Какво е антихрист?

Сега ще се спрем на друг въпрос. Някои може да бъдат шокирани или раздразнени, но трябва да се споменат неща и по тази тема. Нека накратко да разгледаме думата “Антихрист.” Първо, нека да се спрем на представката, “анти.” Наистина, “анти” означава “да бъдеш против, в опозиция на нещо или някой.” Но има и друго значение, което за нас е важно да знаем, и което се отнася до нашата тема. “Анти” има още няколко други значения: “да бъде поставен на мястото на някой или нещо, да бъде заменен, да бъде представен сякаш е някой друг или нещо друго.” В нашия контекст думата “Антихрист” може да бъде употребена по отношение на някой, който нарича себе си “Христос,” но не е “Христос.” Това, което се нарича “Антихрист,” не е само някой, но и нещо, което представя себе си за “Христос,” поставя себе си на мястото на Христос или заменя това, което наистина е Христос. Само Божието Слово е Истина. Това Слово дойде в плът като Исус от Назарет. В истината няма тъмнина, нито лъжа или измама. Исус е Истината; и Божието Слово, Библията, е истина. Сатана е баща на лъжите и измамника в този свят. В него няма истина. Той дойде да убива, да краде и да унищожава. Той идва като ангел на светлината, а ония, които той изпраща, са като пратеници на светлината. Павел пророкува, “… в последните дни някои ще отстъпят от истината, като дават вниманието си на съблазнителни духове и демонски доктрини… (1 Тимотей 4:1).” Днес мнозина от нас употребяват думата “църква” по различни небиблейски начини. Не казвам, че ние всички сме Антихристи. Въпроса не опира само да значението на думите. Многочислен е броя на хората, които вярват, че така наречените Християнски религиозни традиции, институции, деноминации, движения, са църквата, т.е. тялото на Христос. Това е фалшива доктрина. За някои хора, дори и те да са спасени, този начин на мислене е довел до идолопоклонство. През вековете винаги е имало хора, които умишлено са търсили да установят и да подкрепят такива организации като истинска църква или тяло на Христос.

В действителност, църквата е Христос. По този начин Бог вижда нещата, както откриваме в Неговото Слово. По определение това, което заменя Христос или е поставено на Негово място, или пък се представя като че ли е Христос, такова нещо е Антихрист. Вярвайте или не, но има такива, които умишлено искат хората, и дори Божиите хора, да вярват, че една така-наречена “Християнска” организация е истинската църква. Това е заблуда! Тази сутрин Ан, моята съпруга, каза, “Хората трябва да чуват въпросите, които Бог им задава.” Бог ни пита, “Какво е “Църквата”? Ясно е, че Бог разтърсва хората Си, за да можем да разпознаем греховете си и да се покаем от тях. Истината, която е светлина, прогонва тъмнината и познаването на истината ни прави свободни! Бог ни приканва да научим това, което Той прави и да изграждаме с Него това, което Той изгражда. Той ни призовава към отговорност, покаяние и победа в Христос. Той отговаря на молитвата на Исус, в която Той се моли на Татко, ”… любовта, с която Ме възлюби да бъде в тях, и Аз в тях (Йоан 17:26).” Исус иска ти и аз, всички, които са спасени, да Го обичат така, както Татко Го обича! Това е възможно! Това е възможно само поради това, че Татко обитава в новородените и тези, които са избрали да пазят словото Му. Те са и действителното тяло на Христос. В тях, спасените, обитава Христос. В този смисъл църквата е Христос. Ние, които сме повярвали, сме Христос: “Поставил съм ви за светлина на езичниците (”…давам ви за завет на людете…” Деяния 13:47; Исая 42:6; добавено подчертаване).” Ние сме живи! Ние не сме система. Ние не сме структура. Не сме и програмна схема или серия от събития. Ние сме Неговото тяло. Христос обитава в нас.

Каква организация установи Исус по време на земното си служение или през четиридесетте дни след възкресението си? Каква традиция, методология или институция търсеха да осъществят дванадесетте след възнесението на Исус? Павел написа над петдесет процента от Новозаветните писания. Каква йерархия или тип църковно служение (литургия) той или другите апостоли от първия век ни казват да поддържаме? Никакви. Никакви. Никакви. Тялото на Господа не е организация. Неговото семейство не е система или йерархия от позиции, чинове и титли на професионални църковни позиции. Бог не обитава в някаква сграда, място, структура, традиция, литургия и т.н. Това, което представя себе си за Христос, което заменя Христос, е Антихрист.

И какво съгласие имат храма на Бог с идолите? Защото вие сте храма на живия Бог. Както Бог е казал: “Аз ще живея в тях и между тях ще ходя. Аз ще бъда техен Бог, и те ще бъдат Мои хора: затова излезте измежду тях и се отделете, казва Господ. Не докосвайте това, което е нечисто, и Аз ще ви приема. Аз ще ви бъда Баща и вие ще бъдете Мои синове и дъщери, казва Господ Всемогъщия (2 Коринтяни 6:16-18).”

Бог те обича и Той живее в телата на новородените синове и дъщери. Те съставят този нов човек, който Бог твори и който Той нарича “църквата”. Църквата е Христос, тялото на Христос, чиято глава е само  Господ Исус.