БОЖЕСТВЕНОТО ИЗЦЕЛЕНИЕ Е ЕДНО ДУХОВНО ИЗЦЕЛЕНИЕ

Медицинската наука провежда лекуване на болни посредством естествени средства, чрез които третира физическото (здраве) тяло. Божественото изцеление е духовно, то третира човешкия дух (1 Коринтяни 2:9-12). Псалм 107:20 ни казва, че “Бог изпрати Словото Си и ги изцели”. Забележете, не е казано, че ще изпрати Словото Си да ги изцели, но е изпратил Словото Си и ги изцели!

Бог е направил всичко, Той не се интересува от личността, но се интересува от вярата, която личността изповядва. “Сине мой, внимавай в думите ми, приклони ухото си към беседите ми. Да не се отдалечат от очите ти. Пази ги дълбоко в сърцето си, защото те са живот за тези, които ги намират, и здраве за цялото им тяло” (Притчи 4:20-22).

Преди всичко, забележете, че Божието Слово е живот. То също е здраве или лекарство за цялата снага. Божието Слово ще изцели твоето тяло, но то прави това посредством духовни средства. Изцелението може да се получи посредством човешкия дух чрез Словото. Веднъж възприето, то прониква дълбоко в тялото. Точно както вземате лекарство във физическото тяло, което лекува естествено, така трябва да се поема Словото на Бог като лекарство, което лекува духа посредством свръхестествени средства.

 

Всаденото слово

 

Божието Слово е съвършен духовен закон (Псалм 19:7). То е свръхестествено лекарство. Действа чрез човешкия дух и е едно духовно лекарство, но както всяко друго лекарство, то трябва да се взема редовно. Лично вие трябва да изговаряте Божието Слово индивидуално,в зависимост от ситуациите или обстоятелствата – никой друг не може да направи това вместо вас! Яков 1:21 ни съветва да приемем с кротост всаденото Слово, което може да спаси душите ни. Веднъж всадено в сърцата ни, Словото е в състояние да произведе положителни резултати в телата ни. Исус каза в Йоан 15:7 следното: “Ако пребъдете в Мен и думите Ми пребъдват във вас, искайте каквото и да желаете, и ще ви бъде”. Когато Словото на Бог се всади или проникне в духа ви, то става част от вас и в никакъв случай не може да бъде отделено от вас! То не е само в мислите ви, то става част от вас, то е във вас – Словото, Което стана плът! Тогава Божието Слово, относно изцелението, пу­ща корени в телата ви –  то става по-велико от болестта и изцелението е вече на лице! Представата, която Словото създава във вас е вече реалност във вашите духове. Когато изговаряте Божието Слово от сърцето, тогава вярата дава същественост на Божиите обещания. Вашата вяра изгражда ежедневно вашата действителност. Исус поясни тези принципи в Матей 12:35: “Добрият човек от доброто си съкровище изважда добри неща”. В първата глава на Битие ще забележите, че Бог изговаряше и създанието идваше в съществувание. Думите са куриерите на вярата. Чрез Божиите думи е бил създаден светът (Евреи 11:3). Без думи нищо не е било създадено. Вашите думи създават представи и вие започвате да живеете в тях, вън от заобикалящата ви действителност. Винаги, когато изговаряте думи на вяра, те създават вътре във вас една силна представа за изговорените неща. Ако желаете изцеление чрез Божието Слово, във вас се създава изцелителна представа, с която непрекъснато трябва да се съгласявате и да я приемате. Тази представа ще се усъвършенства чрез Божието Слово и ще започнете да се чувствате добре. Когато Словото на Бог се всажда във вас, то влива нов живот във вътрешностите ви (Йоан 6:63; Римляни 8:11).

 

Вярата притежава действителността

 

Пример за това намираме в Марка 5:25-28, където жената с кръвотечението казва: “Ако само се допра до дрехата Му, ще оздравея”. Тя е продължавала да говори така, докато най-сетне е успяла да се докосне и да бъде здрава. Тази жена се е надявала на изцеление, въпреки големия натиск на тълпата. Емплифайт Байбл (Разширена Библия) ни представя: “Тя продължаваше да казва:  само ако се докосна до дрехата Му и ще бъда здрава”. Тази надежда е била нейна цел, но тя още не се е почувствала изцелена и не се е видяла здрава. Но тя се е изпълвала с вяра и надежда чрез думите си: “Аз ще бъда здрава! Аз ще бъда здрава! Аз ще бъда здрава!..” Аз съм сигурен, че нейният ум е казвал: “Кога? Ти още не се чувстваш добре? Кога ще станеш по-добре?” Тя е била изпълнена с надежда и с една представа чрез вяра. Тя е поставила като средство за получаване на изцеление един контакт, едно докосване до дрехата на Исус. Думите й са проникнали до нейната вътрешност и е започнала да вижда себе си здрава. Тази растяща представа на разочарование и падение е трябвало да отстъпи място на думите пълни с вяра, идващи от нейната уста. И когато най-сетне е успяла да се добере до Неговите дрехи, това докосване на вяра е задвижило Божия Завет и помазанието, с което е бил помазан Исус. Това, което тази жена е изговаряла е било само думи на вяра. Когато тя е започнала да действа според думите си и е докоснала дрехата на Исус, вярата, която е била в нея е станала същественост на надеждата й и по този начин нейните думи са станали жива реалност!

 

Вярата дава същественост на надеждата

 

Забележете, не е нещо друго, но нейната вяра е принудила изцелителното помазание и действието му, което е било на Исус. Вярата е дала същественост на надеждата й и като резултат изцелението е било изявено в тялото на тази жена. “А вярата е даване на твърда увереност в онези неща, за които се надяваме, убеждения за неща, които не се виждат” (Евреи 11:1). Надеждата е нещо важно, но когато е изпълнена с вяра. Тя сама по себе си е един подбудител към целта. Нейната надежда е била изцелението, но тя не е била в състояние да направи това сама. Единствено вярата е дала същественост на нейната надежда и е донесла изцелението, което е било нейно, поради Завета. Но тя е трябвало да го изиска чрез изповедта. Погледнете към думите на Исус в Марка 9:23: “Ако можеш да повярваш! Всичко е възможно за този, който вярва”. Библейски принцип е да вярваш и да назоваваш нещата, които още не се виждат. Думите на Исус звучат много ясно по отношение на този въпрос: “Дъще, твоята вяра те изцели” (Марка 5:34). Издигайки глас на вашата вяра в Божието Слово, то може да ви изцели.