Кой има властта да изцелява?

По време на земното Си служение Христос изцеляваше всякаква болест и всякаква немощ между хората (Матей 4:23). Славното служение на освобождение, което Исус започна, трябваше да бъде продължено от Неговите ученици, последователи и вярващи. Той извика дванадесетте ученика и им даде власт над нечистите духове – да ги изгонват и да изцеляват всякаква болест и всякаква немощ (Матей 10:1). После ги изпрати да проповядват Божието царство и да изцеляват болните (Лука 9:2).

След това Господ определи други седемдесет души и ги изпрати по двама пред Себе Си във всеки град и място (Лука 10:1). Той заповяда на тези седемдесет ученика да проповядват евангелието, но това не беше всичко. Каза им също: …изцелявайте болните в него и им казвайте: Божието царство е наближило до вас (стих 9). След като завършиха пътуването си, седемдесетте се върнаха радостни при Исус и Му казаха: В Твоето име дори и демоните ни се покоряват(стих 17). Преди Исус да се върне на Небето, Той остави на последователите Си това велико обещание: …който вярва в Мен, делата, които върша Аз, и той ще ги върши, и по-големи от тях ще върши; защото Аз отивам при Отец (Йоан 14:12).

Много проповедници, които отричат чудотворната сила на Исус Христос в църквата Му днес, признават, че Той е изцелявал болните, но твърдят, че дните на чудесата са свършили. Според тях болните не могат да бъдат изцелявани от Божията сила днес, защото Исус си е отишъл. Но Той ясно ни казва, че Неговото заминаване не означава край на чудесата, а напротив – че те ще се увеличават.

Изпълнение на голямото поръчение

Последното поръчение на Исус към тези, които щяха да продължат делото Му, беше: Идете по целия свят и проповядвайте благовестието на всяко създание. Който повярва и се кръсти, ще бъде спасен, а който не повярва, ще бъде осъден. И тия знамения ще придружават повярвалите: в Мое име демони ще изгонват… на болни ще полагат ръце и те ще оздравяват (Марко 16:15-17). Матей добавя: …като ги учите да пазят всичко, което Съм ви заповядал. И ето, Аз съм с вас през всичките дни до свършека на света (Матей 28:20). Според Марко веднага щом изговори това, Исуссе възнесе на Небето и седна отдясно на Бога. А те (учениците, на които даде поръчението) излязоха и проповядваха навсякъде, като Господ им съдействаше и потвърждаваше Словото със знаменията, които го придружаваха (Марко 16:19-20). Това беше изпълнение на Неговото обещание в Матей 28:20. Вярно е наистина, че Исус е на Небето, но също така е напълно библейско да казваме, че Той е все още с тези, които вярват и проповядват евангелието Му, защото е обещал, че ще бъде с тях дори до края на света! Той е с тях, потвърждавайки Словото Си със същите знамения, които са изброени в Марко 16:17-18. След като Христос се възнесе на Небето, Църквата беше родена в деня на Петдесятница (виж Деяния, глава 2). Тя, изпълнена със силата на Святия Дух и приела дарбите на Духа, продължи същото служение, което беше започнато от Христос. Изпълнените с Духа последователи на Исус продължиха славното Му служение на освобождение, дори и след като Той се беше върнал на Небето. Носеха един човек, сакат по рождение, когото слагаха всеки ден при вратата на храма, наречена Красивата (Деяния 3:2). Когато Петър и Йоан се приближиха, казаха: Погледни ни! Петър продължи: Сребро и злато аз нямам, но каквото имам, това ти давам: в името на Исус Христос Назарянина стани и ходи! (Деяния 3:6). Петър го хвана за ръката и го вдигна и веднага стъпалата и глезените му добиха сила.

