Слушай и се покорявай на Божието Слово

Сега стигаме до петия начин за довършване на изречението: „Ако искате Божието Най-добро, слушайте и се покорете на Божия глас“. Трябва да се научим да чуваме и се покоряваме на Божия глас.

Искам да подчертая, че това не е нещо, което става естествено. Трябва да кажа, в известен смисъл, старата адамова природа е родена глуха за гласа на Бога. Не е естествено за стария Адам, старата плътска природа, да чува Божия глас. Това е нещо, което трябва да се научи. Това е нещо, което трябва да се развива грижливо. И така, предлагам ви, ако искате Божието най-добро, да започнете да развивате чуване на Божия глас. Светът днес е пълен с безброй гласове, които ни заливат, гъмжат над нас и искат нашето внимание. И все пак всред всичко това, ето го тихият, кротък глас на Бога, който има безкрайна мъдрост и власт и който е ключът към нашето благоуспяване.

Искам да ви покажа, че в Писанието е разкрита огромна мотивация за развиване на способността да чуваме Божия глас. Успехът на нашите взаимоотношения с Бога и ходенето ни с Него зависят от чуването на гласа Му.

Бих искал да дам някои конкретни примери. Първо, във връзка с получаване на изцеление и здраве от Бога. Без съмнение Писанието изявява, че ключът към изцелението и здравето е способността да слушаме Божия глас. Това е казано толкова ясно в Изход 15:26, където Мойсей говори на Израилевите деца.

Ако прилежно слушаш гласа на Господа своя Бог, (На еврейски се казва: „Ако слушайки слушаш гласа на Господа, твоя Бог.“ Това е евреизъм, много силна форма. Ако слушаш с най-огромно внимание гласа на Господа твоя Бог…) и вършиш онова, което Му е угодно, и слушаш заповедите Му, и пазиш всичките Му повеления, то не ще ти нанеса ни една от болестите, които нанесох върху египтяните; защото Aз съм Господ, Който те изцелявам.

Бог ни предлага да бъде нашият личен лекар. Но главното условие е внимателно да слушаме гласа на Господа. Във Второзаконие 28:1-2 Мойсей разкрива, че ключът към всичките Божии благословения е чуване и покорство на гласа Му.

Ако слушаш добре гласа на Господа твоя Бог (на еврейски е същото – „Ако слушайки слушаш гласа на Господа твоя Бог…“) и внимаваш да вършиш всичките Негови заповеди, които днес ти Заповядвам, тогава Господ твоят Бог ще те въздигне над всичките народи на света. И всички тия благословения ще дойдат на тебе и ще почиват на тебе, ако слушаш гласа на Господа твоя Бог.

Забележете, Мойсей казва два пъти, че ключовото условие е чуване и покорство на Божия глас. Той казва, че ако вършим това, всички тия благословения ще дойдат на тебе и ще почиват на тебе. Ние не трябва да преследваме благословенията, благословенията ще преследват нас, ако се научим да слушаме Божия глас. От друга страна, малко по-нататък в стих 15 той ни предупреждава, че ако не успеем да чуем гласа на Господа нашия Бог, ще стане точно обратното: вместо благословения, ще има проклятия. Второзаконие 28:15:

Но ако не слушаш гласа на Господа твоя Бог, и не внимаваш да вършиш всичките Му заповеди и повеленията Му, които днес ти заповядвам, то всички тия проклетии ще дойдат на тебе и ще почиват на тебе.

И така, ако не слушаме и се покоряваме на гласа на Господа, това ще доведе върху нас всичките проклятия. Слушането и покорството носи всички благословения. Това е вододелът между благословение и проклятие. Или слушаме и се покоряваме на гласа на Господа, или не слушаме и не се покоряваме на гласа на Господа.

В Еремия 7:22-23 Господ поставя това като ключово условие, за да бъдем Негов народ. Той казва на Израел:

Защото не говорих на бащите ви, нито им дадох Заповеди за всеизгаряния и жертви в деня, когато ги изведох из Египетската земя; но това им Заповядах като рекох: Слушайте гласа Ми и Аз ще ви бъда Бог, и вие ще Ми бъдете люде!

Бог казва, че постановленията на закона, отнасящи се до храма и свещеничеството, и жертвите са второстепенни. Казва: „Първото, което изисквах от вас, когато ви изведох от Египет, не беше жертва, принос или много изисквания на закона. Аз изисквах да слушате и да се покорявате на Моя глас“. Това, което се подразбира е, че: „жертвите са добри, ако се принасят в резултат на слушане на гласа Ми, но ако са просто принасяне на жертви без да слушате гласа Ми, това не ви прави квалифицирани да бъдете Мой народ. Ще бъдете Мой народ, ако слушате и се покорявате на Моя глас“. Това е може би най-краткото определение, което ми е известно от Писанията за това, какво означава да бъдем Божий народ. „Слушайте гласа Ми и Аз ще ви бъда Бог и вие ще бъдете Мой народ“.

