Причини за болестите

По тази причина мнозина от вас са слаби и болнави (І Коринтяни 11:30).

Известно е, че когато един добър лекар започне лечението на пациент, първото нещо, което прави, е да открие, ако е възможно, причината за болестта. След това той насочва усилията си към отстраняване на тази причина. Същото е и когато дойдем при Бог за изцеление. Ние разбираме, че Той не се занимава толкова много със симптомите, колкото с причините. Важно е да знаем причините за болестта. Болката от остър апандисит може да бъде облекчена чрез наркотици. Но в същото време, когато човекът не усеща болката, апандиситът може да се спука и това да причини смърт. Има много случаи, когато нежеланието да откриеш причината за страданието е довело до големи поражения и дори до изгубване на живота. Много хора са изгубили увереността си в Божиите обещания за изцеление, защото не са разбрали, че има условия, които трябва да бъдат изпълнени, преди да настъпи изцелението. Те не са отстранили причината за болестта и затова не са изпълнили условията, които Бог поставя, за да могат да получат изцеление. Бог посочва в Словото Си някои много конкретни причини за наличие на болест. Изследвайки Словото тези, които желаят да бъдат изцелени, могат да видят и отстранят тези причини.

Грехът е причина за болест

Без да се страхуваме от противоречие, можем да кажем със сигурност, че грехът е причината за съществуването на болеств света. В Едемската градина нямаше болест и никой от нас не очаква да види на Небето болести и нечестие. До деня, в който Ева се поддаде на изкушението на сатана и опита от забранения плод, човечеството беше свободно от грях и болест. От този момент грехът влезе в света и чрез греха смъртта и по тоя начин смъртта влезе във всичките човеци (Римл. 5:12).

В този смисъл всички болести са резултат от греха. В някои случаи специфична болест е директно свързана със специфичен грях. Може би най-добър пример за това са така наречените “социални болести”, от които боледуват тези, които водят неморален живот. В много други случаи връзката не е така очевидна, особено за хора, които не разпознават нещата на Божия Дух. Но Бог каза: Ако не внимаваш да изпълняваш всичките думи на този закон… тогава Господ ще направи ужасни язвите върху тебе… язви големи и непрестанни и болести зли и непрестанни. И ще навлече върху тебе всичките египетски болести, от които ти се боеше… Още и всяка болест и всяка язва, която не е написана в книгата на този закон, Господ ще я нанесе на тебе (Втор. 28:58-61). Грехът и болестта са тясно свързани както в Стария Завет, така и в Новия, защото Самият Исус каза във връзка с болестите: Синко, прощават ти се греховете (Марко 2:5) – и на друг човек:Не съгрешавай вече, за да не те сполети нещо по-лошо (Йоан 5:14). Яков дава наставления за болните: Изповядвайте един на друг греховете си и молете се един за друг, ЗА ДА ОЗДРАВЕЕТЕ – и – ако е извършил грехове, ще му се простят (Яков 5:16, 15). Давид, вдъхновен от Святия Дух, казва: Безумните са в скръб, поради беззаконните си пътища и поради неправдите си. Душата им се гнуси от всяко ястие; а те се приближават до портите на смъртта. Тогава викат към Господа в бедствието си и Той ги избавя от утесненията им. Изпраща Словото си и ги изцелява (Псалм 107:17-20).

Казаното до тук би трябвало да е достатъчно доказателство, че с грехът идва и болест. Но има и още. В Числа, глава 12 има една история, която е много сериозно предупреждение за Божиите хора. Мириам, сестрата на Мойсей, която бе и пророчица и бе много благословена от Господа, се възгордя и не се побоя да говори против Божия слуга Мойсей (стих 8). Бог чу нейното зло говорене и “гневът на Господа падна” върху Мириам и Аарон, нейния брат, който заедно с нея изпадна в критицизъм срещу Мойсей. Мириам стана прокажена, бяла като сняг и щеше да си остане такава, ако Мойсей не се беше помолил за нейното освобождение. Колко чудесно е това, че Бог чу вика на Мойсей и изцели Мириам! Но забележете, че Мириам никога нямаше да има нужда от изцеление, ако не беше съгрешила.

