ЖИВОТНИТЕ, КОИТО ВСЕ ПАК СА ГОВОРИЛИ

Ние нарекохме заглавието на книгата „Ако животните можеха да говорят“. Всеизвестно е, че животните не са в състояние да се изразяват на езика на хората, но все пак има изключения. Библията споменава две животни, които действително са говорили с хора, и то с човешка реч, която може да се възприема акустично, и с конкретно съдържание.

Едното животно, змията, е използвано от дявола, за да подведе хората към неподчинение спрямо Бога. Диалога между змията и Ева намираме в книгата Битие:

А змията беше най-хитра от всички полски животни, които ГОСПОД Бог беше създал. И тя каза на жената: Истина ли каза Бог да не ядете от никое дърво в градината? Жената каза на змията: От плода на дърветата в градината можем да ядем, но от плода на дървото, което е сред градината, Бог каза: Да не ядете от него и да не се докоснете до него, за да не умрете. А змията каза на жената: Никак няма да умрете! Но Бог знае, че в деня, когато ядете от него, ще ви се отворят очите и ще бъдете като Бога — да познавате доброто и злото. И жената видя, че дървото беше добро за храна и че беше приятно за очите, дърво желателно, за да дава знание, и взе от плода му и яде, даде и на мъжа си да яде с нея, и той също яде.(Битие 3:1-6)

Бог забранил на хората да ядат от плодовете на дървото за познаване на доброто и злото – те не се подчинили, защото са се поддали на съблазън и взели от забранения плод. Бог знаел какво означава това. Злото щяло да развали отношението между Него и хората. Те вече били виновни, като се вслушали в лъжливия глас. Така се стигнало до грехопадението, онова повратно събитие в човешката история, заради което всички ние и до днес страдаме. Наистина ли няма изход, наистина ли нищо не може да се промени? Не, сам Бог показал на хората изхода. (Виж следващата глава „Откъде? Накъде?“)

Второто животно, за което Библията разказва, че е говорило, е магарицата на Валаам. Кой е Валаам? Неговите способности на прочут пророк в Месопотамия стигнали до ушите на Валак, царя на Моав. Валак се чувствал застрашен от израелския народ, който по пътя си от Египет към Обетованата земя щял да премине през земята на Моав. Така му дошла идеята да завербува Валаам и да използва неговите способности за да отслаби Израел. Това трябвало да стане чрез проклинане.

Валаам се отправил към Моав, за да обсъди плана с Валак. На пътя му застанал един Божи ангел, който очите на Валаам не могли да видят. Магарицата разбрала опасността, която го дебнела при срещата му с ангела. Тя се отбила от пътя и така спасила живота му. Като чудо от Бога магарицата проговорила на Валаам. Така се стигнало до един необичаен за нас диалог на човешки език:

Тогава ГОСПОД отвори устата на магарицата и тя каза на Валаам: Какво съм ти сторила, че ме биеш вече три пъти? А Валаам каза на магарицата: Защо се подигра с мен! Само да имах меч в ръката си — веднага бих те убил. И магарицата каза на Валаам: Не съм ли аз твоята магарица, на която си яздил през целия си живот до днес? Имала ли съм навик друг път да ти правя така? А той каза: Не.
(Числа 22:28-30)

След като пристигнал в Моав, Валаам за ужас на Валак и по Божия повеля произнесъл не проклятие, а благословение за Израел.

Две животни – два гласа

Животните говорят – в разрез със своите естествени способности – подпомогнати от една по-висша сила.

Змията е инструмент на Божия противник, дявола, а магарицата на Валаам е инструмент в ръцете на Бога.

Гласът, който чуват и Ева, и Валаам, не е собственият глас на животното, а гласът на този, който го използва.

Много гласове говорят днес на хората и се намесват в техните мисли, чувства и действия. Съществуват две сили, които определят интересите на хората. Едната действа в посока разрушение, към злото, докато другата сила е гласът на Бога, който иска да дари на хората спасение и вечен живот. Коя сила определя вашия живот?

следваща глава ОТКЪДЕ? НАКЪДЕ?