И той като скочи, изправи се и проходи; и влезе с тях в храма, като ходеше и скачаше, и славеше Бога (стих 8). Хората се изпълниха с учудване и удивление, поради това велико чудо, на което станаха свидетели. Те си мислеха (както много членове на църкви днес), че поради заминаването на Исус от земята, никога вече няма да видят чудо. Много от тях започнаха да приписват божественост на тези, чрез чиито ръце беше извършено чудото. Петър, с достойно за възхищение смирение, ги спря, като каза:

Израилтяни, защо се чудите на това? Или защо сте се вгледали в нас, като че със своя сила или благочестие сме направили тоя да ходи? Неговото (на Исус) име укрепи този, когото виждате и познавате. Да! Тая вяра, която е чрез Него, му даде това съвършено здраве пред всички вас (ст. 12,16). Никой човек няма тази сила в себе си. Но тя е достъпна за всеки вярващ. Цялата сила, която използва Христос, днес е на разположение на Неговите последователи. Нещата, които Той правеше в смъртното Си тяло, са пример за тези, които останаха на света, за да завършат делото, което Той започна (виж І Петрово 2:21-24). Дарбите на Духа, посочени в І Коринтяни, глава 12 и заповедите на Христос към Неговите последователи, включват велики чудеса, които Той беше извършил някога. Исус не използва друга сила, която да е останала недостъпна за последователите Му – дори до свършека на света.

Стефан беше дякон в първата църква. Но той беше пълен с вяра и сила и вършеше големи чудеса и знамения сред народа(Деяния 6:8). Филип, друг от първите дякони, слезе в Самария и проповядваха Христос там. И множествата единодушно внимаваха в това, което им говореше Филип, като слушаха и виждаха знаменията, които вършеше. Защото нечисти духове, като викаха със силен глас, излизаха от мнозина, които ги имаха; и мнозина парализирани и сакати бяха изцелени (Деяния 8:6-7).

Двадесет и девет години след възнасянето на Христос, Павел все още изцеляваше болните (виж Деяния 28:8-9). Въпреки че той не беше от хората, които лично чуха поръчението и обещанията на Исус на Елеонския хълм, преди Той да се възнесе,Бог вършеше необикновени чудеса чрез ръцете на Павел; така че дори когато носеха кърпи или престилки от неговото тяло на болните, болестите се отмахваха от тях и злите духове излизаха (Деяния 19:11-12).

Чудеса чрез кърпи и престилки

Безброй много, хиляди хора получават изцеление днес чрез служението на благословени (помазани) дрехи. Бог е промислил този начин на снабдяване за тези, които не могат да дойдат сами и да потърсят помощ. Въпреки че ние не можем да ги достигнем лично и да им положим ръце, можем да им изпратим дреха, която е била докосната от ръцете ни. Това е библейски метод за служене на тези, които са болни, вързани и угнетени. Когато те не могат да влязат в директен контакт с хора, чиято вяра е силна и които Господ използва в това служение, те могат да имат контакт с дреха. Също както в дните на Павел, така и днес този начин продължава да носи чудотворно освобождение. В наше време стават хиляди чудеса чрез това просто служение. Божият метод за освобождение на болните е същият и днес. Изпращането на дрехи от телата на Божии помазани служители продължава да бъде ефективно. Бог не гледа на лице.

Болните трябва да приемат тези дрехи във вяра и да следват същите инструкции, както тези, които са били на редиците за молитва. Когато дрехата бъде сложена върху тялото на страдащия човек, той трябва да приложи същата вяра, както ако е бил на редицата за изцеление, все едно че действително са били положени ръце върху тялото му. Ако направи така, при всички случаи резултатът ще е същият. Тези дрехи, приети във вяра, имат същата стойност и сила, като ръцете на евангелизатора. Това е библейски начин за снабдяване, който Бог е дал за безброй многото хора, които не могат да посетят изцелителните служби, провеждащи се днес из цялата страна (САЩ – бел. пр.). Ако дрехата е предназначена лично за тебе, не я слагай върху тялото си, преди внимателно да си изпълнил инструкциите, дадени в тази книга. Тогава и само тогава я постави върху тялото си във вяра, като си убеден, че Бог чудотворно ще те освободи веднага, щом тя се докосне до тялото ти. Ако изпращаш дрехата на любим човек или приятел, който е болен, ти си отговорен да дадеш правилните инструкции за вярата или да му изпратиш книга като тази, за да може той да придобие необходимата вяра за освобождение.

Преди да дадеш молитвена нужда с дреха за някой друг, трябва да си сигурен, че той има вярата, която Бог дава. Една и съща вяра е нужна, независимо дали ще му бъде положена дреха или ръце на евангелизатор. Помнете, че вярата на болния човек донася освобождение, заедно с вярата на този, който е положил ръце върху дрехата. Само чрез вяра е възможно да бъде получено нещо от Бога.

