6 – ПРАЗНИЯТ ГРОБ

Фактите, разгледани дотук, представляват това, което юристите наричат „общо основание“. След като сме ги установили, трябва да се опитаме да видим какво се крие зад тях. Когато се води съдебно дело, често пъти един факт има ключово значение и в нашия случай това е празният гроб на Христос. Сам по себе си той не доказва възкресението, но се налага да потърсим някакво обяснение за него.

Преди да се спрем на различните варианти, нека да повторим още веднъж, че гробът наистина е бил празен. Според някои твърдения Павел не споменава за гроба в Новия Завет, понеже не е вярвал, че е празен. Това е смешен аргумент, защото Павел приема, че неговите читатели знаят фактите за Исус, нали те са били в паметта на хората. По същия начин апостолът не казва нищо за Проповедта на Планината, но никой не се съмнява в нейното съществуване. Освен това „мълчанието“ на Павел е повече привидно, отколкото реално. В I Коринтяни 15 той съобщава, че Исус „беше погребан“ и „бе възкресен на третия ден“, т.е. съвсем ясно се подразбира, че тялото е възкръснало от мъртвите и следователно гробът е бил празен.

Отделно от това във всичките четири евангелия има детайлно описание на откриването на празния гроб. Първо виждаме жените, наблюдавали отдалеч Христовото погребение, че се връщат рано сутринта в неделя и намират за тяхно дълбоко удивление: че камъкът е отместен, а тялото – изчезнало.

След това те тичат обратно към Ерусалим и разказват всичко на апостолите. Петър и Йоан се втурват към гроба и виждат, че жените са казали истината. Гробът действително бил празен. После стражата, изпратена да пази гроба, се прибира в града и докладва на първосвещениците, че той е празен.

И накрая, самият синедрион (Синедрион – съвет на юдейските първосвещеници, бел. пр.)свидетелства в полза на този факт. Там скалъпват версията, че тялото било откраднато от учениците и стражата получава заповед да повтаря тази версия като обяснение за празния гроб. Събират се четири свидетелски показания в подкрепа на един и същ факт.

През тези дни, както е известно, еврейският народ се е покланял на гробовете на своите пророци и мъченици. Обаче никъде няма сведения за поклонение пред гроба на Христос. Единствената възможна причина за това е, че гробът просто е бил празен, а тялото е липсвало. Ако това не е така, то римляните и евреите са могли много лесно да опровергаят християнството. Достатъчно е било само да покажат мъртвото тяло на Христос. Очевидно не са могли. И тъй, основният въпрос не е дали гробът е бил празен, а как се е оказал празен.

Един еврейски учен, Геза Вермес, пише: „Накрая, след като се обмислят и претеглят всички обстоятелства, единственото приемливо заключение за историка може да бъде следното – жените, тръгнали да отдадат последна почит на Исус, са намерили за техен ужас не тяло, а празен гроб.“ Gеzа Vеrmеs, Jеsus thе Jеw (Соllins, 1973), с.41.

Ето как стигаме до решаващия въпрос: „Какво е станало с Христос? Как се изпразва Неговият гроб? Това е въпрос, който не може да се избегне. Нужно е да дадем някакъв отговор.

Преди години д-р Уилбър М. Смит, един от най-добрите американски изследователи на Библията, направи анкета сред 20 негови колеги учени. Зададен бе въпросът: „Какво е Вашето обяснение за празния гроб на Исус?“ Отговорът на един от анкетираните бил потресаващ. Той не могъл да обясни празния гроб, така както не би могъл да обясни как Дядо Коледа влиза през комина. Wilbur Smith, Тhеrеfоrе, Stаnd (Ваkеr Вооk Ноusе, 13th Еdn.), с.384.

