Съдържание Цялата книга на една страница

Обобщение на част 2

В предишните 10 глави разгледахме няколко от най-важните причини за проклятие, които са разкрити в Библията. Ще бъде полезно да завършим тази част с тяхното обобщение.

 • Признаване иили поклонение на фалшиви богове.
 • Всяко въвличане в окултизъм.
 • Неуважение към родителите.
 • Всички форми на угнетяване и несправедливост, особено когато са насочени срещу слабите и безпомощните.
 • Всички форми на забранени или неестествени сексуални отношения.
 • Антисемитизъм.
 • Легализъм, плътски действия, отстъпничество, кражба или лъжесвидетелство.
 • Задържане от Бога на пари или други материални източници, към които Той има изисквания.
 • Думи, изговаряни от хора, които имат власт поради някакви взаимоотношения, като баща, майка, съпруг, съпруга, учител, свещеник или пастор.
 • Самонанесени проклятия.
 • Обети или клетви, които обвързват хората с нечестиви организации.
 • Проклятия, които са нанесени от служители на Сатана.
 • Душевно говорене насочено срещу други хора.
 • Душевни молитви, които обвиняват или се стремят да контролират други хора.

 

Като допълнение в Писанията са споменати проклятия, които имат други причини или произлизат от други източници, но не са включени в горния списък. Най-значителните от тях са изброени по-долу в реда, по който се срещат в Библията. Различните пасажи, които отново потвърждават проклятията, произнесени във Второзаконие 27 и 28 не са включени.

Трябва да отбележим, че най-голямата група от хора, които си навличат Божието проклятие се състои от лъжливи и неверни пророци, свещеници и учители. Те са отбелязани със звездичка *.

Проклятие върху хората от Мироза, защото не се присъединиха към Варак, който беше водач на Господната армия срещу Сисара (Съдии 5:23).

Проклятие от Йотям върху онези, които убиха синовете на Гедеон (Съдии 9:37).

Проклятие върху Езавел заради чародейство и неморалност (IV Царе 9:34 – сравни с IV Царе 9:22).

Проклятие върху тези, които отхвърлят Божиите заповеди поради гордост (Псалом 119:21).

Проклятие върху дома на нечестивите (Притчи 3:33).

Проклятие върху земята заради това, че нейните жители са я осквернили като са променили и престъпили Божиите повеления и Божия завет (Исая 24:6).

Проклятие Върху хората от Едом заради непрестанната им вражда и вероломство към Израел (Исая 34:5).

* Проклятие върху фалшивите пророци, които обещаваха мир на непокорните на Бога хора (Еремия 29:18).

* Проклятие върху фалшивите пророци, които вършат неморалност (Еремия 29:22).

Проклятие Върху израилтяните, които слязоха В Египет В пълно неподчинение на Божието предупреждение (Еремия 42:18 – сравни с Еремия 44:8, 12).

Проклятие Върху Всеки човек, който не успее да изпълни Господното осъждение Върху Неговите врагове (Еремия 48:10).

* Проклятие Върху благословенията на свещениците, които отхвърлят Божията дисциплина (Малахия 2:2).

Проклятие Върху нациите „кози“, които не показват милост към братята на Исус (Матей 25:41).

Проклятие върху хора, които редовно са били поучавани в Божията истина, но не принасят съответния плод (Евреи 6:8).

* Проклятие върху фалшивите учители, които са виновни за сребролюбие, измама и неморалност (1 Петрово2:14).