Съдържание Цялата книга на една страница

Глава 7 – Помисли за това, за което обикновено си мислиш

„За правилата ти Ще размишлявам и Твоите пътища ще зачитам [пътеките на живота, очертани в Твоя закон]“.

-Псалом 119:15

Божието Слово ни учи за какво да размишляваме. Авторът на този псалом казва, че той размишлява и разсъждава върху законите и постановленията на Господа. Това означава,че той е прекарвал доста време в размисъл и изучаване на Божиите пътища, Неговите наставления и поучения. Псалом 1:3 казва, че човек, който прави това, ще бъде като дърво, дълбоко посадено [и отглеждано] при потоци води, което е готово да дава плода си на времето си и чието листо не повяхва, нито съхне; във всичко, което върши, ще благоуспява [и ще достига до зрялост].

От изключителна полза за нас е да размишляваме върху Божието Слово. Колкото повече време прекарваме в изучаване на Словото, толкова повече ще пожънем от него.

ВНИМАВАЙ ЗА КАКВО МИСЛИШ!

Внимавайте в това, което слушате. С каквато мярка [на размишление и изучаване] мерите [истината, която чувате], Ще ви се отмери [добродетел и знание] и на вас, които слушате, Ще ви се прибави много повече.

Марк 4:24 

Какъв невероятен стих! Той ни казва, че колкото повече време прекарваме в размисъл за Божието слово, четем Го и Го слушаме, толкова повече сила и способност придобиваме, за да го изпълним – а по-дълбоко откровение ще имаме върху това, което четем слушаме. С други думи този стих ни показва, че от Словото ще Да вземем само толкова, колкото вложим в него.

Забележете и това, че количеството време, което посвещавам за размисъл и изучаване на Божието слово, определя количеството добродетелност и познание, което ще получим.

В Тълковния речник на думите в Новия завет на Вайн четем че в някои стихове в един от преводите на Библията (KJV), гръцката дума динамис, която означава „сила“ е преведена също като „добродетел“[1]. Според конкорданса на Стронг, друг превод на думата динамис е „способност“[2]. Повечето хора не вникват в дълбочината на Божието слово. Заради това те не могат да проумеят защо не са изпълнени със сила християни, които живеят победоносен живот.

Истината е, че повечето от тях не полагат големи усилия, за да изучават Божието Слово. Те вероятно слушат другите да проповядват Словото, гледат видео касети с поучения, четат от време на време своите Библии, но никога не се посвещават на това да превърнат Словото в основен приоритет в живота си, включително да размишляват върху Него.

Плътта по принцип е мързелива и много хора искат да получат нещо, без да дават нищо (без да полагат каквито и да било усилия), но нещата не стават така. Отново ще кажа, човек получава от Словото само толкова, колкото е вложил в Него.

РАЗМИШЛЯВАЙ ВЪРХУ СЛОВОТО

Блажен (щастлив, честит, преуспяващ, на който да завидиш) е онзи човек, който не ходи и не живее по съвета на нечестивите [като следва техните съвети, планове и цели] и в пътя на грешните не стои [покорен и бездеен] и в събранието на надменните [и присмивателите] не сяда [за да се отпусне и да си почине].

Но се наслаждава и жадува за закона [постановленията, наставленията и поученията] на Господа и в Неговия закон се поучава [размишлява и изучава] ден и нощ.

 

Псалом 1:12

Според речника на Уебстър думата размишлявам, означава: „1. Потъвам в размисъл, обмислям. 2. Кроя, планирам, възнамерявам-участвам в проект.“[3] Тълковният речник на думите в Новия завет Вайн дава следното значение на думата размишлявам: „замислен загрижен съм за…, внимавам на, изпълнявам…, усърден съм изпълнявам е основното значение на думата… потъвам в размисъл…, представям си…, премислям.“[4]

Притчи 4:20 казва: сине Мой, внимавай в словата ми, преклони ухо и се покори на беседите Ми. Ако свържем Притчи 4:20 със значението на думата „размишлявам“, става ясно, че ние внимаваме Божието Слово, като размишляваме, внимателно обмисляме, съзерцаваме, упражняваме или практикуваме Словото в нашите мисли. Основната идея е, че ако ние искаме да изпълним това, което Словото казва, ние трябва да прекарваме време в размисъл върху Словото.

Спомняте ли си старата поговорка, че майсторлък се придобива с опит? Не можем да очакваме да сме експерти в живота, в която и да било област, без първо да практикуваме и придобием опит в тази област. Защо тогава си мислим, че в християнството нещата стоят по-различно?