Обидно е за един специалист по Новия Завет да пропусне такъв факт като възкресението. Ние нямаме работа с мит, а с най-важния въпрос, който можем да си представим. Наистина ли Христос възкръсна? Как гробът му се оказа празен? Трябва да произнесем своята присъда, след като разгледаме всички възможни обяснения за случилото се. Те са четири на брой и могат да се обобщят с една дума: измама, припадък, халюцинация или чудо. Нека проверим всяка от хипотезите и да решим коя е най-правдоподобна.

 

Измама

В евангелието от Матей се намира най-ранното обяснение за изпразването на Христовия гроб. След разпъването на кръста еврейските власти поискали от Пилат Понтийски да сложи охрана пред входа на гробницата, опасявайки се от евентуална кражба на тялото. Пилат разрешава и една група войници застава на пост. Сред учените няма единодушие дали стражата се е състояла от римляни или от евреи. Това обаче не е толкова важно, тъй като и в двата случая тя е била значителна.

Известно е, че ако еврейски войник заспи на пост, той е бил жестоко бит и изгарян с дрехите. На членовете на такава охрана е било забранено да сядат или да се подпират по време на службата. Според мен тук става дума по-скоро за римска стража и по-нататък ще приема тази хипотеза. Матей е записал официалната еврейска версия за това, което се е случило по време на охраната на гроба. По всяка вероятност тази заблуда е била широко разпространена сред народа, иначе Матей едва ли щеше да спомене за нея. Според това обяснение стражата заспала на поста през нощта и тялото било откраднато от учениците на Исус. А после те съчинили историята, че Той бил възкръснал от мъртвите. Тоест, извършили са най-голямата и най-дълготрайната измама на всички времена.

Тук ще изложа няколко аргумента, от които личи пълната несъстоятелност на това обяснение.

1. Ако е имало кражба, то защо тогава първите ученици не са били осъдени за това? Според римския закон тялото на престъпника принадлежи на държавата. Това е причината, поради която Йосиф иска разрешение от Пилат да погребе Исусовото тяло. Да се открадне тяло било сериозно престъпление и е много странно, че както римските, така и еврейските власти не са взели мерки срещу крадците.

2. Учениците не са били в състояние да извършат кражбата. От малцината само двама – Петър и Йоан – изглежда са се намирали в Ерусалим по това време. Петър вече се е отрекъл от своя Господ, а Йоан в този момент се грижел за майката на Исус. Звучи невероятно, че уплашени, разколебани и съсипани от скръб, те изведнъж добиват дързост да застанат пред римската стража и да откраднат тялото.

3. Освен това остава неясно какъв е бил мотивът на учениците за извършване на кражбата. Както знаят юристите, зад почти всяко престъпление стои някакъв мотив. Кой е този мотив в нашия случай? Повечето от първите ученици са загинали за своята вяра. Защо? Те нищо не са спечелили, напротив, всичко са загубили. Човек може да умре в името на нещо, за което искрено вярва, че е истина. Но да дадеш живота си в името на една съзнателна лъжа?!

4. Версията за заспалата стража не издържа никаква критика. От историята знаем доста подробности за римската армия и строгата й дисциплина. Според един римски военен историк охраната се е състояла от 16 човека, всеки от които е могъл да отбранява шест квадратни фута земна площ. Ако някой нарушавал дълга си, той веднага бил екзекутиран заедно с останалите петнадесет. Членовете на такава стража са били наясно с наказанието, което ги очаква, ако дори само един от тях заспи или изостави поста.

Изглежда немислимо цялата охрана да е заспала на поста по едно и също време. И още, ако можех да подложа на разпит командира на стражата, бих го попитал само едно: „Щом сте заспали, откъде знаете какво се е случило?“ Съгласете се, че всеки би се изсмял на подобна история.

