Божията воля ли е да бъдеш изцелен?

Милиони хора, които днес са болни или угнетени, биха могли да се радват на съвършено здраве! Съвършеното здраве е в Божия внимателно съставен план за живота им. Той купи тяхното изцеление – на висока за Него цена – и го направи свободно достъпно. Много от тези страдащи хора се молят много. Те са се молили за изцеление отново и отново. Много от тях са минавали през редиците за изцеление на някои от най-великите изцелителни събрания, организирани от най-ефективните в изцелението служения на нашето време, но все още не са изцелени. Те се молят много, но получават малко. Някои молитви за изцеление не са достатъчни, за да донесат освобождение. Според Яков 1:6-7, човек не само трябва да иска, но трябва да проси с вяра, без да се съмнява ни най-малко; защото който се съмнява, прилича на морски вълни, които се тласкат и блъскат от ветровете. Такъв човек да не мисли, че ще получи нещо от Господа. Човек, който се моли за изцеление, допълвайки думите “ако е Твоята воля”, открито изповядва на Господа, че той въобще не е сигурен, че ще получи изцеление. Думата “ако” в молбата означава съмнение. Този вид молитва в никакъв случай не може да се окачестви като “с вяра, без да се съмнява ни най-малко”. Да се молиш по този начин за изцелението на някого, е загуба на време, защото Бог казва много ясно: Такъв човек да не мисли, че ще получи нещо от Господа (Яков 1:7).

Премахни думата “ако”

Има само един начин да премахнеш съмнението от молитвата си – изключи думата “ако” от молбата си. Ти трябва да си убеден, че наистина Божията воля е да бъдеш изцелен! Докато не станеш напълно убеден, не можеш да имаш истинска, непоклатима вяра. Винаги ще има съмнение относно това, дали ще бъдеш изцелен. Всъщност ти дори не можеш да си сигурен, че Бог е чул молитвата ти, ако не се молиш според Неговата воля. Защото увереността, която имаме спрямо Него е това, че ако просим нещо по Неговата воля, Той ни слуша (І Йоан 5:14). Как бихме могли да се молим без да се съмняваме, когато дори не сме сигурни, че Бог е чул молитвата ни и знаем, че нашата молба е одобрена от Него, т. е. тя е според Неговата воля, ние можем да искаме “във вяра, без да се съмняваме”. Чак когато станем сигурни, че Бог е чул молитвата ни и знаем, че нашата молба е одобрена от Него, т. е. тя е според Неговата воля, ние можем да искаме “във вяра, без да се съмняваме”. Докато не започнеш да се молиш във вяра, без да се съмняваш, ти не можеш да получиш! Но ако имате вяра… нищо няма да ви бъде невъзможно (Матей 17:20). Когато наистина се молиш във вяра, самото Небе гарантира отговора! Преди да се молиш за изцеление, иди в Божието Слово и научи дали е, или не е Неговата воля да те изцели. Ако не е Неговата воля, не Го моли да го направи! Не си губи времето в безсмислени молитви, които няма да бъдат чути на Небето. Но ако Божията воля е да бъдеш изцелен, изключи думата “ако” от молбата си. Ела при Бога в пълна увереност с непоклатима вяра и приеми изцелението си! И увереността, която имаме спрямо Него е това, че ако просим нещо по Неговата воля, Той ни слуша; и ако знаем, че ни слуша за каквото и да Му попросим, знаем, че получаваме това, което сме попросили от Него (І Йоан 5:14-15).

Слушай Словото на Господа!

Възлюбени, желая преди всичко да благоуспяваш и да си здрав във всичко, както благоуспява душата ти (ІІІ Йоан 2). Този стих ясно ни казва, че Божията воля е Неговите деца да са здрави. Тъй като Неговата воля за нас е да бъдем здрави, не е възможно в същото време Той да иска да сме болни! Божията воля е Той да те изцели! Прокаженият от Марко 1:40 трябва да е имал известно съмнение относно Божията воля за изцелението си, защото посрещна Исус с думите: Ако искаш, можеш да ме очистиш. Но не му отне много време да разбере Божията воля. Исус ясно му отговори: Искам, бъди очистен(Марко 1:41). Бог желае да изцели болните! Ако Той иска да изцели някого, то тогава Неговата воля е да изцели когото и да било – всеки. Той иска да изцели ТЕБ. Понеже Бог не гледа на лице (Римляни 2:11).

В Яков 5:14 Бог задава въпроса: Болен ли е някой от вас? Към кого се обръща Той? Към всеки, който е болен! НЯКОЙ – Той използва същата дума, когато казва, че не иска да погинат НЯКОИ, но ВСИЧКИ да дойдат на покаяние (ІІ Петрово 3:9). Ако спасението е за всички, които се покаят, то и изцелението е за всички, които повярват и действат върху Божието обещание в Яков 5:14-15). Болен ли е някой от вас? Нека повика църковните презвитери и нека се помолят над него и го помажат с масло в Господното име. И молитвата на вяра ЩЕ избави болния и Господ ЩЕ го привдигне!

