Израел и Царството

Павел казва, че не всички онези, които са от Израел са Израел1*, и не всички, които са юдеи външно са юдеи.2* Израел беше името, което Бог даде на Яков, когато той имаше една среща с Него в Битие, при Фануил. Там Яков се бори с Бог през нощта и извика: „Аз видях Бог лице в лице и душата ми е спасена“. Името Израел означава принц или управник с Бог и човека. Яков по-късно стана нация и Бог се обръщаше към цялата нация с това име.

Божия завет с Израел винаги е бил условен по отношение на това да бъдат царско свещенство и да се наслаждават на специални благословения и привилегии:

„И сега, ако наистина се покорите на гласа Ми, и пазите завета Ми, тогава ще бъдете особено съкровище за Мен повече от всичките народи; защото цялата земя е Моя“. – Изход 19:5

„И ако слушате внимателно гласа на Йехова вашия Бог, да спазвате и да вършите всичките Му заповеди, които аз ви заповядвам днес, Йехова вашия Бог ще ви издигне високо над всичките народи на земята“. – Второзаконие 28:1

Първородния син повикан от Египет

Когато Бог освободи Израел от Египет, Той каза на Мойсей:

„И да кажеш на фараона: Така казва Господ: Израел Ми е син, Моя първороден“ – Изход 4:22

Това Писание е удивително, понеже има страхотно пророческо изпълнение. Един човек, Израел става цяла нация и Бог ги нарича Свой син, Неговия първороден. Пророк Осия пророкува стотици години по-късно:

„Когато Израел беше дете, тогава го възлюбих и извиках сина Си от Египет“. – Осия 11:1

Пророк Осия, посочва към Изхода на Израел като млада нация. Но почти 1500 години по-късно, в пълнотата на времето, Бог довежда Своя вечен Израел в света – Исус, първородния Син, който ще стане нация, Божия Израел.

Когато Матей написа историята за раждането на Исус, той каза:

„И той стана и взе малкото дете и майка му през нощта и замина за Египет. И остана там до смъртта на Ирод; за да може да се изпълни това, което ГОСПОД е говорил чрез пророка: От Египет повиках Сина Си“. – Матей 2:14

Евангелието от Матей тълкува тази история от Осия като отнасяща се за момчето Исус. Той заявява, че Исус е първородния Син, който беше извикан от Египет и така Бог идентифицира Исус, Своя първороден, с Израел.

Това е ключа за разбирането на значението на ‘Израел’. Исус е истинската Лоза и Маслиновото дърво. Той е Корена на Давид, Строителя на Давидовия дом. Той беше преди Авраам, Давид и Яков. Това Помазано дърво е дървото на Живота, Маслиновото дърво и всеки, който не носи Неговия плод се маха.

Яков беше образ и сянка на вечния Израел. Яков се бори през нощта с един Човек. Този Човек го благослови и му даде името Израел. След това преживяване, той е видял Божието лице. В Новия завет, научаваме, че Божието лице е Исус Христос.3*

Яков срещна Господа в този Човек, точно както Авраам Го срещна в Мелхиседек, Мойсей Го срещна в горящия храст, а Седрах, Мисах и Авденаго Го срещнаха като четвъртия мъж в огъня.

Божия Израел включва всеки, който вярва в Него и носи Неговото семе. В Стария завет това беше ограничено до една нация в сезона на Закона, но сега след Кръста, благодатта е на разположение за всеки, който вярва. Тези, които не вярват в Него са отмахнати, а тези, които Го приемат са присадени към Корена на Давид, Исус Христос, Първородния Син, Лозата, Маслиновото дърво и истинския Божий Израел.

„Сега обещанието беше направено на Авраам и неговия потомък. Той не казва: И на потомци, като мнозина, но като за един, И на твоя Потомък, който е Христос“. – Галатяни 3:16

„Защото всички сте синове на Бог чрез вяра в Христос Исус“. – Галатяни 3:26

„Защото всички, които сте кръстени в Христос, сте поставени в Христос“. – Галатяни 3:27

„Няма нито юдеин, нито грък, няма нито роб, нито свободен, няма нито мъж, нито жена; защото всички сте едно в Исус Христос“. – Галатяни 3:28

„И ако сте Христови, тогава сте Авраамово потомство, и наследници според обещанието“. – Галатяни 3:29

Когато Сина даде живота Си на Голгота, Той умря, за да умножи Себе Си4* и да стане Свят народ и Царско свещенство, както заявява Петър в 1 Петрово 2:5-10.