5. Ако допуснем, че учениците са откраднали тялото на Исус, излиза, че те са проявили при това крайна несъобразителност. Йоан пише в евангелието си, че когато влизат с Петър в празната гробница, намират вътре ленените дрехи, с които тялото е било увито при погребението. Ако то е било откраднато, какъв смисъл има да се оставят погребаните дрехи? Сигурно е било много по-лесно да се задигне тялото заедно с тях. Особено когато трябва да се бърза, докато отвън римската стража кротко спи. Един малък детайл, но той говори красноречиво.

6. Ако учениците бяха откраднали тялото, те никога нямаше „да излязат сухи от водата“. Рано или късно някой от тях щеше да изтърве истината. Според Чарлс Колсън един от уроците на Уотъргейтския скандал е, че лъжата не може да трае дълго. „Залагайки на карта най-мощната държавна служба в света, малка банда подбрани верноподаници (не повече от десет на брой) успяха да запазят конспирацията само две седмици.“ Сhаrlеs Соlsоn, Lоving Gоd (Маrshаlls, 1984), с.67. Едва ли е било възможно първите ученици да скрият стореното от тях. Петър или някой друг сигурно щеше да се разколебае и да каже истината, за да спаси живота си.

7. Вече разбрахме, че евреите са почитали гробовете на своите религиозни водачи. Ако тялото е било откраднато, то все някъде трябва да е било погребано. Но в околностите на Ерусалим няма никаква следа от място, което да е почитано като гроб на Христос. Защо? Отговорът е прост – нямало е тяло, на което да се оказва религиозна почит.

8. Измама би означавало, че първите ученици са били не просто мошеници, а съзнателни мошеници, автори на най-великата злоупотреба с доверието на всички времена. При все това римски историци като Тацит и Плиний хвалят ранните християни заради техния праведен и морален живот. Характерът и учението на тези хора са в пълно противоречие с обвинението, че са крадци и измамници. Има право еврейският учен Йозеф Клоснер: „Съзнателната измама не е субстанцията, от която се роди религията на милиони хора… деветнадесет вековната вяра на милионите не е основана върху лъжа.“ Jоsерh Klаusnеr, Jеsus оf Nаzаrеth (МасМillаn & Со., 1925), с.357, 359.

 

Припадък

Всички ние сме чели съобщения във вестниците за хора, смятани за мъртви, които изведнъж отново се връщат към живота. Наскоро един 72-годишен мъж оживя по такъв начин, след като беше получил сърдечен удар. Съществува версия от преди 200 години, според която същото се случило и с Христос – Той не е умрял на кръста, а се е престорил на мъртъв или е припаднал от изтощение. После тялото му било свалено и положено в студената гробница. Там Исус се съвзел, измъкнал се навън, но учениците по погрешка сметнали, че Той е възкръснал от мъртвите.

Това обяснение днес отново стана актуално благодарение на една мюсюлманска секта, наречена Ахмадия. Според нейните последователи Исус успял да избяга от гробницата, срещнал учениците си в Галилея и се отправил към Северна Индия. Там Той умрял на 120-годишна възраст и бил погребан в Кашмир, в гроба на неизвестен шейх. Тази секта се смята за еретическа от ортодоксалните мюсюлмани и твърденията й не са подкрепени със сериозни доказателства.

Същата версия бе модернизирана от д-р Хю Дж. Шонфийлд в книгата му „Заговорът на Пасха“ (Тhе Раssоvеr Рlоt). Нugh Sсhоnfiеld, Тhе Раssоvеr Рlоt (Еlеmеnt Вооks, 1985). Той пише, че Исус искал да се престори на умрял и разчитал след това да „оживее“. След като извикал на кръста: „Жаден съм“, Той бил упоен с вино. За беда обаче заговорът се провалил, когато един римски войник пробол хълбока на Исус с копието си. Раната се оказала фатална. После някакъв непознат младеж отишъл да разкаже на учениците какво се е случило, а те по-грешка го взели за Исус и повярвали, че е възкръснал от мъртвите.

