Съсредоточи се върху Исус

Има u втори начин, по който можем да завършим това изречение: „Ако искате Божието най-добро, съсредоточете се Върху Исус“. Ще започна с Евреи 12:1-2:

Следователно и ние, като сме обиколени от такъв голям облак свидетели, пека отхвърлим всяка тегота и греха, който лесно ни сплита, и с търпение нека тичаме на предлежащсто пред нас поприще като гледаме на Исуса начинателя и усъвършителя на вярата ни…

Има няколко логични стъпки В това, което казва авторът. Първо, той ни посочва, че сме заобиколени от голям облак свидетели. Той говори за предната глава на Евреи, глава 11, където става въпрос за великите светии от Стария Завет, които успяха и намериха Божието най-добро. Авторът казва, че имаме облак от свидетели около нас, хора, които доказаха със своя живот и опит, че наистина е Възможно да се намери Божието най-добро. Това е отправната точка.

Второ, казва се, че ако искаме да намерим Божието най-добро, то се състои в пробягване на трасе. За да го пробягаме успешно, ние трябва да правим следните неща: Да отхвърлим Всичко, което ни спъва. Един бегач не носи нито килограм ненужен товар върху себе си или в дрехите си. В нашия случай това е грехът, който лесно ни сплита, и ние трябва да бъдем сигурни, че няма нищо, което може да ни спъне.

Трето, трябва да бягаме с постоянство. По-горе посочих, във връзка с добрата почва в притчата за сеяча, че трите условия са: чуване на Словото, пазене на Словото и принасяне на плод с постоянство.

След като е положил тази основа за успех, авторът на Евреи стига, според мен, до връхната точка на това, което казва:„Като гледаме на Исуса начинателя и усъвършителя на Вярата ни… „Това е, което ви предлагам като ключ към успеха: съсредоточете се върху Исус, дръжте погледа си върху Него. Авторът посочва, че Исус е двете: и автор и усъвършител на вярата ни. Да предложим две други по-прости думи: Той е Начинателят на нашата вяра и Завършителят. Може би всички осъзнаваме, че Исус е начинателят, но понякога забравяме факта, че Исус също е и завършителят. Ако искаме вярата ни да бъде цялостна, ние трябва да се съсредоточим върху Исус. Не е достатъчно да започнем като гледаме на Исус и после да се разсеем и да гледаме някъде настрани. Ако правим това, нашата вяра никога няма да бъде завършена. В тази връзка, искам да посоча три прости факта, всеки от които представлява причина, поради която ние би трябвало да продължим да съсредоточаваме вниманието си върху Исус.

Първо, Исус е нашият Господ. Ние можем да влезем в спасението само като изповядаме Исус като наш Господ. Ако Той е наш Господ, тогава нашата най-висша цел е да угодим на Него. Това е да кажем, че Той е нашият Господ. Ние имаме нужда постоянно да държим очите си на Исус, за да сме сигурни, че всичко, което правим Му е угодно. Ако понякога, като гледаме на Него забележим, че това, което обмисляме, не му е угодно, това е достатъчна причина да не го вършим. Но ние няма как да го забележим, ако не държим очите си приковани към Исус.

Второ, Исус е единственият стандарт за праведност. Това е явно от едно изявление на Павел, направено до мъжете в Атина в Деяния 17:31:

тъй като (Бог) с назначил ден, когато ще съди вселената справедливо чрез Човека, Когото е определил; за което и е дал уверение на всички, като Го е възкресил от мъртвите.

Този, който ще бъде Божият съдия на света, е Човекът, Когото Той възкреси от смъртта, Исус Христос. Бог ще съди света в праведност чрез този Човек.

Това ни казва две неща: Исус е съдията, но и стандартът за праведност. Ние ще бъдем съдени според стандарта на Исус. Важно е да разберем, че Бог има само един стандарт за праведност. Ако искаме да знаем какво е правда в очите на Бога, основното място, където трябва да гледаме за отговор, е винаги Исус. Ние можем да гледаме на християни, които вършат неща, които Исус не би направил, но ние не можем да ги приемем като наш стандарт за праведност, защото това не е Божият стандарт. За да узнаем Божия стандарт за праведност, ние трябва да държим погледа си съсредоточен върху Исус.

Трето, Исус е нашият модел или пример. I Петрово 2:21 казва:

Защото и на това сте призвани; понеже и Христос пострада за вас и ви остави пример да последвате по Неговите стъпки.

Исус е нашият пример, защото Той е изминал пътя преди нас. За да следваме правилната пътека, ние трябва да видим къде Той постави стъпките Си и да поставим нашите на същите места. Всичко казано до тук включва това важно изискване – да се съсредоточим върху Исус като държим погледа си устремен към Него.

Искам да ви дам още една важна причина за необходимостта от съсредоточаване върху Исус. Това е много проста причина, много практична причина, а и много важна. В центъра на цялото евангелие е това, което Исус направи за нас. Това толкова ясно е казано от Павел в I Коринтяни 15:3-4, където той казва на християните в Коринт:

Защото първо ви предадох онова, което и приех, (Забележете, има ред във важността на Божиите неща, но и тези неща, които говори сега Павел са от първа важност. И той прави три прости изявления, всяко от които се отнася за Исус). че Христос умря 3а греховете ни според писанията, че бе погребан, че биде възкресен на третия ден според писанията,..

Това е евангелието. Тези са фактите от първа важност. Всичко останало в евангелието е от втора важност, сравнено с тези три факта, в центъра на които стои Исус: че Той умря; бе погребан; възкръсна отново на третия ден. Ние не можем да си позволим нещо друго да стане по-важно от тези три факта относно Исус. Ние трябва да внимаваме да не бъдем завлечени встрани от тези три основни истини, в центъра на които е Исус. Павел предупреждава Тимотей за това в посланието към Тимотей, II Тимотей 2:8-9, писано от затвора съвсем в края на живота му.

Помни Исуса Христа от Давидовото потомство, Които възкръсна от мъртвите според моето благовестие; за което страдам до окови като Злодеец, но Божието Слово не се връзва.

Забележете тези ключови думи: „помни Исус Христос, възкръсналия от мъртвите… Според моето благовестие…„Колко просто! То е точно както казва в I Коринтяни 15 глава, цялото евангелско послание е съсредоточено около Исус; Неговата смърт, погребението Му и Неговото победно възкресение. Той също казва на Тимотей: „Никога не се отклонявайот тези централни точки, никога не ги губи от своя поглед, нека очите ти да гледат само към Исус“. Нека да ви кажа: има голяма опасност за християните да станат твърде образовани или твърде духовни. Мисля, че повечето от тях губят като стават твърде духовни. Хората понякога ми казват след като проповядвам: „Брат Принс, това беше едно дълбоко послание“. Аз се учудвам: „Сбърках ли някъде?“ В известен смисъл не искам да отивам твърде дълбоко. Никога не искам да отивам толкова дълбоко, че хората да губят от погледа си Исус и централните факти на евангелието: Неговата смърт, погребение, възкресение.

Нека да ви кажа това, което Павел каза на Тимотей: „Помни Исус Христос, възкресен от мъртвите“. Един много важен практичен начин да помним Исус е чрез общението или еухарист, или Господната вечеря, както искате го наричайте. Исус каза: Това правете за мое възпоминание. Това е един много прост, библейски, практичен начин да помним Исус и да държим очите си съсредоточени върху Него.

Ако искате Божието най-добро, съсредоточете се върху Исус.