Той изгражда чрез петкратното служение

В писанията, и предимно в Деяния на апостолите, откриваме споменати различни служения на Христос: апостол, пророк, учител, пастор, евангелизатор. Павел казва, че “има различни дарби, но същия Дух; различни служения, но същия Господ; различни действия, но същия Бог, който изработва всичко във всички (1 Коринтяни 12:4-6).” Знаем, че когато например виждаме дела на чудеса, Святия Дух, който се намира в Божия човек, върши тези дела. Човешко същество не е източника на силата за извършване на тези чудеса. Когато имаме проявление на слово на знание, на мъдрост или пророчество, личността на Святия Дух проблясва и изявява Своите способности чрез определен вярващ в този момент. Чрез новородения вярващ се наблюдава проявлението на Святия Дух. Тези стихове ни казват, че чрез спасените могат да действат различни служения, но същият Господ е, който се проявява. Личността на Сина на Бога, нашия Господ, е източника, нашата способност. Всъщност Христос се проявява чрез човека. Има различни действия и дейности, които се случват, и личността на Бог Бащата проявява Своите планове, власт и способности по различни начини и времена. И отново, нека да е ясно, че Бог е източника, без значение за какви дарби, служения или действия говорим.

Нека да погледнем към един ключов стих, който се отнася към петте специфични служения на Христос. Ще открием също, че тези служения се дават за специални цели. Тези пет дарби на служения на Христос се дават, за да се служи на другите части на тялото на Христос. Тези дарби се различават една от друга и все пак те трябва да действат като се допълват взаимно. Всичките пет дарби са необходими, за да се изпълнят целите на Господа докато Той изгражда църквата Си. Разбира се, говорим за това, което Святия Дух казва чрез апостол Павел в четвърта глава на посланието към Ефесяните, където става дума за Исус:

“Тоя, които е слязъл, е същият, който и възлезе по-горе от всичките небеса, за да изпълни всичко. И той даде едни да бъдат апостоли, други пророци, други пък благовестители, а други пастири и учители, за усъвършенстването на светиите, за делото на служението, за назиданието на Христовото тяло; докле ние всички достигнем в единство на вярата и познанието на Божия Син, в пълнолетно мъжество, в мярката на ръста на Христовата пълнота; за да не бъдем вече деца… но… да порастем по всичко в Него, който е главата, Христос (ст. 10-15) .”

За напред, докато разглеждаме тази тема,  ще се отнасяме към тези пет служения – апостол, пророк, благовестител (евангелизатор), пастор и учител – като петкратно служение, или служенията на Христос, дарби на служение, или пък служенията, вместо всеки пък да изброяваме целия списък с дарби. Тези служения се различават по това, че те са дадени от Възнесения Христос, за да се служи на Христовото тяло. Нека обаче да е ясно, че те също работят за разпознаването и обучението на други хора в тия пет служения на Христос. Има поне пет конкретни цели, които трябва да се постигнат чрез тези служения. Нека да помним, тези служения са дадени от Възнесения Христос, който е Човешкия Син, възкръснал от мъртвите, и който има цялата власт на небето и на земята! Първо, тези служения на Христос са дадени за екипирането на частите на тялото за тяхните дела на служение, включващи и делата, които помагат на самото тяло да функционира, и делата, които изразяват Господа и служат за постигане на волята на Бог извън Тялото. Петкратното служение трябва да работи с цел другите части да могат да се научат и да живеят по такъв начин, че Христос да получи Своето място в техния ежедневен живот. Църквата, като цяло и всеки от нас поотделно, е призвана да изразява Христос, накъдето и Господ да води всяка от нейните части и каквото и Господ да е запланувал да извърши чрез тях: в семейството, у дома, в училище, на работа, където и да е! На второ място, тези пет служения се дават за назидаването или изграждането на тялото или църквата на Христос. Ще говорим по-късно за някои специфични начини, по които Исус изгражда Своето тяло чрез петкратното служение. Трето, те трябва да съдействат за това частите на тялото да дойдат до едно постоянно растящо, интимно познание  на Божия Син. Четвърто, тези служения са начина на Господ да изрази единството и да поддържа и развива единството в Духа в свързващата сила на мира. Единството на вярата в църквата няма да се изяви чрез присъединяване към растяща и популярна организация. Всеки новороден бива добавен към тялото на Христос, църквата. Ние сме направени еднов Христос. В момента на новорождението си човек става част от това всеобщо и цялостно тяло на Христос. Това включва всички ония, които са изкупени, на небето или на земята. Все пак трябва да има местни географски изражения на всеобщото тяло на Христос. Трябва да има местни събрания в цялото Христово тяло, които също да са наречени църкви. Бог иска хармония, съгласие, и взаимодействие между тези местни изражения на Неговата всеобща църква. Ние не се обединяваме като станем членове на една и съща организация, институция или деноминация! Бог вече е направил едно в Христос всички, които са спасени! Ние сме приканени да “поддържаме единството в Духа в свързващата сила на мира (Ефесяни 4:3).” Осъществяването на единението във вярата се постига най-вече чрез Христовите служения на апостола и пророка (или чрез други служения на местно ниво, или части от апостолски тимове). Той изпраща такива служения на различни места. Когато се създават нови църкви или се установяват взаимоотношения между съществуващи църкви в различни географски области, местни служители и пътуващи такива се обединяват с лични, “заветни” взаимоотношения между лидери и събрания. Единството на вярата се демонстрира и разширява чрез дадени от Бог взаимоотношения, които трябва да се приемат като такива, и когато хората се посвещават един на друг. Ето какво казва Павел на църквата в Коринт, като им описва хората във Филипи, “Те предадоха първо себе си на Господа, а после и на нас според Божията воля (2 Коринтяни 8:5).

Пето, Христовите служения трябва да помогнат на Божиите хора да станат зрели. Частите на тялото трябва да се променят от слава в слава според мярката на размера на Христовата пълнота. Те не трябва повече да бъдат деца, нестабилни и податливи на измами от фалшиви доктрини или лукави хора. Господ иска всяка част от църквата да расте в Него докато живее тук на земята. Не трябва да чакаме да умрем и да отидем при Господа, или пък да чакаме Неговото идване, за да можем да бъдем зрели според Неговия образ. Той ще представи пред Себе Си една славна църква, невяста без петно, бръчка или недостатък! Служенията са дадени за изпълнението на всички тези цели. Исус не се връща за невяста бебе. Той подготвя за Себе Си една чудна булка, неговата църква, която ще бъде славна, сияеща и зряла, когато Той дойде за нея. Нека да растем в Него, нашата Глава във всички неща. Господ даде Себе Си, за да служи в тези различни видове служения, и да съдейства за израстване в зрялост на всеки вярващ. Той работи чрез петкратните служители, за да развива процеса на преобразяване от слава в слава на частите от Неговото тяло. Когато една част изяви характера и/или способностите на Христос в нея, тялото се назидава, узрява и преобразява. Да се дава място на Христос, Който да развие този процес в цялото Си тяло, е истинската цел на призваните в петкратно служение. Когато Христос е изявен, имаме налице преобразуване, постигане на Божията воля, добри дела, в които се ходи, имаме изливане от отвореното небе, имаме победа!

следваща глава Исус е служителят