Съдържание Цялата книга на една страница

Глава 16 – „Бъдещето ми е определено от миналото и от настоящето ми“.

Пустинен манталитет № 1

„Където няма видение, народът погива

Притчи 29:18 (KJV)

Израилтяните     нямали      позитивност за живота си – нямали мечти,     Те знаели от къде са дошли, но нямали    представа накъде отиват. Всичко в живота им се основавало на това, което някога видели и което сега можели да видят. Те не знаеха как да гледат с „очите на вярата“.

ПОМАЗАН, ЗА ДА ДОНЕСЕ ОСВОБОЖДЕНИЕ

Духът на Господа е върху Мене, защото Ме е помазал да благовестявам на сиромасите; пратил Ме е да проглася освобождение на пленниците, и преглеждане на слепите, да пусна на свобода угнетените, да проглася благоприятната Господня година.

Лука 4:1819

Аз съм отрасла малтретирана от своя баща. Отгледана съм в неуютен дом. Детството ми бе изпълнено със страх и мъчение. Според учените личността на човек се оформя през първите пет години от неговия живот. Моята личност бе напълно объркана. Аз живеех зад въображаеми стени, които бях издигнала, за да се предпазя от нараняванията от други хора. Бях се заключила за хората отвън, но по този начин държах и себе си в затвор вътре. Бях доста контролираща личност, същевременно изпълнена с множество страхове и единственият начин, по който можех да живея, бе като чувствам, че владея обстановката, като по този начин смятах, че никой не може Да ме нарани.

Като млада жена, опитваща се да живее за Господа и да следва християнския начин на живот, знаех от къде идвам, но и представа и нямах накъде вървя. Смятах, че бъдещето ми ще бъде вечно помрачавано и изкривявано от моето минало. Мислех си: „Как е възможно някой с моето минало някога да бъде наред? Това не е възможно!“ Исус обаче казва, че Той е дошъл, за да излекува болните да освободи угнетените, наранените и тези, които са смазани от бедствията в живота си.

Исус дойде, за да отвори вратите на затворите и да освободи всички пленници. Аз нямах никакъв напредък в живота си, докато не повярвах, че мога да бъда освободена. Трябваше да придобия позитивно видение за живота си, трябваше да повярвам, че моето бъдеще не се определя нито от миналото ми, нито от настоящето ми.

Ти може също да си имал нещастно минало и дори сега да се намираш в негативни и потискащи обстоятелства. Може да си изправен пред ситуации, които да са толкова лоши, че да ти изглежда сякаш няма никаква причина за надежда. Но аз смело ти заявявам, че твоето бъдеще не се определя нито от миналото, нито от настоящето ти!

Придобий нов манталитет. Настрой ума си на различни вълни. Повярвай, че за Бога всичко е възможно (Лука 18:27); за хората някои неща са невъзможни, но ние служим на един Бог, Който е сътворил от нищото всичко, което можем да видим (Евреи 11:3). Дайте Му своята празнота и само гледайте как Той действа. Всичко, което Му е необходимо, е твоята вяра в Него. От теб се иска само да повярваш, а Той ще свърши останалото.

ОЧИ, КОИТО ВИЖДАТ: УШИ, КОИТО ЧУВАТ

И ще израсте пръчка от Йесеевия пън, и фиданка от корените му ще носи плод;

и Духът Господен ще почива на Него – дух на мъдрост и разум, дух на съвет и на сила, дух на знание и на страх от Господа;

и Той ще се наслаждава в страха от Господа. Той няма да съди според каквото вижда с очите Си, нито ще решава според каквото чува с ушите Си.

Исая 11:1-3

Не сме способни да направим точна преценка според това, което виждаме с естествените си очи. Трябва да имаме „духовни очи“, с които да виждаме, и „духовни уши“, с които да чуваме. Трябва да можем да чуваме това, което говори Духът, а не това, което казва светът. Оставете Бог да ви говори за вашето собствено бъдеще, а не всички останали хора.

Израилтяните непрекъснато гледали и говорели за начина, по който са живели и по които са били нещата преди. Бог ги извел от Египет чрез ръката на Мойсей и им говорил чрез него за Обещаната земя. Бог искал те да насочат погледа си към мястото, на което отивали, е не към това, където някога са били. Нека погледнем няколко стиха, които ясно описват тяхното отношение.

КАКЪВ Е ПРОБЛЕМЪТ?

И всички израилтяни роптаеха и се оплакваха от ситуацията си, като обвиняваха Мойсей и Аарон; и цялото общество им рече: Да бяхме измрели в Египетската земя! Или в тази пустиня да бяхме измрели!

И защо ни води Господ в тази земя, да паднем от меч и жените ни и децата ни да станат плячка? Нямаше ли да е по-добре да се върнем в Египет?

