Мога ли да се присъединя към това тяло?

Може ли някой да се “присъедини” към това тяло, към този нов човек? Възможно ли е някой сам да се присъедини към това тяло? Как може човек да бъде включен към това тяло? Включването изисква Божията инициатива. В Деяния на Апостолите видяхме, че Бог е който прибавя към църквата Си всеки ден ония, които се спасяват. Бог е който поставя всяка част, както и служенията на Христос, в тялото. Човек може да бъде прибавен само от Бог и само чрез спасение. Един ден преди разпятието, Господ беше с учениците си; и Той ги нарече негови приятели. После каза, че не те са Го избрали, но че Той ги е избрал и ги е определил да дават много, и то траен, плод (Йоан 15:16). От Лутер и реформаторите научихме, че спасението е по благодат, чрез вяра, като дар от Бога, за да не може никой да се похвали (Ефесяни 2:8). Бог е който ни призовава и ни дава вярата в Господ Исус като наш Спасител. Всеки, който иска да познава истинния и жив Бог, Той го води при Себе Си чрез Исус. Бог дава вяра на човека. Той желае никой да не погине, но всички да дойдат до познанието на благодатта в Исус Христос. Отговорността на човека е да отговори на призива на Бога и да упражни вярата, която е приел чрез Неговата благодат. Трябва да избереш, за да бъдеш избран. Бог прави всичко това възможно: да упражниш волята и вярата си и да избереш Бога. Както е писано, “Който призове името на Господа ще се спаси” (Римляни 10:9-13). Тогава Бог прибавя този човек, който вече е новороден или спасен, към тялото на този нов човек, който е Христос.

Все още има много объркване или поне неразбиране. Хора, които искрено са изповядали Исус за личен Спасител и Господ, и които по този начин са новородени или спасени, не знаят или не вярват, че незабавно са станали части на църквата. Те смятат, че истинската църква е организация. Така че, когато се включат в някоя организация, наречена “Християнска,” те стават част от “църква.” Тези искрени вярващи търсят да угодят на Господа и да са покорни на лидерите в Християнството. Те вярват, че за да бъдат истински части от църквата, трябва да се присъединят към някаква организация, наречена “Християнска.” Обаче в момента на спасението им, Сам Господ ги прибавя към църквата, която е Неговото Тяло. Мнозина може да са религиозни, но да не са новородени, или спасени (Йоан 3:5). Те не са направили такава изповед на вяра. Те признават Християнското послание като философия. Обаче не са се покаяли за греховете си и не са изповядали Исус за техен личен Спасител. Те не са се подчинили на Него като на Господ на живота им. Мислят, че са спасени, или че имат добри шансове да бъдат спасени поради това, че са част от организация, наречена “Християнска църква.” Такива организации имат различни изисквания към членовете си. Някои от тези организации твърдят, че човек става част от “църквата” след като премине през процес, при който лидер от организацията поръсва или потапя във вода кандидата, от чието име в същото време отправя молитва. Някои от тези огранизации казват, че  ако човек премине през такъв процес доброволно, а според други  ако е бил представен като малко дете от член на същата организация, то тогава кандидата всъщност е бил “спасен.” В някои такива случаи на кандидата се казва, че вече е пълен със Святия Дух. Много хора смятат, че могат да се присъединят към църквата като се присъединят към дадена организация. Със сигурност е вярно, че Господ общо взето води всяка част на тялото Си да се събират и да се идентифицират с другите части в техния местен контекст, т.е. като събрания или местни църкви. Неразбирателствата и проблемите често се случват в момента, в който някои реши, че чрез изпълнението на изискванията на дадена религиозна организация Бог ще ги счете за верни членове на църквата Си. Мнозина са приели фалшиво евангелие и/или фалшиво чувство за сигурност. Без лично взаимоотношение с Господа и без любов към Него, изразена във вярност и пазене на Словото Му, те няма да приемат благата, които религиозни лидери им обещават, ако са “верни” членове на “църквата” (организацията). От друга страна мнозина, които не са били “верни” на изискванията на така наречените “християнски” религии, приемат че са се провалили пред Бога. Казва им се, и някои са склонни да го повярват, че са отпаднали като истински части на Божията църква. През всичките години, през които съм бил в Христос, съм разговарял и работил лично с много истински апостоли и пророци, както и евангелизатори, пастори, учители и стареи от повече от 60 държави на 6 континента. Тези братя и сестри в Христос имат личен опит, като членове на десетки международно признати религиозни организации представители на така наречените Католически, Протестантски, Петдесятни, или независими групи. И все пак, всички са единодушни, че писанията, Библията, която е Божие слово, е ясна и недвусмислена по отношение на спасението и водното кръщение. По библейска дефиниция, водното кръщение е за новородения вярващ; такъв който е спасен чрез лична изповед на греха си, и който чрез вяра изповядва и приема Исус от Назарет като Христос, Сина на Бог, който дойде в плът и умря за греховете на света, възкръсна и се възнесе от дясната страна на Бог Отец. Всички тези хиляди лидери от целия свят се съгласяват, че в момента на спасението Господ добавя човека към тялото на Христос, което е църквата. Тези лидери ясно разбират разликата между религиозните хора и такива, които имат лично взаимотношение с Господ Исус Христос. Когато един новороден лидер започне да общува, не му е трудно да разбере дали другата страна има лично взаимоотношение с Бог, чрез вяра в Христос и чрез новорождение, или само се нарича Християнин, защото е член на така наречена “Християнска” организация (“църква”) или събрание.

следваща глава Неговият Дом