никакъв начин няма да ви нарани?

Когато влакът спря, възрастната дама тръгна да излиза от купето. Дъщерята попита:

– Защо, мамо?

Дамата отговори:

Връщам се в къщи. Аз съм изцерена.

Докато влакът беше спрял, тя ходеше напред-назад покрай прозореца на купето. Тя каза на преводача:

– Отивам си в къщи. Аз съм изпереш.

Той никога няма да забрави да ме пази,

Той никога няма да забрави да ме пази.

Моят Баща има много скъпи деца;

Но Той никога няма да забрави да ме пази.

СЛАВАТА Е ИЗДИГНАТА НАД ТЕБ

Бог няма да позволи тези, които уповават на Него, да се провалят в сериозно място. Бог ще извърши работата. Да, Той може да го направи. Неговото Слово е живо Слово на Божествена активност с голяма скорост. То има силата да промени природата на нещата чрез мощта на Духа. Бог Святият Дух може да вземе Словото на Исус и да вдъхне в слушателя, ускорявайки неговия дух. Всички болести и слабости трябва да напуснат при смъмрянето на Господаря. А Бог ни дава способност да говорим и да вържем врага и да освободим пленниците.

Възлюбени, станете! Славата на Бог е издигната над вас, давайки на вашата слабост сила за живот. Бог не ви прави опашката, а главата (Второзаконие 28:13). Това е чудесен ден, пълен с Духа, дъхът на Всемогъщия!

Исус започна да действапосле да учи. В мястото на изявяването, вие сте 6 Божествен процес, с откровение и Божествена сила. Ако аз само дойда да вкарам във вас живота и това е донесло откровение, Бог ще бъде с мен и благословения ще потекат.щ

Един ден на оживена улица в Ню Йорк видях огромна тълпа. Помолих шофьора да спре. Видях момче, което лежеше в агонията на смъртта. Аз казах:

– Какво има, момче?

Той отговори без звук:

– Стягане на мускулите.

Нямаше време за молитва — само за действие! (Аз виждам Деяния 1:8 в това, казвайки: „Ще получите  сила!“ Това е Божествения ред.) Почувствах огъня да гори, сила да протича, Божествена слава! Като сложих ръката си около момчето, аз казах:

– Излез!

Момчето скочи и избяга, като дори не каза: „Благодаря.“

Друг ден, бях станал рано, на борда на кораб и бях на палубата. Видях един мъж, но той не ме видя. Изглежда имаше огромна болка. Чух го да казва:

– О, не мога да го понеса. Какво да правя?

Аз скочих и казах:

– Излизай!

– Какво е това?! — каза той.

– Това е Бог! — отговорих аз.

Човекът си беше наранил гърба, вдигайки голяма тежест. Сега той беше изцерен.

Да, възлюбени, ние имаме мощен Бог. Той може да помогне, може да утеши. Той е Бог на всяка утеха.

Със силата да давате в един нуждаещ се свят, действайте, защото имате обновяваща сила. Имате силата да променяте. Когато Святият Дух дойде върху вас, Бог е прославен и нуждата на нуждаещите се е посрещната. Получената сила върви напред и Бог е прославен!

След като получите сила, оставете реките да текат (вижте Йоан 7:37). Амин.

(Южен Уелс, август 1925)