ФАКТ ОСМИ

Важно е по време на Господната вечеря всеки вярващ да знае не само, че виното е символ на Христовата кръв, проляна за нашите грехове; но също така, че разчупеният хляб символизира пожертваното тяло на Христос, в което имаме изцеление.

ЧЛЕНОВЕ НА ХРИСТОВОТО ТЯЛО

Има физическо, но има и символично тяло на Христос. Всички вярващи са членове на символичното Му тяло. Апостол Павел казва в Посланието си до Коринтяните така: „И ако страда една част, всичките части страдат заедно с нея; или ако се слави една част, всичките части се радват заедно с нея“ (1 Коринтяни 12:26). Тук се прави сравнение с човешкото тяло. „Разкол“ сред частите на „тялото на Христос“ може да причини болест по цялото тяло. Следователно вярващите трябва да са нащрек и да внимават дали отношенията им с останалите членове на църквата са според това, което ни учи Христос. Вярващи, които имат разногласия и не се спогаждат един с друг, могат да пропуснат да получат спасение. Такъв беше случаят с Коринтската църква.

Христос е главата, а ние сме частите на Неговото тяло. Ние сме самото тяло на Христос! Тогава Божията воля ли е болестта да осквернява Неговото тяло? Никой не би посмял дори да предположи, че Христос е страдал от каквато и да е болест тук, на земята. Естествено, Божията воля е Неговото тяло да е здраво и сега. След като ние сме членове на тялото на Христос, можем да разберем защо Павел се е молел както за нашите души, така и за телата ни да бъдат напълно оправдани и осветени за идването на нашия Господ Исус Христос.

„И Сам Бог на мира да ви освети напълно; и дано се запазят непокътнати вашият дух, душа и тяло без порок при пришествието на нашия Господ Исус Христос“ (1 Солунци 5:23).

следваща глава ФАКТ ДЕВЕТИ