Там, където има упование в Божията вярност, Той гарантира, че ще те изцели! Чудесата на Павел толкова се прочуха, че дори някои хора, чийто живот не беше изчистен чрез вяра, се убедиха, че наистина могат да бъдат извършени чудеса чрез името на Исус (виж Деяния 19:13-18). Те лично не бяха имали контакт с Исус, но Го познаваха само като “Исус, Когото Павел проповядва”. Когато се опитаха да гонят демони в това име, те бяха разпознати от нечистите духове като хора без власт. Те вярваха на това, което бяха видели, че върши Павел. Но нямаха вяра в Бога. Не вярваха, че Бог ще върши чудеса чрез техните ръце поради личното Му обещание към тях самите. Не бяха доказали вярата си чрез пазене на Неговите заповеди, чрез доверие в обещанията Му и живот на святост и покорство.

Много честни хора днес са претърпели разочарование и обезсърчаване, защото са се опитали да приложат Божите обещания, без да се погрижат да изпълнят заповедите Му. Името на Исус не е заклинание – в Него няма никаква магия. Но То притежава сила, когато се използва от тези, които са упълномощени от Него – които имат правото да вършат дела за Него в Неговото име. Тази вяра е за всички, които наистина уповават на Господа и действат според цялото Божие Слово. Ранната църква беше мощна, защото членовете й вярваха в Бога. Те вярваха в свят живот, защото Бог каза: “Бъдете святи.” Страхуваха се от греха, защото бяха видели как той бива разобличен чрез дарбата на разпознаване и лъжци бяха паднали мъртви, поради греха си (Деяния, гл. 5). Те вярваха, че могат да вършат чудеса в името на Исус, защото Той беше казал: “Делата, които върша Аз, и вие ще ги вършите.” И поради това, че вярваха в Бога, Той работеше с тях, като потвърждаваше Словото Си със знамения и чудеса. Бог не се е променил. Всяка църква днес може да има същата сила, ако изпълни същите условия.

Църквата в действие днес

Двадесет и шест години след възнасянето на Христос, апостол Павел пише на църквата в Коринт: И Бог е поставил някои в Църквата – първо апостоли, второ пророци, трето учители, други да правят чудеса, някои имат изцелителни дарби…(І Коринтяни 12:28). Същата тази църква действа и днес в света и ще бъде така, докато тромпета засвири и стане първото възкресение – изпълнението на І Солунци 4:13-18. Тогава делото на Църквата на тази земя ще бъде извършено и тя ще се вдигне да посрещне Господа във въздуха. Докато църквата вярва в Словото на Бога, тя ще продължи да изцелява болните и да върши чудеса в мощното име на Исус. Исус заявява: Тези знамения ще следват повярвалите… на болни ще полагат ръце и те ще оздравяват (Марко 16:17-18). Дарбите на Духа – вършене на чудеса и изцеляване на болни – не са запазени само за някои избрани хора от Ранната църква, или за някои проповедници днес. Докато на земята има вярващи, могат да бъдат извършвани чудеса в името на Исус. Никъде в Писанията служението на изцеление не е ограничено за някакво избрано време или за прочути личности. Дори в Стария Завет, Божият план беше за всички, които Той беше поставил за пастири на народа Си, да изцеляват болните. Горко на израилевите пастири… Не подкрепихте немощната, нито изцелихте болната, не превързахте ранената (Езекил 34:2,4). Има много повече сила в мъртвите кости на Елисей (виж ІІ Царе 13:21), отколкото в някои проповедници, които са съвсем живи днес. Въпреки че само един човек беше изцелен чрез контакт с костите на Елисей, това пак е много повече от извършеното през целия живот на мнозина, които днес наричат себе си пастири на Божието стадо.

Ако Бог беше недоволен от пастирите на Израел, които не изцеляваха болните, какво би трябвало да е отношението Му към пастирите на новозаветната църква, които имайки поръчение да вършат нещата, които Той е вършил, не само не изцеляват болните, но критикуват и преследват тези, които го правят! В сянката на Петър имаше повече сила, отколкото в телата на много от тези, които претендират, че са наследници в служението на църквата на Исус Христос (виж Деяния, глава 5). Имаше повече сила в кърпичките и престилките, които се бяха допрели до тялото на Павел, отколкото в телата на много “фундаментални” религиозни хора днес (виж Деяния 19:11-12). Променил ли се е Бог? Не!