Критицизмът е грях! Грехът събаря оградата, която Бог изгражда около теб, за да те предпази от сатана. Бог, Който е произнесъл справедлива присъда за непокорния, е дал също и много скъпоценни обещания за физическото благополучие на тези, които прилежно се вслушват в гласа Му и вършат това, което Му е угодно. В десетте заповеди има специално обещание за дълъг живот на тези, които почитат родителите си. Почитай майка си и баща си (която е първата заповед с обещание), за да ти бъде добре и да живееш много години на земята (Ефесяни 6:2). Ако не всичко е наред с теб (физически), не е ли болестта ти резултат от нарушаването на тази заповед? Ако прилежно слушаш гласа на Господа, своя Бог, и вършиш онова, което Му е угодно, и слушаш заповедите Му, и пазиш всичките Му повеления, няма да ти нанеса НИТО ЕДНА от болестите, които нанесох върху египтяните; защото Аз Съм Господ, Който те изцелявам(Изход 15:26).

Покорството донася изцеление

Вярваш ли, че Бог има предвид това, което казва? Покорството донася изцеление! Непокорството донася болести и заболявания. Неспасеният и непокорен човек трябва да се приготви за изцеление, като първо влезе в правилни взаимоотношения с Бога! Павел се занимава много специфично с въпроса за болестите сред християните в Първо Коринтяни 11 глава. Той говори в стих 30: По тая причина мнозина между вас са слаби и болнави, а доста са и починали(преждевременно). В този стих се казва много ясно, че има определена причина за болестите на християните. Трябва да обърнем внимание на това, за да сме сигурни, че знаем и разбираме каква е тази “причина”. В Първо Коринтяни се говори за един от най-важните и постоянни обреди в Църквата – Господната вечеря. Постановена от Бога в същата нощ, в която Той беше предаден, Господната вечеря става за последователите на Исус видимият символ на всичко, което Той изкупи за нас – спасение чрез проливането на кръвта му и изцеление чрез страданията на стълба за наказание. Толкова е важно за живота на вярващия той да вземе участие в тези страдания, че Исус казва: Ако не ядете плътта на Човешкия Син и не пиете кръвта Му, нямате живот в себе си (Йоан 6:53). Има и друго сериозно предупреждение в І Коринтяни 11:27-29: Защото който яде хляба или пие Господната чаша недостойно, ще бъде виновен за грях против Тялото и Кръвта на Господа.

Достоен или недостоен?

Много хора, които изповядват, че са християни, не вземат Господна вечеря, поради това предупреждение. Но Бог няма това предвид. Ако ти си недостоен да участваш в символите на Неговата кръв и Неговото тяло, със сигурност ти не можеш да участваш в тях и в действителност. В такъв случай, Исус казва: Ти нямаш живот в себе си. Ако ти си недостоен да участваш в Господната вечеря, ти може би не си готов за Грабването. Да бъдеш достоен не означава, че трябва да си напълно сигурен, че си станал съвършено безгрешен. Самият Христос отслужи първата Господна вечеря на дванадесет мъже, които много скоро показаха, че все още се поддават на човешки слабости и не са достигнали съвършенство. Тогава ще попиташ: “А какво означава това?” Думата недостоен има троен смисъл. Първо, това е просто отношението на вярващия, когато взема участие в символите. В никакъв случай не трябва да има лекомислие и непочтителност в такъв сериозен и тържествен момент. Никога това не трябва да се прави несериозно или да се смята за формална церемония. Участвайки в тези символи, ние възвестяваме смъртта на Господа, докато дойде Той (І Коринтяни 11:26). Това отношение на достойнство в никакъв случай не е дух на гордост или чувство на превъзходство над другите хора, а е резултат от нашата наследена безгрешност и голямата ни нужда от Изкупител. Другите два смисъла на достойнство могат да се открият в стих 29, където се обяснява думата недостойнство – да не заслужаваш тялото на Господа.

Кръвта на Исус беше пролята за прощаването на греховете, но Неговото тяло беше това, което понесе раните, чрез които сме изцелени. Много хора пият виното с щастливо усещане и хвалят Бога за славното изкупление от грях чрез пролятата кръв на Кръста. Но те ядат хляба, без да си дават сметка, че това също символизира определена цена, която беше дадена за определено благословение.

