Да ходим като деца на Светлината

Тези въпроси ни водят до тема, която ще ни помогне да разберем как всъщност Господ изгражда църквата Си. Можем да видим как Той гради тялото на Христос чрез петкратното служение на Христос, както и чрез всички останали части на тялото Си. Докато разглеждаме тези неща намекваме и понякога ясно заявяваме, че новороденият не върши автоматично волята на Бог. Павел ни увещава, като казва, “имаше време, когато тънехте в тъмнина, но сега сте изпълнени със светлина в Господа. Обхождайте се като хора, които принадлежат на светлината (Ефесяни 5:8).” Духът на Господа казва, че които са в Христос са светлина, но се намеква, че човек може да живее (ходи) или да не живее като дете на светлината. Нека да разгледаме това по-подробно, тъй като това е централен въпрос в нашата тема. Исус каза, че тези, които искат да бъдат Негови ученици, трябва да се отрекат от себе си, да вземат кръста си и да Го последват (Лука 9:23). Той каза, че мнозина са призвани, но малцина са избрани. Много от нас намират за позната ситуацията, в която Павел описва своите борби: “…върша не това, което искам, а нещата, които мразя, тях върша…върша не доброто, което искам, а лошото, което не искам (Римляни 7:15, 19).” Мисля, че можем да се идентифицираме с нашия брат, който написа тези неща бидейки действащ апостол. Когато писа до църквата в Ефес, той ги предизвика:

“…не живейте вече като езичниците в техните безполезни мисли… но не е този Христос, на който бяхте научени; и несъмнено сте чули за Него и като негови последователи сте били научени на истината – истината действително е в Исус. А що се отнася до предишния ви начин на живот, бяхте научени да отхвърлите от себе си старата същност, която гние поради измамните си страсти… и да сложите новата същност, създадена по Божие подобие, истински праведна и свята. (Ефесяни 4:17, 20-22, 24).

Тук е ключа към живота на Христос. Тук научаваме ключа за ходенето в Духа. Докато човек живее по този начин ден след ден, ще може постоянно да вижда природата, служението и авторитета на Христос изразени в живота си. Като събличаме стария човек и обличаме новия, истинската ни праведност ще бъдат изявени. Ще ходим в съдбата си и волята на Бог ще бъде осъществена за този момент. Властта на Оня, Комуто е дадена всичката власт на небето и на земята, ще бъде освободена. Апостол Йоан казва, “Оня, който казва, че пребъдва в Него, трябва сам да ходи както е ходил Той (1 Йоан 2:6).” Има много вярващи, но малко ученици. Ученик е този, който мисли като своя учител и цени това, което учителят му цени. Ученикът живее и действа като своя учител. В крайна сметка ученикът “вижда” нещата така, като учителят му ги “вижда”. Това не само че е възможно в Христос, но Господ очаква учениците Му да живеят така.

следваща глава Нашата Праведност