Съдържание Цялата книга на една страница

Живот в Духа (2 Коринтяни 3 глава)

Авторът на Посланието към Евреите предупреждава да оставим първоначалното учение за Христа и да се стремим към съвършенство. Не желая да полагам нова основа с покаяние и с учения за кръщение и възкресение. Какво би си помислил за един майстор, който непрекъснато разрушава къщата си до основи и всеки път поставя нови фундаменти?

Желаеш ли в живота си да притежаваш силата на Бога, тогава не гледай назад! Със съжаление ще установиш, че колкото си гледал назад, то до такава степен си загубил и от това, което Бог е приготвил за теб. Святият Дух ни показва, че не бива да гледаме назад, към закона, към греха и смъртта, от които сме освободени. Бог ни е поставил в един нов живот, живот на любов и свобода в Исуса Христа, а всичко това надхвърля човешките ни представи.

Мнозина преминали към този нов живот приличат на галатяните, които в началото са вървели добре, после обаче тръгнали чрез закона по пътя към съвършенството. Толкова вярващи са се отклонили от живота в Духа и са преминали отново към живот в плътта. Бог не благоволи в такива, които гледат назад, а това означава за тях, че трябва да се покаят. Ако по някакъв начин си се отклонил, не се опитвай да скриеш това, но изповядай всичко и погледни отново на Бог, за да се укрепиш във вярата и да ходиш в Духа. Всички ние трябва да имаме ясното убеждение, че благоволението е от Господа. Успее ли врагът да те извади от живата вяра, тогава той с лека ръка може да те отклони от пътя на Господа. Съгреши ли някой, тогава Божествения живот спира да тече в него, той става безпомощен и жалък.

Бог обаче има собствен план за нас, Неговите чеда. Прочети І Йоан 3 глава и заеми мястото си като чадо Божие. Знай, че си дете на Бог, че си поставил надеждата си в Господа и Той ще очисти живота ти. Святия Дух говори: “Никой, който е роден от Бога не върши грях, защото Неговият зародиш пребъдва в него и не може да съгрешава, защото е роден от Бога”.

Зародишът на Словото съдържа живот и сила. Той е в сърцата ни. Бог е който изпълнява думите: “не може”! В Това Негово Слово се съдържа повече сила, отколкото във всичките наши човешки представи. Божията воля, промисълът Му за всеки от нас е, да бъдем победители, да водим победоносен живот. Ела и виж колко е чудно да си в Господа и колко безпомощен и жалък си без Него! Бог е по-силен от всякаква съпротива, Той победи силата на тъмнината, като я отхвърли от небето. Искам да ти кажа, че щом си новороден, силата Божия живее в теб.

Осъзнаваш ли това? Водиш ли победоносен живот? Когато срещнеш хора, обсебени от зли сили, попитай: “Исус Христос дошъл ли е в плът?” От опит мога да ти кажа, че подобни хора никога не казват “да”. Установиш ли, че даден човек е обсебен от зъл дух, тогава ти имаш силата да го изгониш! Вярвай в това и действай така, защото “по-велик е оня, който е във вас, от оногова, който е в света” (І Йоан 4). Бог желае да те види като победител. Той е вложил сила в теб, с която ти си в състояние да победиш дявола.

Всички ние сме подложени на изкушение и ако не си в състояние да усетиш това, тогава ти не струваш дори шепа прах. Йов казва: “Изпитай ме като злато и аз ще бъда пречистен”. Ако си послушен във време на изкушение, ти няма да бъдеш съкрушен, защото в центъра на изкушението Бог спасява Своите Си. Бог действа чрез Силата Си и прогонва дявола, прогонва силите на тъмнината и води чадата Си към триумфиращата победа в Исуса Христа. Затова МОЛИ СЕ! Господ да ни помогне да проумеем всичко това.

Ние не можем да величаем Бог, ако не сме готови за изпитания. Не бива да пренебрегваме факта, че грехът влезе в човека чрез плътта. Но Бог дойде и предаде плътта, греховното естество на смърт, за да може Святият Дух да се всели с всичката Своя Сила и свобода в един осветен храм. През цялото време сатана се старае да причини суматоха с гнусните си обвинения. Святият Дух обаче ни осветява чрез Кръвта на Исуса Христа, Той е наш Помощник. Исус Христос Го нарича УТЕШИТЕЛ, Който трябва да дойде. Той е до нас във време на изпитания. Святият Дух е действащата сила в църквата Христова.