Това благословение е ИЗЦЕЛЕНИЕ – и то е наше само, ако го приемем! Сако ако повярваме и приемем кръвта на Христос за спасение, ние сме спасени. Ако просто само си пием виното на общението, греховете ни няма да бъдат измити.

Веднъж един младеж, който бил израснал в семейство, където не се четяло Божието Слово и той самият не се интересувал от църковни дейности, отишъл със свой приятел на неделна служба по време на Господна вечеря. За пръв път в живота си той виждал хора, които правят това. Било дадено много кратко обяснение и когато минавали хлябът и виното, приятелят му взел участие. Той също ги приел, но така, сякаш го черпели на тържество. Нямал никаква представа за значението на виното или хляба и нямало никаква промяна в живота му след Господната вечеря. Първо трябва да има вътрешно разбиране за изчистването чрез кръвта, преди външната форма да придобие някакво значение. Много чудесни християни не получават нищо повече от това момче при приемането на хляба и виното – причината е същата. Те никога не са разбрали, че когатоХристос, нашата пасха, беше пожертван за нас, кръвта Му беше достатъчна, за да ни избави от смъртта, а тялото Му бе предадено, за да получим изцеление и физическа сила. Понеже те не приемат изцеление, те не го получават.

Когато ангелът на смъртта минаваше над къщите на Израел, той не се интересуваше какво има на масата, или в килера, защото Бог беше казал: Когато видя кръвта, ще премина над вас. По този начин осъждането на смърт беше избегнато чрез кръвта. Но Божията заповед не свършваше с поставянето на кръвта върху стълбовете на вратите, защото Той беше заповядал в същата нощ да ядат плътта и по този начин да приемат сила за пътуването, което им предстоеше. По същия начин кръвта на Христос, пролята на Голгота, е напълно достатъчна за изкупване на нашите грехове.

Ако приемаме за истинно това, то тогава Неговите страдания на стълба за наказание и в съдебната зала на Пилат, биха били напразни, ако не приемахме и изцеление. Но тези страдания не бяха напразни. Христос пострада за вас… Който Сам понесе в тялото Си нашите грехове на дървото, тъй че като сме умрели за греховете, да живеем за правдата; с Чиято рана вие оздравяхте (І Петр. 2:21,24). Разпознавайки чрез вяра силата на кръвта на Исус, ние сме свободни от вината и робството на греха. И ако разпознаваме тялото на Господа, не би трябвало да има никой немощен и болен човек между нас. Народът на Израел прие и тялото, и кръвта на пасхалното агне и когато Бог ги изведе от Египет, нямаше нито един между племената им, който се спъваше (Псалм 105:37). Днес има много църкви, които, ако бяха последователни в това, което вярваха, би трябвало да използват само виното на Господна вечеря. Те вярват в Кръвта за спасение, но отхвърлят поразеното тяло за нашето изцеление. Нищо чудно, че има толкова болни хора. Те са отхвърлили единствения лек, който със сигурност лекува всяка болест – ако се използва по предписанията! Вероятно причината, поради която умовете на толкова много хора не са могли да приемат тази славна истина, се крие в третата фаза на недостойност. Това е отказване да се разпознае тялото на Господа, което е живо и действено в света днес. А вие сте Христово тяло и поотделно части от Него. Поради неразпознаването на този факт, много са станали виновни в предизвикване на разцепления в Тялото. Това е грях, а грехът убива вярата. Затова, вземайки Господната вечеря, ние като християни трябва да изпитваме себе си в светлината на нашето взаимоотношение с другите членове на Тялото, както се посочва в І Коринтяни 12 глава, като не подценяваме никой човек и никой дар, поставен от Христовия Дух в Неговото тяло. Нашето духовно и физическо здраве много зависят от това правилно взаимоотношение в Христовото тяло. Ако ти си станал причина за разцепление – било чрез говорене, което отделя другите, или чрез гордост и себеправедност, които те отделят от Тялото – изповядай това като грях и се обърни от него, за да може вярата ти да нарасне. Заеми правилното си място в Тялото, без значение дали е малко или голямо и помогни на другите да направят същото.

