Сприятели се със Святия Дух

Четвъртото нещо, което трябва да направите е: „Ако искате Божието най-добро, станете приятели със Святия Дух.“

Умишлено използвам фраза, която има предвид личността на Святия Дух. Мисля, че за много християни Святият Дух е някаква теологична абстракция. Те приемат, че Бог Отец е Личност, че Исус Христос е Личност, но нямат представа, че Святият Дух е Личност. Въпреки това, Библейски и теологически това е факт. Святият Дух е Личност точно толкова, колкото Отец и Сина. Също така Той е сравнен с гълъб. Един от важните белези на един гълъб е, че той е плахо създание и в присъствието на един гълъб, ако не реагираме по правилния начин, той просто ще отлети. В определен смисъл, Той е плах. Ако не реагираме към Него по правилния начин, Той просто изчезва.

Бих желал да цитирам един пасаж от Писанието от думите на Исус в Йоан 16:12-15, където Исус говори относно Святия Дух като Личност и какво Святият Дух трябва да прави в живота ни.

„Имам още много неща да ви кажа (това е към Неговите ученици), но не можете да ги понесете сега. А когато дойде онзи, Духът на истината ще ви упътва на всяка истина; защото няма да говори от себе си, но каквото чуе това ще говори и ще ви извести за идните неща, Той Мене ще прослави, защото от Моето ще вземе и ще ви известява. Всичко, което има Отец е Мое; затова казах, че от Моето като вземе, ще ви известява.

Първо, забележете как Исус прави всичко, което езикът може да позволи, за да наблегне на Личността на Святия Дух. Той казва: „А когато дойде онзи, Духът на истината…“и т. н. Сега в гръцкия език, на който са ни дадени тези думи, има три рода: мъжки, женски и среден. Средният род е „то“ – безлично. На гръцки думата за „дух“, пнеума, е в среден род. С други думи, правилното местоимение за „дух“ ще бъде „то“. Но Исус разчупва граматичните закони и не казва „когато то“, но„когато Той, духът на истината, дойде…“. С други думи, Той си дава труда да наблегне на това, че ние имаме работа с Личност.

След това Исус говори за разните неща, които Святият Дух ще направи. Той ще ни съобщава онова, което чуе от небето, ще ни носи най-последните новини от небето. Ще ни разкрива онова, което ще стане; т. е. Той може да ни разкрие бъдещето. След това Исус казва: „… Той Мене ще прослави, защото от Моето ще взема и ще ви известява. Всичко, което има Отец е Мое“. Това е изключително важно. Всичко, което Отец има, принадлежи на Сина и всичко, което Синът има, се разпределя от Духа. Ако съберем това в едно изречение ще стане: Святият Дух е администраторът на цялото богатство на Троицата. Всичко, което Отец има и всичко, което Синът има, е общо. Но Святият Дух, който взема от богатството на Отец и Сина, го прави достъпно за нас. И така, вие можете да бъдете дете на Бога законно и доктринално, но все още да живеете един много беден и неадекватен живот, ако не се отнасяте правилно към Святия Дух, тъй като Святият Дух е администратор на цялото богатство на Троицата.

Исус повдига този въпрос отново в Йоан 14:15-18, където казва на учениците си:

Ако ме любите, ще пазите Моите заповеди. И Аз ще поискам от Отца и Той ще ви даде друг Утешител, 3а да пребъдва с вас до века. (Това е Святият Дух. И когато той използва думата ‘друг„, подчертава, че Той с Личност.) Духът на истината, когото светът не може да приеме, Защото го не вижда нито го познава. Вие го познавате, защото Той пребъдва във вас и във вас ще бъде. Няма да ви оставя сираци; ще дойда при вас.

Забележете два жизнено важни факта: първо, Исус идва при нас в Святия Дух; второ, ако не се отнасяме правилно със Святия Дух, ние сме като сираци, макар че сме истински синове на Бога. Виждате, само Святият Дух ни прави способни да живеем като истински Божии синове. Това е казано съвсем ясно от Павел в Римляни 8:14:

Понеже, които се управляват от Божия Дух, (и тук глаголът е в несвършен вид – които постоянно са водени от Божия Дух) те са Божии синове.

Думата, която е използвана за синове тук говори за зрялост; не просто бебета или подрастващи, но зрели Божии синове. Когато се новородим чрез Святия Дух, ние сме бебета. Но за да станем зрели Божии синове, се нуждаем по-нататък от Взаимоотношения със Святия Дух. Трябва непрестанно да бъдем водени от Святия Дух и Павел казва, че това е много явно:„…които са Водени от Божия Дух, те са Божии синове“. Така че, за да станем Божии деца, трябва да се новородим от Святия Дух; но за да станем зрели Божии синове, трябва да имаме непрестанни взаимоотношения със Святия Дух, като ежедневно и непрестанно бъдем водени от Него.

В църквата днес виждам мнозина, които са наистина родени от Бога, но не са водени редовно от Бога. Те познават новорождението, но не познават това непрестанно взаимоотношение със Святия Дух, а само то може да ги направи способни да живеят като зрели Божии синове. И така, ако искате Божието най-добро, трябва да развивате постоянни взаимоотношения със Святия Дух като Личност. Той е вашият личен водач, администраторът на богатствата на Божието царство, само Той може да ни предаде всички тези неща на дело.

Има още един важен факт при взаимоотношенията ни със Святия Дух. Трябва да проявяваме уважение и чувствителност към Него. Павел ни показва това ясно в Ефесяни 4:30-31.

“и не оскърбявайте Святия Божий Дух, в когото сте запечатани за деня на изкуплението, всякакво огорчение, ярост, гняв, вик и хула, заедно с всяка злоба, да се махне от вас”.

Вероятно си спомняте какво казахме в началото, Святият Дух е сравнен с гълъб, една плаха птица, която може лесно да бъде уплашена. Така че, когато Павел казва: „Не оскърбявайте Святия Дух“, той има предвид: „Не прогонвайте този гълъб“. След това той споменава нещата, които плашат гълъба: горчивина, ярост, гняв, вик и хула, заедно с всяка злоба. Трябва да проявяваме чувствителност да не казваме или правим нещо, което би уплашило и прокудило този прекрасен чувствителен гълъб, тъй като Той е единственият, Който може да ни въведе в наследството ни и да ни направи способни да живеем всеки ден като зрели Божии синове.

Ако искате Божието най-добро, сприятелете се със Святия Дух.