ДУХОВНО КРЪЩЕНИЕ

1937 година

Ходейки по улицата на Тексас, вече проповядваш, полагащ ръце върху болни, които получавали изцерение,тихо си говорел с Бог, така, че ако сте били близо до него е можело да го чуете. И той разказвал на Бог, че в града има няколко баптистки пастири, които казват, че не е Библейско говоренето на езици.

Единият ръководел най-голямата баптистка църква в града, която била и най-голямата в света, другият втората по-големина в града. А третият, възрастен професор почти казвал, че има говорене на езици. И питал Бог, кой е прав за кръщението със Святия Дух и за говоренето на езици, защото дори тези трима баптистки пастири имали различия. А и самият той планирал скоро да се запише в Баптистка семинария.
И вътре в себе си чул Гласът на Бог, който го попитал, какво казва Деяния 2 гл. 37 и 38 стих. И Кенет Хегин знаел и цитирал стиховете.

„37. Като чуха това, те, ужилени в сърцата си, рекоха на Петра и на другите апостоли: Какво да сторим, братя? 38. А Петър им рече: Покайте се, и всеки от вас нека се кръсти в името Исус Христово за прощение на греховете ви; и ще приемете тоя дар, Светия Дух.“

Тогава Господ го вкарал в „капан“, като го попитал какво казва Деяния 2 гл. .4 стих. И Кенет Хегин започнал да го цитира:

„4. И те всички се изпълниха със Светия Дух, и  п о ч н а х а  да  г о в о р я т  ч у ж д и  е з и ц и, според както Духът им даваше способност да говорят.“

И прозрял,че ако има същото кръщение със същия Свят Дух, то ще започне да говори езици. Казва ,че няколко пъти на молитвени събрания езикът му надебелявал и аха да започне да говори чужди езици, но тъй като не знаел какво става и се уплашвал,че може отново да се парализира и спирал да се моли и напускал молитвеното събрание.

Тези дни в града имало петдесятно Съживление и гост евангелизатор. Той и по-рано бил общувал с тях, защото намирали допирни точки относно изцерението. И се запътил към дома на пастиря. Пастирът и евангелизаторът го посрещнали на прага и когато пастирът чул за какво е дошъл му предложил да дойде вечерта на служба, а до тогава да търси Бога. Но Кенет Хегин казал, че защо да чака и без това няма да отнеме много време. Евангелизаторът разбрал,че е готов и сръгал пастира с лакът, така, че го поканили да влезе. Той влязъл в хола, коленичил по вътрешен подтик, вдигнал двете си ръце и казал на Господ, че е дошъл да приеме кръщението със Святия Дух и отново повторил пред Бога това което е чул от проповедници и това което Библията казва. И казал: “Сега чрез вяра приемам Святия Дух и сега Ти благодаря, че вече съм изпълнен със Святия Дух и така Святи Татко, очаквам да говоря на езици. Слава на Бога“.

Но се чувствал по-сух от всякога. Но изведнъж почувствал горещина в тялото си, все едно някой запалил огън в духа му и горещината се надигнала и достигнала гърлото му и започнал да вижда огъня и думите, които излизали и започнал да ги говори.

Всичко приключило за 8 минути – от влизането му в дома на пастира до получаването на говор на чужди езици.

следваща глава СЪПРУГА