Приеми кръвта на Христос за изчистване на греховете си и след това приеми чрез вяра тялото на Христос за изцелението си. То е твое. Исус плати за него в същия ден, в който изкупи спасението ти на кръста. Разпознай сега тялото на Господа и ти също ще се наслаждаваш на благословението от изцеление на тялото ти. Сатаната не може легално да те измъчва с това, за което Христос вече е пострадал вместо теб. Днес много от тези, които някога са преживели чудотворни изцеления, са болни. Някои дори се оплакват от същата болест, от която са били така славно избавени. Когато Исус беше тук, на земята, Той ни показа, че ще стане така. Това не означава, че не е Божията воля тези хора да са здрави или, че не могат да бъдат постоянно изцелени. Веднъж Христос изцели един човек и го предупреди: Не съгрешавай повече, за да не те сполети нещо по-лошо(Йоан 5:14). Бог няма да изцели никого, за да му даде повече сила да продължава в греха. Болестта се връща при много хора поради собствената им безотговорност и непокорство към Бога. (По този въпрос се говори повече в глава 12 – “Запазване на изцелението”. Ако не си съумял да запазиш изцелението си, трябва непременно да прочетеш тази глава. Не се обезкуражавай, защото ти също можеш да получиш освобождение.)

Задължително е да се грижиш за здравето си

Повечето болести са причинени от неправилни грижи за тялото. Природните закони са всъщност Божии закони за физическото ти здраве и не могат да се нарушават без наказание, което е под формата на болест или немощ. Божественото изцеление никога не е било предназначено за замени правилните грижи за тялото като почивка, упражнения, ядене на правилните храни и избягване на навици, които отслабват тялото. Бог заповядва на хората Си да почиват един ден на всеки седем. Сега ние не сме под робството на пазене на съботата, която беше сянка на идващата по-добра почивка (виж Евреи 4:9). Но въпреки това Самият Исус казва: Съботата е направена за човека, а не човек за съботата (Марк 2:27).

Доказано е, че да си почиваш един ден от всеки седем е изключително важно за здравето. Тези, които нямат време да си починат и са толкова заети с грижите на живота, че не могат да отидат да се поклонят в Божия дом, стават податливи на болести. Освен това те не могат да придобият и вяра за изцеление, защото вярването е от слушане, а слушането – от Христовото Слово (Римляни 10:17).

Изцелението е за всички Божии хора, но само чрез вяра, а вярата не може да дойде по друг начин, освен чрез слушане и покоряване на Божието Слово. Много хора искат молитва за телата си, но продължават да твърдят, че не могат да ходят на служби, за да приемат поучение за изцеление от Словото на Бога. Те работят всеки ден, включително и в неделя и много от тях страдат от нервни разстройства. Увеличаващият се брой нервни разстройства и умствени и физически кризи в резултат на преумора, има пряка връзка с незачитането на Божията заповед: Шест дни да работиш и да вършиш всичките си дела, а на седмия ден, който е събота на Господа, твоя Бог, да не вършиш никаква работа (Изход 20:9-10). Медицината определя много болести като заболявания на недостатъчност, което означава, че са причинени от липсата на необходими елементи в диетата. Добре е християните да разберат стойността на различните храни, които Бог е дал на света, и да изберат начин на хранене, който ще поддържа телата им здрави и жизнени. Това не засяга толкова спасението на душата, но е жизнено важно за здравето на тялото.

Преяждане

Исус казва: Не само с хляб ще живее човек. Вечните ценности на Божието царство са много по-велики от моментната наслада от добра храна и питие. Библията ни съветва: …всеки, който се подвизава, да се въздържа от всичко (І Коринтяни 9:25). Преяждането е пряка причина за някои болести и е допълнителен фактор за много други. От преяждането работата на всички органи в тялото и най-вече на черния дроб, стомаха и сърцето се утежнява толкова много, че за тях става невъзможно да се справят с нормалните си задължения, и в резултат на това се появяват болести – от подагра, до стомашни и сърдечни смущения. Дори болестите на недостатъчност се срещат преди всичко сред тези, които преяждат, защото те подбират храните според своите вкусови предпочитания, а не въз основа на нуждите на тялото си. Много сладки храни, твърде много месо или повече нишестени храни могат да доведат до затлъстяване на тялото, а в същото време те не доставят хранителните вещества, необходими за добро здраве. Много хора, които идват да искат молитва за телата си, никога не биха имали нужда от това, ако спазваха по-здравословна диета. И те биха имали много малко полза от моментално изцеление чрез чудо. Те веднага ще започнат отново да рушат здравето си чрез същото непокорство на природните закони, което е било и причината за тяхната болест.

