Едно плодоносно сърце

Нашите лични взаимоотношения с Бога никога не са едностранни. Винаги има две страни; има винаги две посоки. От една страна е това, което Бог ни е предоставил; от друга страна как откликваме на това, което ни е предоставил. Начинът на живот, който на практика водим, се определя от взаимодействието на това, което Бог ни е предоставил и как ние откликваме на него.

Това е илюстрирано ясно в притчата за сеяча. В тази притча се разказва за един човек, който излезе да сее семена на едно поле и семената паднаха на четири различни вида почва. Първо, някои семена паднаха край отъпканата пътека и понеже земята беше твърда и отъпкана от стъпките на минувачите, семената дори не можаха да влязат в почвата. В резултат на това, птиците изкълваха семената и те не произведоха нищо.

Второ, някои семена паднаха на канариста земя. Семето потъна донякъде, корените му опряха на канара и твърде скоро поникна без да има дълбок корен и когато изгря слънцето, прегоря и също не произведе нищо.

Третият вид почва бе наречена: „между тръните“, където тръните израснаха заедно със семената и ги заглушиха. Семето не получи достатъчно въздух и храна, така че също не роди нищо трайно и добро.

Накрая, четвъртият вид почва е описана като „добра земя“.

Не искам да се занимавам с първите три вида почва. Искам да се съсредоточа върху това, което считам за кулминационна точка в притчата, това, към което се стреми Исус, е добрата почва. Надявам се, че говоря на хора, чието сърце е добрата земя. Ето какво Исус каза относно добрата земя u семената, които паднаха в нея. Матей 13:23:

А падналото на добра земя е оня човек, който чува словото и го разбира, който и дава плод, и принася кой стократно, кой шестдесет, кой тридесет.

Забележете, има два ключови фактора при човека, който дава плод: първо, той чува словото и второ, разбира го. Това се отнася за всеки, който представлява добрата почва. Но тъй като всички хора, които представляват добрата почва произвеждат жетва, има една много важна разлика във вида жетва, която произвеждат. Някои произвеждат стократно, някои шестдесет и някои тридесеткратно. С други думи има три нива на реколта: стократно, шестдесеткратно и тридесеткратно. Прави впечатление, че стократно е повече от сумата на другите две. Другите две, шестдесет и тридесет са равни на деветдесет. Така че единият вид реколта е повече от другите два заедно. Някак си, този принцип преминава през цялото Слово на Бога. Хората, които наистина достигат до пълна продуктивност, са много по-плодовити от тези, които са само частично плодовити.

Искам да се съсредоточа върху стократното, което е характерно за хората, които искат да постигнат Божието най-добро, в друга версия на същата притча, която се намира в Лука 8:15, Исус прави особено пояснение за добрата почва:

А посялото на добра земя са тия, които, като чуят словото, държат го в искрено и добро сърце, и дават плод с търпение. Едно плодоносно сърце.

В това описание има два жизненоважни фактори, които са свързани с нашата тема за искането на Божието най-добро. Първо, видът сърце. То е описано като искрено и добро. Един алтернативен превод за „искрено“ е „честно“. Така че първото изискване е честност, отвореност или искреност, да не укриваме нищо или да не проявяваме двуличие, или да имаме двойни стандарти. Това е първото изискване.

Второ, има три начина на откликване при тези хора: те чуват словото, пазят го и чрез постоянство принасят плод. Тези три фактора са изключително важни и искам да наблегна на тях във връзка с нашата тема – слушане на словото, пазене на словото и постоянстване. Постоянството е ключ към темата, която разглеждаме: „Ако искаш Божието най-добро…“

Принципът, разкрит в тази притча, изправя всеки от нас пред едно лично решение. Не мога да поставя достатъчно силно ударение върху важността на решението да вървим с вяра. Толкова много хора не осъзнават, че курсът на живота им зависи в крайна сметка от решенията, които вземат, а не от чувствата им.

Решението, пред което всеки един от нас е изправен е: Колко плод възнамерявам да произведа? Ще бъда ли удовлетворен с тридесет пъти? Възнамерявам ли да давам шестдесеткратен плод? Или ще се стремя към Божието най-добро и възнамерявам да дам стократен плод? Ние сме изправени пред необходимостта да вземем това решение. Самият факт, че четем това поучение автоматически ни изправя пред решение: искаме ли Божието най-добро? Ще се стремим ли към стократното или ще се задоволим с шестдесет или тридесет?

Това, което ще постигнем зависи от отговора на нашето сърце. Посочих по-рано, че има две страни на нашите взаимоотношения с Бога. От една страна това, което Бог ни е предоставил, от друга страна, как ние откликваме на това, което Бог ни е предоставил. Това, което ще бъде решаващо в живота ни е как ние откликваме.

В притчата, която цитирахме в Лука 8 видяхме, че има три аспекта на успешния отклик: първо, чуване на Божието Слово; второ, пазенето му; и трето, постоянстване в това, което правим.

В главите, които следват, ще обясня определени неща, които са необходими, ако искаме Божието най-добро. Ще ви давам някои специфични приложения на тези принципи. Това, което имам да споделя, ще бъде основано на три неща: първо, на Писанието; второ, на моя личен опит, който обхваща вече 50 години и трето, на мои наблюдения върху другите. Имах привилегията да бъда свързан с много християни от различен произход, раси и държави и съм се опитвал да наблюдавам особено тези, които смятам, че са успешни – „стократни“ хора. Опитвал съм се да науча от техния живот принципите за успех. Ето какво ще споделя с вас: принципи за успех. Ако искате Божието най-добро, какво да направите?