ОТКЪДЕ? НАКЪДЕ?

Драги читателю! Надяваме се, че нашите разкази са ви харесали и си позволяваме да добавим още няколко забележки. Ние, авторите, сме един инженер по информатика и един учител в християнска школа, който е завършил физика. Ние и двамата вярваме в живия Бог, Отец на нашия Господ Исус Христос.

С тези разкази искаме да покажем, че нито е скучно, нито е признак на изостаналост да се вярва в Бога. Този, който вярва, не е длъжен да се отказва нито от своя разум, нито от своята изследователска работа. Напротив, много неща стават по-ясни и по-понятни, когато се разглеждат от библейска позиция. Това може да окаже положително въздействие даже и на научната дейност.

Сблъсквайки се с чудесата на живота, всеки от нас поне веднъж си е задавал въпроса „Откъде?“ На него по принцип могат да се дадат два отговора:

1. Източник на живота е „случайността“, изразена чрез мутация и селекция. Всичко се е развивало от само себе си, стъпаловидно, в продължение на милиони години. За наблюдаваните закономерности в областта на живата природа не се търси никаква причина, защото това би предполагало наличието на някакъв Творец. Биохимикът Ернест Каане изразява своя възглед за еволюцията в следната мисъл: „Напълно абсурдно и абсолютно безсмислено е да се вярва, че една жива клетка може да възникне от само себе си, но въпреки това аз го вярвам, тъй като не мога да си го представя по друг начин.“

2. В началото Бог е създал небето и земята и всяко живо същество и Той гарантира тяхното съществуване. Щом като това е вярно, то не остава без последствия за мен. Аз не съм продукт на „случайността и необходимостта“ (Ж. Моно), а съм създаден от Творец, на когото не съм безразличен. Следователно в моя живот има надежда и целенасоченост и не бих могъл да изпадна в такова безсмислие, за което Ернест Хемингуей безутешно пише: „Моят живот е един тъмен път, който води към никъде.“

На интересуващия всички въпрос за произхода на света и на живота Бог отговаря ясно и еднозначно в своето Слово. За описаното в рамките на тази книга чудно творение на животинския свят и човека Библията свидетелства в разказа за сътворението:

Ден пети от сътворението: сътворяването на животните във въздуха и водата.

И Бог каза: Да гъмжи водата от множества живи същества § или: души, така и в цялата книга§, и птици да летят над земята по небесната твърд! И Бог създаде големите морски чудовища и всяко живо същество, което се движи, от които водата гъмжеше според видовете им, и всяка крилата птица според вида _. И Бог видя, че беше добро. И Бог ги благослови и каза: Плодете се, множете се и напълнете водите в моретата; нека се множат и птиците по земята! И стана вечер, и стана утро: ден пети. (Битие 1:20-23)

Ден шести от сътворението: сътворяването на земните животни и на човека.

И Бог каза: Да произведе земята живи същества според видовете им: добитък, пълзящи и земни животни според видовете им. И стана така. Бог създаде земните животни според видовете им, добитъка според видовете му и всичко, което пълзи по земята, според видовете му. И Бог видя, че беше добро. И Бог каза: Да създадем човека § Адам, т.е. взет от земята; от евр.:адама — почва§ по Нашия образ, по Наше подобие! И нека владеят над морските риби, над небесните птици, над добитъка, над цялата земя и над всички пълзящи, които пълзят по земята. И Бог създаде човека по Своя образ, по Божия образ го създаде; мъжки и женски пол ги създаде. И Бог ги благослови и Бог им каза: Плодете се и се множете, напълнете земята и я обладайте, и владейте над морските риби, над небесните птици и над всяко живо същество, което се движи по земята. (Битие 1:24-28)

Този текст много ясно ни показва: ние сме създадени пряко от Бога, по негов образ и подобие. Ние сме негово творение, ние сме желани от него. Готовото и завършено творение получава окончателната оценка от Бога: „Много добро!“

Нашият днешен свят обаче не е толкова добър, защото в него има страдание и сълзи, бедност и мизерия, болести и смърт. Как са се появили тези негативни явления в нашия свят? Въпреки че Бог е предупредил за последиците от непокорството (Битие 2:17), човекът е злоупотребил с дадената му свобода и така се е стигнало до онова решаващо събитие в пространството и времето – грехопадението. Оттук нататък се проявява законът на греха. „Защото заплатата на греха е смърт“ (Римляни 6:23).

Ако ние вървим по този път, това означава, че след края на земния ни живот отиваме във вечна гибел. Но Бог не иска това и Той е дал един изход, който води до вечен живот.

Радостна вест

Бог е изпратил на хората една добра вест: „Аз имам план за теб! Аз те обичам! Ти не трябва да се отдалечаваш от пътя ми. Аз ти предлагам да се запознаеш с Мен лично и бих искал да ти подаря вечен живот.“

Това не е празно обещание. За да направи това предложение, Бог е трябвало да пожертва своя Син, като го предаде в ръцете на най-обикновени хора, които жестоко са се разправили с него и са го приковали на кръста. Исус Христос е бил готов да направи тази огромна жертва, защото е знаел, че Той и единствено Той може да ни спаси от вечна гибел.