Лоши навици

Има хора, които увреждат телата си чрез навици, от които изнемощяват. Може би изглежда излишно споменаването на такива неща като употреба на алкохол, наркотици и цигари, но има много хора, които все още са в робство на един, или друг от тези навици. Добре известно е на всички авторитети в медицината, както и на атлети, треньори и други хора, които са заинтересовани от поддържане на силни тела, че всички тези навици увреждат тялото. Много заболявания, особено на сърцето и черния дроб, са пряко свързани с използването на тези опиати. В І Коринтяни 3:17 се казва: Ако някой разруши Божия храм, него Бог ще разруши, защото Божия храм е свят, който храм сте вие. Изглежда почти невероятно в светлината на този стих, че някой може да очаква изцеление от Бога, докато разрушава тялото си с тези явни отрови. Ако ти си в робство на някой от тези навици, време е да освободиш тялото си. Когато решиш да се опиташ да се откажеш, без съмнение скоро ще разбереш колко силно това нещо е държало тялото ти. Но Бог казва: Ако Синът ви освободи, ще бъдете наистина свободни (Йоан 8:36).

Ако осъзнаеш, че този порочен навик е робство и потърсиш от Бога благодат, Той ще те освободи! Тогава, след като бъдеш избавен от болестта чрез силата на Бога, причината за нея също ще си е отишла и ти ще можеш да останеш здрав. Бог избра да Си направи обиталище в човешки тела, както свидетелстват много стихове, един от които е І Коринтяни 3:17, цитиран по-горе, а също І Коринтяни 6:19: Или не знаете, че вашето тяло е храм на Святия Дух? Всеки християнин трябва да се грижи за Неговия храм. Това е свещено доверие и отговорност и Бог не се прославя, когато ние злоупотребяваме с телата си.

Лекомисленото излагане на тялото на екстремални температури, или на опасност от заразяване, се нарича “изкушаване на Бога” и естествено може да стане причина да се разболеем. Ако излагането на такива опасности е необходимо, можем да изискваме Божията защита. Ние ходим чрез вяра и затова не трябва да сме в робството на страха.

Демонично обладаване и робство

Причината за много болести и заболявания лесно се открива, както в случая с Йов. Тогава сатана излезе… и порази Йов с лоши цирки от стъпалата на нозете му до темето му (Йов 2:7). Циреите са причинени от микроби. В този стих става ясно, че сатана може да причини заразна болест. Но понякога е по-трудно да се открие точната природа и причината за други немощи.

Противно на общото мнение, отговорите могат да бъдат открити в Библията. Според Божието Слово, много болести са причинени от угнетяващи духове или демони. Библията учи, че има най-различни зли духове и всеки от тях поразява тялото по различен начин. Много хора са глухи, неми или и двете заедно, поради присъствието на глухи и неми духове. Други духове могат да причинят слепота.

Злокачествени образувания като рак, тумори и катаракти често са резултат от присъствието на демонична сила. Библията говори за лъжливи духове, нечисти духове, духове на немощ и много други. Със сигурност може да се твърди, че вероятно повечето болести и без съмнение всички злокачествени израстъци, като рак и тумори, са причинени от влиянието на зли духове. Животът в един рак или тумор със сигурност има дяволско естество. При всички случаи, болестта е причинена директно или индиректно от дявола или от неговите ангели (демони). Грехът и непокорството само отварят вратата, за да може сатана да влезе и да измъчва тялото.

По-тежък случай на демонично обладаване откриваме в Марк, глава 5. Там легион от демони са обладали един човек. Този маниак имаше нужда по-скоро от умствено, отколкото от физическо изцеление, защото той беше силен физически – толкова силен, че не можеше да бъде държан от вериги. Никой човек не можеше да го укроти. Той раздираше дрехите си и живееше на гробищата. Донасяйки освобождение в ума на този човек, Христос изгони нечистите духове и те влязоха в две хиляди свине (виж стих 13). Свинете бързо се спуснаха по една стръмнина и се издавиха в езерото. Но веднага след като демоните го напуснаха, човекът стана отново нормален. Хората от града забелязаха, че той е облечен и смислен (виж стих 15). Със сигурност днес има много хора в психиатричните заведения, които трябва да намерят истинско освобождение. Бог е дал това освобождение чрез Своя Син, Исус Христос.