Това не се променя в Новия Завет. В Новия Завет условието да принадлежим на Исус Христос е съвсем същото. Исус го изявява много просто в Йоан 10:27: „Моите овце чуват гласа Ми и Аз ги познавам, и те Ме следват“.

Кои са „Моите овце“? Те са народа на Исус, те не са непременно католици, протестанти, баптисти, методисти или нещо друго. Народът, който принадлежи на Исус са хора, които слушат гласа Му и Го следват. Ако не чувате гласа Му, не можете да Го следвате. Това винаги е белегът на истинския Божий народ: слушане на гласа Му.

Искам да ви отправя две важни предупреждения във връзка с темата за чуване на Божия глас. Първо, научете се веднага да се покорявате и искам да подчертая думата веднага. Авраам е отделен в Библията като пример за всички, които вярват и един от начините, по които той е пример е, че когато чуеше Божия глас, той се покоряваше веднага, без бавене. Ето един пример в Битие 22:2-3:

И рече Бог: Вземи сега единствения си син, когото любиш, сина си Исаака, та иди в местността Мория и принеси го там във всеизгарянс на един от хълмовете, за който ще ти кажа. На сутринта, прочее, Авраам подрани та оседла осела си и взе със себе си и двама от слугите си и сина си Исаака…

Забележете, Авраам стана рано сутринта на следващия ден. Веднага щом бе възможно той тръгна, за да се покори на това, което бе чул Бог да му казва. Искам да ви кажа от опит и от наблюдение, че колкото повече отлагаме да се покорим на Бога, толкова по-трудно става. Единственият лесен начин да се покорим на Бога е да се покорим веднага, първият път, когато Той ни говори.

Нека разгледаме един отрицателен пример: някой, който се бавеше да се покори на Бога; Това беше Лотовата жена. Тя беше готова да излезе от Содом, но излезе толкова бавно, че изобщо не успя. Тя погледна назад и се превърна в стълб от сол. Един от най-кратките стихове в Новия Завет в учението на Исус е в Лука 17:32 „Помнете Лотавата жена“. С други думи, не се бавете да се покорите, защото може да стане твърде късно.

Второто предупреждение, което искам да ви дам е да се приготвите да изглеждате глупави в очите на хората. В I Коринтяни 1:25 Павел казва: „Божието глупаво е по-мъдро от човеците. Божията слабост е по-силна от човеците“. Ако ви е грижа какво хората мислят за мъдро, може да пропуснете Божието. В I Коринтяни З.18 Павел силно набляга на това. Той казва:

Никои да не се лъже. Ако някой между вас мисли, че с мъдър според тоя век, нека стане глупав, зa да бъде мъдър.

За да станем наистина мъдри, трябва да започнем като станем глупави. Много хора се спъват в това. В Библията има много такива примери. Ной строеше кораб на суха земя, когато никой никога не беше виждал дъжд. Това беше глупаво, но беше Божията мъдрост. Нееман, капитанът от Сирия, отиде в реката Йордан u откри прокаженото си тяло като се потопи седем пъти. Колко глупаво! Но той бе изцелен. Слепороденият в Йоан 9, на чийто очи Исус намаза кал и каза: „Иди и се омий в къпалнята Силоам“. Колко глупаво трябва да е изглеждал, проправяйки си път към къпалнята Силоам с кал на очите си – но той бе изцелен!

Спомням си една ситуация в моя живот преди години, когато проповядвах в Източна Африка. Провеждах серия от служби в продължение на седем дни и в края на всяка проповед казвах: „Ако някой иска да се моля за изцеление, да стане и ще се моля за вас“. Имаше една сляпа жена, която бе доведена на събранието от едно момче и всеки ден, в продължение на шест дена, тя ставаше, аз се молех и нищо не се случваше. Аз и се чудех. На седмия ден тя отново бе там. Казах: „Ако искате да се моля за изцелението ви, станете!“ Аз си затворих очите и се помолих, като не можех да спра да се чудя какво ли ще стане с бедната жена. Когато си отворих очите, тя вървеше напред без момчето, за да покаже, че очите и бяха изцелени! Виждате, тя бе готова първо да стане глупава.

Ако искаш Божието най-добро, слушай и се покори на Божието Слово.