Павел ни казва: “и явявате се, че сте Христово писмо, произлязло чрез нашето служение, писано не е мастило, но с Духа на Живия Бог не на плочи от камък, но на плочи от плът, на сърцето”. Делото на Святия Дух започва в сърцето, във вътрешното същество на човека, Той внася в сърцето богатствата на откровението Христово. Внася чистота и святост, така че от сега нататък и по всяко време в сърцата ни да блика слава и величие. Знай, живота на Исуса е вложен в нас! Чрез Него ние живеем и ще живеем през вечността.

О, проумей това безконечно разпространение на славата и живей в нея! Ние напуснахме стария път, стария начин на живот, старата система, старото същество и сега живеем в един изпълнен с порядък, с духовен блясък живот: “А ония три хиляди новоповярвали не останаха в старата синагога, в законопоучението, но те приеха ново учение, учението на апостолите. Алелуя! Старото премина, ето, всичко стана ново!”

Ние повече не сме в състояние да разчитаме на плътта. Не можем да се докосваме до плътското, защото сме надарени с абсолютната, безусловна вяра в Бог. Законът няма сила над нас. Ние сме освободени от всичко онова, за което Павел пише: “вързаните в Духа” и че не трябва да вършим нищо, което да огорчава Бога. Още и: “които ни и направи способни като служители на един Нов Завет, не на буквата, но на Духа, защото буквата убива, а Духът оживотворява.” За да проумеем важността и обхвата на това Слово, е необходимо не само да Го четем, но и да имаме откровение. Който живее чрез буквата, той е сух и празен в познанието на духовната истина. Когато обаче навлезем в сферата на Духа, тогава изчезват сухотата и несъвършенството, прекъсват критиките и търсенето на грешки.

В духовния живот няма разделения.

Каква великолепна любов и взаимно разбирателство ни дава Бог чрез Святия Дух! Сърцата ни се измиват чрез чистата, свята, Божествена любов! Тази любов е от Господа и ни кара да Му служим доброволно!

Никога няма да мога да оценя на тази земя колко много ми струваше кръщението със Святия Дух. Служението и благословението ми бяха умножени през изминалите три години, а като че ли беше изминала само една година. И колкото по-дълго продължава това, толкова е по-чудно. Да бъдеш изпълнен със Святия Дух е нещо подобно на лукса, с който се свиква много бързо. За нас обаче това е Божествена заповед, защото е писано: “И не се опивайте с вино, последицата от което са разпри, а изпълвайте се със Святия Дух!” Кръстен ли си в Духа, тогава не бива да мине ден в живота ти, в който да не се молиш на език, даващ ти се в Духа. Никой от Божиите чеда не бива да идва в Господния дом без хваление и псалм в сърцето си. Нека подчертаем, че ако Святия Дух действително владее над нас, тогава Той ще изпълни теглата ни и всички ще говорят езици, както това стана на Петдесятница. Самият аз смея да твърдя, че ако си изпълнен с Духа, ще говориш езици сутрин, на обяд и вечер. Ако живееш в Духа, тогава сатана няма власт над теб. Тогава ти си повече от победител (Рим. 8:37).

Нашето лично свидетелство е: “Изпълвай се с Духа по всяко време!” Мойсей имаше тежката и горчива опитност с израилтяните. Той беше в трудности по всяко време. Когато се изкачи на планината, Бог му даде десетте заповеди и беше осеян от Господната слава. Беше радостен, защото носеше за израелския народ двете нови каменни плочи. Заповедите трябваше да дадат живот на този народ, ако ги изпълнява. Представям си небето, когато нашият Спасител дойде на земята. Вярвам, че в този миг цялото Небе беше в движение. Закона на буквата беше донесен от Мойсей и всичко това е чудесно, но то бледнее пред това, което Исус ни дава в Духа. Величието на Синай чезне пред величието на Петдесятница. Каменните плочи с надписа: “Исус направи Нов Завет, чрез който положи в сърцата ни упование.”

Когато Святият Дух дойде в нас, ни изпълва с любов и свобода и както е според стих 11, ще ни съживи. Нов повик изпълва сърцата ни: “Твоята воля ще върша, о, Господи!” Да, Той отмени службата на смъртта и вложи служба на правда и живот в Духа. Сигурно сега се питаш: “Необходимо ли е спазването на Божиите заповеди, щом си изпълнен със Святия Дух?” Бих искал да повторя това, което Духът казва. Службата на смъртта беше издълбана с букви върху камъка, тя обаче беше отменена, положи се нова основа. А който се е превърнал в живо Христово послание, написано от Духа на Живия Бог, е престанал да бъде прелюбодеец, убиец или пияница. Той се наслаждава на волята Божия. Аз обичам да върша волята на Бога.