Числа 14:23

Насърчавам ви внимателно да прегледате този пасаж. Забележете колко негативни са били тези хора – оплаквали са се, готови били лесно да се откажат, предпочитали да се върнат в робство, вместо Да преминат през пустинята, за да стигнат до Обещаната земя.

Всъщност те не са имали какъвто и да е проблем, те самите са били проблемът!

ЛОШИТЕ МИСЛИ РАЖДАТЛОШО ОТНОШЕНИЕ

А вода нямаше за обществото, тъй че людете се събраха против Мойсей и против Аарон.

Те се скараха с Мойсей и казваха: Да бяхме измрели и ние, когато братята ни измряха [в язвата] пред Господа!

Защо доведохте Господнето общество в тази пустиня, да измрем в нея ние и добитъкът ни?

Числа 20:2-4

От собствените им думи ясно се вижда, че израилтяните изобщо не се доверявали на Господа. Те имали негативно отношение на пораженци. Те са решили, че ще се провалят, още преди да са започнали, само защото обстоятелствата, в които са се намирали не са били съвършени. Те проявили отношение, което произлиза от неправилния начин на мислене

Лошото отношение е плод на лошите мисли.

ЛИПСА НА ОТНОШЕНИЕ НА ПРИЗНАТЕЛНОСТ

А когато отпътуваха от планината Ор към Червено море, за да обиколят Едомската земя, людете станаха нетърпеливи (обезсърчени и потиснати) поради [изпитанията по] пътя.

И людете заговориха против Бога и против Мойсей, като казваха: „защо ни изведохте от Египет да измрем в пустинята? Защото няма ни хляб, ни вода и душата ни се отвращава от тази жалка (презряна, непитателна) манна.

Числа 21:45

Освен лошото отношение, за което четохме в пасажа по-рано, в този виждаме доказателство за невероятната неблагодарност на израилтяните. Те не могли да спрат да мислят за мястото, на което прекарали дълго време, и за това, на което се намирали сега, поради което не успели да стигнат до предопределената цел.

За тях е щяло да е от голяма полза да си спомнят за своя праотец Авраам. Той също е преживял разочароващи моменти в живота си, но не им е позволил да повлияят негативно на неговото бъдеще.

ЖИВОТ БЕЗ СПОРОВЕ

Така се появи спречкване между Авраамовите говедари и Лотовите говедари. По това време ханаанците и ферезейците населяваха тази земя [което направи придобиването на храна за добитъка още по-трудно].

Затова Авраам каза на Лот: Да няма, моля, раздор между мене и тебе, и между моите говедари и твоите говедари; защото сме роднини.

Не е ли пред тебе цялата земя? Моля, нека се разделим. ; Ако ти идеш наляво, аз ще ида надясно; ако ти идеш надясно,  аз ще ида наляво.

Лот повдигна очи и видя, че цялата равнина на Йордан е добре напоявана. Преди Господ да разруши Содом и Гомор тя беше като Господнята градина, като Египетската земя чак до Сигор.

Затова Лот си избра цялата Йорданска долина и тръгна към изток, та се разделиха един от друг.

 

Битие 13:7-11

Авраам познавал опасността от това да се живее в раздори и конфликти. Затова той помолил Лот да се разделят един от друг. За да ходят в любов и за да е сигурен, че няма да има повече раздори помежду им, Авраам позволил на своя племенник пръв да избере мястото, което му харесва. Лот избрал по-добрата земя – долината на река Йордан, и се разделили.

Не бива да забравяме, че Лот не притежавал нищо преди Авраам Да го благослови. Помислете си какво отношение можел да има Авраам, но вместо това избрал да бъде различен! Той знаел, че ако Се Държи както подобава, Бог ще се погрижи за него.

ВДИГНИ ОЧИТЕ СИ И ВИЖ

И Господ каза на Авраам, след като Лот се отдели от него: Повдигни сега очите си от мястото, на което си, и погледни на север и юг, на изток и запад;

защото цялата земя, която виждаш, ще дам на тебе и на потомството ти до века.

Битие 13:1415

Тук четем, че макар Авраам да бил в по-неблагоприятни условия след като племенникът му се отделил от него, Бог искал от него да „повдигне“ очите си от мястото, на което се намирал, и да види мястото, на което Бог иска да го заведе.

Авраам имал добро отношение към своята трудна ситуация, поради което дяволът не успял да попречи на Божиите благословения да го достигнат. Бог дал на Авраам много повече притежания, отколкото имал преди Лот да се отдели от него, и го благословил във всяко едно отношение.

Насърчавам ви да погледнете позитивно на възможностите за бъдещето си и да започнете да „извиквате тези несъществуващи неща, така сякаш те наистина съществуват“ (Римляни 4:17). Мислете и говорете добри неща за вашето бъдеще, според това, което Бог е поставил в сърцата ви, а не според това, с което сте се сблъсквали в своето минало или настояще.