Да обобщим версията за „припадъка“: става дума за съживяване, а не за възкръсване. Наистина ли е така? Умрял ли е Христос на кръста? Бил ли е упоен? Важно е да се отбележи, че такива предположения не са дошли до нас от миналото, макар християнската вяра да е била подложена на жестоки атаки. Отново се натъкваме на много аргументи против тази теория:

1. По онова време разпъването на кръст е било разпространено явление. Първоначално този бавен и жесток начин на умъртвяване е прилаган от финикийците, а след това – възприет от римляните. Историята познава случаи, когато за един ден са били разпъвани 6000 души. Jim Вishор, Тhе Dаy Сhrist Diеd (Fоntаnа Вооks, 1959), с.293. Римските войници превърнали това мъчение в истинска наука със свои правила, които точно се спазвали. Въобще те си разбирали отлично от работата и са знаели, че всяка грешка в случая с Исус ще им струва скъпо. Особено когато управителят Пилат Понтийски лично е издал смъртната присъда.

2. Наскоро в Ерусалим бе открит скелет на мъж, разпънат на кръст през I в. От него станаха известни редица факти за тази мъчителна смърт. Обратно на разпространеното мнение, жертвите са умирали не поради гвоздеите, а от задушаване. Осъденият е трябвало да повдига тялото си, за да диша. Когато изтощението направи това невъзможно, настъпвала болезнена смърт. Един от начините да се ускори идването на смъртта бил да се счупят краката на жертвата – така тялото вече не може да се повдига. Скелетът, открит в Ерусалим, също имал пречупени по този начин кости.

Тази информация ни помага да потвърдим описанието на Христовото разпъване, което четем в евангелието. Виждаме, че краката на двамата разбойници са били счупени. Причината е започващият същата вечер празник Пасха, а според еврейския закон в този ден не бива да се оставят тела на кръста. Смъртта на Исус е била толкова очевидна, че Неговите крака са пощадени. Немислимо е римските войници да са сбъркали в дадения случай. Освен това Пилат едва ли би дал разрешение на Йосиф да погребе тялото, ако не е бил абсолютно сигурен, че Исус е мъртъв.

3. Това обяснение пренебрегва един детайл, който ми се струва много важен. Йоан пише, че „един от войниците „прободе с копие ребрата Му, и веднага изтече кръв и вода“ (Йоан 19:34). Това е подробност, която само очевидец може да забележи.

От медицинска гледна точка съобщението за водата има особено значение. Шонфийлд удобно пренебрегва този детайл и дори не го споменава. Освен това според него изтичането на кръв показва, че Исус бил още жив. Нищо подобно – кръвоизлив може да се предизвика и след смъртта. Но как да обясним наличието на кръв и вода?

Най-добър отговор ни дава Рендъл Шорт – професор по хирургия в Бристолския университет, който казва: „В резултат на изтърпените душевни и физически страдания, дълбокото изтощение в Гетсиманската градина, оскърбленията в дома на първия свещеник и ужасната бруталност на римските изтезания, трябва да е настъпило остро разширение на стомаха. Раната от копието е предизвикала изтичане на водна течност от стомаха и кръв от сърцето и големите кръвоносни съдове на гръдния кош… Без съмнение, такава рана би била фатална за жертвата в случай, че тя още не е мъртва, както е било в действителност.“ А.Rеndlе Shоrt, Тhе Вiblе аnd Моdеrn Меdiсinе Раtеrnfstеr Рrеss, 1953), с.96.

Ако Исус се е съвзел в гробницата, Той трябва да е бил изключително слаб. Преди разпъването Му е нанесен тежък бой с камшик. Без да влизаме в подробности, следва да кажем, че такова мъчение само по себе си често пъти е водело до смърт. По тази причина Исус не е бил в състояние дори да носи кръста Си, за да спази обичая. После Той е бил разпънат и оставен да виси под палещото слънце. След три дни без храна и вода, крайно изтощен, Христос едва ли е могъл да убеди някого, че Той е победителят на смъртта и гроба.

