Размишлявай върху Божието Слово

Третото нещо, което е най-важното за нас да правим, ако искаме Божието най-добро е: размишляване върху Божието Слово. И така, нека да завърша изречението: „Ако искате Божието най-добро, размишлявайте върху Божието Слово“. Изпълнете ума си със Словото на Бога. Искам да започна като гледаме на примера на Исус Навиев и инструкциите, които Господ му даде, точно преди да въведе Израел в тяхното наследство. В Исус Навиев 1:8 Господ казва на Исус Навиев:

Тази книга на закона да не се отдалечава от устата ти, но да размишляваш върху нея ден и нощ, 3а да постъпваш внимателно според всичко, каквото е написано в нея, защото тогава ще напредваш в пътя си, и тогава ще имаш добър успех.

Тази последна фраза: „…тогава ще напредваш в пътя си, и… ще имаш добър успех“ според мен е все едно да кажем: „ще намериш Божието най-добро“. Кои са условията? Те са трикратни и всичките са свързани с Божието Слово. Първо, Словотода не се отдалечава от твоята уста. Второ, да размишляваш върху него ден и нощ, това значи непрестанно. Трето, да постъпваш внимателно според всичко, каквото е написано в нея.

Понякога ги сумирам в три прости фрази. Ако искаш Божието най-добро, ако искаш да направиш твоя път да преуспява и да имаш добър успех, тези са трите неща, които трябва да правиш: мисли Божието слово, говори Божето слово и върши Божието слово. Слагам мисленето първо, защото ако не мислиш, никога напълно няма да говориш. Ако не мислиш и не говориш, никога напълно не можеш да действаш. Резултатът от всичко това е успех – Божието най-добро.

Можем да кажем: „Е, това бе само за Исус Навиев. Как мога да знам, че ще действа за мен?“ Бих желал да се обърнем към първи псалм и да ви дам едно подобно обещание с подобна заръка, която е за всеки, който изпълнява условията. То включва всичко. Няма значение кой е човекът, всичко зависи от това дали той изпълнява условията. Ето какво казва Давид в Псалм 1:1-3:

Блажен оня човек, който не ходи в съвета на нечестивите, и в пътя на грешните не стои, и в събранието на присмивателите не седи; Но се наслаждава в закона на Господа, и в Неговия Закон се поучава ден и нощ. Ще бъде като дърво посадено при потоци води, което дава плода на времето си, и чиито лист не повяхва; във всичко що върши ще благоуспява.

Забележете последното изречение: „Във всичко което върши ще благоуспява“. Това е да намериш Божието най-добро. Това е истински успех. Това може да бъде реалност за всеки човек, който изпълнява условията. Условията са петкратни. Първите три са негативни; три неща, които не трябва да правим.

  1. Не трябва да ходим в съвета на нечестивите.
  2. Не трябва да стоим в пътя на грешниците.
  3. Не трябва да седим в събранието на присмива-телите.

Мисля, че ключовият въпрос тука е: от къде вземаме съвети? Ако вземаме съвети от грешен източник тогава целият ни живот върви наопаки. След това следват двете позитивни условия:

  1. Наслаждава се в закона на Господа.
  2. Върху Неговия закон размишлява ден и нощ.

Забележете, че и двете позитивни условия са насочени към закона на Господа или словото на Бога. Първо ние трябва да се наслаждаваме в Неговия закон. Второ, трябва да размишляваме върху него ден и нощ. Отново забележете, че правилното размишление е ключ към успеха – да размишляваме върху Божието Слово ден и нощ.

Това не е просто да прекараме десет минути на ден като четем Библията, но то е така да се запълни ума ни с Библията, че да ангажира мислите ни през целия ден. Винаги се храним с това, което е позитивно, което предизвиква вяра и изгражда. Виждате, че това, което мислим е наистина решаващо за това как живеем. Понякога казвам, че човешката личност е като айсберг, седем-осми са под повърхността. фактически много малко от айсберга се показва над повърхността в сравнение с това, което е под повърхността. Така е и с човешката личност, Това, за което мисли човек ще определи курса на неговия живот. Ако размишляваме върху правилните неща и ги живеем по правилния начин, тогава резултатът ще бъде това, което Бог е обещал: успех и благоуспяване, което е Божието най-добро.

Нека да погледнем един пасаж от пророк Исая, който повтаря, че начинът, по който мислим, определя това, което преживяваме. Бог говори в Исая 55:8-13:

Защото Моите помисли не са като вашите помисли, нито вашите пътища като Моите пътища, казва Господ(Забележете Бог започва с мислите и казва, че по природа нашите мисли не са Божиите мисли.)

Както небесата са по-високо от земята, така и Моите пътища са по-високи от вашите пътища и Моите помисли от вашите помисли. (Как тогава можем да започнем да мислим с Божиите помиели? Бог ни дава отговор и той е в следващите думи.) Защото както слиза дъждът и снегът от небето, и не се връщат там, но пои земята и я прави да произрастява и да напъпва та дава семе на сеяча и хляб на гладния. Така ще бъде словото Ми, което излиза из устата Ми…

Забележете, че Божиите пътища и помисли са на небесно ниво а нашите пътища и помисли са на земно ниво, далеч по-долу от Божиите.

Как изобщо можем да влезем в Божиите пътища и помисли? Отговорът е, че Божието Слово донася Неговите пътища и помисли от небето долу към живота и сърцата ни, което произвежда резултата, от който се нуждаем. Бог продължава да говори в Исая 55:11, относно Словото Си:

… не ще се върне при мене празно. Но ще извърши волята ми и ще благоуспее в онова, за което го изпращам. Защото ще излезете с радост и ще бъдете изведени с мир. Планините и хълмовете ще запеят пред вас радостно и всичките полски дървета ще изпляскат с ръце. Вместо драка ще израсте елха, вместо трън ще израсте мирта.

Това е резултатът от Божието Слово, което слиза от небето, влиза в сърцата, заема ума ни и замества пътищата ни и помислите ни с Божиите пътища и помисли. Божието Слово донася Неговите пътища и помисли в живота и сърцата ни. Когато умовете ни са пълни с Божието Слово, започваме да мислим с Божиите мисли. Целият ни мисловен живот е напълно променен. Резултатите тук са определени с прекрасен език: мир, ще бъдем изведени с мир; радост, ще излезем с радост;хваление, дори природата ще хвали и всичките полски дървета ще изпляскат с ръце и плодородност, вместо драка ще израсте елха, вместо трън ще израсте мирта. Това е, което се случва в живота ни, когато Божието Слово влезе и го приемем и започнем да размишляваме върху него. Нашите собствени пътища и помисли са като тръните и драката, те са непродуктивни и безполезни. Но когато са поставени обратно на място чрез Божето Слово, така вместо тръни и драка ние произвеждаме елха и мирта.

Искам да ви наведа на мисълта, че трябва да гледаме на заместването на нашите пътища, и помисли с Божиите като на ключ за успеха. Така също трябва да развием навика да размишляваме върху Божието Слово ден и нощ. Размишляването върху Божието слово е обучаване да мислим Божиите мисли чрез Словото Му, прието в сърцата и умовете ни.

Ако искаш Божието най-добро, размишлявай върху Божието Слово.