РАЗМИШЛЕНИЯТА РАЖДАТ УСПЕХ

Тази Книга на закона да не се отдалечава от устата ти; но да размишляваш върху нея денем и нощем, за да съблюдаваш и постъпваш внимателно според всичко, каквото е написано в нея, защото тогава ще напредваш в пътя си и тогава ще постъпваш мъдро и ще имаш добър успех.

Исус Навин 1:8

Ако искаш да имаш успех и да преуспяваш във всичките си начинания, Библията казва, че ти трябва да размишляваш върху Божието Слово ден и нощ.

Колко време прекарваш в размисъл върху Божието Слово? Ако имаш проблем в дадена област от живота ти, един откровен отговор този въпрос може да изяви причината за този проблем.

През по-голямата част от живота си изобщо не се замислях За което по принцип мисля. Аз просто си мислех за онова, за което ми се искаше. Каквото преживявах, за него си размишлявах. Тогава нямах откровението, че Сатана е способен да инжектира мисли в ума ми. Повечето неща, за които си мислих, бяха или лъжи, които Сатана ми казваше, или абсолютни безсмислици – неща, за които не си заслужаваше да губя времето си, мислейки за тях. Дяволът контролираше моя живот, защото контролираше мислите ми.

ЗАМИСЛЕТЕ СЕ ЗА КАКВО ПО ПРИНЦИП МИСЛИТЕ!

Между които и ние всички сме живели някога и сме ходили в нашите плътски страсти [поведение, управлявано от тленното ни, чувствено естество], като сме изпълнявали импулсите на плътта и помислите на ума…

Ефесяни 2:3

Павел ни предупреждава да не бъдем водени от своето чувствено естество, нито да се подчиняваме на поривите на плътта и на мислите на своя похотлив ум.

Макар да бях християнка, аз все още имах проблеми, защото не се бях научила да контролирам мислите си. Постоянно мислех за много неща, но нито едно от тях не раждаше нещо позитивно.

Трябваше да променя начина си на мислене!

Едно нещо, което Господ ми каза, когато започна да ме наставлява и обучава за бойното поле на ума, доведе до промяна в моя живот. Бог ми каза: „Замисли се за това, за което по принцип си мислиш.“ Когато започнах да го правя, не след дълго открих каква е причината, поради която имам толкова проблеми в живота си.

Мислите ми бяха в пълен безпорядък!

Аз размишлявах само за погрешни неща.

Ходех на църква от доста години, но никога не се замислях за онова, което чувах. От едното ухо влизаше, от другото излизаше. Всеки ден четях по нещо от Словото, но никога не се замислях за това, което чета. Аз не обръщах внимание на Словото. Не се замислях, нито изучавах това, което четях и чувах. Заради това до мен не достигаше никакво познание и добродетел.

РАЗМИШЛЯВАЙ ВЪРХУ ДЕЛАТА НА БОГА

Размишляваме, Боже, за Твоята вярна любов всред Твоя храм.

Псалом 48:9

Псалмопевецът Давид говори за това, че често размишлява за всичките чудесни дела на Господа – мощните дела на Бог. Той споделя мислите си за името на Господа, за Неговата милост и още много други подобни неща.

Когато се е почувствал потиснат, е написал в Псалом 143:4-5: Затова духът в мене е съкрушен и отпада [обгърнат в тъмнина]; сърцето в гърдите ми е съвсем сковано. Спомням си древните дни, размишлявам за всичките Твои дела, поучавам се в делата на ръцете Ти.

От този стих виждаме, че Давид застава против угнетението и мрачните чувства, не като размишлява за проблема. Вместо това той буквално се изправя срещу неприятностите, като избира да си спомни добрите дни, които е преживял – като размишлява за всичките дела на Господа и творенията на ръцете Му. С други думи, той започва да мисли за нещо добро и това му помага да преодолее депресията.

Никога не забравяй, че умът ти играе важна роля в извоюването на твоята победа.

Знам, че силата на Святия Дух, която работи чрез Божието Слово, донася победата в живота ни. Но огромна част от този процес е нашият ум да застане в единство с Бога и Неговото слово. Ако откажем да направим това или го сметнем за маловажно, тогава няма да можем да преживеем победа.