Църквата, която Исус изкупи с кръвта Си все още извършва чудеса и изцелява болните. Тези, които се осмелят да повярват в Божиите обещания и стоят върху Словото Му, все още могат да изцеляват болните в името на Исус. Бог е дал на тези, които вярват власт над всички демони и да изцеляват болести (Лука 9:1). Много хора твърдят, че само Бог има власт над демоните и власт да изцелява болести. В един смисъл това е вярно. Но също така е вярно, че Бог избра да я предаде на Сина Си. След като беше приел тази власт от Отец, Исус по време на земното Си служение заповядваше на демони, нечисти духове и болести да напускат. Те разпознаваха властта Му и Му се покоряваха.

Точно преди да се върне на Небето, Исус предаде същата тази власт на тези, които вярват в Неговото име. Това дава на истинския вярващ правото да използва името на Исус, когато отправя молитви към Бога, или когато заповядва на демоните и болестите (виж Йоан 14:10-14). Така делата, които извърши Исус тук на земята, могат да бъдат продължени и при Неговото отсъствие. Когато вярващият приеме тази власт и използва името на Исус с почит, ефектът е същият, както ако самият Исус беше говорил, защото Бог ще зачете такива молитви и заповеди. Вярващият няма никаква сила в себе си и не може да извърши нищо в своето си име, но всичко е подчинено на името на Исус. Тези, които се опитват да използват името Му, без да са го заслужили чрез вяра и покорство на Исус, няма да видят никакъв резултат и могат да бъдат наказани за “фалшификация” като седмината синове на Скева (виж Деяния 19:14-16).

Заповядване

Много малко са стиховете, в които се говори как да се молим за болните. В повечето случаи всичко, което е нужно, са няколко думи на заповед, изговорени от човек, който има власт. Исус не се молеше за болните. Той ги изцеляваше изаповядваше на демоните да излязат. Петър и Йоан не се молиха за човека пред Красивата врата на храма. Те музаповядаха в името на Исус Христос от Назарет да стане и да ходи (Деяния 3:6). Павел първо се помоли и след това положи ръце на Поплиевия баща, и го изцели (Деяния 28:8). Демоните и болестите все още са подчинени на вярващия, който им заповядва в името на Исус. Откакто разбрах тази истина от Божието Слово, аз съм видял множества от хора, освободени от демони и всякакви видове болести в резултат от моята заповед. Включително и случаи на рак, израстъци, тумори, гуша, болести на синусите, туберкулоза, астма, сърдечни болести и много други. С това не искам да кажа, че имам специален дар, или специално благоволение пред Бога. Това е направено просто в името на Исус и чрез властта, която Бог е обещал на този, който вярва.

Въпреки че в повечето случаи всичко, което е необходимо за освобождението, е едно слово на заповед, също така има стихове, които показват, че понякога е нужна молитва. Ако си бил на редицата за изцеление на някоя служба и някой ти е положил ръце, и е заповядал на болестта да напусне, а ти все още не получаваш освобождение, не се колебай да се възползваш от това, което Бог е снабдил в Яков 5:14-16. Неуспехът при освобождението може да се дължи на неизповядан грях. Ако това е случаят ти, признай грешките си и поискай доверени старейшини да се молят за тебе, за да бъдеш освободен и от болестта, и от греха. Когато Мириам беше поразена от проказа в резултат от греха й срещу Мойсей, тя и брат й Аарон се обърнаха към Мойсей да се помоли за нея. Той извика към Бога: О, Боже, моля Ти се, изцели я (Числа 12:13). Истински вярващият в Господ Исус Христос знае, че Бог няма да изцели непокаян грешник, или враг на Кръста. Той няма съзнателно да използва тази власт, за да направи нещо, което Самият Исус не би направил, ако присъстваше телесно на това място. Тези, които все още са вързани от греха, би трябвало да търсят помощ в молитва, за да могат да бъдат освободени от него. След като са направили това, Божието обещание е категорично. И молитвата, която е с вяра, ще избави болния, Господ ще го привдигне и, ако е извършил грехове, ще му се простят (Яков 5:15).