Преди повече от век Щраус, който беше скептично настроен към християнството, също призна този факт:

„Невъзможно е за едно същество, което се е измъкнало полуживо от гробницата, което едва пълзи, слабо и болно, нуждаещо се от превръзка, лечение и грижи, и което едва понася страданията, да създаде у учениците впечатлението, че е победител на смъртта и гроба, принц на живота – впечатление, върху което се гради тяхната бъдеща религия. Такова съживяване не би могло да превърне тяхната тъга в ентусиазъм и да въздигне уважението им в боготворене.“ D.F. Strаuss, Тhе Lifе оf Jеsus fоr thе Реорlе Vоl.1 (Williаms & Nоrgаtе, 1879), с.412.

5. Трябва да отговорим и на въпроса как е успял Исус да избяга от гроба. Има три неща, които биха му попречили. Първо, това са погребалните дрехи, които за няколко часа се втвърдяват около тялото и биха направили бягството крайно трудно. Второ, как е могъл Исус въобще да напусне гробницата? Нали на входа е имало тежък камък, здраво притиснат в скалния прорез. На практика е било невъзможно той да се премести от вътрешната страна. И трето, как е могъл да избяга от стражата, ако тя не е била удобно заспала!

6. Накрая, ако теорията за „припадъка“ е вярна, то излиза, че Христос е излъгал умишлено, като се е представил за възкръснал от мъртвите. Той в никой случай не е могъл да признае на учениците Си, че едвам е отървал кожата. И така, предишната версия ни доведе до извода, че учениците са мошеници. А това обяснение пък ни представя един Исус – лъжец. Още по-невероятно, познавайки чистия, морален характер на Христос.

 

Халюцинация

Халюцинации най-често се получават тогава, когато човек силно жадува за нещо и в един момент започва да вярва, че то действително се е случило. Така една жена години наред посрещала мъжа си на връщане от работа в 6,00 часа вечерта. След смъртта му тя всяка вечер по това време си мислела за него и изпитвала силно желание да го види. Докато накрая повярвала, че той най-после се е върнал вкъщи и отново чула гласа му.

Според тази трета версия подобна халюцинация са получили учениците на Христос. Те били така уверени в неговото възкресение от мъртвите, че в един момент го сметнали за истина. Ернест Ренан, имайки предвид Мария Магдалина, пише: „Страстта на една халюцинираща жена даде на света възкръсналия Бог.“ Ернест Ренан, Къде отиде Исус?

Според официалния речник на Американската психиатрична асоциация халюцинацията е „фалшиво сетивно възприятие при отсъствие на конкретен външен стимул“. Или по-популярно – идеята за възкресението на Исус е изпълнение на желанието на учениците в тяхното съзнание. На пръв поглед това обяснение изглежда правдоподобно, но ако задълбочим анализа, се натъкваме на следните възражения:

1. Тази история най-напред допуска, че учениците са очаквали Исус да възкръсне. Тъкмо обратното е вярно. Появата на Христос изненадва учениците. Всеки път Той идва неочаквано и в първия момент никой не Го приема. Те не са вярвали на очите си и Исус е трябвало да ги убеди, че е жив. По този повод Дейвид Холоуей подчертава:

„Халюцинация означава да виждаш нещо друго и погрешка да го вземаш за обекта на своето желание. Но при появата на Исус след възкресението, според Новия Завет, се случва тъкмо обратното. Мария вижда близо до гробницата не градинаря, за да го сметне за Исус. Тя вижда Исус и си мисли, че е видяла градинаря. Двамата по пътя към Емаус виждат не странник, когото да сметнат за Исус. Те виждат Исус и Го мислят за странник. Апостолите в горната стая виждат не дух, за да го вземат за Христос. Те виждат Христос и мислят, че са видели дух.“ Dаvid Ноllоwаy, Whеrе Did Jеsus Gо? (Маrshаlls, 1983), с.84.