ПРЕОБРАЗЯВАЙТЕ СЕ, ЧРЕЗ ОБНОВЯВАНЕТО НА УМА СИ

И недейте се съобразява с този свят (този век) [оформен и пригоден към външните, повърхностни обичаи], но преобразявайте се (променяйте се) чрез [пълно] обновяване на ума си [чрез неговите нови идеи и неговото ново отношение], за да познаете (лично) каква е добрата, благоугодна и съвършена: Божия воля, дори това, което е добро, благоугодно и съвършено (в Неговите очи за вас).

Римляни 12:2

В този пасаж апостол Павел ни казва, че ако искаме да видим Божията добра и съвършена воля, изявена в живота ни, можем, но само ако обновяваме ума си. В каква посока да обновяваме ума си? Към Божия начин на мислене. Чрез този процес на обновено мислене ще бъдем променени или преобразени в това, което Бог възнамерява да бъдем. Исус направи възможна тази промяна в нас чрез своята смърт и възкресение. Трансформацията става реална в живота ни чрез този процес на обновяване на ума.

Тук искам да кажа, за да избегна всяко объркване, че правилното мислене няма нищо общо със спасението. Спасението се основава единствено на пролятата кръв на Исус, на Неговата смърт на кръста и на Неговото възкресение. Много хора ще отидат на небето поради факта, че искрено са приели Исус за свой Спасител, но голям брой от същите тези хора никога няма да преживеят победоносен живот на земята или да се насладят на Божия добър план за живота им, защото не обновяват ума си според Неговото Слово.

Дълги години и аз бях една от тези хора. Бях новородена. Щях да отида в небето. Ходех на църква и следвах определена религиозна форма, но нямах никаква победа в живота си. Причината за това бе, че аз постоянно мислех за неправилните неща.

МИСЛЕТЕ ЗА ТЕЗИ НЕЩА

Най-после, братя, всичко, което е истинно, което е почтено, което е честно, което е прилично, което е справедливо, което е чисто, което е прекрасно и мило, което е любезно и привлекателно и добро, ако има нещо добродетелно и превъзходно, и ако има нещо похвално, за това мислете, това отчитайте, това обмисляйте [съсредоточете вниманието и мислите си върху тези неща].

Филипяни 4:8

Библията дава доста подробни инструкции за нещата, за които трябва да мислим. Предполагам, че от цитираните пасажи ясно виждате, че сме длъжни да мислим за добрите неща, за това, което ни изгражда без да ни събаря.

Нашите мисли определено влияят на отношението ни, както и на настроението ни. Всяко нещо, което Господ казва, е за наше добро. Той най-добре знае какво ще ни направи щастливи и какво нещастни. Когато човешкият ум е изпълнен с неправилни мисли, тогава човек е отчаян, а от личен опит знам, че когато някой е отчаян и нещастен, в крайна сметка той довежда и хората около себе си до същото състояние.

Трябва редовно да преглеждате своите мисли и поведение и да си задавате въпроса: „За какво си мисля напоследък?“ Отделяйте време, в което да изследвате мисловния си живот.

Да обмисляш това, за което по принцип си мислиш е от изключителна важност, защото Сатана се опитва да измами хората, като ги накара да смятат, че причината за тяхното нещастие или проблеми е всяко друго нещо, но не и реалната причина. Той иска те да си мислят, че са отчаяни поради това, което се случва около тях (техните обстоятелства), като нещастието всъщност идва от това, което се случва вътре в тях (техният начин на мислене).

С години аз смятах, че съм нещастна поради това, което другите ми причиняват или не правят за мен. Винях децата си и съпруга си за състоянието си. Смятах, че ако те са по-чувствителни към моите нужди, ако бяха по-различни, ако ми помагаха повече у дома, тогава Щях да съм щастлива. И така година след година. Накрая се сблъсках с истината. Нито едно от тези неща не можеше да ме направи нещастна, ако аз изберях да имам правилно отношение. Мислите ми бяха тези, които ме правеха нещастна.

Отново ще кажа: Помислете си за това, за което по принцип мислите. Може би ще разпознаете своите проблеми, след което ще поемете към свободата със забързани крачки.

 


[1] Vine, W.E. An Expository Dictionary of the New Testament Words. Old Tappan: Fleming H. Revell Company, 1940, том IV, раздел Z, страница 190.

[2] Strong, James. The New Strong’s Exhaustive Concordance of the Bible. Nashville: Thomas Nelson Publishers, 1984, „Гръцки речник на Новия Завет“, страница 24.

[3] Webster’s II New Riversed University Dictionary. Boston: Houghton Mifflin Company, 1984. Значението на глагола „размишлявам, медитирам“.

[4] Vine, том III, stranica 55.