Справедлив Бог

Бог няма намерение да търпи мълчаливо всички злини. Той не оставя всичко да мине безнаказано. Вината във всички случаи се наказва: “ И тъй като е определено на хората веднъж да умрат, а след това настава съд…“ (Евреи 9:27) Тук могат да се различат два случая: за този, който вярва в Исус Христос, Бог отменя наказанието. За този, който го пренебрегва, то предстои.

Библията казва: „Господ не забавя това, което е обещал, според както някой смятат бавенето, но заради вас търпи дълго време, понеже не иска да погинат някои, а всички да дойдат на покаяние“ (2. Петрово 3:9).

Какво трябва да направи човек, за да бъде освободен от наказание, Библията обяснява на едно друго място: „Никой, който вярва в Него, не ще се посрами… Защото всеки, който призове Името на Господа, ще се спаси“ (Римляни 10:11,13). Всички онези, които се обърнат към Исус Христос, според неговите думи, са освободени от съда. „Истина, истина ви казвам: който слуша моето учение и вярва в този, който ме е пратил, има вечен живот и няма да дойде на съд, но е преминал от смъртта в живота“ (Йоан 5:24).

Изгодно предложение

Ние ви съветваме да направите точно това и по такъв начин да приемете предложението на Бога. Призовете името на Исус Христос. Може би сега ще кажете: „Какво да го моля, като никога не съм се обръщал към него!“ Ето защо ние искаме да ви помогнем, като ви предложим съдържанието на една свободно формулирана молитва:

„Господи Исусе, аз ясно съзнавам, че с вината на своя живот не мога да застана пред теб и пред живия Бог. Но ти си дошъл на този свят, за да спасиш изгубените грешници. Твоята смърт на кръста е цената, която ти заплати, за да мога аз да бъда освободен от наказание. С моя живот аз представлявам за теб една отворена книга. Ти знаеш всички мои пропуски, всички погрешни пориви на сърцето ми, както и моето досегашно безразличие към теб. Сега аз те моля: прости ми цялата моя вина, вземи, отстрани от мен всичко, което не е праведно пред твоето лице. Ти си олицетворението на истината, затова аз се уповавам на обещанията в твоето Слово.

Господи, аз те моля, влез в моя живот. Води ме по пътя, който ти ми откриваш чрез четенето на Библията и твоите напътствия в живота. Аз знам, че при теб съм намерил добрия Пастир, който винаги ми желае доброто. Затова бих искал да ти доверя изцяло своя личен живот. Дай ми сили да скъсам с досегашното си греховно поведение. Дари ми нови навици за общуване с теб и ги благослови. Промени отношението ми към теб и към хората, с които ежедневно общувам. Направи сърцето ми покорно на теб и ми откривай Библията, за да разбирам правилно твоето Слово. Аз искам да те приема като свой личен Спасител и да те следвам. Амин!“

Ако тази молитва – или както вие самите я формулирате – идва направо от сърцето ви, то вие сте станали Божие дете. „А на онези, които го приеха, даде право да станат Божии деца, на онези които вярват в неговото име“ (Йоан 1:12). С това започва пълноценният живот, който Бог ви е обещал, а освен това вие ще имате и вечен живот. Цялото небе взима участие в това важно събитие – вашето обръщение към Исус Христос. Защото в Лука 15:10 се казва: „Също така, казвам ви, има радост пред Божиите ангели за един грешник, който се кае.“

Ние преживяхме същото нещо. Бихме искали да ви дадем още няколко напътствия, за да не бъдете разочаровани при приобщаването си към християнството:

1. Започнете ежедневно да четете Библията, за да познаете Божията воля. Библията е единствената авторизирана от Бога книга. Четенето на Божието Слово е необходимо за вашия нов живот както храната. Най-добре започнете с едно от Евангелията. Като начало особено подходящо е Евангелието според Йоан.

2. Ежедневно се обръщайте с молитва към Бога и към Исус Христос. Това ще ви даде нови сили и ще ви преобрази. Всички неща от ежедневието – грижи и радости, планове и намерения – можете да превърнете в повод за молитва. Благодарете на Господ Бог за всичко, което ви вълнува. Посредством четенето на Библията и молитвата възниква един т.нар. „духовен пулс“, който е много важен за вашия здрав и пълноценен духовен живот.

3. Търсете и поддържайте контакт с други осъзнати християни. Когато извадим от огъня един горящ въглен, той много бързо угасва. Така и нашата любов към Исус ще изстине, ако не бъде поддържана чрез общуването с други вярващи. Затова присъединете се към някоя църква и работете съвместно. Добрата, жива църква, която е изцяло вярна на Библията, е необходима предпоставка за вашия път, за израстването ви във вярата.

4. При четенето на Библията ще намерите много подпомагащи ви напътствия за всички области на живота, както и за общуването с Бога. Всичко онова, което сте научили, превърнете в дела, и ще получите голямо благословение. Ние не бихме могли да докажем по-добре любовта си към нашия Господа, както ако му се покоряваме: „Защото, ето какво е любов към Бога: да пазим неговите заповеди; а заповедите му не са тежки“ (1 Йоан. 5:3).

5. Разкажете на другите за това, какво значение има за вас Исус Христос. Много хора все още не са приели спасителното благовестие. Те имат нужда от нашия пример и свидетелство. Сега и вие бихте могли да бъдете служители на Бога.

Ние се радваме, ако сега вие съзнателно сте се обърнали към Исус Христос и така Бог ви е приел.