2. Като правило от халюцинации страдат само определен тип хора, които имат силно развито въображение. Да допуснем, че Мария Магдалина е тъкмо от тази категория. Но появата на Исус не е ограничена само до хора с някаква особена психологическа нагласа. Най-различни свидетели твърдят, че са Го видели, включително неверният Тома, един коравосърдечен бирник, интелектуалният Павел и няколко простодушни рибари.

3. Халюцинациите са много индивидуални и крайно субективни явления. Те са свързани с миналия опит на индивида и с неговото подсъзнание. Твърде невероятно е двама души да получат еднакви халюцинации по едно и също време. Но ето, че Христос е видян жив след възкресението не само от учениците Си, а също и от близо 500 души (I Коринтяни 15:6).

4. Друга характеристика на халюцинациите е, че те обикновено са ограничени по време и място. За тях са нужни подходящи обстоятелства. Но Исус се явява по всяко време на деня и на най-различни места – рано сутринта, след обяд, вечер, в градината, в претъпкана стая, на върха на планината, на пътя или на морския бряг. Едва ли обстоятелствата можеха да бъдат по-разнообразни.

5. Според психиатрите халюцинациите се появяват редовно в един дълъг период от време и честотата им нараства. Нерядко те се превръщат в натрапчиви мании и водят до пълна невменяемост. Но при учениците халюцинациите са спрели внезапно само след 40 дни и никога вече не са се появили.

6. Следователно става ясно, че преживяванията на учениците не отговарят на типичните особености на халюцинациите. Освен това нали всяко обяснение на празния гроб на Христос трябва да обхваща всички факти. Третата версия не е в състояние да го стори. Ако учениците са си въобразили, че Исус се е явил пред тях, то евреите е трябвало само да намерят отнякъде тялото и да го покажат. Гробницата е била празна! Нашият първоначален въпрос „Какво се е случило с Исус?“ остава в сила.

 

Чудо

Понякога се твърди, че описанията на чудеса в евангелията са по-късни съчинения на ранните християни, които вярвали в Исус по други причини. Но тези описания са неделима част от евангелското послание и се появяват в най-ранните съобщения за Исус.

Разбира се, на въпроса „Какво се е случило с Исус?“, ранните християни отговорят, че е станало чудо. Според тях Той възкръснал от мъртвите, напускайки празната гробница, после се явил пред учениците и преобразил живота им. В евангелието е казано, че „Христос умря за греховете ни според Писанията; че Той бе погребан и че на третия ден възкръсна според Писанията“ (I Коринтяни 15:3, 4).

Опитайте се да бъдете безпристрастни. Повечето от нас имат дълбоко предубеждение към свръхестествени обяснения и отхвърлят чудото като вероятност, без да са го проверили на практика. Но ако вярваме, че Бог съществува и че Бог е сътворил вселената, то защо да не повярваме, че Той има достатъчно власт да върши чудеса в създадения от Него свят. Ако само допуснем възможността за Бога, то ние трябва също да приемем и възможността за чудо. Тъй като никой не може да докаже, че Бог не съществува, възможността за чудо никога не може изцяло да се отхвърли. Недейте да бъдете като онзи човек, който веднъж казал: „Аз вече съм си създал мнение, не ме обърквайте с други факти!“

Но кои са всъщност фактите? Какви доказателства има за чудото на Христовото възкресение от мъртвите? Те а много повече, отколкото обикновено хората си мислят. Наскоро едно изследване сред студенти в технически колеж показа, че мнозинството от невярващите във възкресението никога не са проучили доказателствата. Дайте ми възможност като адвокат да предложа на вашето внимание три типа доказателства за възкресението. Така вие ще опознаете фактите, преди да стигнете до окончателната присъда.

следваща глава 7 - ПРЕКИ ДОКАЗАТЕЛСТВА