Благославяй, душе моя, Господа и не забравяй ни едно от всичките Му благо-деяния. Той е, Който прощава всичките ти беззакония, изцелява всичките ти болести (Псалм 103:2-3). Тези благодеяния са както за душата, така и затялото – изцеление и спасение! Христос прощава ВСИЧКИ грехове и изцелява ВСИЧКИ болести! Така че, недей да помниш само някои от благодеянията Му, но искай да имаш всичките. Изцелението е Божията воля за теб! В началото Бог каза: Да създадем човека по Нашия образ… и Бог създаде човека по Своя образ: по Божия образ го създаде: мъж и жена ги създаде (Битие 1:26-27). Божието творение беше силно, могъщо, красиво, чисто и здраво! И Божията воля е Неговото творение да си остане такова, каквото го създаде. Сатана завиждаше на святото и здраво Божие творение и не се задоволи, докато не проникна в Едемската градина. При неговото влизане го следваха два нечисти духа – грях и болест. Чрез непокорство към Бога, човечеството изгуби здравето си и стана податливо на болести. Двойното проклятие на грях и болесте резултат от непокорството на човека към Бога. Изкупен ли беше някога човека от греха? Да, казваш ти! Мнозинството от хората, определящи себе си като християни от всякакви вярвания, ще ви кажат, че Христос умря на кръста, за да освободи човечеството от грях. Обаче много от тях не могат да приемат, че когато Исус беше разпънат, Той взе на Себе Си болестите на човечеството и извърши изкупление за тялото точно, както и за душата!

Двойно лекарство за двойно проклятие

Когато Христос слезе от Небесния Си трон на слава, за да изкупи света от двойното проклятие на греха и болестта, двама ангели на светлина и надежда Го последваха. Те бяха спасение и изцеление – двойно лекарство! Затова се яви Божият Син, за да разруши делата на дявола (І Йоан 3:8). Делата на дявола бяха грях и болест. Бог дойде да разруши не само едното, но и двете. Той дойде да те спаси и да те изцели! В Исая 53:4-5 се казва: Той наистина понесе печалта ни и със скърбите ни се натовари. В Матей 8:17 това пророчество от Исая се цитира така: Той взе на Себе Си нашите немощи и болестите ни понесе. В І-во Петрово 2:24 също се цитира част от това пророчество: Който Сам понесе в тялото Си нашите грехове на дървото… с Чиято рана вие оздравяхте. Ясно е, че Христос понесе греха и болестта за нас.

След като Той ги понесе, ние няма нужда повече да ги носим. Защото ако ние трябва все пак да си останем болни, страданията на Исус са били напразно. За да приключим въпроса, отново се връщаме към Исая 53:5: Но Той беше наранен поради нашите престъпления, бит беше поради нашите беззакония; на Него дойде наказанието, докарващо нашия мир и с Неговите рани ние се изцелихме. Този стих беше написан преди Голгота. Петър, обръщайки поглед назад към Голгота, казва: с Чиято рана вие оздравяхте (І Петрово 2:24). Приеми това изкупление и делата на дявола ще бъдат разрушени. Всеки грях ще бъде изличен и всяка болка, болест и заболяване ще изчезне! Сатана не може легално да те угнетява с това, което Христос вече понесе за тебе. Кажи това на дявола! Сега вярвай на Бога за избавление!

В Стария Завет болестите и заболяванията бяха считани като проклятие и заради непокорство. Мойсей предава думите на Бога така: Ако прилежно слушаш гласа на Господа, своя Бог, и вършиш онова, което Му е угодно, и слушаш заповедите Му, и пазиш всичките Му повеления, Той не ще ти нанесе ни една от болестите, които нанесох върху египтяните; защото Аз Съм Господ, Който те изцелявам (Изход 15:26). Във Второзаконие са изброени всички болести и язви, които Бог каза, че ще дойдат в резултат на непокорството върху хората под закон: Охтика… треска… огница… възпаление… циреи… хемороиди… струпеи… сърбеж… лудост (постоянни) слепота… омайване на сърцето(познато днес като нервна криза). И тъй като не може да бъде споменато всичко още и всяка болест и всяка язва, която не е написана в книгата на този закон. Господ ще ги нанесе на тебе, докато бъдеш изтребен (Второзаконие 28:22,27,28,61). Това е проклятието на закона! Христос ни изкупи от проклетията на закона, като стана проклет за нас; защото е писано: “Проклет всеки, който виси на дърво” (Галатяни 3:13).

Ти си изкупен!

Сатана, а не Бог, иска хората да бъдат болни. Това е доказан факт, защото когато сатана бъде изгонен от земята, няма да има повече болест, болка и сълзи.