Един нов човек

Когато Павел отнася въпроса към Израел, той казва, че ако естествения Израел не остане в неверие, те ще бъдат присъдени обратно към Христос, Маслиновото дърво. Няма спасение без вяра в Исус Христос. Юдеите и Езичниците, които вярват в Исус Христос съставляват Църквата и Божия Израел.

Църквата трябва да спре да бърка юдеите, които вярват в Исус като ги нарича Месиански юдеи. Библията ги нарича братя, светии и вярващи. Те са част от Църквата на Исус Христос. те не са някакъв друг план на Бог. Ако разберем това много важно нещо, много погрешни разбирания и обърквания ще бъдат разрешени.

Няма два храма, две нации и две царства. Църквата се състои от юдеи и езичници. Заедно ние сме Неговия Храм и Новия Ерусалим. Повече никога не може да има разделяне между Църквата и Израел, защото заедно в Него ние сме Божия Израел – един Нов човек,5* Ново създание.6*

„Защото Той Самият е нашият мир, който направи двата едно, разруши средната разделяща стена, като унищожи в плътта си враждата, която е, закона от заповеди състоящи се в постановления, за да създаде в Себе Си един но човек от двата, и така да сътвори мир,“ – Ефесяни 2:14-15

„съградени върху основата на апостолите и пророците, като крайъгълен камък е Исус Христос, в когото цялото здание, свързано заедно, расте в свят храм в Господа, в когото вие също сте съградени за Божие обиталище в Духа“. – Ефесяни 2:20-22

Писателя на Евреи в глава 12 нарича Църквата, „Църквата на първородния“. Яков не беше първороден в естественото, но Бог му даде благословението на първородния като го нарече принц с Бог и човека. Яков имаше среща лице в лице с първородния Син и прие природата на Принца на Мира.

По същия начин всеки, който среща Бог чрез делото на кръста на Христос приема същата Природа и става наследник и част от Божия Израел в Христос.

„Този, който побеждава ще наследи всичко, и Аз ще бъда негов Бог и той ще бъде Мой син“. – Откровение 21:7

„…чрез които ни бяха да дени превъзходно велики и скъпоценни обещания, за да можете да бъдете чрез тях участници в божествената природа…“ – 2 Петрово 1:4а

Църквата е един корпоративен син и свята нация, която включва всяка култура, пол и раса.

Църквата не е езическа Църква: тя е новото създание и Божия Израел. Аз не вярвам, че Църквата замества Израел. Църквата е първоначалния и вечен план на Бог. Израел в Стария завет загатваше за Църквата. Царството вече е тук и ние не трябва да чакаме за естественото възстановяване на юдейската нация. Стената на разделението беше премахната и ние сега сме една Свята нация в Христос. Павел казва, че повече няма разлика между юдеи и езичници, роби и свободни, или мъже и жени. В Него, всички предубеждения са уредени завинаги.

В Закона, Бог заповяда на свещениците да благославят децата на Израел по следния начин:

„И ГОСПОД говори на Мойсей, казвайки: Говори на Аарон и на синовете му, като им кажеш: По този начин да благославяте децата на Израел, казвайки им: ГОСПОД да ви благослови и да ви пази; ГОСПОД да направи лицето Му да осияй над вас, и да бъде милостив към вас; ГОСПОД да издигне лицето Си към вас, и да ви даде мир. „Така да поставят името Ми върху децата на Израел, и Аз ще ги благословя“. – Числа 6:22-27  

Чрез това благословение Бог потвърждаваше, че Израел е носител на Неговото Име.

В Новия Завет Исус каза, че победителите ще носят Името на Бог. Това е наследството на Църквата на Първородните, а също и белег за легитимността на църквата като Божия Израел.

„Но сте дошли до планината Сион и до града на живия Бог, до небесния Ерусалим, при неизброимото множество ангели, при общото събрание и църква на първородните [които са] регистрирани в небето, при Бог, Съдията на всичко, при духовете на праведниците, които са усъвършенствани, при Исус, Посредника на Новия завет, и при поръсената кръв, която говори по-добре от [тази на] Авел“. – Евреи 12:22-24

„Този, който побеждава, ще го направя стълб в храма на Моя Бог, и той повече няма да излезе от там. Ще напиша на него името на Моя Бог и името на града на Моя Бог, Новия Ерусалим, който слиза от небето от Моя Бог. И [ще напиша на него] Моето ново име“. – Откровение 3:12

––––––––––

1* Римляни 9:6 
2* Римляни 2:28 
3* 2 Коринтяни 4:6
4* Йоан 12:24
5* Ефесяни 2:11-22
6* 2 Коринтяни 5:17
следваща глава Смокинята