Изгонване на демони

Много болести са директен резултат от демонична опресия (виж Деяния 10:38). Исус не каза: “Молете се за измъчваните и обладаните от демони.” Той каза: Изгонвайте демони! Молитвата сама по себе си няма да изгони демона. Постът и молитвата, търсенето на Божието лице и покаянието от известен грях, е необходимо понякога, за да се подготвят сърцата както на този, който търси освобождение, така и на този, който идва да го донесе в името на Господа. По този начин те се подготвят да влязат в битка със сатана и да изискват победа над него. Докато демоните не чуят заповед, дадена чрез вяра в името на Исус от човек, който има властта да използва това име, те няма да помръднат. Нечистите духове знаят кога не трябва да излизат. Веднъж учениците на Исус се опитаха да изгонят демон от едно момче, докато Господ беше на планината да пости и да се моли. Те знаеха каква е силата в името на Исус. Бяха гонили демони и преди. Бяха сигурни, че този ще излезе. Но упоритият дявол не излизаше. Те бяха много смутени поради очевидния провал на властта, която бяха разбрали, че им принадлежи. Но не се примиряваха и не казваха: “Свърши времето, когато можехме да правим чудеса.” Когато Исус беше изгонил демона, те Го попитаха защо не са успели. Исус им отговори: Поради вашето маловерие. Защото истина ви казвам: Ако имате вяра колкото синапово зърно… нищо няма да ви бъде невъзможно. А тоя род не излиза, освен с молитва и пост (Матей 17:20-21). На тези мъже им беше дадена власт над демоните при условие, че имат вяра. Когато вярата им стана латентна, поради липса на общение с Бога, те станаха безсилни.

Вярата трябва да бъде хранена с чести срещи насаме с Бога, когато всички искания на плътта са оставени настрана.Времето на пост и молитва държи вярата ни силна, така че да можем да победим силата на сатана и да донесем освобождение на тези, които са угнетени, или обладани от дявола. Сатана беше победен на Голгота, но той отказва да си го признае. Той отстъпва само, когато и в каквото е принуден. Земята трябва да бъде завладявана стъпка по стъпка. За да може да прави това, изпълненият с Духа служител днес, трябва да има пълна вяра в победата над сатана на Голгота. Трябва да живее така, че да се отдалечава от греха и да не търси никаква лична облага. Той трябва да отстоява единствено Божието право срещу сатана. Не трябва да има никаква неразпъната плът в живота му. Тогава и само тогава сатана ще се признае за победен.

Кръщение в Святия Дух

Учудващо е, но някои хора днес искат да упражняват тази сила, а в същото време отхвърлят нейния източник – кръщението в Святия Дух. Самият Исус не извърши никак-во чудо и не изгони никакъв демон, докато първо Бог не Го помаза със Святия Дух и със сила (Деяния 10:38, Йоан 2:11). Обещанието Му към учениците беше: Но ще приемете сила, когато дойде върху вас Святият Дух (Деяния 1:8). Ако Самият Исус не се опита да извърши работата Сам и насърчи учениците Си да чакат, докато Духът дойде да ги надари със сила от горе и тогава да започнат това дело, със сигурност тези, които днес искат сила и власт над демони, трябва първо да бъдат изпълнени с Духа. Ранната църква беше мощна, защото беше изпълнена с Духа, богоцентирана, бояща се от Бога. Нейният феноменален растеж от 120 (Деяния 1:15) до 3 000 (Деяния 2:41), 5 000 (Деяния 4:4) и “множества” (Деяния 5:14) може да отдадем единствено на свръхестествената сила на Бога. Дарбите на Духа бяха в действие. Църквата обичаше Бога, боеше се от греха и беше пълна със Святия Дух. Само когато Бог може да намери такава група от хора днес, ще дойде съживление за този заслепен от греха, управляван по човешки, себедостатъчен, отхвърлящ Христос, полудял за удоволствия, пленен от филмите, пушещ цигари, наливащ се с бира, извратен от алкохол и наркотици, вързан от осъждение свят. Само когато Църквата отново единодушно издигне глас на покаяние, Бог ще изпрати съживление, което ще помете земята ни, както в миналите дни. Ние трябва да извикаме, както Ранната църква: И сега, Господи, погледни на техните заплашвания и дай на Своите слуги да говорят Твоето Слово с пълна дързост, докато Ти простираш ръката Си за изцеление, и да стават знамения и чудеса чрез името на Твоя свят Служител Исус (Деяния 4:29-30). Тогава множествата отново ще бъдат спасени, изпълнени със Святия Дух и изцелени от силата на Бога.

Бог не е спрял да упълномощава с властта Си над демони и болести тези, които вярват в заповедите и обещанията Му и действат според вярата си.