Бог иска ние да живеем, а не да умрем! Понеже Неговата Божествена сила ни е подарила всичко, що е полезно за живота (ІІ петрово 1:3). Божията воля за нас е да бъдем участници в Неговата Божествена природа, която е здраве, сила и святост. Чрез които се подариха скъпоценните ни и твърде големи обещания: за да станете чрез тях (обещанията, които прочетохте и много, много други) участници на Божественото естество (ІІ Петрово 1:4). Дори още преди да си получил каквото и да е от тези скъпоценни обещания, можеш да ги направиш свои. Можеш да ги изискваш, да ги вярваш, да стоиш твърдо върху тях, да отказваш да повярваш какъвто и да е аргумент, който сатана би могъл да ти представи срещу тях. Дяволът няма да предаде нито педя земя, преди да му покажеш много ясно, че той не може повече да я притежава. Около 1500 години преди Христос Бог обеща: Ако прилежно слушаш гласа на Господа, своя Бог, и вършиш онова, което Му е угодно… не ще ти нанеса нито една от болестите, които нанесох върху египтяните; защото Аз съм господ, Който те изцелявам (Изход 15:26). Ние знаем, че около три милиона души се радваха на перфектно здраве, покорявайки се и вярвайки на това обещание, защото в Псалм 105:37 четем: И нямаше ни един между племената им, който се спъваше по пътя.Много от религиозните поучения днес представят Бога като някога Великия “Аз бях”. Но в Евреи 13:8 се казва:Исус Христос Е същият вчера, днес и завинаги. И в Малахия 3:6 се казва: Аз, Господ, не се променям. Така че, ако Бог не се променя, Той все още е Великият АЗ СЪМ. Чрез вяра в Божиите обещания Неговите хора и днес могат да бъдат също така здрави и силни, както беше народа Му 1500 години преди Христос. Ние все още служим на същия Бог, но под по-превъзходен завет, узаконен върху по-превъзходни обещания (Евреи 8:6). Трите милиона души, които излязоха от Египет – всички вярваха в Божиите обещания. Нямаше нито един немощен човек! Те всички бяха силни и здрави! Те вярваха, че ако обещанието беше за един, то беше за всички. Ако не беше за всички, то не беше и за никого. Причината днес да има толкова много, милиони болни хора, е, че те не вярват тези чудесни обещания:

И Той изгони духовете с една дума и изцели всичките болни (Матей 8:16).

Тогава Исус обикаляше всичките градове… и изцеляваше ВСЯКАКВА болест и ВСЯКАКВА немощ (Матей 9:35). И мнозина тръгнаха подире Му, и Той ги изцели всички(Матей 12:15). Исус от Назарет – как Бог Го помаза със Святия Дух и със сила; Който обикаляше да прави благодеяния и да изцелява всички угнетявани от дявола (Деяния 10:38). Изцелението беше Божията воля за Неговите хора преди Исус да дойде на земята. Беше Неговата воля по време на земното служение на Христос. И това е Божието снабдяване за Неговите хора ДНЕС!

Приеми го СЕГА!

На много хора, които са идвали при мен за изцеление в тялото си, съм задавал въпроса: “Ще те изцели ли Бог?” – и съм получавал отговор: “Знам, че може, ако е Неговата воля.” Тези скъпоценни хора вярват (въпреки че не могат да го подкрепят с Писанията), че трябва да страдат, за да станат търпеливи или дълготърпеливи. Много от тях вярват, че болестта може да ги държи в Божията воля или че може да е за слава на Бога. Някои от тях чувстват, че болестта е доказателство за Божията любов към тях. Други вярват, че Бог ги наказва чрез болест, но твърдят, че не знаят за какво са наказани. Изглежда никога не им е минавало през ум, че могат да избегнат наказанието, като поправят грешката в живота си. Ще допусне ли един мъдър и любящ баща да наказва детето си продължително време, без да му обясни причината за наказанието? И няма ли един мъдър, любящ и покорен син да се обърне веднага от греха, за да угоди на баща си и да избегне по-нататъшно наказание за същата грешка? Ако грях те е отделил от Бога, така че Той не чува молитвата ти, покай се сега и Бог ще чуе твоята молитва, и ще те изцели. Сега вярвай на Бога за изцелението си! Други идват при мен за молитва и казват: “Аз искам да бъда изцелен, но ако не е Божието време, аз просто ще трябва да страдам, докато дойде избраното от Бога време, за да ме изцели.”

Ако беше правилно страдащият да чака търпеливо и да издържа в своята болест, докато дойде някакво друго време за Божията съвършена воля за него, тогава щеше също така да е правилно да се казва на грешника, че не може да бъде спасен днес, но трябва да чака търпеливо в греховете си, докато настъпи Божието време да бъде спасен. Глупости! Ето, СЕГА е благоприятно време, ето СЕГА (днес) е спасителен ден (ІІ Коринтяни 6:2). Ако спасението е за всички, тогава изцелението също е за всички. То е за ТЕБ! СЕГА! ДНЕС е денят, в който Бог иска да те освободи от грях и болест. Вземи го СЕГА! Повярвай го! Приеми го! Никога повече не се моли с чувство на вина: “Изцели ме, ако е Твоята воля.” Издигни ръка към Небето и кажи: “Исусе, толкова съм радостен, че Твоята воля е да ме изцелиш сега.” Искай във вяра, без да се съмняваш и освобождението е твое!

следваща глава Причини за болестите