Тогава всичко е лесно – молитвата, четенето на Библията, свидетелството, посещенията на събранията. Тогава ще извикаме заедно с псалмиста: “Зарадвах се, когато ми рекоха да отида в Дома Господен!” А как се изразява този нов живот? “Защото Бог е Този, който действа според благоволението Си във вас и да желаете това, и да го изработвате” (Фил. 2:13).

Разликата между помпата и извора е огромна. Законът е помпата, а кръщението със Святия Дух е изворът. Когато старата помпа бива изключена, водата престава да тече, при все че до нея извира прясна Жива вода. О, от Трона на Бог тече непрестанен поток, даряващ живот. За Христос е писано: “Ти обичаш правдата и мразиш беззаконието”. В този нов живот на Духа, ще живееш чрез Нов Завет. Ще обичаш това, което е добро, чисто и свято, ще се отвращаваш от злото. Исус бе този, който каза: “идва князът на този свят, който няма нищо общо с Мен.” В момента на изпълването ни с Духа, ние сме поставени в доброто положение и ако устоим, тогава дявола не е в състояние да вземе от нас дори частица.

Вярваш ли, че можем да бъдем така изпълнени с Духа, че с присъствието си да изобличим и осъдим онзи, който не е в правия път? А когато сме в Духа, за нас се казва: “че злото ще се страхува от нас”. Така живееше Исус Христос. Неговият живот наказваше злото.

Сигурно ще кажеш: “Та, Той е Син Божий!” Чуй! Чрез Него Бог ни е направил синове и дъщери на Бога и аз вярвам, че Святият Дух може да направи същото нещо чрез нас – аз не желая да възхвалявам себе си, а преди всичко да се величае името на Исуса Христа, Който е така милостив към нас.

Веднъж пътувах за конференция в Ирландия и не можех да пристигна навреме. По пътя излязох за кратко време от купето, за да си измия ръцете. Непрекъснато се молих. Господ ме изпълни със Своята вечна любов. Вярвам, че Духът с такава сила беше върху ми, щото лицето ми светна. В купето имаше двама духовници. Когато се върнах обратно, единият от тях ми каза: “Вие ме обвинихте в грях”. За по-малко от три минути, всички пътници викаха към Бога, викаха за спасение на душите си. Много пъти в живота си съм преживявал подобни ситуации. Службата на Духа е да си изпълнен с Него. Павел пише, че чрез Него живота ни е по-продуктивен, по-действащ, по-докосващ. Дори когато си в магазина, хората желаят да се махнеш по-бързо, защото твоето присъствие ги изобличава за греховете им.

В живота си трябва да се пазим от “служението на буквата”. Всичко трябва да става с помазанието на Святия Дух. Вярвай в това, което Святият Дух казва чрез Павел, а именно, че всяко служение на смъртта, което ограничаваше свободата ни в Христа е вече премахнато! А доколкото това касае теб и мен, знай, че старият ред е премахнат, защото Духът Божий е, Който ни дава нов живот, чистота и любов. Святият Дух приема факта, че ти си скъсал вече със стария си живот, след като си станал ново създание в Христа Исуса. Чрез живота в Духа старите примамки са изгубили въздействието си. Изчезва желанието, склонността към грях. Дяволът ще те среща на всяка крачка. О, ако си с Господа по всяко време, тогава ти ще бъдеш като факла по пътя си и накъдето и да се обърнеш, ще побеждаваш силите на тъмнината.

Бог е Дух. Той раздвижва сърцето и ти показва, че силата, която живее в теб чрез Него е по-голяма от тази на дявола. Алелуя! Законът е отменен! Какво искам да кажа с това? Ще останеш ли неверник? Ще мърмориш ли, когато се отнасят неправилно с теб? Не! Ще държиш ли за Правдата? Отпусни се в Неговото Могъщество и се остави в ръцете Му! Този, който е влязъл в Неговата почивка, си е починал от своите дела, както и Бог от Своите.

Целият живот е една събота и само такъв живот може да прослави Бога. Това е живот на радост. Всеки твой ден на земята е и твой ден на небето. Този живот ще се променя. Чрез Духа Му ще преминаваме от слава в слава. Тогава има едно непрекъснато откровение.

Желаеш ли да обещаеш на Бога, че няма да гледаш назад? Лично аз обещах Господу, че никога няма да се съмнявам в обещанията Му.

Детето вярва на всичко. Умният човек приема с радост щедростта Божия. Детето не може да върви, но майката го носи; то не може да се облича, но майката прави това за него. Пеленачето не може да говори, но майката знае от какво се нуждае. Така е в духовния живот.

Бог върши това, което не можем. Ние биваме носени от Него. Той ни облича и дава Слова. О, нека бъдем като децата!

следваща глава Правда