Друг случай на обладаване е описан в Марк 9:14-29. Там един баща дойде при Исус, носейки сина си, който се запеня, скърца със зъби и се вцепенява (стих 18). В Матей 17:15 е описан така: Той е епилептик… пада в огъня и често във водата. Това е описание на хиляди страдащи хора днес, млади и стари. Моето мнение е, че тези хора никога няма да бъдат излекувани от медицината. Има само едно лекарство: И Исус смъмри беса и той излезе от него; и момчето оздравя в същия час (Матей 17:18).

Много хора, които страдат от такова демонично обладаване днес, са били лекувани от много лекари, но без полза. Изисква се нещо повече от обикновената медицина и от опити, за да се изгони дявола. Това боже да стане единствено чрез мощното Име на Исус! В Мое име ще изгонват демони (Марко 16:17). Лудостта съвсем не е единствения вид демонично обладаване. Ето, водеха при Него един ням човек, обладан от демон. И след като демонът беше изгонен, немият проговори (Матей 9:32-33).

Много хора, които са в същото състояние днес, няма никога да проговорят, докато демонът не бъде изгонен в името на Исус. Виждал съм много хора, които след като са освободени от това мъчение, веднага започват да говорят. Матей свидетелства също за един човек, който е бил не само ням, но също и сляп и казва каква е причината за състоянието му. Тогава доведоха при него един хванат от бяс, сляп и ням; и го изцели, тъй щото немия проговори и прогледа (Матей 12:22). Тук виждаме, че демони причиняват слепота. Има глухи и неми духове. В Марк 9:25 Христос казва: Душе неми и глухи, Аз ти заповядвам: Излез от него и да не влезеш вече в него. Лука 13:11 говори за друг случай. И ето една жена, която имаше дух, който й беше причинявал немощи за осемнадесет години; тя беше сгърбена и не можеше никак да се изправи. Представете си, че тази жена имаше възможност да отиде в някоя от нашите модерни клиники. Вероятно щяха да й дадат диагноза “неизлечимо”, въпреки че щяха да й препоръчат някакво лечение. Но тя нямаше да получи никакво облекчение. Тази жена е била вързана от дявола (виж стих 16). Исус я развърза и тя веднага се изправи (виж стих 13). Тя нямаше нужда от хапчета. Хапчетата, без значение какви са на цвят, форма или размер, никога няма да изгонят дявола или измъчващия дух.

Никаква доза наркотици, дори предписани от специалист, няма да донесат освобождение в този случай. Операция, без значение колко е добър хирурга, никога няма да доведе до подобрение, защото скалпела, дори и в най-сръчните ръце, не може да премахне духа, който е причината за състоянието на тази жена. За много хора операцията донася подобрение и понякога излекуване. Но други имат операция след операция и състоянието им остава същото или дори се влошава.

Избери Великия Лекар

Не искам да оспорвам нуждата от медицина. Напротив, благодаря на Бога, че е обучил хора, които облекчават страданията на мнозина, които нямат вяра в Него. Но медицината не може и не трябва да твърди, че може да помогне във всеки случай. Въпреки че много хора по света днес са получили помощ от лекари, има много други, които са в положението на жената от осма глава на Лука, която беше похарчила целия си имот за лекари, без да може да се излекува от никого (Лука 8:43). Когато дойде при Исус, тази жена, която от гледна точка на медицината беше безнадежден случай, моментално получи пълно освобождение. Ако ти си в това състояние, защо не последваш нейния пример? Премини през тълпата от съмнение, страхове, лъжливи поучения и обезсърчаване и докосни полата на дрехата Му чрез вяра.

Само вярвай, защото всичко е възможно за този, който вярва (виж Марко 9:23). Исус Христос с удоволствие ще стане твоя “семеен лекар”, защото името Му е ЙЕХОВА РАФА – Господ, ТВОЯ Изцелител! Исус, Великият Лекар е единственият, който може да даде абсолютна ГАРАНЦИЯ, че ще те изцели, ако се предадеш изцяло в Неговите ръце и следваш инструкциите Му.